Sidebar

19
říj,
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: belling@email.cz
tel.: 475 286 516
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

vzdělání a akademická kvalifikace

 • Fakulta sociálních věd UK, německá a rakouská studia: Mgr. (2003), PhDr. (2003)
 • Filozofická fakulta UK, historie: Mgr. (2005)
 • Fakulta sociálních věd UK, politologie: Ph.D. (2010)
 • Právnická fakulta UK, právo: Mgr. (2015)
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity: doc. (2016)

zaměstnání

 • 2002 – 2004: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (referent)
 • 2004 – 2006: Vysoká škola finanční a správní, asistent (přednášené obory: institucionální systém EU, politická teorie, evropské integrační procesy)
 • 2005 – 2006: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, pedagog (přednášené obory: teorie mezinárodních vztahů, evropská integrace)
 • 2004, 2006 – 2007: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (vedoucí odd. rodinné politiky, poradce)
 • 2008 – 2009: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, pedagog (Institut für Politische Wissenschaft)
 • 2010 – 2011: Právnická fakulta UK, pedagog (obor: právo EU)
 • 2010 – 2013: VŠ CEVRO Institut, pedagog
 • 2009 – 2014: Úřad vlády ČR, zástupce ředitelky odboru koncepčního a institucionálního (2009); ředitel odboru koordinace evropských politik (2010); vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti (2011), státní tajemník pro evropské záležitosti (od r. 2011 do r. 2014)
 • 2014 – : Česká národní banka, Odbor EU a mezinárodních organizací        
 • 2014 – : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, odborný asistent (obor: politický systém EU, právo EU)

pedagogická činnost

 • 2004 – 2006: Vysoká škola finanční a správní, asistent (přednášené obory: institucionální systém EU, politická teorie, evropské integrační procesy)
 • 2005 – 2006: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, pedagog (přednášené obory: teorie mezinárodních vztahů, evropská integrace)
 • 2008 – 2009: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, pedagog (Institut für Politische Wissenschaft)
 • 2010 – 2011: Právnická fakulta UK, pedagog (obor: právo EU)
 • 2010 – 2013: VŠ CEVRO Institut, pedagog
 • 2014 – : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, odborný asistent (obor: politický systém EU, právo EU)

Odborná specializace

evropské právo, evropská studia, moderní dějiny, právní filosofie, politická teorie

Výzkum

 • Předmětem výzkumné činnosti jsou především témata teorie suverenity a legitimity, problémy rozpadu státnosti v éře nadnárodní integrace, problematika vládnutelnosti v nadnárodním prostoru, témata evropského práva (viz vědecké výstupy z výzkumné činnosti).
 • GAČR: projekt č. GA16-20390S (Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize), hlavní řešitel

Publikační činnost za léta 2009-2016

 • BELLING, Vojtěch. Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno: muni press, 2009. 150 s. ISBN 978-80-210-5081-5.
 • BELLING, Vojtěch, PÍTROVÁ, Lenka, MALÍŘ, Jan. Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům. Praha - Plzeň: Aleš Čeněk. 2010. Ediční řada ÚSP AV ČR. ISNB: 978-80-87439-01-2.
 • BELLING, Vojtěch. Otevřená metoda koordinace v Evropské unii a její právní limity. In Právní rozhledy 24 (2009), s. 881 – 886, 6 s.
 • BELLING, Vojtěch. K povaze tzv. české „výjimky“ z Listiny základních práv EU. In Časopis pro právní vědu a praxi 4 (2009), s. 255 – 264, 10 s.
 • BELLING, Vojtěch. Interinstitucionální dohody jako prostředek změny primárního práva EU? In: Právní rozhledy 10 (2010), s. 2 – 6, 5 s.
 • BELLING, Vojtěch. Ústava a proces emancipace moci. In Právník 2010, č. 11, s. 1135 – 1150, 16 s.
 • BELLING, Vojtěch. Unitární vs. kooperativní model vládnutí v EU? In: Současná Evropa 2 (2012), s. 105 – 133, 29 s.
 • BELLING, Vojtěch. Finanční krize a návrat suveréna: Několik myšlenek ke státoprávnímu kontextu fiskálního paktu. In Acta Universitatis Carolinae – Iuridica (2012), s. 7 – 21, 15 s.
 • BELLING, Vojtěch. Supranational Fundamental Rights or Primacy of Sovereignty? Legal Effects of the So-Called Opt-Out from the EU Charter of Fundamental Rights. In European Law Review 2 (2012), s. 251 – 268, 18 s.
 • BELLING, Vojtěch. Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii. Brno: CDK, 2014. 500 s. ISNB: 978-80-7325-349-3.
 • BELLING, Vojtěch. Stát nebo Stav? Univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku. Brno: CDK, 2015. 256 s. ISBN: 978-80-7325-363-9     
 • BELLING, Vojtěch. Pojem suverenity a jeho relevance v éře postnacionálního vládnutí. In Právník 2014, č. 8, s. 609 – 642, 33 s.
 • BELLING, Vojtěch. Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém. In Mezinárodní vztahy 49 (2014), č. 4, s. 9 – 27, 19 s.
 • BELLING, Vojtěch. Hobbesovo pojetí suverenity v kontextu konceptů osoby a reprezentace. In Reflexe, 47 (2014), s. 85 – 110, 26 s.
 • BELLING. Vojtěch. Dělitelná nebo nedělitelná? Koncept suverenity v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právník 2016/8, s. 641-662.
 • BELLING. Vojtěch. Bankovní unie v kontextu krize vládnutí v EU: právní limity a rizika. Právní rozhledy 6/2016.
 • BELLING. Vojtěch. Politika mezi homogenitou a sociálním antagonismem. Hledání státnosti v epoše pluralismu v politické teorii Carla Schmitta. Filosofický časopis (v tisku).
 • BELLING. Vojtěch., KOLLERT, Lukáš a kol. Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. UJEP. Ústí nad Labem 2016. (v tisku).
 • BELLING. Vojtěch. Krize politiky a uzurpace státu. Revue Prostor 105 (2016).
 • BELLING. Vojtěch. Suverenita jako schopnost sebeurčení demokratického právního státu u Hermanna Hellera. In: V. Belling. L. Kollert, Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii (viz výše, v tisku)
 • BELLING. Vojtěch (spoluautor). Analyses of the Czech Republic´s Current Economic Alignment with the Euro Area 2015. Czech National Bank. http://econpapers.repec.org/bookchap/cnbocpubv/as15.htm

Další aktivity

 • člen vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí (2004 – 2006)
 • člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika (2004 – 2010)
 • člen Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra (funkční období 2002 – 2004, 2004 – 2006, 2011 – 2013, 2013 - 2015), stálý host v l. 2006 - 2010
 • vedoucí autorského týmu Národní zprávy o rodině 2004
 • člen dozorčí rady Evropského institutu odkazu šoa (ESLI)
 • člen Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky
 • Bolzanova cena (2010)
 • Důstojnický kříž Řádu za zásluhy Maďarské republiky (2012)
 • Cena České asociace pro evropská studia (2013)