Sidebar

17
dub, so
28 Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti,

níže jsou zveřejněny termíny, ve kterých se budou konat přednášky Cyklu odborných přednášek v tomto semestru. Celkem bude 10 přednášek. Všechny budou probíhat ve virtuální místnosti BBB - Cyklus odborných přednášek II. (FF1/V002)

Vzhledem k charakteru online přednášek nebude na začátku každé přednášky probíhat představení přednášejících. Prosíme, připravte si během přednášky otázky na následnou diskuzi. Otázky budete pokládat prostřednictvím chatu. Případné dotazy k organizaci kurzu a k podmínkám získání zápočtu směřujte na garanta předmětu PhDr. Filipa Hrbka (filip.hrbek@ujep.cz).

Podmínky získání zápočtu

  • Účast na min. 7 přednáškách (docházka bude kontrolována prostřednictvím BBB - přihlašujte se prosím pod svými skutečnými jmény). 
  • Do 10. května 2021 odevzdat závěrečný text - report k jedné ze shlédnutých akcí, reakce na tuto akci, její zhodnocení, komentář k tomu, co zaujalo či nezaujalo, v čem byla přínosná, inspirativní; rozsah max. 1NS, zaslat elektronicky na e-mail filip.hrbek@ujep.cz. 

Srdečně zdraví,
PhDr. Filip Hrbek
10. února 2021


Informace o předmětu v případě prezenční výuky:

Kurz celofakultní PVK – Cyklus odborných přednášek I. (FF1/V001) a II. (FF1/V002) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu v průběhu semestru od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus zahrnuje pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

PVK pas pro zapsané studenty se rozdává na jednotlivých přednáškách. 

Program přednášek na LS 2020/2021

(Samo)zřejmost vzdělávání?

 

14. 4. 2021 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-iyn-pmg-9qu)
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Kultivace nebo rozvoj dovedností? Potřebuje digitální věk humanitní vzdělávání? Co znamená být člověkem v digitálním věku? Na co připravujeme současnou mladou generaci?

Přednáška se zaměří na některé aktuální problémy vzdělávání v realitě současného světa, na otázku vztahu výchovy a vzdělávání obecně a hodnoty vzdělávání ve společenských a humanitních vědách zvlášť.

Zaniklé a zanikající kostely na konojedském panství  - smutné dědictví minulosti

21. 4. 2021 | 15:00 | online přednáška - Link na online přednášku do BBB  (http://blue.ujep.cz/b/mon-iyn-pmg-9qu)
Mgr. Lucie Drmolová

Posluchačům bude představena problematika likvidace sakrálních památek v období komunismu u čtyř vybraných kostelů z konojedského panství. 


Uplynulé přednášky

Erasmus

17. 2. 2021 | 15:00 | online přednáška 
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. & přátelé
 
Autentické příběhy a zkušenosti studentů a studentek, kteří právě  na tento semestr vyrazili na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Praktické informace, rady a typy. Seznámení s možnostmi tohoto programu, odpovědi na položené otázky.
 
Přítomní budou:
  • Michal Jirman KHI - Uni Bamberg, Německo
  • Tereza Bohatá KGER - Uni Bamberg, Grundschule Bamberg-Hain, Německo
  • Michal Robouský KPF - Uni Talinn, Estonsko

Korupce jako předmět (ne)populistické komunikace českých politických stran

24. 2. 2021 | 15:00 | online přednáška 
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Korupce patří k zásadním tématům politické diskuze. V komunikaci politických aktérů tak pravidelně nalézáme vymezení se vůči korupci a zkorumpovaným jedincům. Přednáška představí výsledky analýzy toho, jakým způsobem vybrané české politické strany komunikovaly v letech 2016–2020 právě téma korupce. Analýza je zaměřena na ty strany, pro které je typický anti-establishmentový apel a poukazování na „zkorumpovanost politiků“, tedy především na Českou pirátskou stranu, ANO a SPD. Výzkum komunikace je rámován konceptem populismu, který v současné světové politologii patří mezi koncepty nejvíce diskutované. Analýza mimo jiné ukazuje, že (1) míra populismu v komunikaci Pirátů je zanedbatelná, naopak nejvyšší míru populismu vykazuje komunikace SPD; (2) komunikace všech tří stran se z hlediska formy i obsahu výrazně odlišuje; (3) povahu komunikace všech tří stran výrazně proměnily sněmovní volby v roce 2017.

Jazyk jidiš a jeho historie

3. 3. 2021 | 15:00 | online přednáška
Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.

Jidiš je nerozlučně spjato s historií a kulturou aškenázských Židů.  V přednášce budou proto představena nejen specifika, kterými se jidiš odlišuje od ostatních jazyků, ale zaměříme se rovněž na jednotlivé vývojové fáze tohoto jazyka, na kulturně-historický kontext, ve kterém se jidiš vyvíjelo, a na jeho roli v moderních židovských dějinách. Cílem přednášky je představit jidiš jako neodmyslitelnou součást historické židovské identity.

Němčina ve středověkých Čechách. Kulturně-společenské souvislosti jejího uplatnění

10. 3. 2021 | 15:00 | online přednáška 
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
 
Němčina coby jazyk písemných pramenů se v českých zemích objevuje od 13. století v souvislosti s průnikem německy hovořícího obyvatelstva v rámci vrcholně středověké kolonizace. Vedle toho se ale stává také jazykem královského dvora a rovněž některých dvorů šlechtických – je to právě ideál rytířské kultury, které se k nám dostává prostřednictvím němčiny. Ta je tak od vrcholného středověku součástí společensko-kulturního života českých zemí a jako takové je jí potřeba věnovat patřičnou pozornost. Otázky tedy znějí: kde a za jakých podmínek se u nás v pozdním středověku používala němčina coby jazyk písemného projevu? Existovala v použití němčiny nějaká česká specifika, nebo zde byl vývoj obdobný jako v jiných evropských zemích, kde se uplatňovaly dva zemské jazyky (např. Anglie, Nizozemí)? Jaká byla vzájemná interakce všech tří v Čechách používaných jazyků v písemné komunikaci (latiny, němčiny a češtiny)? Proč máme tendenci německou písemnou kulturu pozdního středověku vytěsňovat z diskurzu českých dějin?

Konec vědění: poznámky k digitální revoluci

17. 3. 2021 | 15:00 | online přednáška 
Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Francouzský filosof M. Serres ve svém eseji o digitální revoluci upozorňuje na změny, které přináší technologická proměna spojená s digitálními a síťovými médii. Spolu s ním si v této přednášce položíme otázku po tom, do jaké míry jsou naše dnešní instituce, zejména pak ty vzdělávací, připraveny se proměňujícímu se světu přizpůsobit a do jaké míry jsou stále sevřeny starými myšlenkovými schématy. Přináší digitální revoluce, jak se domnívá Serres, osvobození našich poznávacích schopností nebo naopak zotročení pod nadvládou digitálních aparátů?

Industriální prostředí v naturalistické literatuře českých zemí

24. 3. 2021 | 15:00 | online přednáška
Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Od začátku 90. let 19. století se v česky i německy psané literatuře z českých zemí začínají objevovat naturalistické postupy, s nimiž přichází i obrat v literární reprezentaci industriálního prostředí,továrny jako specifického prostoru a dělníků jako specifických subjektů. V centru česky psaných románů Vrah? (1890) Josefa Merhauta (1863–1907) nebo Duše továrny (1894) M. A. Šimáčka (1860–1913) stojí horror vacui, zde aktualizován jako děs z pohlcení osobnosti člověka továrnou. Ještě radikálnějšími, modernějšími uměleckými prostředky vyjadřují tentýž rozklad subjektu v industriálním prostředí povídkové soubory Arbeiterleben! (1893) a Realistische Erzählungen (1895) brněnského německy píšícího autora Philippa Langmanna (1862–1931). Přednáška se zaměří na otázku, v čem tyto naturalistické texty navázaly na starší, romantické, biedermeierovské a především realistické líčení industriálního prostředí českých zemí, a v čem se od něho lišily. Pokusí se také postihnout celou šíři naturalistických způsobů psaní o industriálním prostředí v českých zemích, od hyperrealistického „sekundového stylu“ (Sekundenstil) Philippa Langmanna až po zobrazení továrny jako alegorického prostoru životní pouti člověka (J. K. Šlejhar: Peklo, 1905).

Čihadla a čižba - téměř zapomenutá lovecká kratochvíle a její stopy v terénu

31. 3. 2021 | 15:00 | online přednáška
Bc. Ludvík Pohořalý
 
Lov jde ruku v ruce s lidskou existencí. Jednalo se o způsob, kterým si člověk obstarával potravu. Během tisíce let se lov vyvíjel a stejně jako člověk podléhal civilizačním tlakům, sociálním a politickým vlivům, ale i módním trendům. Jeho forma v jednotlivých obdobích přímo úměrně odpovídala stupni rozvoji společnosti, jak po stránce technologické tak společenské. Postupem času se z lovu stala výsada mocných, záliba zájmových skupin a v neposlední řadě i způsob cíleně spravovat přírodní zdroje. Oproti tomu se prostý lid soustřeďoval na jiný způsob jak získat divokou zvěř. Jelikož pro ně byl lov zapovězen, pod hrozbou přísného či dokonce hrdelního trestu, soustředili se jiným směrem. V jejich hledáčku se objevili drobní živočichové. Hlavní takovou loveckou technikou prostého lidu, byla čižba. Čižba nebo čihařství, jak se nazývalo lapání ptactva pomocí rozmanitých náčiní, byla známá už u starých Římanů. Čižbu můžeme i chápat v širším smyslu jako chytání ptáků různými způsoby a nástroji, ve smyslu užším se rozumělo čižbou chytání ptáků na čihadle. 

Cílem přednášky bude nejenom přiblížit posluchačům tuto zapomenutou loveckou techniku, ale i představit velkou postavu české myslivosti, Františka Antonína hraběte Sporcka. Ten byl nejenom velkým mecenášem barokní kultury a umění, nýbrž i vášnivým čihařem a prvním „ornitologem“ v českém prostředí. 

Modern tourism in Austrian littoral: caves and sea

7. 4. 2021 | 15:00 | online přednáška
Petra Kavrečič, PhD.

The central subject of the lecture is the Austrian Littoral territory in the former Austro-Hungarian Land, where various forms of tourismappeared on the tourist market during the 19th century. Certain places in the Austrian Littoral, similarly to the rest of the Empire and Europe, began developing their tourism based on natural resources and attractions, which became appealing for this emergingindustry in line with the new medical and fashion trends. Different typologies of tourism were present in the studied area, namely seaside (climate/bathing and summer/winter) and cave tourism. The first type is associated with health standards and medicalknowledge. Cave tourism that developed in this area is a peculiarity since it could only develop in an area with karst features. Cave tourism is considered to have firstly developed in the Slovenian territory. The lecture will present the beginning of tourismdevelopment of selected destinations.