Sidebar

16
pro, ne
23 Aktuality

Kontakty

e-mail: martin.nitsche@ujep.cz
tel.: 475 286 695
kancelář: B 216
web: https://cas-cz.academia.edu/MartinNitsche

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání:

 • 2016 habilitace v oboru filosofie (FHS UK, Praha)
 • 1999 - 2007 Ph.D. – filosofie, FF UK Praha
 • Disertační práce Bytnost člověka v Heideggerově Příspěvcích k filosofii (školitel prof. Pavel Kouba).
 • 1993 - 1999 Mgr., filosofie – historie, FF UK Praha
 • Diplomová práce Kritické cesty filosofie Ludwiga Feuerbacha.

Praxe:

 • 2000 – dosud odborný asistent filosofie, Katedra politologie a filosofie, Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem.
 • 2010 – dosud vědecký pracovník (s tímto zařazením od r. 2014), Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR, Praha.

Odborná specializace

 • Fenomenologie.
 • Filosofie umění.
 • Fenomenologická topologie.

Výzkum

 • 2015/2016 stipendium Fulbrightovy nadace na University of California, Los Angeles.
 • 2014 - 2016, GA ČR, Metodická přednost spleti: teorie a aplikace, standardní grant. Hlavní řešitel (na FLÚ AV ČR).
 • 2009 - 2011, GA ČR, Fenomenologie a topologie, Post-doc grant. Hlavní řešitel (na FF UJEP).
 • průběžně (každoročně) interní grant FF UJEP - stimulace
 • 2006/2007 Vzdělávací nadace Jana Husa, stipendium.
 • 2012 - 2015 CZ.1.07/2.2.00/0285 „CORONA CULTURAE - Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP.“ Projekt OPVK, odborný garant filosofie – estetika.
 • 2006 FRVŠ č. 484/2006 „Kalon kata logon.“ Hlavní řešitel.

Publikační činnost

I. vědecké monografie

 • I.5. NITSCHE, Martin. Methodical Precedence of Intertwining. An Introduction to a Transitive-Topological Phenomenology. Orbis Phaenomenologicus, Studien XX. 1. vyd. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2018. ISBN 978-3-8260-6219-3.
 • I.4. NITSCHE, Martin. Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie. Praha: Togga, 2016.ISBN 978-80-7476-112-6. 260 s.
 • I. 3. NITSCHE, Martin. Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie. Orbis Phaenomenologicus, Studien 33. 1. vyd. Würzburg: Königshausen u. Neumann, 2013. ISBN 978-3-8260-5181-4. 128 s. [překlad revidovaného a doplněného textu I.2.]
 • I. 2. NITSCHE, Martin. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Vita Intellectiva. 1. vyd. Praha: Togga, 2011. ISBN 978-80-87258-90-3. 145 s.
 • I. 1. NITSCHE, Martin. Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2010. ISBN 978-80-7007-343-8. 196 s.

II. části monografických publikací (vč. kapitol v kolektivních monografiích)

 • II. 16. NITSCHE, Martin. "Le milieu comme site au sein du champ de la phénoménologie La contribution des Beiträge zur Philosophie au développement de la méthode phénoménologique." In: Schnell, A.: Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger, Hermann, Paris 2017,ISBN 978-2705693466,s. 105-120.
 • II. 15. NITSCHE, Martin. „Image in Space: Introduction to a Topology of Images,“ „Painting as Heteroeisodia: Does Art Exist in a Special Space?“ In: Martin NITSCHE (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015. ISBN 978-3-88309-985-9, s. 7-12, 129-146.
 • II. 14. NITSCHE, Martin. „Der Einfluss der Raumkonzeption auf die Artikulierung der Transzendenz: Der Übergang im Denken Martin Heideggers vom ursprünglich leer offenen Raum zum topologischen Raum.“ In: Aleš NOVÁK (ed.). Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Bautz Verlag, 2013. ISBN 978-3-88309-854-8, s. 197-211.
 • II. 13. NITSCHE, Martin. „Heidegger o svobodě.“ In: Aleš HAVLÍČEK (ed.). Svoboda od antiky po současnost. Acta universitatis Purkyniane, Facultatis philosophicae, Studia politologica 3. Ústí n. L.: FF UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-444-8, s. 313 – 335.
 • II. 12. NITSCHE, Martin. „Thinking Non-violence within the Framework of Phenomenological Ontologies.“ In: Peter ŠAJDA et al. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L`Harmattan, 2012. ISBN 978-963-236-587-9, s. 111 – 124.
 • II. 11. NITSCHE, Martin. „Subjectivity and Eccentricity. A Topological Analysis of the Relationship between the Point of View and the Ground.“ In: Gert-Jan VAN DER HEIDEN, Karel NOVOTNÝ, Inga RÖMER, László TENGELYI (edd.). Investigating Subjectivity. Classical and New Perspectives., Studies in Contemporary Phenomenology 6. Leiden – Boston: Brill, 2012. ISBN 978-90-04-21159-9, ISSN 1875-2470, s. 267-280.
 • II. 10. NITSCHE, Martin. „Příspěvky k filosofii a hledání místa pro znovupoložení počáteční otázky.“ In: Jana TOMAŠOVIČOVÁ (ed.). Cestami Heideggerovho myslenia. Pusté Úľany: Schola Philosophica, 2011. ISBN 978-80-89488-02-5, s. 266-288.
 • II. 9. NITSCHE, Martin. „Die Topologie des Seins im Spätwerk Merleau-Pontys.“ In: Karel NOVOTNÝ, Taylor S. HAMMER, Anne GLÉONEC, Petr ŠPECIÁN (edd.). Thinking in Dialog with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty. Bucharest: Zeta books, 2010. ISBN 978-973-1997-96-4, s. 372-382. DOI: 10.7761/9789731997971_26.
 • II. 8. NITSCHE, Martin. „Heidegger a konec metafyziky,“ „Základní vztahový rámec a řeč. Aristotelés. Heidegger.“ In: Martin ŠIMSA, Prokop SOUSEDÍK, Martin NITSCHE (edd.). Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-327-8, s. 101-104, 253-277.
 • II. 7. NITSCHE, Martin. „Otevřenost světa u Merleau-Pontyho a problém nitra.“ In: Jan KUNEŠ, Martin VRABEC (edd.). Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-296-7, s. 343-361.
 • II. 6. NITSCHE, Martin. „Excentricita a subjektivita. Heidegger – Plessner.“ In: Karel NOVOTNÝ, Milena FRIDMANOVÁ (edd.). Výzkumy subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-61-0, s. 163 – 180.
 • II. 5. NITSCHE, Martin. „Časo-prostor jako odepřený základ. Dílčí interpretace §242 Heideggerových Příspěvků k filosofii.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Fenomenologické studie k prostorovosti 3. Praha: FHS UK, 2007. ISBN 978-80-903086-9-5, s. 129-142.
 • II. 4. NITSCHE, Martin. „Struktura vědomí v Úvodu k Hegelově Fenomenologii ducha.“ In: Jan KUNEŠ, Martin VRABEC, M. (edd.). Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-257-0003-7, s. 65-74.
 • II. 3. NITSCHE, Martin. „Bytí-tu jako středově strukturované vztahové pole.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Fenomenologické studie k prostorovosti 2. Praha: FHS UK, 2006. ISBN 80-239-8974-X, s. 50 – 81.
 • II. 2. NITSCHE, Martin. "Starost o užívání řeči. Heideggerovy reakce na Carnapovo vystoupení v časopise Erkenntnis.“ In: Martin NITSCHE, Prokop SOUSEDÍK, Martin ŠIMSA (edd.). Schisma filosofie 20. století. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-224-5, s. 217 – 228.
 • II. 1. NITSCHE, Martin. „Nadčlověk – budoucí bytnost člověka.“ In: Josef KRUŽÍK, Jaroslav NOVOTNÝ (edd.). Nietzsche a člověk. Praha: FHS UK, 2005. ISBN 80-239-5355-9, s. 106–110.

III. recenzované články

a) v periodiku obsaženém ve Web of Science (Arts and Humanities Citation Index)

 • III. 11. NITSCHE, Martin.“A Place of Encounter with a Divine. Heidegger on the Spatiality of Religious Experience.”Open Theology. 3(1): 338-344, ISSN 2300-6579, DOI: https://doi.org/10.1515/opth-2017-0026
 • III. 10. NITSCHE, Martin. „Metodologické srovnání práce s fenomenálními poli ve fenomenologické topologii a ve fenomenologické psychologii osobnosti.“ Československá psychologie, 2016, 60, Supplement 1, ISSN 0009-062X, s. 22-30. IF (2014) = 0,239.
 • III. 9. NITSCHE, Martin. „Topologie transformativní lokalizace: odvození perspektivy skupiny z ambivalence perspektivy první a druhé osoby.“ Filozofia, 2015, 70, 9, ISSN 0046-385X, s. 715-725. SJR (2014) = 0.174.
 • III. 8. NITSCHE, Martin. „Souvislost fenomenality a transcendentality v kontextu fenomenologické práce s polem.“ Filosofický časopis, 2015, 63, mimořádné číslo 1, ISSN 0015-1831, s. 77-90. SJR (2014) = 0.119.
 • III. 7. NITSCHE, Martin. „O tom, co vidíme v mlze. Fenomenologická esej o nepředstavitelnosti nelidského.“ Filozofia, 2014, 69, 7, ISSN 0046-385X, s. 604-612. SJR (2014) = 0.174.
 • III. 6. NITSCHE, Martin. „Metodická priorita fenomenologického pole v transformativní fenomenologii. Odpověď Martinovi Ritterovi na recenzní studii knihy Z příhodného.“ Filosofický časopis, 2013, 61, 6, ISSN 0015-1831, s. 889-902. SJR (2013) = 0.110.
 • III. 5. NITSCHE, Martin. „Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému prostoru.“ Filozofia, 2013, 68, mimořádné číslo 1 Interiorita, Exteriorita, Responzivita, ISSN 0046-385X, s. 122-132. SJR (2013) = 0.191.
 • III. 4. NITSCHE, Martin. „Diference, transcendence a tranzitivita. Heideggerův výklad ontologické diference.“ Filozofia, 66, 2011, příloha č. 3 Subjektivita/intersubjektivita, ISSN 0046-385X/ ISBN 978-80-970494-2-3, s. 11-25. SJR (2011) = 0.155.
 • III. 3. NITSCHE, Martin. „Existenciální tělesnost.“ Filosofický časopis, 2011, 59, mimořádné číslo 1, P. Urban (ed.): Fenomenologie tělesnosti, ISSN 0015-1831, ISBN 978-80-7007-350-6, s. 9-22. SJR (2011) = 0.100.
 • III. 2. NITSCHE, Martin. „Topologický prostor jako model bytí v pozdních pracovních poznámkách Maurice Merleau-Pontyho.“ Filosofický časopis, 2010, 58, 1, ISSN 0015-1831, s. 49-56. SJR (2010) = 0.151.

b) v periodiku se SJR (SCOPUS)

 • III. 1. NITSCHE, Martin. „The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heidegger‘s Return to Aristotle.“ Phainomena. Journal of Phenomenology and Hermeneutics., 2010, XIX, 74-75, ISSN 1318-3362, s. 87-102. SJR (2010) = 0.101.

IV. recenzované články v ostatních recenzovaných časopisech

zahraničních

 • IV. 1. NITSCHE, Martin. „Reticence in Silence. An Examination of Heidegger‘s Phenomenology of Language in Contributions to Philosophy.“ Acta universitatis Latviensis, 2011, 765 Philosophy, Consciousness and Thing, ISSN 1407-2157/ISBN 978-9984-45-374-3, s. 74-79.

domácích

 • IV. 1. NITSCHE, Martin.„Malba jako heteroeisodie: existuje zvláštní prostor umění?" časopis Výtvará výchova, 2014, mimořádné číslo 1: Martin KOLÁŘ, Martin NITSCHE, Tomáš PAVLÍČEK (edd.) Obraz v prostoru, ISSN: 1210-3691, s. 93-107.

V. ostatní (nerecenzované) články, recenze, zprávy aj. v časopisech podle bodů 3 a 4

 • V. 1. NITSCHE, Martin. „Ladislav Benyovszky: Cesty k neskrytosti. Praha, Togga 2012.“ Filosofický časopis, 2014, 62, 2, ISSN 0015-1831, s. 295-299. SJR (2014) = 0.119. [recenze]

VI. články v recenzovaných sbornících

 • VI. 5. NITSCHE, Martin. „Umění jako topologická významová rovina.“ In: Martin KOLÁŘ (ed.). Krása významu. Ústí n. L.: FUD UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-638-1, s. 18 – 24.
 • VI. 4. NITSCHE, Martin. „Prostor jako sociální produkt: fenomenologicko-topologický esej.“ In: Michal KOLEČEK (ed.). Univerzita Předlice. Ústí n. L.: FUD UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414-543-8, s. 37 – 42.
 • VI. 3. NITSCHE, Martin. „Vzhled jako diference.“ In: KOLEKTIV AUTORŮ. Obrácený pohled. Jitka Svobodová. Praha: Arbor Vitae, 2010. ISBN 978-80-87164-57-0, s. 19-22.
 • VI. 2. NITSCHE, Martin. „Krásné povrchy pro vztahový prostor rostliny.“ In: Vendula FREMLOVÁ, Martin NITSCHE (edd.). Martin Kolář – Botnání, Povrchy, Dekory zlaté, Krajiny a jiné. Ústí n. L.: FUUD UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-063-1, s. 5-8.
 • VI. 1. NITSCHE, Martin. „Reflexe kurátorských experimentů Venduly Fremlové a Martina Koláře s poznámkou o temporalitě fotografického povrchu.“ In: FREMLOVÁ, Martin KOLÁŘ, M. (edd.). Kurátorský experiment I a II. Reflexe média malby v médiu fotografie. Země snivců. Ústí n. L.: FUUD UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-936-3, s. 44 – 55.

VII. ostatní důležité vědecké práce (učební texty)

 • VII. 4. NITSCHE, Martin. „Martin Heidegger,“ „Maurice Merleau-Ponty.“ In: Daniel KROUPA, Martin NITSCHE. Fenomenologie. Učební text pro kurzy fenomenologie vyučované na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ústí n. L.: FF UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-759-3, s. 65-150.
 • VII. 3. NITSCHE, Martin. „Metafysika aneb Pavouk v koutě.“ In: Ondřej FISCHER A KOLEKTIV. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha: Jabok, 2008, ISBN 978-80-904137-4-0, s. 27 – 39.
 • VII. 2. NITSCHE, Martin. Kalon kata logon, internetová učebnice filosofie umění. Ústí n. L.: FF UJEP, 2006, dostupné z http://ff.ujep.cz/kalon-kata-logon/.
 • VII. 1. NITSCHE, Martin. „Filosofie bytí Martina Heideggera.“ In: Dalibor HEJNA, D. A KOLEKTIV. Současné filosofické směry. Ústí nad Labem: UJEP, 2002, ISBN 978-80-7044-395-2, s. 21-25.

VIII. studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících

 • VIII. 12. NITSCHE, Martin. „Sousedství. Řeč a časoprostor. Črta.“ Ergo, 2007, 2, ISSN 1212-8317, s. 8-11.
 • VIII. 11. NITSCHE, Martin. „Vědomí na periferii. Tři strukturní modely prožitku.“ Ergo, 2007, 1, ISSN 1212-8317, s. 44-48.
 • VIII. 10. NITSCHE, Martin. „Marx a metafysika. Obrana Ludwiga Feuerbacha proti Marxovým Tezím.“ Ergo, 2006, 1, ISSN 1212-8317, s. 32-39.
 • VIII. 9. NITSCHE, Martin. „Propuštěnost šířině.“ Ergo, 2005, 2, ISSN 1212-8317, s. 11–17.
 • VIII. 8. NITSCHE, Martin. „Oko a objektiv. Merleau-Pontyho fenomenologie malby a fotografie.“ Ergo, 2005, 1, ISSN 1212-8317, s. p. (vyšlo elektronicky).
 • VIII. 7. NITSCHE, Martin. „Universita jako studium a ministerium.“ Ergo, 2004, 2, ISSN 1212-8317, s. p. (vyšlo elektronicky).
 • VIII. 6. NITSCHE, Martin. „Karteziánské ego a autenticita. Paradox dvojího „já“ svobody `být sám sebou`.“ Ergo, 2003, 2, ISSN 1212-8317, s. 90-95.
 • VIII. 5. NITSCHE, Martin. „Gotes wesen ist min leben. Šíře a dění bytí v myšlení mistra Eckharta.“ Ergo, 2002, 2, ISSN 1212-8317, s. 59-68.
 • VIII. 4. NITSCHE, Martin. „Nelze to říci jako jiné nauky.“ Ergo, 2001, 5, ISSN 1212-8317, s. 91-94.
 • VIII. 3. NITSCHE, Martin. „Imanentní kritika. Úvaha o místě Bytí a času v Heideggerově myšlení.“ Ergo, 2001, 2, ISSN 1212-8317, s. 41-48.
 • VIII. 2. NITSCHE, Martin. „Obrat k člověku a obrat myšlení.“ Ergo, 2001, 1, ISSN 1212-8317, s. 9-16.
 • VIII. 1. NITSCHE, Martin. „Heideggerova otázka po bytnosti techniky.“ Ergo, 2000, 3, ISSN 1212-8317, s. 63-66.

IX. edice sborníků

 • IX. 4. Martin NITSCHE (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag, 2015. ISBN 978-3-88309-985-9, 232 s.
 • IX. 3. Martin KOLÁŘ, Martin NITSCHE, Tomáš PAVLÍČEK (edd.) Obraz v prostoru, časopis Výtvará výchova, 2014, mimořádné číslo 1, ISSN: 1210-3691. 325 s.
 • IX. 2. Martin ŠIMSA, Prokop SOUSEDÍK, Martin NITSCHE (edd.). Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-7007-327-8, 548 s.
 • IX. 1. Martin NITSCHE, Prokop SOUSEDÍK, Martin ŠIMSA (edd.). Schisma filosofie 20. století. Praha: Filosofia, 2005. ISBN 80-7007-224-5, 300 s.