Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Již 22. setkání mezinárodní badatelské sítě Collegium Politicum, s níž dlouhodobě spolupracuje katedra filozofie a humanitních studií, se uskutečnilo na konci května v Madridu na půdě Carlos III Universidad de Madrid.

Ve dnech 25.–26. 5. se uskutečnilo další setkání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Místem setkání byla tentokrát Univerzita Palackého v Olomouci. Setkání se účastnili také zástupkyně a zástupci vedení Filozofické fakulty UJEP. Na programu jednání byl zejména dlouhodobě neutěšený stav podfinancování filozofických a humanitních fakult.

Dne 18. května se uskutečnilo představení a autogramiáda knihy Jimi země česká stála s podtitulem Soubor studií k českým elitám raného a vrcholného středověku. Autorem knihy je dlouholetý člen Katedry historie FF UJEP doc. Tomáš Velímský.

Ve dnech 24.–26. května se uskutečnila mezinárodní historická konference s názvem „Mezi starým režimem a modernitou. Proměny města v ,dlouhém‘ 18. století“, která se zaměřila na dějiny měst v éře osvícenství. Přednášet přijeli historici a historičky z osmi evropských zemí, vstupní referát přednesla významná americká historička a emeritní profesorka historie na univerzitě v Miami Mary Lindeman.

V letním semestru tohoto akademického roku se znovu uskutečnil výběrový kurz nazvaný Exkurze po archivech České republiky, jehož cílem bylo seznámit posluchače a posluchačky oboru s některými praktickými otázkami a fungováním vybraných archivů. Pro odborné exkurze byly vybrány tři různé archivy v regionu severozápadních Čech.

Dne 11. května se na Filozofické fakultě UJEP uskutečnil workshop k problematice trestněprávních pramenů v dlouhém 19. století. Workshopu se účastnili historičky a historici z Katedry archivnictví a pomocných věd historických a Katedry historie FF UJEP spolu s historičkami z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Na workshop by měla navázat další meziuniverzitní spolupráce.

Současné nástroje umělé inteligence, zejména pak tzv. velké jazykové modely založené na technologii GPT3 a 4, přinášejí změny a výzvy, k nimž se jako vzdělávací a výzkumná instituce musíme postavit čelem. Uvědomujeme si, že tyto nástroje již dnes zásadním způsobem proměňují vztah k informacím, jejich získávání, sdílení i vytváření a bude se tak dít i v budoucnosti.

V letošním roce byl spuštěn nový studentský projekt s názvem „Vývoj sídelní struktury Chabařovic“. Jedná se o dvouletý projekt Studentské grantové soutěže, který bude realizován pod vedením Mgr. Moniky Staré na Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer