Sidebar

21
říj, st
35 Aktuality

Aktualizace 16. 10. 2020. 

Vážené studentky a vážení studenti,

níže jsou zveřejněny definitivní termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. U dvou z nich může dojít ke změně tématu, nicméně termín zůstává a jsou zajištěni náhradníci. Celkem v tomto semestru bude 9 přednášek. Všechny budou probíhat ve virtuální místnosti BBB - Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001).

Vzhledem k charakteru online přednášek nebude na začátku každé přednášky probíhat představení přednášejících. Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi. Otázky budete pokládat prostřednictvím chatu. Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).

Podmínky získání zápočtu

  • Účast na min. 5 přednáškách (docházka bude kontrolována prostřednictvím BBB - přihlašujte se prosím pod svými skutečnými jmény). 
  • Do 8. ledna 2021 odevzdat závěrečný text - report k jedné ze shlédnutých akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
14. 10. 2020

Aktualizace 8. 10. 2020: 

Byl aktualizován seznam přednášek a vytvořena virtuální místnost, ve které budou online přednášky probíhat v reálném čase - viz níže.

 

Vážené studentky a vážení studenti,

dovolujeme si vás informovat, že PVK - Cyklus odborných přednášek I. (Celofakultní PVK) bude v tomto semestru realizován navzdory platným epidemiologickým opatřením. Část přednášek proběhne prostřednictvím jedné z dostupných platforem umožňujících sledování přednášek a pokládání dotazů v reálném čase. Část přednášek pak proběhne podobně jako v minulém semestru formou sledování e-přednášek nahraných na webu.

Upravený harmonogram přednášek respektující nařízenou distanční formu výuky bude uveřejněn během příštího týdne zde, stejně jako aktualizované podmínky pro získání zápočtu. V tuto chvíli počítáme s první online přednáškou ve středu 14. 10. 2020 od 15:00.

Předmět je již aktivován v IS/Stag a je možné se na něj zapisovat. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
1. 10. 2020


Informace o předmětu v případě prezenční výuky:

Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

PVK pas pro zapsané studenty se rozdává na jednotlivých přednáškách. 

Program přednášek na ZS 2020/2021

Ziegenberg 1770. Kulturní dějiny a velký světový příběh malého českého sesuvu 

14. 10. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (Katedra historie FF UJEP)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Katedra geografie PřF UJEP)

V posledních desetiletích je tradiční přírodovědný přístup ke studiu přírodních pohrom stále významněji obohacován společenskými vědami. Sociologické, psychologické i historické analýzy přírodních pohrom nabízejí inovativní výsledky, přičemž je souběžně zdůrazňován proces sociální konstrukce či amplifikace přírodních pohrom i jejich reflexe a reprezentace v pramenné základně. V příspěvku představujeme případovou studii historické sesuvné události na Kozím vrchu u Ústí nad Labem v roce 1770, která se přes svůj limitovaný rozsah stala vlivem dobového geovědního diskursu a historicko-geografických okolností významným příkladem celospolečenské percepce přírodních pohrom v 18. století. Výsledky výzkumu umožňují diskutovat nejen událost samotnou, ale hlavně specifické cesty šíření lokálních informací v pozdně preindustriálním období. Zároveň nabízí v českém kontextu unikátně dokumentovaný příklad ilustrující způsob, jakým byla realita přírodních pohrom veřejně vnímána a reprezentována a nechávala tak vzniknout paralelním obrazům téže události.

Národní archivní dědictví - jeho prezentace a využití archiválií pro studium humanitních oborů

21. 10. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
PhDr. Pavel Holub (Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP)

4. 11. 2020 - bude upřesněno
 

Akademická obec

11. 11. 2020 | 15:00 | FF A 219 nebo online
 

"Kde domov můj"?: vznik, souvislosti a působení nejslavnější české písně (nejen) 19. století

18. 11. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Na příkladu české hymny budou představeny možnosti její česko-německé interkulturní analýzy jak v interpretaci jejího textu, tak i v širších kulturněhistorických souvislostech jejího vzniku a recepce v literatuře, divadle, hudbě, výtvarném umění, populární kultuře, ale i školském provozu. Prostřednictvím různých zvukových nahrávek si přiblížíme recepci tohoto textu za posledních více než sto padesát let, a to v rovině oslavné i satirické. Záměrem výkladu bude konfrontovat zažité představy o českém národním obrození s otevřenějším modelem jeho reálného dění i a tím i zodpovědět na otázku položenou v názvu přednášky. V neposlední řadě přednáška usiluje o propagaci germanobohemistiky jako mezioborové disciplíny, která by mohla prospět k diferencovanějšímu pojetí dějin českojazyčné i zemsky české kultury a tím i přispět k informovanějším debatám o roli „nás“ a „těch druhých“ v dnešním globalizovaném světě.

Panelová diskuze - humanitní a společenské vědy

25. 11. 2020 | 15:00 | FF A 306 nebo online
 
bude upřesněno
 

Triumf paměti, soumrak vzpomínání: Fenomenologie a památková péče 

2. 12. 2020 | 15:00 | FF A 306 nebo online
Dr. Eliška Fulínová, Ph.D.

Co se stane, když se spřátelí kunsthistorik s fenomenologem? Jeden (Jan Patočka) načrtne mimořádnou filosofickou koncepci žitého prostoru, druhý (Václav Richter) vypracuje programové památkářské statě inspirované Heideggerem; a protože totalitní společenský kontext nepřeje v 60. letech ani jednomu, texty na dlouhá léta zapadnou. Co se stane, když je dnes zkusíme oprášit? Začnou se vynořovat otázky, které si nejsme příliš zvyklí klást: je konzervace jedinou možnou a správnou formou péče o paměť? A je tato paměť jednoduše naše? Nemají věci, místa a krajiny vlastní historii, nemají právo přirozeně se proměňovat, stárnout - a zanikat? Nepřipodobňuje se naše společnost se svým institucionalizovaným bojem proti "zubu času" Borgesovu muži se zázračnou pamětí, který nedokáže zapomínat, a tudíž ani vzpomínat?

 

9. 12. 2020 - bude upřesněno

16. 12. 2020 - bude upřesněno 

 

Ikonografie Kristova narození a dětství

ZMĚNA - ČT 17. 12. 2020 | 18:00 | Muzeum města Ústí nad Labem nebo online

prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška bude zaměřena na ikonografii Kristova Narození a dětství. Pojednáno bude o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka, se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentaci.