Sidebar

23
led, so
30 Aktuality

 

 

Vážené studentky a vážení studenti,

níže jsou zveřejněny definitivní termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. U dvou z nich může dojít ke změně tématu, nicméně termín zůstává a jsou zajištěni náhradníci. Celkem v tomto semestru bude 9 přednášek. Všechny budou probíhat ve virtuální místnosti BBB - Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001).

Vzhledem k charakteru online přednášek nebude na začátku každé přednášky probíhat představení přednášejících. Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi. Otázky budete pokládat prostřednictvím chatu. Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).

Podmínky získání zápočtu

  • Účast na min. 5 přednáškách (docházka bude kontrolována prostřednictvím BBB - přihlašujte se prosím pod svými skutečnými jmény). 
  • Do 8. ledna 2021 odevzdat závěrečný text - report k jedné ze shlédnutých akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
14. 10. 2020


Informace o předmětu v případě prezenční výuky:

Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

PVK pas pro zapsané studenty se rozdává na jednotlivých přednáškách. 

Program přednášek na ZS 2020/2021

Etika asistované reprodukce

16. 12. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
MUDr. Tereza Pinkasová

S klesající plodností naší populace se zvyšuje zájem o početí prostřednictvím asistované reprodukce neboli umělého oplodnění. Medicínské postupy v této oblasti se neustále vyvíjejí, avšak etické otázky zůstávají. Máme právo zasahovat do reprodukce naší populace? Měly by asistovanou reprodukci plně hradit zdravotní pojišťovny? Podle jakých kritérií bychom měli vybírat nejvhodnější embrya? A co uděláme s nevyužitými embryi? O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat na přednášce s názvem Etika asistované reprodukce.

Ikonografie Kristova narození a dětství

ZMĚNA - ČT 17. 12. 2020 | 17:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška bude zaměřena na ikonografii Kristova Narození a dětství. Pojednáno bude o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulátka, se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentaci.

 

Uplynulé přednášky

Ziegenberg 1770. Kulturní dějiny a velký světový příběh malého českého sesuvu 

14. 10. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (Katedra historie FF UJEP)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Katedra geografie PřF UJEP)

V posledních desetiletích je tradiční přírodovědný přístup ke studiu přírodních pohrom stále významněji obohacován společenskými vědami. Sociologické, psychologické i historické analýzy přírodních pohrom nabízejí inovativní výsledky, přičemž je souběžně zdůrazňován proces sociální konstrukce či amplifikace přírodních pohrom i jejich reflexe a reprezentace v pramenné základně. V příspěvku představujeme případovou studii historické sesuvné události na Kozím vrchu u Ústí nad Labem v roce 1770, která se přes svůj limitovaný rozsah stala vlivem dobového geovědního diskursu a historicko-geografických okolností významným příkladem celospolečenské percepce přírodních pohrom v 18. století. Výsledky výzkumu umožňují diskutovat nejen událost samotnou, ale hlavně specifické cesty šíření lokálních informací v pozdně preindustriálním období. Zároveň nabízí v českém kontextu unikátně dokumentovaný příklad ilustrující způsob, jakým byla realita přírodních pohrom veřejně vnímána a reprezentována a nechávala tak vzniknout paralelním obrazům téže události.

Národní archivní dědictví - jeho prezentace a využití archiválií pro studium humanitních oborů

21. 10. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
PhDr. Pavel Holub (Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP)

Pomsta anebo spravedlnost? Retribuční soudnictví v českých zemích

4. 11. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.(Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci)

Přednáška se zabývá problematikou poválečného retribučního soudnictví v českých zemích v evropském kontextu. Tematizována bude tzv. divoká retribuce i potrestání válečných zločinů a zločinů kolaborace před legálními soudními institucemi.  Zvláštní pozornost bude věnována procesům souvisejícím se zločiny holocaustu a antisemitismu.

„Kde domov můj"?: vznik, souvislosti a působení nejslavnější české písně (nejen) 19. století

18. 11. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Na příkladu české hymny budou představeny možnosti její česko-německé interkulturní analýzy jak v interpretaci jejího textu, tak i v širších kulturněhistorických souvislostech jejího vzniku a recepce v literatuře, divadle, hudbě, výtvarném umění, populární kultuře, ale i školském provozu. Prostřednictvím různých zvukových nahrávek si přiblížíme recepci tohoto textu za posledních více než sto padesát let, a to v rovině oslavné i satirické. Záměrem výkladu bude konfrontovat zažité představy o českém národním obrození s otevřenějším modelem jeho reálného dění i a tím i zodpovědět na otázku položenou v názvu přednášky. V neposlední řadě přednáška usiluje o propagaci germanobohemistiky jako mezioborové disciplíny, která by mohla prospět k diferencovanějšímu pojetí dějin českojazyčné i zemsky české kultury a tím i přispět k informovanějším debatám o roli „nás“ a „těch druhých“ v dnešním globalizovaném světě.

Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních oborů (panelová diskuze FF UJEP + burza práce)

25. 11. 2020 | 15:00 | online panelová diskuze + burza práce | informace o akci - včetně připojení
Facebooková událost.
 
Online panelová diskuze FF UJEP se zaměstnavateli a absolventy. 

Moderovat bude Jakub Charvát (KPF FF UJEP). Diskuze se zúčastní:

  • STEM/MARK – Jan Burianec
  • Magistrát města Ústí nad Labem – Tomáš Vlach (náměstek primátora)
  • Gymnázium Teplice – Jiří Řehák
  • Deník.cz – Luboš Palata (Studentský ambasador profesní dráhy v EU za UJEP)
  • Úřad práce Ústí nad Labem – Jaroslav Kunc (ředitel Odboru zaměstnanosti a EU)
  • MŠMT – Ivana Hrušková (ministerský rada v oddělení akčního plánování)
  • Německé velvyslanectví v Praze – Lenka Kovářová (tiskové oddělení)
  • FF UJEP – Ivana Havlínová (garantka pedagogických praxí)

Po panelové diskuzi bude probíhat online burza práce (16:30 - 17:30). Děkujeme, že si připravíte své dotazy.

Humanitky.cz.

Triumf paměti, soumrak vzpomínání: Fenomenologie a památková péče 

2. 12. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
Dr. Eliška Fulínová, Ph.D.

Co se stane, když se spřátelí kunsthistorik s fenomenologem? Jeden (Jan Patočka) načrtne mimořádnou filosofickou koncepci žitého prostoru, druhý (Václav Richter) vypracuje programové památkářské statě inspirované Heideggerem; a protože totalitní společenský kontext nepřeje v 60. letech ani jednomu, texty na dlouhá léta zapadnou. Co se stane, když je dnes zkusíme oprášit? Začnou se vynořovat otázky, které si nejsme příliš zvyklí klást: je konzervace jedinou možnou a správnou formou péče o paměť? A je tato paměť jednoduše naše? Nemají věci, místa a krajiny vlastní historii, nemají právo přirozeně se proměňovat, stárnout - a zanikat? Nepřipodobňuje se naše společnost se svým institucionalizovaným bojem proti "zubu času" Borgesovu muži se zázračnou pamětí, který nedokáže zapomínat, a tudíž ani vzpomínat?

Hrady v severozápadních Čechách za vlády Přemyslovců a Lucemburků

9. 12. 2020 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-bnq-sxo-hu5)
Mgr. Milan Sýkora

Počátky královských i šlechtických hradů v severozápadních Čech jsou spjaté s dobou vlády posledních Přemyslovců. Jejich síť však byla dotvořena až za krále Jana Lucemburského, kdy vznikl po několik následujících staletí funkční systém lenních hradů. Jak ale hrady 13. a 14. století vypadaly, jak se v čase proměňovaly a jak se měnila jejich role v soudobém vojenství a ve správě panství? Nejen s těmito otázkami seznámí posluchače přednáška zaměřená na hrady jako jedny z nejvýznamnějších monumentů středověku.