Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vedení Filozofické fakulty UJEP se rozhodlo zřídit novou pozici proděkana pro doktorské studium. Na post proděkana pro doktorské studium byl dne 3. 1. 2023 jmenován doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Hlavní náplní nového proděkana bude agenda související se zajištěním a podporou doktorských studijních programů a zejména příprava na dopady reformy doktorského studia, kterou plánuje MŠMT a která se dotkne především financování doktorandů a doktorandek.

Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.

Na konci roku 2022 udělila prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. celkem sedm ocenění během slavnostního předávání Cen děkanky Filozofické fakulty UJEP. Oceněni byli vedle akademických pracovníků také tři studenti za příkladnou osobní angažovanost a šíření dobrého jména fakulty.

V termínu od 30. 11. do 3. 12. 2022 se studující Katedry germanistiky FF UJEP zúčastnili workshopu na téma „Bildungsreisen und Wanderschaften: Reiseliteratur der Aufklärung am Beispiel von Johann Gottfried Seume u.a.“ a konference „Von Sachsen in die Welt“ v německé Grimmě.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,
máme za sebou nesnadný rok 2022, který před nás postavil mnoho výzev a mnoho nás jich čeká v nadcházejícím období.

Po úspěchu v soutěži Grantové agentury ČR se dostavil úspěch také v soutěži Ministerstva kultury, konkrétně v programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030. Mezi 76 podpořenými projekty jsou hned tři, na jejichž řešení se v následujících pěti letech bude FF UJEP podílet: jeden hlavní a dva spoluřešitelské.

Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil dne 30. 11. 2022 kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027. Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na jmenování rektorem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS UJEP.

Dne 8. prosince 2022 došlo v rámci udělování Cen rektora UJEP k předávání stipendií univerzitních donátorů nejlepším, nejaktivnějším a úspěšným studentům UJEP. Za akademický rok 2021/2022 bylo oceněno 22 studentek a studentů celkovou částkou 295 000 Kč. Mezi oceněnými nechyběli ani studentky a studenti FF UJEP.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek ZS 2022/2023

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer