Sidebar

20
říj, ne
31 Aktuality

Kontakty

e-mail: prokop.sousedik@ujep.cz
tel. do práce: 475 286 494
kancelář: B 216

Vzdělání, profesní životopis

Narozen
17. 4. 1964 Praha

Vzdělání
Elektrotechnická fakulta ČVUT, obor: silnoproudá elektrotechnika, ukončeno 1987
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: filosofie, ukončeno 1996
Doktorandské studium na FF – UK ukončeno r. 2002

Současné postavení
vědecký pracovník – Filozofický ústav AV ČR
odborný asistent – Katolická teologická fakulta UK, Filozofická fakulta UJEP

Odborná specializace

Logika, historie logiky, filosofie logiky, analytická filosofie

Publikační činnost

P.SOUSEDÍK, Logika pro studenty humanitních oborů, ISBN 80-7021-509-7, Vyšehrad 2001
P.SOUSEDÍK, Projevy realismu a nominalismu ve středověké logice, in: Mezi jazykem a vědomím, ISBN 80-7007-128-1, Praha 1999, s. 193 – 209
P.SOUSEDÍK, Davidsonovo pojetí pravdy, in: Hledání pravdy o pravdě, Trinitas, ISBN 80-86036-34-0, Svitavy 2000.
P.SOUSEDÍK, Pojetí vlastních jmen u G. Fregeho, in: Logica et methodologica (Frege a Bolzano), ISBN 80-89018-02-5, Bratislava 2000, s. 77 - 87
P.SOUSEDÍK, Jak souvisí teorie vlastního jména s teorií významu, in: Denotácia, referencia, význam, ISSN 1335-0668, Bratislava 2000, s. 58 – 67
P.SOUSEDÍK, Fregova ontologie, in: Filosofický časopis, č. 3, ročník 49, ISSN 0015-1831, 2001, s. 441 - 45
P.SOUSEDÍK, Wittgensteinova obrázková teorie – rozchod s tradiční ontologií, in: Filozofia Ludwiga Wittgensteina, ISSN 1335-0668, Veda 2002, s. 100 – 112
P.SOUSEDÍK, Co je to analytická filosofie, v Úvod do současné filosofie, ISBN 80-7044-395-2, Ústí nad Labem 2002 s. 81 – 97
P.SOUSEDÍK, Protokolární věty a možnost odmítnutí metafyziky, in: Metoda – význam – intence, ISBN 80-7007-177-X, Praha 2003, s. 151 – 164
P.SOUSEDÍK, Úvahy o interpretaci Fregova logicko-filosofického odkazu, in: Filosofický časopis, č. 3, ročník 51, 2003
P.SOUSEDÍK, Co je obrat k jazyku, in: Filosofický časopis, č. 6, ročník 51, ISSN 0015-1831, 2003, s. 481 – 490
P.SOUSEDÍK, Helmholzovy úvahy o založení geometrie, in: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, ISBN 80-967225-1-4, Veda, Bratislava 2004, s. 212 – 230
P.SOUSEDÍK, (ed.) Jazyk – Logika – Věda, ISBN 80-7007-212-1, Praha 2005
P.SOUSEDÍK, H. Poincaré – nové úvahy o založení geometrie, in: Jazyk – Logika – Věda, ISBN 80-7007-212-1, Praha 2005, s. 253 – 274
P.SOUSEDÍK, Co je podle Wittgensteina řeč? in Studia Neoaristotelica 2008/1, s. 38 – 50.
P.SOUSEDÍK, Schizma filosofie 20. století, (co-editors M. Šimsa and M. Nitsche, with introductions) Prague 2005.
P.SOUSEDÍK, Carnapův pokus o kritiku Heideggerovy metafyziky. Dva protipóly evropské filosofie 20. století, in: Schizma filosofie 20. století. Prague 2005, 195-216
P.SOUSEDÍK, Rigorisace infinitesimálního počtu a obrat k jazyku (Kant – Bolzano – Frege), in: Organon F 13, 2006, 32 – 53.
P.SOUSEDÍK, Co je kauzální řetězec? in: Filosofický časopis, 54, 2006, 85 – 92.
P.SOUSEDÍK, Carnapova disertační práce o prostoru, in: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filosofie vedy, Filosofický ústav SAV, Bratislava 2006, 203 – 226.
P.SOUSEDÍK, Russellovy úvahy o geometrii, in: Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu, Filosofia 2008.
P.SOUSEDÍK., Vznik a povaha filosofie, in Veda a náboženstvo, s. 9 – 19, ed. Rojka, L., Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislavě 2008.
P.SOUSEDÍK, Kantovy úvahy o fyzice, in Jednotliviny, všeobecniny, významy, s. 179 – 197, ed. Zouhar, M., Filosofický ústav Slovenskej akadémie věd, Bratislava 2008.