Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

Kontakty

e-mail: hynek.tippelt@ujep.cz
tel.: 475 286 520
kancelář: B 302

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • Gymnázium Mnichovo Hradiště

Vysoká škola

 • 1995 - 2002 Filosofie (magisterské studium) na FF UK v Praze, téma diplomové práce: Nesubstanční ontologie Egona Bondyho
 • 1994 -1995 Základy humanitní vzdělanosti (bakalářský studijní program) na PF UJEP v Ústí n.L.

Postgraduální studium

 • 2004 - 2008 Filosofie na Katedře filozofie FF UP v Olomouci (školitel doc. PhDr. Hemelík Martin, CSc., téma disertační práce: Vztah Spinozovy metafyziky a jeho teorie afektů)
 • 2006 - 2011 Psychoanalytická psychoterapie (výcvik), Institut aplikované psychoanalýzy, Praha/Opočno

Aktivity v průběhu vysokoškolského studia

 • 1996 Letní filosofická škola v Centru Prokopios v Sázavě

Zaměstnání

 • 2006 – dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem, externí spolupráce s Katedrou společenských věd Fakulty životního prostředí UJEP, Univerzitou třetího věku UJEP a Fakultou humanitních studií UK
 • 2004 – 2006: odborný asistent na Katedře společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2003 – 2004: asistent na Katedře společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2002 – 2003: externí spolupráce s Katedrou společenských věd PF UJEP v Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • Dějiny filosofie: antický a novověký skepticismus, novověký racionalismus, Immanuel Kant, filosofická recepce psychoanalýzy, současný holismus
 • Systematická filosofie: filosofie mysli, ontologie, filosofie dějin, politická ontologie, povaha filosofické skepse, sociální filosofie, změna paradigmatu
 • Metafilosofie: motivace k filosofování, psychologický smysl filosofie
 • Psychologie: psychoanalýza a analytická psychologie

Výzkum

 • Spinozova filosofie mysli
 • vztah filosofie a psychoanalýzy
 • politická ontologie

Publikační činnost

Monografie

 • [2015] H. TIPPELT, Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, ISBN 978-80-7414-990-0, Ústí nad Labem 2015.
 • [2012] H. TIPPELT, Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, ISBN 978-80-87258-94-1, Praha 2012.
 • [2010] H. TIPPELT, Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, ISBN 978-80-254-8932-1, Ústí nad Labem 2010.
 • [2010] H. TIPPELT, Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně-holistická interpretace, ISBN 978-80-7414-261-1, Ústí nad Labem 2010.

Články a odborné studie

 • [2018] H. TIPPELT, Mana krve. K psychologickým aspektům přijímání pod obojí, v recenzním řízení.
 • [2017] L. NOVOTNÝ, H. TIPPELTJe třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismuin: E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy 2017, Vol. 24(1) 30–43, ISSN 1211-0442 (DOI 10.18267/j.e-logos.442), online, dostupné z: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=414.
 • [2017] H. TIPPELT, Příroda skoky nedělá, revoluce ano, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 2, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELT, Mezi řádky. Hledání filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELT, Diktát nevědomí. Latentní význam filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/diktat-nevedomi-latentni-vyznam-filosofickeho-textu/.
 • [2017] H. TIPPELTOtevřená pevnost. K filosofickým aspetům přímé demokraciein: Central European Journal of Politics 3 (1): 50–71.
 • [2017] H. TIPPELT, Kam vede „pčelovod“: Poslední gambit a Dostatečně všeobecná teorie řízení, v tisku.
 • [2016] H. TIPPELT, Syndrom (sebe)upálení, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem 2016, v tisku.
 • [2015] H. TIPPELT, Náboženství a demokracie přírody. Náboženské souvislosti požadavku na širší využívání prostředků přímé demokracie, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Filosofie a náboženství v sekulární demokracii, Ústí nad Labem 2015.
 • [2015] H. TIPPELT, Lidé jsou prostě blbí. Egon Bondy a česká společnost, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2015, č. 10.
 • [2015] H. TIPPELT, Demokracie bytí a transparence pravdy, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, ISBN 978-80-7414-903-0, Ústí nad Labem 2015.
 • [2013] H. TIPPELT, Nepředmětné myšlení nesubstanční reality, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, ISBN 978-80-7414-621-3, Ústí nad Labem 2013.
 • [2012] H. TIPPELT, Být sám sebou a být si sebe sama vědom. Spinozovo pojetí svobody, in: A. HAVÍČEK (vyd.) a kolektiv autorů, Svoboda od antiky po současnost, ISBN 978-80-7007-327-8, Ústí nad Labem 2012.
 • [2009] H. TIPPELT, Metafyzika a psychoanalýza, in: M. ŠIMSA, P. SOUSEDÍK, M. NITSCHE et al., Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, ISBN 978-80-7007-327-8, Praha 2009.
 • [2009] H. TIPPELT, Globalizace, válka a pud smrti, in: Mezinárodní vztahy, ISSN 0323-1844, r. 44, č. 2, Praha 2009
 • [2008] H. TIPPELT, David Hume: Skeptik, překlad a komentář, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 56, No. 2, Praha 2008.
 • [2007] H. TIPPELT, O scholastikovi, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 2.
 • [2007] H. TIPPELT, Strážce noci. O nepochopitelnosti provinciální filosofie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 1.
 • [2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica, ISBN 978-80-244-1711-0, ISSN 1212-1207, Olomouc 2006.
 • [2006] H. TIPPELT, Prométheus z Trevíru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 1.
 • [2006] H. TIPPELT, Zakázaný objekt, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.
 • [2006] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Objektivní vědec, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.
 • [2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba 5p3, in: Pro-Fil, ISSN 1212-9097, Katedra filosofie FF MU Brno, 2006, ročník VII, č. 1, online: http://profil.muni.cz/01_2006.php
 • [2005] H. TIPPELT, Poražený rebel a jeho asketická hvězda, in: Nietzsche a člověk, ISBN 80-239-5355-9, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2005, s.146-153
 • [2005] H. TIPPELT, Hypochondrie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2005, č. 1, s. 35-46.
 • [2005] H. TIPPELT, Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2005, online: e-logos.vse.cz
 • [2004] H. TIPPELT, Filosofie, askeze, rezignace, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2004, online: e-logos.vse.cz
 • [2004] H. TIPPELT, Filosofie ve veřejném prostoru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.1, s.29-43.
 • [2004] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Idea univerzity, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.1-9.
 • [2004] H. TIPPELT, Sofistika přeškrtnuté ideji, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.22-36.
 • [2003] H. TIPPELT, Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2003, č. 2, s. 31-40.
 • [2002] H. TIPPELT, Jungova Septem Sermones ad Mortuos, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2002, s. 30-42.

Recenze

 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Hrozí nová studená válka?, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2009, č. 9.
 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Vítězství kapitalismu, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2009, online: http://blisty.cz/
 • [2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Marek Hrubec, S. Bowles, J. Harris, L. Hohoš. A. Hochschildová, B. Horyna, J. Keller, T. Pogge, W. J. Robinson, T. Shijun, O. Suša, N. Tideman, P. Vallentyne, I. M. Youngová: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008. Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30. ISBN 978-80-7007-286-8, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 59, No. 3, Praha 2009.
 • [2008] H. TIPPELT, Marxistická mystika Egona Bondyho, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2008, online: http://blisty.cz/
 • [2005] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Pick, O.- Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, 268 stran, ISBN 80-86506-39-8, in: Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, r. 7, č. 2-3, online: http://www.cepsr.com/

Diplomové a bakalářské práce

Úspěšně obhájené

 • BUREŠOVÁ Markéta, Psychoanalytické pojetí deprese
 • DANDOVÁ Natálie, Jedinec v globální společnosti z pohledu psychoanalýzy
 • DANĚK Tomáš, Kořeny násilí u René Girarda
 • FÉLLINGER Tomáš, Možnosti poznání vnitřního mravního života druhých subjektů v Kantově etice
 • FRYCOVÁ Alexandra, Psychoanalýza násilí
 • HOLEČKOVÁ Petra, Morálka z pohledu psychoanalýzy
 • JEDLIČKOVÁ Eliška, René Girard a mechanismus obětního beránka
 • KAŠPÁREK Jan, Srovnání psychologické interpretace fenoménu náboženství u Sigmunda Freuda a Carla Junga
 • LAŠTOVIČKA Zdeněk, Descartovo a Spinozovo pojetí substance
 • MATISOVÁ Vladimíra, Porovnání vrozených idejí u Johna Locka a Wilhelma Leibnize
 • PLECITÁ Zuzana, Psychologická intepretace Slavné Nemesis metodou analytické psychologie
 • PODSTATNÝ Jakub, RPG hry a jejich vliv na nás
 • SEMERÁDOVÁ Jitka, Filozofické motivy v prozaickém díle Egona Bondyho
 • SPĚŠNÁ Daniela, Příspěvky Ericha Fromma k psychoanalytické teorii
 • ŠEVČÍKOVÁ Kamila, Pojetí výkladu snů u S. Freuda a C. G. Junga
 • ŠICHTANCOVÁ Jitka, Polemika Egona Bondyho s evangelickým teologem Milanem Balabánem
 • ŠÍMOVÁ Michaela, Filosofické motivy ve vybraných dílech Alberta Camuse
 • ULMANOVÁ Veronika, Pojetí kultury v díle Sigmunda Freuda
 • VESELÝ Tomáš, Komparace pohledů Milana Machovce a Egona Bondyho na smysl života
 • VODÁKOVÁ Radka, Hlubinně psychologické interpretace umění a jejich využití v arteterapii
 • ZAHRÁDKOVÁ Eva, Nietzscheho kritika askeze
 • ZOULOVÁ Ivana, Antropocentrismus v renesanční filosofii

Rozpracované

 • DANDOVÁ Natálie, Koncept normální a patologické lásky v psychoanalýze
 • BEČVAŘÍKOVÁ Tereza, Spor Foucaulta a Derridy nad pasáží Descartových Meditací
 • HOLANOVÁ Karolína, Trauma a psychický růst
 • VALEEVA Sofiya, Psychologické aspekty masových hnutí

Další aktivity

 • Legislativní komise AS UJEP (předseda)
 • Redakční rada revue ERGOT (předseda)
 • Disciplinární komise FF UJEP (člen)
 • Grantová komise FF UJEP (člen)
 • Redakční rada KPF FF UJEP (člen)