Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Pokud není uvedeno jinak, lze publikace zakoupit v e-shopu univerzitního knihkupectví nebo přímo v prodejně knihkupectví na adrese Pasteurova 1, 400 01 Ústí nad Labem. Neprodejné publikace poskytujeme po vyžádání u ediční referentky (kristina.koudelkova@ujep.cz) za cenu poštovného a balného.

Martin VESELÝ

ZKLAMÁNÍ, STRACH A NADĚJE
Život v Ústeckém kraji v letech 1938-1946

Monografie ve 14 tematických kapitolách přibližuje zájemcům o historii i poučeným čtenářům to nejpodstatnější z vývoje let 1938-1946 na území dnešního Ústeckého kraje s důrazem na oblast, která byla součástí Říšské župy Sudety. Mimo vzniku a charakteristiky sudetské župy se autor věnuje otázkám každodennosti, životu na hranici mezi župou, resp. nacistickým Německem a Protektorátem Čechy a Morava, válečným zajatcům, problematice odporu a odboje, nebo vzniku a existenci pobočných koncentračních táborů. Důraz klade na poslední válečný rok, kdy se župa stala terčem spojeneckých náletů a prožila exodus statisíců uprchlíků z východních částí hroutící se Říše, ale přesto deklarovala odhodlání bojovat až do samotného konce. Závěrečné kapitoly jsou věnovány osvobození, následnému období tzv. „divokého odsunu“ a záležitostem organizovaného odsunu sudetských Němců a osidlování pohraničí. Autor ke svému záměru podat ucelený obraz tohoto nelehkého a dynamického období využil více jak 300 dobových fotografií a archivních dokumentů, z nichž mnohé byly publikovány vůbec poprvé.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2020, 201 stran, ISBN 978-80-7561-266-3. Cena: 369,- Kč.

Jakub PÁTEK a kol.

ZAHOŘANY
Cesta časem a prostorem.

Kolektivní monografie se věnuje venkovské lokalitě Zahořany nedaleko Litoměřic. Až do 19. století představovaly správní centrum rozsáhlého panství, jehož sídla byla roztroušena v severovýchodní části Českého středohoří. V první části zvou autoři čtenáře nejprve na cestu sedmi stoletími historického vývoje Zahořan: zaměřují se zejména na osobnosti nejvýznamnějších feudálních držitelů a na dějiny obce po zániku patrimoniální správy, ale také na otázky ekonomického fungování někdejšího panství, duchovní správy a školství. V druhé části se čtenář může vydat na retrospektivní cestu prostorem Zahořan: nejprve je představena podoba zdejší kulturní krajiny a urbanistický vývoj vsi, v níž jsou dodnes dochovány zajímavé objekty tradičního venkovského stavitelství. Detailní pozornost je věnována dvojici nejvýznamnějších zahořanských památek. První z nich je kostel Nejsvětější Trojice, vytvářející výraznou dominantu vsi – prozatím nedoceněná perla raně barokní architektury výrazně nadregionálního významu. Tou druhou je zahořanský zámek, v jehož podobě se zajímavě odráží složitý stavební vývoj od doznívající renesance až po období klasicismu. V rámci širšího kontextu jsou zde připomenuty také pražské paláce patřící v minulosti zahořanským držitelům. Cestu prostorem Zahořan uzavírá přehled zdejších drobných sakrálních památek.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 2020, 516 stran, ISBN 978-80-7465-433-6 (Mervart), 978-80-7561-262-5 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje nakladatelství Pavel Mervart.

Michaela HRUBÁ – Jan ROYT – Táňa ŠIMKOVÁ

HISTORIE A PAMÁTKY KRUŠNOHOŘÍ I.
Horní města českého Krušnohoří v raném novověku a jejich stopa v kulturních dějinách.

Cílem této dvojjazyčné publikace je ukázat nejvýznamnější hornická centra a jejich památky, přispět k hledání odpovědi na otázku, v čem byl proud pozdní gotiky a renesance na severozápadně Čech tak výjimečný a odlišný od převažujícího stavebního a uměleckého výrazu zbytku země. Kniha se snaží doložit, že na samotném konci středověku, na přelomu 15. a 16. století se navzdory česko-saské hranici vytvořil jednotný hospodářský a kulturní prostor. Který byl spojen nejen hornickou činností, ale i jazykem, uměleckým projevem i luterskou vírou.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2020, 466 stran, ISBN 978-80-7561-264-9. Publikace je neprodejná.

Kristina KAISEROVÁ – Petr KARLÍČEK – Martin KOLÁŘ – Zdena KOLEČKOVÁ – Marcela ZEMANOVÁ

HISTORIE A PAMÁTKY KRUŠNOHOŘÍ II.
Lidé, místa a příběhy Krušnohoří.

Druhý díl této dvojjazyčné publikace se zaměřuje na pedagogy, kterým by mohla sloužit jako pomůcka k doplnění školní výuky zejména na druhém stupni. Jednotlivé texty jsou věnovány moderním dějinám Krušných hor a přinášejí příběhy různých míst a lidí, kteří zde žili nebo působili.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2020, 350 stran, ISBN 978-80-7561-265-6. Publikace je neprodejná.

Vlasta KORDOVÁ

SMRT? ETO VOJNA, ETO NIČEVO…
Odbojové hnutí a partyzánské výsadky ze Sovětského svazu na Českomoravské vrchovině

Partyzánský odboj za 2. sv. války je tématem opředeným mnohými otázkami. Avšak k jejich zodpovězení bývá často užíváno černobílých šablon. Publikace Smrt, eto vojna, eto ničevo… usiluje o to předložit barevnější obraz této problematiky. Jakými rysy se partyzánská rezistence vyznačovala, kdo sám sebe nazýval partyzánem, jak se lišily aktivity domácích odbojářů od přístupu sovětských výsadkářů, jak ne/fungovala jejich spolupráce a na kolik určující roli v konání těchto aktérů mohla hrát vlastní zkušenost s válkou a nacistickým okupačním režimem? Takové i další perspektivy budou v knize představeny na základě výzkumu válečných událostí v oblasti Českomoravské vrchoviny.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně jako 25. svazek řady Studia Historica, 2020, 205 stran, ISBN 978-80-7561-238-0. Cena: 190 Kč.

Jakub CHARVÁT – Pavel MAŠKARINEC

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARMALENTU V ČESKU V ROCE 2019: Stále ještě druhořadé volby?

Publikace renomovaných českých politologů, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu voleb a volebních systémů, se zaměřuje na analýzu a průběh voleb do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019. Zkoumaná problematika je přitom nahlížena z několika různých výzkumných perspektiv, a sice institucionálně-procedurální v podobě srovnávací analýzy nastavení volebního systému pro evropské volby v Česku, politicko-komunikační v podobě pojednání o politické komunikaci a kampaních hlavních českých politických stran před těmito volbami, či volebně-geografické v podobě analýzy prostorového rozložení voličské podpory hlavních českých politických stran. Právě kombinace těchto přístupů, při jejich zarámování do konceptu voleb druhého řádu, přináší ucelený pohled na volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019, a přispívá tak k pochopení jejich výsledků. Tuto knihu jistě ocení nejen akademičtí pracovníci a vysokoškolští studenti, ale rovněž široká veřejnost.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020, 188 stran, ISBN 978-80-7325-502-2 (CDK), 978-80-7561-248-9 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje CDK.

Jan MUSIL (ed.)

REFLEXE MOCI – MOC REFLEXE

Reflexe moci – bezpochyby jeden z klíčových pojmů politického myšlení – se stala výzvou pro autory jednotlivých kapitol předkládané kolektivní monografie. Jejich cílem nebylo dobrat se konečného a nezpochybnitelného výměru moci, neboť takové ambice by nevedly než ke snaze se pojmu zmocnit a využít ho jako nástroje k hodnocení, či přímo k ovládání skutečnosti. Autorským vkladem proto není instrumentalizace moci, ale snaha o porozumění tomuto pojmu z filosofické, religionistické či historické perspektivy. Reflexe moci se tak stává příkladem moci reflexe.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo nakladatelství Pavel Mervart. 2020, 160 stran, ISBN 978-80-7465-428-2 (Mervart), 978-80-7561-269-4 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje nakladatelství Pavel Mervart.

Pavel MAŠKARINEC – Daniel KLIMOVSKÝ – Petr BLÁHA

WHERE HAVE ALL THE WOMEN GONE?

Publikace se snaží zaplnit mezeru ve výzkumu politické reprezentace žen na obecní úrovni v České republice a na Slovensku. V úvodních částech jsou představeny základní teoretické přístupy, které jsou pro vysvětlování různé míry úspěšnosti žen ve volbách užívány v zahraniční literatuře, a to na různých úrovních vládnutí (národní, regionální, místní). Následně je představen vlastní originální konceptuální rámec, vysvětlující vliv různých faktorů na politickou reprezentaci žen, a to nejen v českém a slovenském kontextu, ale také potenciálně uplatnitelný v širším mezinárodním srovnání, zahrnujícím jak tradiční západoevropské demokracie, tak nové demokracie střední a východní Evropy. V další části je představený teoretický rámec aplikován při výzkumu politického zastoupení žen ve volbách do obecních zastupitelstev v České republice a na Slovensku od rozdělení společného státu až do současnosti, tj. v šesti komunálních volbách v letech 1994 až 2014. Nejprve je přitom politická reprezentace žen v českých a slovenských obcích analyzována na vzorku českých obcí s rozšířenou působností a slovenských okresních měst pomocí regresní analýzy, načež je v dalším kroku analýza provedena na úrovni krajských měst za pomoci konfigurativního přístupu – kvalitativní komparativní analýzy (QCA).

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo nakladatelství Dokořán, 2020, 148 stran, ISBN 978-80-7363-967-9 (Dokořán), 978-80-7561-202-1 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje nakladatelství Dokořán.

Barbora ŘEBÍKOVÁ

POUČENÝ ESTETICKÝ POSTOJ
Estetika současného umění

Otázky tázající se po podstatě umění, jeho roli ve společnosti a možnosti poznání prostřednictvím uměleckých děl můžeme sledovat ve vývoji lidských kultur po staletí. Dominantním tématem této knihy je hledání vztahu umění a poznání, které je zastřešeno problematikou konceptu estetické zkušenosti. Pojem poučený estetický postoj upozorňuje na nesamozřejmost našeho přístupu k umění a nutnost naší aktivní snahy uměleckému dílu porozumět. Autorka neprezentuje historický přehled či sondu, ač na tradiční náhledy odkazuje tam, kde to přispívá k názornější a přehlednější argumentaci. Soustřeďuje se na „současnou historii“, tedy vývoj umění, kultury i teorií umění a obecné estetiky v posledních desetiletích a vzájemné ovlivňující propojení těchto oblastí.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo nakladatelství Togga, 2020, 236 stran, ISBN 978-80-7476-170-6 (Togga), ISBN 978-80-7561-237-3 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje nakladatelství Togga.

Lukáš SLÁMA – Mirka SALAVOVÁ (eds.)

PARS ACADEMIA 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy

V roce 2019 uplynulo 30 let od tzv. sametové revoluce, která ukončila existenci skomírajícího totalitního režimu a otevřela cestu k rozvoji svobodné demokratické společnosti. Slovo svoboda se v souvislosti s tímto výročím skloňovalo snad ve všech pádech a stalo se i hlavním tématem doktorandské konference, která byla pořádána v listopadu 2019 na půdě Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jednotlivé příspěvky rozdělené do čtyř editorských bloků – starších dějin, novějších dějin, pedagogicko-didaktického a politologicky-filozofického) přinesly různé pohledy na témata či problémy související se svobodou.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2020, 307 stran, ISBN 978-80-7561-286-1. Cena 250 Kč.

SOLA FIDE – POUHOU VÍROU
Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví

Učení Martina Luthera se začalo šířit přes česko-saskou hranici velmi rychle poté, co reformátor přitloukl na vrata zámeckého kostela ve Wittenberku svých 95 tezí o odpustcích. Jeho učení, k němuž se přihlásila i část českých utrakvistů, nevratně změnilo náboženskou a duchovní tvář Evropy. Velmi záhy se Luterovo učení začalo objevovat i v širší oblasti Labského údolí. Řeka Labe byla důležitou komunikační tepnou. Z hlediska obchodního na ní bylo založeno bohatství nejen měst Litoměřic, Ústí nad Labem a Děčína, ale i šlechtických rodů se statky v jejím okolí. Právě zde se na konci středověku začaly usazovat šlechtické rody, jejichž domovina byla za zemskou hranicí v Sasku a Míšeňsku. Přicházely s nadějí na prosperitu, z rodinných, majetkových či jiných důvodů.  Nejvýrazněji se do dějin Ústecka a Děčínska v 16. století zapsali pánové ze Salhausenu pánové z Bűnau. Právě na jejich statky přišli velmi záhy luterští kazatelé. První se objevil v roce 1518 v rezidenci Salhausenů v Benešově nad Ploučnicí a brzy se pak nová víra rozšířila do nedalekého Děčína.  Ač se tyto rody po Bílé hoře navrátily z náboženských důvodů zpět do Saska, jejich stopy jsou dodnes viditelné. Luterská víra dala podobu unikátně dochovaným kostelům sv. Floriána v Krásném Březně, sv. Jakuba Většího ve Svádově či sv. Václava ve Valtířově. Zde lze obdivovat krom autenticky zachované architektury i výzdobu oltářů, kazatelen, křtitelnic či epitafů, která je inspirovaná věroukou Martina Luthera o ospravedlnění člověka pouhou vírou nikoli skutky.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci se Spolkem pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium, 2019, 287 stran, ISBN 978-80-7561-180-2 (Filozofická fakulta UJEP), ISBN 978-80-88013-81-5 (Scriptorium). Cena: 500 Kč.

Jan GRISA

PRVNÍ SEVEROČESKÝ AKCIJNÍ PIVOVAR V BOHUŠOVICÍCH
Zaměstnává hraničáře, podporuje český živel!

Předkládaná kniha mapuje historii pivovaru, který svou velikostí jistě nenáležel k nejvýznamnějším podnikům v mocnářství. Nepatřil ani k největším ve sledovaném regionu. Přesto je jeho historie výjimečná a zasluhuje pozornost. Byl vybudován jako posila české věci. Jako podnik, který svou existencí umožní další zesílení českého obyvatelstva na jazykové hranici a stane se konkurentem „národních nepřátel“. Potřeba sloužit této myšlence se táhla dějinami pivovaru jako červená nit. I když nešlo o jediný pivovar, který byl zbudován českým národním impulzem, byl bohušovický podnik svým způsobem výjimečný…

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně jako 24. svazek řady Studia Historica, 2019, 239 stran, ISBN 978-80-7561-217-5. Cena: 190 Kč.

Stanislava MUSILOVÁ

ŽENA ZA KATREM

Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kon­textu modernizující se společnost a na­hlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V ná­vaznosti na osvícenecky racionální kalkul se proměňují kdysi stabilní kategorie, jako jsou zločin, vina a trest, a zločinné jed­nání je nově podmíněno svobodnou vůlí jedince, který si je vědom překročení plat­ných norem. Proměňují se také vězeňské instituce, které se stávají prostorem pro výkon trestu, jehož podstatou je odnětí svobody. Autorka se zaměřila na internační zaříze­ní určené ženám, kde zkoumá genderově podmíněnou (re)produkci znakového sys­tému v rámci (re)formace každodenních praktik a jednání. Genderově specifické rysy sleduje i při výzkumu charakteru trestné činnosti odsouzených žen. Stereotypizované výpovědi trestněprávních pramenů umožnily prezentovat složitou síť sociálních vazeb a kriminalizované jednání ukázat jako jednu z forem sociál­ní komunikace, kde na jedné straně stojí obrana jednotlivce před trestním stíháním a na straně druhé veřejná kontrola sociálního prostoru. Mechanismus komunikačních strategií obrany i kontroly však odkrývá, že principy kriminality a zločinnosti lze vnímat spíše jako příznač­ný projev longue durée než jako prvek modernizace společnosti. Myšlenkové struktury kriminalizace tak demonstru­jí rigiditu okrajových vrstev společnosti, které navzdory modernizačním tenden­cím zůstávají v zajetí zcela předmoderních schémat.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury jako 23. svazek řady Studia Historica, 2019, 204 stran, ISBN 978-80-7561-175-8 (UJEP), ISBN 978-80-88013-80-0 (Scriptorium). Cena: 249,- Kč.

Martin VESELÝ (ed.)

OROSENÉ DĚJINY

Pivo patří k Česku a jeho obyvatelům od nepaměti. Tvoří nedělitelnou součást jeho historie, kultury a identity, čemuž však úplně neodpovídá stav bádání a znalosti, které o tomto fenoménu máme. A to navzdory rostoucímu počtu titulů odborné literatury. I proto se v Ústí nad Labem na konferenci Orosené dějiny sešli historici, aby zhodnotili stav výzkumu, přednesli své příspěvky a zejména diskutovali o pivu a jeho úloze nejen v dějinách, ale i v současnosti. Konference se tak stala základem pro stejnojmennou kolektivní monografii, v níž čtenář nalezne kapitoly týkající se konzumace alkoholu obecně, pivovarnictví a pivovarů, boji proti alkoholismu, antisemitismu v konkurenčním boji pivovarů, trampingu, pohledů do zahraničí i pivní každodennosti v časovém horizontu od středověku až do současnosti. Nechybí ani kapitola týkající se nejznámější tváře z pivních etiket, železničáře Victora Cibicha. Orosené dějiny jsou mozaikou témat ukazujících, jak široké a zajímavé je bádání o pivu a jaké souvislosti může mít.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně jako 22. svazek řady Studia Historica, 2019, 399 stran, ISBN 978-80-7561-168-0. Cena: 249 Kč.

Pavel MAŠKARINEC

ŽENY A LOKÁLNÍ POLITIKA: Komunální volby v České republice v letech 1994-2018 z pohledu politické reprezentace žen.

Kniha se zaměřuje na analýzu faktorů, které přispívají k vyšší nebo naopak nižší úspěšnosti žen ve volbách do zastupitelstev všech více než šesti tisíc českých obcí v komunálních volbách mezi roky 1994 až 2018. Na základě agregovaných dat jsou analyzovány prostorové vzorce deskriptivní reprezentace žen v českých obcích, stejně jako proměny těchto vzorců mezi volbami, a hledány závislosti mezi mírou politické reprezentace žen v zastupitelstvech obcí a vybranými charakteristikami obcí a jejich populací. Celkově analýza determinantů politické reprezentace žen v českých obcích přinesla zjištění, jež se v některých ohledech liší od závěrů výzkumů v tradičních demokraciích. Jednoznačně nejsilnějším determinantem politické reprezentace žen v českých obcích se ukázala velikost zastoupení žen v předchozím volebním období. Naproti tomu narůstající velikost obcí a vyšší míra soutěživosti působila na úspěšnost žen negativně, tedy v rozporu se zahraničními zkušenostmi. Na druhé straně bližší pohled, pracující s odlišnými velikostními skupinami obcí, ukázal, že negativní vztah mezi narůstající velikostí obce a klesajícím zastoupením žen nenastává okamžitě. Současně nelze konstatovat, že by předchozí zastoupení žen působilo konstantně v různých velikostních skupinách obcí, a právě odlišné působení velikosti obce na zastoupení žen mezi různými velikostními skupinami obcí může stát za obecně malým vlivem této proměnné. I v případě vysvětlování odlišné míry politické reprezentace žen se tudíž jako nezbytná ukazuje potřeba zohlednění odlišné míry politizace českých lokálních systémů a odlišných dopadů fungování volebního systému v různě velkých obcích.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 220 stran, ISBN 978-80-7325-489-6 (CDK), 978-80-7561-219-9 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje CDK.

Marcela ZEMANOVÁ – Václav ZEMAN (eds.)

REFORMACE V NĚMECKOJAZYČNÝCH OBLASTECH ČESKÝCH ZEMÍ (1517 – 1945)

Sborník k 25. ústeckému kolokviu. V roce 2017 uplyne půl tisíciletí do okamžiku, kdy Martin Luther přibil na vrata wittenberského zámeckého kostela svých 95 tezí, v nichž kritizoval mimo jiné prodej odpustků. Zahájil tak církevní reformaci. Myšlenky německé reformace dalekosáhle ovlivnily i české země a našly ohlas zejména mezi zdejším německojazyčným obyvatelstvem. Luther ovšem brzy vyvolal také zájem spektra českých nekatolických konfesí, zvláště poté, když se ve své lipské disputaci s Dr. Eckem (1619) jednoznačně přiznal k návaznosti na Husa. Tím byl položen základ k rozmanitým interakcím mezi českým náboženským prostředím a německou reformací, která se v průběhu 16. století rovněž diferencovala na různé směry a hnutí.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Muzeum města Ústí nad Labem, 2019, 238 stran, ISBN 978-80-86475-44-8 (Muzeum UL), 978-80-7561-179-6 (Filozofická fakulta UJEP). Distribuci zajišťuje Muzeum města Ústí nad Labem.

Kamil PODROUŽEK a kol.

TERRA SACRA INCOGNITA

V letech 2015-2017 se staly předmětem zájmu studentů pod odborným vedením pracovníků z Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví a pedagogů katedry historie FF UJEP dvě obce na jižním úpatí Českého středohoří. Tyto lokality nebyly vybrány náhodně, jedná se o barokní areály s řadou shodných znaků. Dominantou obou obcí je monumentální kostel s výraznou rolí v okolní krajině, zámek, množství autenticky dochovaných venkovských staveb i drobných sakrálních památek. V obou případech se jedná o významné barokní areály se zajímavou historií. Cílem projektu bylo pomocí nejmodernějších metod zdokumentovat jednotlivé památky a připravit tak možnost jejich budoucí revitalizace a prezentace.

Vydala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2018, 196 stran, ISBN 978-80-7561-140-6. Cena 330 Kč. 

Martin VESELÝ

SUDETSKÁ ŽUPA DO KAPSY
Holýšov v zajetí velkých dějin 1938–1945

Monografie přibližuje v kontextu vývoje Říšské župy Sudety příběh hraniční obce Holýšov, kde v roce 1939 vznikla jedna z největších zbrojovek na území odtrženého pohraničí. Založení muniční továrny Metallwerke Holleischen ovlivnilo veškeré dění v obci, která se z ospalé bezvýznamnosti probudila do nových časů. Počet jejích obyvatel vzrostl v průběhu šesti let čtyřnásobně, muniční továrna stahovala pracovní síly z celé Evropy, v obci se objevily tábory pro válečné zajatce a totálně nasazené a v posledním roce války i pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. Kvůli nutnosti zajistit bydlení pro další zaměstnance MWH vyrostlo v Holýšově druhé největší sídliště v sudetské župě, které je dodnes pozoruhodným dědictvím válečných let. Mimo těchto záležitostí autor sleduje všední život obyvatel obce, jejich náladu, zásobovací situaci, ale třeba i protileteckou ochranu, neboť Holýšov se na konci války stal cílem leteckých útoků. Dochází k závěru, že vývoj Holýšova na malém prostoru až překvapivě odráží vývoj celé sudetské župy. Kniha obsahuje více než tři stovky fotografií, faksimilií dokumentů, vyobrazení a map.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně vydalo Nakladatelství Českého lesa, 2018, 294 stran, ISBN 978-80-87316-79-5 (Nakladatelství Českého lesa), ISBN 978-80-7561-091-1. Cena 350 Kč.