Sidebar

23
zář, ne
19 Aktuality

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 byli v kostele sv. Floriána v Krásném Březně představeni úspěšní absolventi doktorského studia z katedry germanistiky a katedry historie, kterým byl během promoce udělen titul DOKTOR (Ph.D.). Pro katedru germanistiky se jedná o její první absolventy doktorského studia.

V úterý 21. června proběhla plánovaná exkurze s archeologickou tématikou, určená pro studenty z katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Studenti v doprovodu doc. Martina Trefného nejprve navštívili archeologické naleziště v Trmicích, a poté se vydali na hradiště Hrádek a Tříkřížový vrch na Libochovansku.

Pandemie Covid-19 narušila během posledních dvou let vše, na co jsme byli doposud zvyklí. Zasáhla i oblast přeshraniční spolupráce a narušila všechno, čeho Česká republika spolu se svými sousedy během třiceti let dosáhla. Jaké jsou dopady pandemie na přeshraniční spolupráci? Jak bude přeshraniční spolupráce vypadat po krizi a jak se z krize poučit?

V pátek 17. 6. se uskutečnila vernisáž výstavy Konojedská preludia, která proběhla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Součástí vernisáže byl i prodej stejnojmenného katalogu.

V termínu od 23. května do 1. června 2022 se uskutečnila Odborná stavebně historická praxe pro studenty prezenčního i kombinovaného studia oboru Dokumentace památek a PVK Terénní cvičení ze stavební historie.

Ve dnech 28.–31. května znovu navštívil Filozofickou fakultu UJEP Albrecht Classen z University of Arizona (Tucson, USA). Na ústeckou univerzitu zavítal v rámci vzájemné spolupráce na tématech historického výzkumu již v roce 2018.

Doktorandka katedry germanistiky FF UJEP Annabelle Jänchen, M.A. získala prestižní Immanuel-Kant-Stipendium. Stipendium je určeno na podporu doktorandů, kteří v rámci svých dizertačních projektů zkoumají interkulturní témata související s východní Evropou, se zvláštním zaměřením na německy mluvící obyvatelstvo.

Mezinárodní badatelská síť Collegium Politicum sdružuje odborníky z evropských univerzit a výzkumných center, kteří se zabývají oblastí antického politického myšlení. Členské univerzity pořádají každoročně konference věnované otázkám antické politické teorie a její recepce v dějinách politického myšlení, včetně vlivu antických konceptů na moderní Evropu.

Doc. Balej ocenil studenty FF UJEP, kteří v roce 2021 prokázali vynikající výsledky na poli tvůrčí činnosti a sportu. V oblasti tvůrčí byla oceněna doktorandka FF PhDr. Vlasta Kordová za významné působení hned ve třech prestižních institucích (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Zentrum für Holocaust-Studien v Mnichově a vídeňská univerzita).

Jak moc velkým ohrožením pro demokracii jsou dezinformace? To bylo obsahem workshopu, který se uskutečnil v rámci nového česko-saského projektu „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost“, který hostila Filozofická fakulta UJEP. Jde o další ze vzdělávacích projektů katedry politologie, který posiluje občanské vzdělávání v Ústeckém kraji.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer