Sidebar

20
říj, ne
31 Aktuality

Úřední hodiny doc. Bergerové se z důvodu pracovní cesty ve středu 24.10.2018 nekonají. Další pravidelná konzultace se koná až 31.10.2018. Na mimořádném termínu konzultace se lze domluvit e-mailem.

Filozofická fakulta a Fakulta umění a designu Vás zvou 24. 10. 2018 od 14 hodin na happening Jiřího Kovandy.

Jiří Kovanda patří mezi přední české umělce, performery a tvůrce instalací. Na FUD působí jako vedoucí Ateliéru performance. Jako jeden z mála českých umělců vystavoval v londýnské Tate Modern. Mezi jeho nejznámější umělecké akce patří performance Kissing Through Glass. Je prvním umělcem, který se představuje v nově vzniklé galerii DOCENDO DISCO svou performancí Trapná situace I a je možné, že v budoucnu zde pod jeho vedením dojde k Trapné situaci II.

Kontakt: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. - rebbarbora@email.cz

Vážení absolventi,

oznamujeme Vám, že slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského a bakalářského studia na FF UJEP se bude konat dne 16. listopadu 2018 v 10 hod v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu.

K tomu Vám zasíláme nezbytné informace:

  1. Promující se dostaví jednu hodinu před vlastní promocí.
  2. Rodinní příslušníci budou pozváni do prostor sálu 15 minut před zahájením promoce.
  3. Dostavte se ve společenském oděvu. Ihned po příchodu bude provedena prezence a dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
  4. Na promoci není vhodná účast dětí do 5 let.
  5. Žádáme o dochvilnost.
  6. Upozorňujeme, že na promoci budou pořizovány fotografie a videozáznamy absolventů, zpracovávané za účelem jejich následné bezplatné distribuce absolventům. Fotografie a videozáznamy mohou být také použity pro sebeprezentaci UJEP v souladu s jejím oprávněným zájmem. Účastí na promoci projevujete souhlas s výše uvedeným zpracováním. Pokud si pořizování fotografií a videozáznamů své osoby nepřejete, sdělte to prosím fotografovi.

Vážení studenti vyšších ročníků,

své indexy (studijní výkazy) předložte ke kontrole na studijní oddělení do 31. října 2018.

V indexu musí být zapsány názvy předmětů, jejich kódy a kreditní body.

Pokud byl předmět úspěšné splněn, musí být v indexu proveden zápis zkoušky nebo zápočtu s datem a podpisem zkoušejícího.

Pokud zkoušce předchází zápočet, musí být zapsáno splnění tohoto zápočtu.

Všechny získané zápočty a zkoušky musí být také uvedeny v informačním systému STAG (doporučuji před odevzdáním indexu zkontrolovat a při zjištění chybějících záznamu požadovat na příslušné katedře nápravu).

Revue pro filosofii a společenské vědy ERGOT a Katedra politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem Vás zvou na symposium o filosofických a společensko-vědních aspektech sebevražedného chování, sebepoškozování, euthanasie a dalších souvisejících činů včetně historického, společenského a kulturního kontextu.

Symposium se koná 17. listopadu 2018 v budově FF UJEP, Pasteurova 3544/1, v místnosti B 304 od 10 hodin. Zváni jsou filosofující učitelé, studenti, specialisté relevantních oborů i široká veřejnost. Přihlášky příspěvků (jméno účastníka, název příspěvku) přijímáme do konce října 2018 na e-mailové adrese: ergot@post.cz. Příspěvky by neměly přesáhnout 20 minut.

Příspěvky upravené podle pravidel, jež najdete na stránkách https://ergotsite.wordpress.com, a zaslané do konce listopadu 2018 na adresu ergot@post.cz bude možno publikovat v tematickém čísle revue ERGOT, které vyjde začátkem roku 2019. Podmínkou publikace není prezentace příspěvku na symposiu.

Za organizátory a redakční radu: Doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. a Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Filozofická fakulta UJEP si vás dovoluje pozvat na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru – Česká společnost a historická výročí, která se uskuteční v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu 2018. Fórum je otevřeno všem, kdo chtějí společně diskutovat o svých přístupech ke vzdělávání o minulosti, příležitostech, ale také problémech, které jejich úsilí provází. Konference je připravována ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Pedagogickou fakultou UK a Filozofickou fakultou UK.

Studenti a studentky ústecké germanistiky naplno využívají možnosti dlouhodobých studijních pobytů a pracovních stáží v zahraničí.

To, že se cizí jazyk nejsnadněji učí přímo v zemi, kde se jím hovoří, je všeobecně známá věc. Proto ústecká Katedra germanistiky FF UJEP umožňuje svým studentům a studentkám cíleně jedno i vícesemestrální pobyty v rámci výměnného programu Erasmus+. „Díky našim dlouholetým aktivitám a kontaktům se zahraničními partnery se nám podařilo navázat partnerství s více než dvaceti vzdělávacími institucemi nejen v německojazyčné oblasti, ale i v celé řadě dalších evropských zemí,“ upřesňuje vedoucí katedry doc. Renata Cornejo. „Prakticky všichni naši studující tak mají možnost vyjet minimálně na jeden semestr, ale často i na celý rok na univerzitu podle svého výběru.“

Nejde ale jen o to naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit, studenti a studentky poznávají zároveň i kulturu a každodenní život dané země, navazují kontakty i celoživotní přátelství, během pracovních stáží získávají také první praktické zkušenosti pro svou budoucí práci či povolání, ale hlavně získávají notnou dávku sebevědomí a zkušenost poradit si v novém a neznámém prostředí. V neposlední řadě však takto studující získávají díky osobní zkušenosti poměrně reálný obraz navštívených zemí, oproštěný od stereotypů a předsudků.

Studentka druhého ročníku Interkulturní germanistiky Barbora Ziková, která strávila prostřednictvím stipendia studentské organizace GFPS semestr na univerzitě v německém Erfurtu, vyzdvihuje i přínos pobytu pro samotné studium germanistiky: „Po návratu z Německa mám díky lepší znalosti němčiny, zvýšené odbornosti a tím nabytému sebevědomí mnohem větší požitek se seminářů a přednášek, které zde v Ústí navštěvuji, nebojím se jít do debaty a obhajovat své názory.“

Studentka 2. ročníku magisterského studia Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu Bc. Lucie Říhová, která v rámci programu Erasmus absolvovala celkem čtyři studijní pobyty a stáže (ve Španělsku, Estonsku, Portugalsku a Itálii) doporučuje svým začínajícím spolužákům: „Neváhejte a jeďte! Je to úžasná a neskutečná šance pro rozšíření svých obzorů. Navíc dostanete stipendium, takže na náklady nebudete sami. Taková možnost už se vám v budoucnu nemusí nikdy naskytnout, takže není nad čím přemýšlet.“ S úsměvem však dodává: „Musím ale varovat, studium a pobyt v zahraničí jsou silně návykové, jak vyrazíte jednou, musíte znovu.“

„Velice mě těší, že naprostá většina našich studentek a studentů tyto možnosti využívá, a sice nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale i dalších stipendijních nabídek např. od německé organizace DAAD, rakouské ÖAD nebo studentské organizace GFPS, která vznikla před lety v Ústí nad Labem. Vybraní studenti magisterského studia Německé filologie u nás dokonce mohou získat tzv. dvojitý – český a německý – diplom, neboť druhý rok svého studia absolvují v rámci na naší partnerské univerzitě v Bayreuthu,“ uzavírá doc. Cornejo.

Článek v Žít Ústí: "Studium cizího jazyka bez studia v zahraničí je polovičaté"

Kurz celofakultní PVK - Cyklus odborných přednášek (FF1/V001) je zdarma přístupný široké veřejnosti. Probíhá každou středu od 15:00 v přednáškové místnosti A 306 (pokud není uvedeno jinak).
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru. Cyklus bude zahrnovat pravidelné přednášky domácích i hostujících odborníků na různá témata vztahující se k oboru.

ČTK – moderní médium se stoletou historií

24. 10. 2018 | 15:00 | A 306
Radka Marková - šéfredaktorka ČTK

Česká tisková kancelář oslaví letos 28. října sto let od svého založení, vznikla ve stejný den jako samostatné Československo.

U příležitosti tohoto jubilea Vás zveme na přednášku šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Markové, s následnou diskusí.

Radka Marková je šéfredaktorkou ČTK od letošního února, je první ženou ve stoleté historii agentury v čele jejího zpravodajství. V ČTK pracuje od roku 1997, začínala jako zpravodajka domácí redakce. V letech 2001 – 2003 byla zpravodajkou ČTK v Paříži, za své působení obdržela ocenění Novinářská křepelka, které uděluje Český literární fond mladým a perspektivním novinářům do 33 let. Čtyři roky (2004 – 2007) řídila zahraniční redakci ČTK, poté byla pověřena různými rozvojovými projekty. Od roku 2009 do letošního ledna pracovala jako šéfeditorka zpravodajství ČTK. Vystudovala politologii na Fakultě sociálních vědu Univerzity Karlovy.

Dozvíte se mimo jiné:

  • jak se prolínaly dějiny národní tiskové agentury s dějinami Československa a České republiky.
  • jaké bylo postavení ČTK v osudových osmičkách 20. století.
  • jak funguje ČTK v současnosti, jaké je její postavení v české mediální krajině.

Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských Čech

31. 10. 2018 | 15:00 | A 306
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

Připomínáme 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích ‒ česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána. Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje s významným datem naší historie, spjatým s českou/československu státností, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity.        

Politická karikatura a satira v období 1933-53

7. 11. 2018 | 15:00 | Muzeum města Ústí nad Labem
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
(Archiv města Ústí nad Labem)

Přednáška se prostřednictvím karikatur a satiry zaměří na tři důležitá osmičková výročí, tedy na roky 1918, 1938 a 1948. K vidění budou více či méně vtipné satirické kresby vytvořené Čechy, Slováky i českými Němci. Přítomní se seznámí s alternativní obrazovou historií našeho území - od první republiky, přes druhou světovou válku, dobu poválečnou až do počátku padesátých let. Stranou nezůstanou ani více či méně zapomenuté osobnosti autorů karikatur. Málokdo dnes ví, že jeden z nejvýznamnějších karikaturistů Evropy, Hanns Erich Köhlera, pochází z našeho regionu.

Přednáška je rovněž součástí programu v rámci Týdne vědy a techniky.

Akademická obec FF UJEP

14. 11. 2018 | 15:00

Celofakultní PVK se z důvodu pořádání Akademické obce nekoná. Jste však srdečně zváni na zasedání. Bližší informace v aktualitách FF.  

Workshop odborných praxí KGER - Burza pracovních příležitostí a stáží

21. 11. 2018 | 15:00

Celofakultní PVK bude upřesněno.

Identita Němců v českých zemích kolem roku 1918

28. 11. 2018 | 15:00 | FF A 306
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.        

K hledání identity Němců v českých zemích došlo už v předválečné době. Souviselo to s diskusí v rámci německojazyčných oblastí, které instituce mají být dominantní pro profilaci němectví a kde by měly sídlit. Důležité byly i vazby na sousední německý stát, přičemž se jednalo o široké spektrum segmentů, týkaly se například i kultury. Je však zároveň třeba uvést, že tento proces se týkal především elit, široké vrstvy se definovaly nadále teritoriálně.

Vznik Československé republiky v roce 1918 byl pro české Němce šok, třebaže situace již od roku 1917 nebyla prorakousko-uherskou monarchii růžová. Vznik provincií byl do jisté míry zoufalé gesto, které nemělo nárok na úspěch. Našim Němcům tedy nezbylo, než hledat své místo v rámci nového státu. Opět se objevuje otázka společné identity, která je stále více spojována s pojmem sudetoněmectví. Nejedná se o pojem nový, své kořeny má v předválečné době, ale nyní stále více dochází k posunu od geografického pojmu přes etnografickou a kulturní dimenzi po význam politický. Tento vývoj pak probíhal po celých dvacet let v různých rovinách. 

Postdramatické divadlo: Změna paradigmatu v divadelním umění nebo vědecký paradox?

5. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Dnes běžně (a často nekriticky) přejímaný termín „postdramatické divadlo“ použil v návaznosti na radikální proměny divadla v druhé polovině 20. století poprvé Hans-Thies Lehmann ve svém stejnojmenném teatrologickém eseji z roku 1999. Ovšem co přesně tento pojem obnáší a jaké divadelní praxe se nejvíce dotýká? A jak koresponduje s jinými ekvivalenty (performativní obrat, režisérské divadlo, postmoderna), které rovněž tak pojmově zaštiťují sledované období? A má ještě vůbec co do činění s dramatickým textem coby dominantou evropského divadla předchozích údobí? Fenomén postdramatického divadla bude v tematické přednášce demonstrován jak z perspektivy jeho teoretického zkoumání, tak na konkrétních příkladech jednotlivých představitelů a doplněn četnými videoukázkami.

Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě

12. 12. 2018 | 15:00 | FF A 306
doc. Mgr. Karel Černý Ph.D.
(Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK)

Přednáška se zaměří na dějiny výživy a představí tři kofeinové stimulanty - kávu, čaj a čokoládu, jak postupně pronikaly v renesanci a baroku na evropský kontinent.

Budu se zabývat prvními zmínkami o těchto potravinách, kontextu jejich přijímání evropskými konzumenty a tomu, jak se informace o nich šířily v odborné literatuře té doby. Shrnu také, co je známo o fenoménu kavárny jako symbolu rodící se občanské společnosti 18. století.

Nakonec se vždy podívám podrobněji na přijímání kofeinových nápojů v Čechách: co je známo o hmotné kultuře konzumace a zda je možno rekonstruovat dobové recepty."    

19. 12. 2018 se celofakultní PVK neuskuteční.


Uplynulé přednášky

Národní obrození, Bedřich Smetana a opera Libuše od skepse a odmítnutí nejen k opernímu úspěchu

3. 10. 2018 | 15:00 | FF A 306
Mgr. Martin Tichý

Smetanovu Libuši je možné vnímat jako příklad uměleckého díla, jehož popularita v čase roste. Jistě i proto, že autor komponoval tuto operu navzdory dobovým konvencím. V době premiéry se mohl spíše dočkat neúspěchu, ten se sice z nejrůznějších příčin nedostavil, i tak však Libuše získávala u posluchačů status výjimečného díla postupně.

Přednáška je rovněž i doprovodným programem pro slavnostní představení opery Libuše v Severočeském divadle opery a baletu.

Vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku + přednáška Vznik republiky a provincie Deutschböhmen

4. 10. 2018 | 15:00 – přednáška | 16:00 – vernisáž | Muzeum města Ústí nad Labem
Mgr. Jan Grisa,
PhDr. Filip Hrbek

Přednáška se zaměří na postavení českých Němců a Čechů na severu Čech. Na jejich možnosti a touhy vyplývající z poválečné situace. Představí německou provincii vzniklou na našem území v širším kontextu evropského dění.

Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století

10. 10. 2018 | 15:00 | A 306
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

Letošní rok, jehož letopočet je ukončen osmičkou, poskytuje příležitost k připomenutí závažných událostí českých dějin, především těch, jež se odehrály ve 20. století. Souměřitelně významná data lze nalézt i pro období starších českých dějin, raný středověk však tak důležité události nenabízí, a tak se v historickém kalendáři objevují i jubilea méně podstatná.

K nim patří také tzv. vraždění Vršovců, k němuž došlo 26. října 1108 a v dnech následujících. Událost, pro příslušníky rodu Vršovců jistě krvavá a tragická, žádným historickým předělem nebyla, ale může představovat jakýsi odrazový můstek k zamyšlení se nad elitami českého raného středověku, jejich roli v přemyslovském státě 11. a 12. století, jakož i vývoji, který posléze vyústil ve 13. století ve vznik vrcholně středověké pozemkové šlechty.

Daniel Kroupa a jeho hosté

17. 10. 2018 | 16.30 hodin | A 306
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

Filosof a politolog Daniel Kroupa se setká s významnými hosty, se kterými bude besedovat o problematice minulých i současných vztahů k Rusku ve světle současné politiky i vzpomínání k roku 1968.

Svou účast již potvrdili Štěpán Černoušek a Jakub Janda.

Beseda se koná i v rámci 21. ročníku divadelního festivalu KULT.

Štěpán Černoušek

Do Ruska a zemí bývalého SSSR jezdí pravidelně od roku 1994, pobýval od Kavkazu po Krajní sever, od Kaliningradu až po Dálný východ. Podílí na výzkumném projektu „Čechoslováci v Gulagu“ v Ústavu pro studium totalitních režimů, mapuje místa spojená s tímto fenoménem. V roce 2009 založil sdružení Gulag.cz (www.gulag.cz), jehož cílem je popularizace výzkumu sovětského represivního systému. Zorganizoval čtyři expedice k opuštěným táborům Gulagu na Sibiři, výsledkem je virtuální muzeum Gulag Online www.gulag.online.

Absolvoval obor teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK, studoval také rusistiku a lotyštinu na Filozofické fakultě UK. Podílel se na dobročinných projektech v Čečensku, vytvořil sekci čečenských, gruzínských, arménských a osetských pamětníků na portálu Paměť národa. Dlouhodobě spolupracuje s ruským sdružením Memorial, inicioval vznik jeho pobočky v České republice a také české verze ruských vzpomínkových projektů Poslední adresa či Navrácení jmen.

Jakub Janda

Jakub Janda je vedoucím programu Kremlin Watch a od roku 2018 ředitelem think-tanku Evropské hodnoty se sídlem v Praze. Specializuje se na reakci demokratických států na nepřátelské dezinformační a ovlivňující operace. Je spolupracovníkem Institutu pro bezpečnostní politiku a pravidelným přispěvatelem pro Atlantic Council. Pracuje jako člen redakční rady expertního portálu AntiPropaganda.sk a jako hrdý člen Aktivních záloh českých ozbrojených sil.

V letech 2016 – 2017 byl pověřen českými bezpečnostními a zpravodajskými institucemi, aby konzultoval kapitolu “Vliv cizích mocností” v rámci Auditu národní bezpečnosti, kterou provedla česká vláda, kde se podílel na politickém posunu v této oblasti. Od roku 2015 byl požádán, aby poskytl informace nebo školení ve více než 20 zemích. V minulosti pracoval pro humanitární agenturu ADRA International a pro člena českého parlamentu. Je možné jej sledovat na Twitteru či na Facebooku.

Studenti se zájmem o televizní novinařinu! Pokud chcete získat zkušenosti z praxe, využijte možnosti dvouměsíční neplacené stáže v ústecké redakci vysílání ČT.

Vnímání, výroba a distribuce zpravodajství se výrazně mění. Česká televize si je toho nejen vědoma, ale chce se na těchto změnách podílet. Proto chceme spolupracovat s těmi nejlepšími z nové generace. Hledáme studenty, kteří mají zájem o zpravodajství a chtějí společně s námi tvořit mediální budoucnost České televize. Dvouměsíční neplacené stáže se můžete zúčastnit v krajských redakcích v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Plzni, Zlíně a Ústí nad Labem.

Co Vás čeká?

- Výjezdy se štábem do terénu na natáčení zpravodajských reportáží
- Naučítese vyhledávat témata, rešeršovat a připravovat reportáže
- Výroba zpravodajství pro sociální sítě
- Chceme slyšet vaše názory a společně zkoušet nové formy a postupy. Hlavně na sociálních sítích
- Pro ty nejlepší možnost další spolupráce

Co očekáváme?

- Studenty, kteří chtějí pracovat ve zpravodajství a mají zájem o televizní novinařinu
- Studenty s přehledem o domácím a ekonomickém dění
- Studenty, kteří mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jestli máte opravdu zájem, odpovězte na inzerát konkrétní stáže zveřejněný na našich kariérních stránkách: https://ceskatelevize.jobs.cz/