Sidebar

22
led, po
33 Aktuality

Kontakty

e-mail: vit.pokorny@ujep.cz
kancelář: B 215

Vzdělání, profesní životopis

Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, teorií prostředí a zkušenosti. Je členem Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantu GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace. Je členem výzkumného týmu v rámci Strategie AV21. Je autorem skript Postmoderní filosofie a knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.

Odborná specializace

Fenomenologie a post-fenomenologická filosofie, filosofie tělesnosti, výzkum smyslovosti, post-strukturalismus a postmoderna, kognitivní antropologie, autoetnografie a symbolická antroplogie, enaktivismus, teorie zkušenosti, transdisciplinarita, psychonautika a výzkum drogových zkušeností, estetika.

Výzkum

 • V letech 2014 – 2017 řešení projektu GAČR 14-22586S – Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace (příjemce Filosofický ústav AV ČR, v.o.s.)

Publikační činnost

 • Pokorný, V. 2016. Myslet z psychedelických zkušeností. Transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 • Pokorný, V. 2016. Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice. Československá Psychiatrie. Vol. LX. Supplement 1.
 • Pokorný, V. 2014. Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii. In Horský, J., Hroníková, L., Stella, M., eds. (2014). Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, s. 71-86.
 • Pokorný, V., 2014. Postmoderní filosofie. FF UJEP. Ústí nad Labem.
 • Pokorný, V. 2013. Biophenomenology of Altered States, in: Adams, C., Waldstein, A., Sessa, B., Luke, D., King, D., (eds.) 2013. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness, London: Strange Attractor Press.
 • Pokorný, V. 2013. Teorie představivosti v současných kognitivních vědách. In Marek, J., Vrabec, M. et al. 2013. Obrazotvornost v dějinách evroposké filosofie. Praha: TOGGA, s. 365-396.
 • Pokorný, V. 2011. Tělo jako součást technosféry. Filosofický časopis, 59 (1), 75-90.
 • Pokorný, V. 2001. Rychlost pohybu, rychlost času. In Cinepur, roč. 10, č. 18

Diplomové a bakalářské práce

Vedl dvě úspěšně obhájené bakalářské práce na Pedagogické fakultě z oboru pedagogika, a
jednu na KPF v oboru filosofie. V současné době vede dvě bakalářské práce z estetiky na
téma Obraz ouroboru v renesančním myšlení, a Pojem transgrese u G. Batailla, dále pak
filosofickou práci na téma Pojem blaženosti ve stoické etice.

Tématické oblasti pro postupové práce

 • Filosofie dvacátého století: fenomenologie, hermeneutika, americký pragmatismus
 • Postmoderní filosofie: Deleuze, Foucault, Derrida, Lyotard, Bataille, Baudrillard
 • Antropologie – kognitivní antropologie, antropologie vnímání, kvalitativní antropologické
 • metody
 • Estetika – reflexe a teoretické problémy současného umění, lidské vnímání, vztah filosofie a
 • umění, vztah filosofie a hudby
 • Filosofie médií a techniky
 • Změněné stavy vědomí a teoretické otázky drog