Sidebar

24
čen, po
27 Aktuality

Kontakty

e-mail: konradovaveronika@seznam.cz
tel.: 475 286 519
kancelář: B 302

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • 1987-1991 Gymnázium Korunní, Praha

Vysoká škola

 • 1991-1997 studium oboru filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 státní zkouška a obhajoba diplomové práce „Kosmologický náhled Thaléta a Anaximandra v konfrontaci s koncepcí archaických kosmogonií

Postgraduální studium

 • 1998-2006 studium oboru filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze pod vedením školitele doc. dr. Zdeňka Kratochvíla
 • (1999 – 2006 mateřská dovolená a přerušení studia v ak. roce 2000/2001 a 2002/2003)
 • 2006 státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce „Řecká kosmogonie: Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii

Aktivity v průběhu vysokoškolského studia

 • 1992-1996 překlady pro nakladatelství OIKOYMENH, edice PomFil

Studijní pobyty

 • květen 2002 studijní pobyt na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 • říjen 2004 stipendijní pobyt v rámci programu Aktion Česká republika – Rakousko (Institut für Klassische Philologie, Universität Wien, školitel a.Uni.Prof Dr. Georg Danek)

Zaměstnání

 • 2006-2007 externistka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2007- dosud: odborná asistentka na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • (2009/2010 mateřská dovolená)

Odborná specializace

 • antická filosofie
 • antické politické myšlení
 • etika
 • vztah filosofie a básnické tradice

Výzkum

 • Spoluřešitelka grantu Antická filosofie a politická filosofie (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2013)
 • Spoluřešitelka grantu Koina ta tón filón (řešitel doc. Ing. A. Havlíček, rok řešení 2015)
 • Řešitelka grantu Člověk a obec v antickém myšlení (rok řešení 2016)
 • Řešitelka grantu Interpretace Platónova myšlení v kontextu soudobého mezinárodního bádání (rok řešení 2017)
 • Řešitelka grantu Bůh, obec a zákon v antickém myšlení (rok řešení 2018)

Publikační činnost

Monografie

 • V. Konrádová, Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii, Ústí nad Labem 2008, 159 s., ISBN 978-80-7414-099-0.

Články a odborné studie

 • V. Konrádová, Músický charakter básnické řeči, in: Listy filologické,130, 3-4, 2007, str. 205-228, ISSN 0024-4457.
 • V. Konrádová, Platón a básníci, in: Reflexe 42, 2012, str.  3-23, ISSN 0862-6901.  
 • V. Konrádová, Svoboda a tragické myšlení: K pojetí svobody u Friedricha Nietzscheho, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí nad Labem 2012, ISBN 978-80-7414-444-8.
 • V. Konrádová, „Lidský“ a „božský“ život v X. knize Aristotelovy Etiky Níkomachovy, in: Aither 5, 10, 2013, str. 67-91, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Enthúsiasmos a techné, in: A. Havlíček, J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Ión, Praha 2014, ISBN 978-80-7298-161-8.
 • V. Konrádová, Politický a kontemplativní život u Aristotela, in: P. Sucharek, R. Sťahel (vyd.), Filozofia a umenie žiť, Bratislava – Nitra 2014, ISBN 978-80-8153-026-5.
 • V. Konrádová, Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství, in: U. Wollner, J. Cepko (vyd.), Reflexia Homéra v antickej filozofii, Banská Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0767-9.
 • V. Konrádová, Filosofie jako způsob života u Platóna a Aristotela, in:J. Vydrová et al., Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia, Červený Kostelec 2014, ISBN 978-80-7465-117-5.
 • V. Konrádová, Co si počít se zvířetem v nás: mnohotvárný obraz platónské duše, in: P. Sucharek, O. Marchevský (vyd.), Racionálne – iracionálne, Prešov 2015, ISBN 978-80-970303-4-6.
 • V. Konrádová, Homér a Hésiodos v platónských dialozích, in: Aither 14, 2015, str. 84-99, ISSN 1803-7860.
 • V. Konrádová, Human and Divine Lives in Book X of Aristotle´s Nicomachean Ethics, in: ΠΗΓΗ / FONS 1, 2016, pp. 1-20,ISSN 2445-2297.
 • V. Konrádová, Sókratés a achilleovské paradigma, in: J. Jinek (vyd.), Platónova Obrana Sókrata, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-228-8.
 • V. Konrádová, Gold, Women and Corruption of the polis, in: J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.
 • V. Konrádová, Aristotelés o hranicích kultury, in: A. Javorská, O. Marchevský (vyd.), Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie, Bratislava 2017, ISBN 978-80-970303-8-4.
 • V. Konrádová, Fronésis a problém zvažování, in: Filosofický časopis, 65, 5, 2017, s. 707-719, ISSN 0015-1831.

Edice

 • J. Jinek, V. Konrádová (vyd.), For Friends, All Is Shared. Friendship and Politics in Ancient Greek Political Thought, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-239-4, ISBN 978-80-7414-942-9.

Recenze

 • V. Konrádová, Provincie a periférie, in: Reflexe, 34, 2008, str. 139-145, ISSN 0862-6901.
 • V. Konrádová, Eliška Luhanová, Zrození světa, in: Reflexe, 49, 2015, str. 161-167, ISSN 0862-6901.

Konferenční příspěvky (výběr)

 • 2012 Enthúsiasmos a techné (Praha, VIII. platónské symposium: „Platónův dialog Ión. Filosofie, rapsódství a řečnictví v klasickém Řecku“)
 • 2014 Sókratés a achilleovské paradigma v Obraně Sókrata (Praha, IX. platónské symposium: “ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ“)
 • 2015 Gold, Women and Corruption of the Polis (Ústí nad Labem, 15th Meeting of the Collegium Politicum: “KOINA TA TΩΝ ΦIΛΩΝ“)
 • 2015 Politická dimenze přátelství u Aristotela (Bratislava, V. Slovenský filozofický kongres: “(Meta)filozofia – prax”)
 • 2016 Family Affection, Political Community and Humanity: A Comparison of Cicero, Fin. 3, 62- 68 and Aristotle, Eth. Nic. 8, 12-14 (Bonn, 16th Meeting of the Collegium Politicum: “Kosmopolitismus, Universalismus und Ius Gentium in der Antike und ihre Fortwirkung“)
 • 2016 Zbožnost mezi tradicí a inovací (Praha, X. platónské symposium: “ΕΥΘΥΦΡΩΝ“)
 • 2017 The Concept of Punishment in Plato’s Eschatological Myths (Barcelona, 17th Meeting of the Collegium Politicum: “Pain and Punishment in Ancient Thought“)
 • 2018 God and Justice in Hesiod and Plato (Bologna, 18th Meeting of the Collegium Politicum: “God, Religion and Society in Ancient Thought”)

Diplomové a bakalářské práce

 • A. Ďuricová, Pojetí času ve Vyznáních sv. Augustina (DP, rok obhajoby 2009)
 • L. Macková, Vznik a struktura světa v mytické a filosofické tradici Řecka (BP, rok obhajoby 2014)
 • A. Chocholoušková, Mýtus a nejstarší řecká filosofie (BP, rok obhajoby 2014)
 • J. Charvátová, Pojetí duše a jejích ctností u Platóna a Aristotela (BP, rok obhajoby 2015)
 • V. Veverková, Teorie společenské smlouvy u sofistů a její kritika v Platónových dialozích (DP, rok obhajoby 2015)
 • M. Veselá, Duše a tělo u Platóna (BP, rok obhajoby 2017)
 • K. Pechková, Filosofické předpoklady politického uspořádání v Platónově Ústavě (BP, rok obhajoby 2018)
 • D. Hodan, Platónovo pojetí spravedlnosti v Ústavě (BP, rok obhajoby 2018)

Další aktivity