Sidebar

22
zář, čt
44 Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti,

níže jsou zveřejněny termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. Celkem bude 10 přednášek, první se uskuteční 6. 10. 2021 v Zelené aule MFC UJEP. Výuka začne v prezenční formě. Pouze v případě zhoršení epidemiologické situace budou přednášky probíhat ve virtuální místnosti BBB - Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001). Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá zpravidla každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi.  Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).

Podmínky získání zápočtu

  • Účast na min. 7 přednáškách (docházka bude kontrolována udělením razítka do PVK pasu, který zapsaní studenti obdrží na jednotlivých přednáškách).  
  • V případě online výuky bude docházka kontrolována prostřednictvím BBB - přihlašujte se prosím pod svými skutečnými jmény. 
  • Do 10. ledna 2022 odevzdat závěrečný text - report k jedné z navštívených přednášek, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
16. září 2021


Program přednášek na ZS 2021/2022

Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka

6. 10. 2021 | 15:00 | přednáška a představení knihy | Zelená aula MFC UJEP
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

Autor představí nejen svou knihu o Žižkovi, nýbrž krátce podá i osobnostní charakteristiku husitského vojevůdce a nabídne též průhled do jeho náboženského myšlení i cítění.

Akademická obec FF UJEP

13. 10. 2021 | 15:00 | A 118

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 13. října 2021 se po delší odmlce uskuteční setkání akademické obce, která zahrnuje jak pedagogy působící na FF UJEP, tak hlavně i vás studenty. My všichni pak participujeme na akademických právech a svobodách a podílíme se na formování tváře naší filozofické fakulty. Na společném setkání zazní krátce informace o nejdůležitějších změnách za poslední období a v návaznosti na to, budeme dále jednat i o směřování filozofické fakulty v dalších letech. Proto prosím přijďte, všichni jste vítáni.

Po skončení akademické obce proběhne v případě dobrého počasí před fakultou FF setkání u grilu a občerstvení. 

Vilém Zábranský, předseda akademického senátu FF UJEP

15 let FF UJEP - KHI a KAPV

20. 10. 2021 | 15:00 | A 306

15 let FF UJEP - CDDKD a ÚSGS

27. 10. 2021 | 15:00 | A 306

Král Jan Lucemburský, mezi ideálem a kritikou

3. 11. 2021 | 15:00 | A 306
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Zakladatel lucemburské dynastie v Českém království byl v dějepisectví hodnocen rozporuplně, a to již svými současníky. Zatímco co ho francouzská literatura velebila jako ideálního panovníka a hrdinu, zbraslavský opat Petr Žitavský viděl spíše stinné stránky jeho osobnosti a způsobu vlády v Čechách. Cílem přednášky je zamyšlení nad některými vžitými stereotypy, nad zdánlivým rozporem mezi Janovou českou a zahraniční politikou, nad jeho osobními vlastnostmi a vztahem k synu Karlovi, jemuž otevřel cestu k evropským dvorům.

Německy psaná „židovská“ literatura z Čech a Moravy

10. 11. 2021 | 15:00 | A 306
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

Přednáška nejprve vysvětlí, co je „židovská“ literatura, a poté poskytne přehled po autorech (od pozdních romantiků ke Kafkovi), dílech a stěžejních tématech této literatury, přičemž se z velké části bude věnovat také jejímu (málo známému či mnohdy zkresleně podanému) historicko-společenskému kontextu v českých zemích.

15 let FF UJEP - KFHS a KPOL

24. 11. 2021 | 15:00 | A 306

15 let FF UJEP - KGER

1. 12. 2021 | 15:00 | A 306

Znát cestu a neměnit směr: kritické poznámky k vývoji biologického myšlení

8. 12. 2021 | 15:00 | A 306
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

Současné vědy o životě působí ryzím dojmem. Zbavené idealistických balastů pronikají tam, kam ještě nikdo nenahlédl. Však od dob Darwina již víme jak nato. Objevy se hrnou, a nárůst publikací je ještě daleko rychlejší. I vědců přibývá. Čím více jich je, tím lépe si rozumějí, myslí stejně, ochotně kolaborují, jsou výkonnější a produktivnější, a hlavně mají jasno. Pravda je na dosah. K čemu tedy nějaké ‚biologické myšlení‘? Vždyť nadprodukce, konkurence, selekce řeší vše; přináší inovace. Ale není to nebezpečné pro koherenci vědění? Nejedná se jen o oportunistické hodování na mršinách starých řádů? Co udržuje myšlenkové struktury a styly při životě?

Ikonografie Kristova narození a dětství

15. 12. 2021 | 18:00 | A 306
prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednáška bude zaměřena na ikonografii Kristova Narození a dětství. Pojednáno bude o pozoruhodných sochách Panny Marie těhotné a o kultu Jezulatka, se zvláštním zaměřením na Jezulátko Pražské. Přednáška bude doprovázena bohatou obrazovou dokumentaci.

 


Uplynulé přednášky