Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti,

níže jsou zveřejněny termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. Celkem bude 10 přednášek, první se uskuteční 12. 10. 2022 v místnosti A306, výjimečně od 16:00. Výuka začne v prezenční formě. 

Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá zpravidla každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi. Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).

Podmínky získání zápočtu:

  • Účast na min. 7 přednáškách (docházka bude kontrolována udělením razítka do PVK pasu, který zapsaní studenti obdrží na jednotlivých přednáškách, a na některých přednáškách i prezenční listinou; PVK pas se odevzdává fyzicky na poslední hodině).  
  • V případě online výuky bude docházka kontrolována prostřednictvím BBB – v takovém případě se přihlašujte pod svými skutečnými jmény. 
  • Do 8. ledna 2023 odevzdat závěrečný text – report k jedné z navštívených přednášek, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
30. září 2022


Program přednášek na ZS 2022/2023

Vánoční přednáška: Ikonografie Kristova Narození a dětství

Čtvrtek 15. 12. 2022| 18:00A 219
Prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (FF UK a FF UJEP)

Přednáška bude zaměřena na ikonografii Kristova Narození a dětství. Pojednáno bude o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka, se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentací.

 


Uplynulé přednášky

Zahájení výstavy "Ostwärts in den Westen" (Přes východ na západ)

12. 10. 2022 | 16:00 | A 306 a foyer
Hans Joachim Weber a Libuše Černá

Zahájení výstavy spojené s přednáškou a výpovědí pamětníka (tlumočení zajištěno). Hans Joachim Weber byl v roce 1989 v diplomatických službách. Na Německém velvyslanectví v Praze bylo od ledna 1989 jeho povinností starat se o uprchlíky z východního Německa, kterých až do dramatických událostí roku '89 nebylo mnoho. Ve vypjatých dnech, které mapuje výstava, měl na starosti kompletní péči o uprchlíky od pobytu, přes jídlo, až po samotnou cestu na západ. Výstava mapuje události roku 1989, kdy se pro část obyvatel tzv. východního Německa stala bránou k jejich cestě na západ paradoxně Praha v tehdejším stále socialistickém Československu.

Protiepidemická opatření raného novověku

19. 10. 2022 | 15:00 | A 306
PhDr. Filip Hrbek

Přednáška se bude věnovat představení protiepidemických opatření, která byla v období raného novověku zaváděna na našem území proti nákaze morem. Jak všichni z nás v posledních třech letech zažíváme, lékařská protiepidemická opatření a různé formy „uzavírání“ jsou úzce spojena. Můžeme předložit i hypotetické rovnice: zdraví=svoboda, nemoc=nedostatek svobody (uzavření). Přednáška se pokusí demonstrovat, že tato přirozená spojení existovala již v raně středověké střední Evropě. Stejně tak se pokusí ilustrovat, že drakonická protiepidemická opatření nebyla obecně přijímána a že byla dokonce odmítána. Toto odmítnutí však nemělo charakter politické deklarace, jako má dnes, ale bylo založeno na morálních a sociálních důvodech a také na soucitu.

Politologická diskuze - ČR a EU

26. 10. 2022 | 15:00 | A 219
RNDr. Alexandr Vondra, moderuje Politologický spolek FF UJEP

Diskuze s bývalým disidentem, poradcem prezidenta V. Havla, velvyslancem ČR v USA, ministrem a nyní europoslancem. Co pro ČR znamená předsednictví EU, jak funguje, jaké jsou priority českého předsednictví, a které se již podařilo naplnit? Po úvodní přednášce bude následovat diskuze o energetické bezpečnosti, strategické odolnost evropské politiky a o politice soudržnosti EU, konkrétně např. o Fondu pro spravedlivou transformaci v kontextu našeho regionu. Pořádá a moderuje Politologický spolek FF UJEP.

Keltové a Germáni v historii, archeologii, jazykovědě, kultuře a politice

2. 11. 2022 | 15:00 | A 306
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.)

Přednáška o starých Germánech, kterými se v poslední době jako archeolog zabývám. Při té příležitosti jsem byl nucen nahlédnout do výsledků historie starověku i germanistiky. Zjistil jsem, že v posledních několika desetiletích se zásadně změnil pohled na Germány nejen v archeologii, ale i těchto oborech, který ovšem naše bádání poněkud minul a proto se ve slovnících, učebnicích i na internetových stránkách stále opakují již dávno překonané názory. Je tomu tak ovšem i samotném Německu či Rakousku, a to i v germanistice.

Šlechtické spory o čest v českých zemích 16. století

9. 11. 2022 | 15:00 | A 306
Mgr. Jana Janišová, Ph.D. (UPOL)

Čest představuje zvláštní, poněkud obtížně uchopitelnou kategorii, která však hrála ve středověku a raném novověku důležitou roli a to především pro nobilitu, pro kterou byla nezbytným předpokladem a součástí stavovské identity. Šlechtická čest ve většině každodenních situací stojí zdánlivě v pozadí a v dochovaných pramenech se často objevuje jen v nenápadných konturách. O to intenzivněji se skutečný význam této kategorie projevuje v konfliktních situacích, kdy je napadnuta a zpochybněna čest konkrétního šlechtice. České a moravské zemské právo poskytovaly cti značnou ochranu. Spory o čest pak představují jeden z nejdůležitějších a nejsystematičtějších pramenů k jejímu poznání. Obsah jednotlivých sporů ukazuje nejen závažnost cti a nutnost její ochrany, ale i šíři vnímání tohoto pojmu šlechtickou společností. Přednáška analyzuje právní normy i konkrétní soudní případy, které byly řešeny v dlouhém 16. století na půdě zemských soudů.

Cirkevná organizácia stredovekého Uhorského kráľovstva do konca vlády Anjouovcov

16. 11. 2022 | 15:00 | A 204
Mgr. Jozef Filo (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK)

Prednáška sa bude venovať vývoju cirkevnej organizácie v „kráľovstve svätého Štefan“ v rokoch 1000 až 1387, od najnižších jednotiek cirkevnej správy (farností) až po tie najvyššie (biskupstvá). Výklad bude však koncipovaný tak, aby sa poslucháč oboznámil aj so širším kontextom uhorských dejín (napríklad vznik kráľovstva, problémy v turbulentnom 13. storočí, nástup novej dynastie Anjouovcov) bez čoho by nebolo možné správne pochopiť náležité súvislosti.

Jak se píše učebnice dějepisu pro SOŠ

23. 11. 2022 | 15:00 | A 306
Mgr. et Bc. Vojtěch Kessler, Ph.D. (HÚ AV ČR, Praha, v. v. i.) a Mgr. Antonín Kadlec, Ph.D. (NPÚ a FF UJEP)

Přednáška popisuje kompletní autorský tvůrčí proces vytváření středoškolské učebnice dějepisu spojený s letošní publikací s názvem "Nový dějepis pro SOŠ" z nakladatelství Scientia. Předmětem diskuse bude zodpovědět nejen základní metodologické a pedagogické otázky, ale také vysvětlit úskalí práce historika při psaní výrazně zjednodušující publikace. Učebnice není jen kniha určená studentům, zároveň také inspiruje pedagogy k práci se studenty. Posluchači se tak seznámí i s postupy spojenými s přípravou cvičení, úkolů a těžkosti při výběru obrazové přílohy. Část autorského týmu dále představí, jak vypadá spolupráce s nakladatelstvím, didaktiky i odbornými kritiky.

Podstavce, sokly, piedestaly. Hraniční a okrajové fenomény sochařských děl ve veřejném prostoru.

30. 11. 2022 | 15:00 | A 306
PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (FHS UK)

Podstavec pomníku, náhrobku, kultovní sochy či jiného sochařského objektu ve městě, v krajině a v dalších typech veřejného prostředí lze považovat za specifický, mnohdy snadno přehlédnutelný a málo teoreticky i historicky reflektovaný prvek umění i širší vizuální kultury. Běžní diváci i odborníci vesměs zdvíhají svůj zrak ke sdělení a zobrazení, které se nachází na soklu, jenž se pak stává svým způsobem „neviditelným“. To se děje paradoxně i v případech, kdy s tímto propojovacím článkem mezi běžným světem a sférou ideologických, kulturních, estetických, orientačních a komunikačních poselství přicházíme do bezprostředního kontaktu. Sochy na pomnících se někdy boří, vyměňují, hanobí, uctívají, destruují i oslavují, ale velká část těchto aktivit probíhá i ve vrstvě soklu. Věší se na něj věnce, polepuje se protestními letáky, rozsvěcí se na něm lampy, umisťuje se do něj prsť z bojišť nebo kasičky na příspěvky pro vdovy a sirotky. Podstavců se účastníci takových rituálů a událostí dotýkají, setkávají se s ním naprosto bezprostředně, na rozdíl od sochy „ve výšinách“, a přesto jako kdyby jej vlastně neviděli. Sokly jsou často z řady úhlů pozoruhodné objekty. Představují jakousi velmi hmotnou, materiální „membránu“ mezi různě pojímanými vrstvami reality. Podstavce a sochy na nich umístěné, mají jiný vztah k časovým charakteristikám. Klasické pojetí by skulpturu chápalo jako stabilní a sokl naproti tomu jako více prorostlý s profánní procesualitou a pomíjivostí. Ale může tomu být i naopak a podstavec lze pokládat za to trvalé, ustalující „zařízení“, které pomáhá inscenovat ideologická, estetická a historická představení.

Umělec a svoboda: Franz Fühmann, Ernst Barlach a totalitarismus

7. 12. 2022 | 15:00 | A 306
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. 

Franz Fühmann patřil k „vývěsním štítům“ literatury Německé demokratické republiky. V Československu byl především znám díky překladům české lyriky do němčiny a také díky přátelství a spolupráci s Ludvíkem Kunderou. Jeho vlastní autorský vývoj stojí spíše v pozadí. Obrat od oficiální „Bitterfeldské cesty“ v NDR propagující doktrínu spojení umění a výroby, dělníků jakožto spisovatelů, lemují ve Fühmannově tvorbě figury tří tvůrců, na nichž si Fühmann ujasňoval vlastní postavení umělce a jeho úlohu ve společnosti: Ernst Barlach, Georg Trakl a E. T. A. Hoffmann. Dílo významného výtvarného umělce, kreslíře, grafika, keramika, medailéra, sochaře, spisovatele i básníka Ernsta Barlacha (1870–1938) reflektoval Fühmann v několika projektech. Přednáška se zaměří především na Fühmannův text Barlach in Güstrow, v němž si Fühmann ujasňoval svůj vlastní problém přerodu, „proměny“ fašisty v humanistu, militaristy v pacifistu a svobodu umělecké tvorby v totalitárním režimu. Barlachovská recepce v NDR inspirovala ovšem i tamější nezávislé mírové hnutí a pomohla v kulturní paměti uchovat dílo umělce, který jak ukazují nejnovější výzkumy, byl represemi národně socialistického a později reálně socialistického režimu zasažen podstatně víc, než se doposud vědělo. Po přednášce bude následovat projekce digitalizované zkrácené verze Ztraceného anděla (2015, něm., s angl. titulky, adaptace filmové eseje na motivy Fühmannova textu, která byla pro spatřovanou podobnost mezi národním a reálným socialismem a jejich vztahem k umění zakázána). Přednáška se koná u příležitosti 100. výročí narození Franze Fühmanna (15. ledna 1922), rodáka z Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz).

Po přednášce proběhne promítání filmu Ztracený anděl, který byl natočen na motivy novely Franze Fühmanna Vznášející se anděl (pův. Zlý rok, 1963). Filmová esej vypráví děje jediného dne (24. srpna 1937), kdy se sochař, kreslíř, malíř, keramik, medailér, básník a spisovatel Ernst Barlach (1870–1938) dozvídá́ o násilné demontáži své sochy z güstrowského dómu.