Sidebar

17
led, čt
37 Aktuality

Kontakty

e-mail: jan.musil@ujep.cz
tel.: 475 286 516
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 - tajemník KPF FF UJEP
 • 2014 - odborný asistent na KPF FF UJEP
 • 2013 - interní doktorand na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze
 • 2010 - 2013 navazující magisterské studium oboru Politická filosofie na KPF FF UJEP. Diplomová práce: Národ jako program: reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu
 • 2007 - 2007 bakalářské studium oboru ZHV – politologie na KPF FF UJEP. Bakalářská práce: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata
 • 2003 - 2007 Gymnázium Děčín, zaměření všeobecné
 • Od roku 2013 je Jan Musil interním doktorandem na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zde se zabývá vlivem rasových teorií na české meziválečné myšlení v kontextu vývoje věd o životě. Především se jedná o aktivní rezistenci českých filosofů, eugeniků, lékařů a antropologů vůči rasové ideologii, pronikající do českého prostředí z Německa a skrze německou univerzitu v Praze. Zároveň se ve svém studiu zaměřuje na nacionalizaci české společnosti na přelomu 19. a 20. století ve spojení se vznikem české národní filosofie a konstitucí jejích hlavních témat (národnostní otázka, otázka lidských práv, kritická reflexe politických ideologií, otázky po udržitelnosti demokracie). Zvláštní zřetel Musil věnuje filosofii Emanuela Rádla a spoluúčastní se přípravy souborného vydání díla tohoto významného českého myslitele.

Odborná specializace

Česká politická filosofie, eugenika v českých zemích, intelektuální dějiny se zvláštním zřetelem na meziválečnou ČSR, reflexe rasových teorií v českém meziválečném myšlení, Emanuel Rádl, biotypologie a konstituční nauka.

Výuka

Zde nabízím ke stažení několik svých textů:

pdf interpretace knihy Ideologie a Utopie od Karla Mannheima
pdf článek k eugenickým snahám o vylepšování československého národního potenciálu
pdf moje diplomová práce
pdf článek ke vztahu eugeniky a lidských práv v československém meziválečném diskursu

Výzkum

spoluřešitel

 • 2011–2013 Studentská grantová soutěž (SGS) Česká praktická filosofie, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.
 • 2015–2016 SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.
 • 2015 Projekt regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a FF UJEP Emanuel Rádl (1873-1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím česko-německých vztahů, hl. řešitel Dr. Ivan Landa.
 • 2017–2019 SGS Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy), hl. řešitelka Dr. Ivana Havlínová, řešeno na FF UJEP.

externí spolupracovník, stipendista

 • 2016–2018 GA ČR: GA16-03442S Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939, hl. řešitel prof. Stanislav Komárek, řešeno na PřF UK.
 • 2015–2017 Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204 004: Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě, hl. řešitel doc. Jan Havlíček, řešeno na PřF UK (2012–2017).,

Stáže a studijní pobyty

 • 07/2017–09/2017 Praktická stáž v rámci programu Erasmus+ na University of Leeds (UK), školitel prof. Gregory Radick.

Publikační činnost

odborné články, kapitoly v monografiích

 • Jan MUSIL: „Pravda jako životní princip ve filosofii vitalismu (Rádl - Mareš)“, in Martin ŠIMSA (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii (v tisku).
 • Jan MUSIL: „Pohrdání lidským potenciálem v dramatech A. P. Čechova? Pokus o filosofickou etudu“, in Jiří HOBLÍK (ed.): Filosofické procházky českou a ruskou literaturou (v tisku).
 • Jan MUSIL: „Zdravá demokracie“, in Martin ŠIMSA (ed.): Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, Ústí nad Labem: AUP 2016, s. 189–205.
 • Jan MUSIL: „Možnosti a meze demokratické kritiky“, in Martin ŠIMSA (ed.): Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 181–194.
 • Jan MUSIL: „Národ mezi filosofií a antropologií (Emanuel Rádl a Jindřich Matiegka)“, in Tentýž (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 72–90.
 • Jan MUSIL: „Národ v Evropě a české myšlení“, in Tentýž: Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 7–16.
 • Jan MUSIL, „Eugenický entuziasmus: Ideály humanitní a zušlechťování národa“, in Pavel BOŠTÍK, Pavel HORÁK, Tomáš HRADECKÝ (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IX., Hradec Králové 2014, s. 197–206.
 • Jan MUSIL: „Filosofova nesnáz s mocí“, in Martin ŠIMSA (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem: AUP 2013, s. 361–373.
 • Jan MUSIL: „Malý a Velký národ: Proměna recepce Ruska u československých filosofů se zvláštním zřetelem k Emanuelu Rádlovi“, Bечe. Журнал русской философии и культуры. Sankt-Peterburg 1/2013, s. 238–247.

zprávy

 • Jan MUSIL: „Příběhy míst“, Ústecký sborník historický/Aussiger historische Zeitschrift, č. 1–2/2013, s. 155–157.
 • Jan MUSIL: „Interaktivní výstava ‚Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa‘ se vydala na cestu Českou republikou“, Monumentorum Custos 2013 (časopis pro památky severozápadních Čech), s. 102–103.
 • Jan MUSIL: „Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10. - 12. října 2012 v Písku“, Reflexe: Filosofický časopis, č. 44/2013, s. 191–192.
 • Tomáš HERMANN, Jan MUSIL: „Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů“, Křesťanská revue LXXXII/2015, č. 5, s. 52–56.

Redakční práce

 • Jan MUSIL (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení, Ústí nad Labem: AUP 2015.
 • Martin ŠIMSA (ed.): Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem: AUP 2016.

Supervize: diplomové a bakalářské práce

 • Doposud 1 úspěšně obhájená BP (Fuchsová) a 3 BP rozpracované.

Další aktivity

 • 2014 – 2015 Metodik seminářů, workshopů, kurzů a školení klíčové aktivity 05 v projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0023.
 • 2012 – 2015 Koordinátor projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (program NAKI, č. DF11P01OVV034, poskytovatelem dotace MK ČR, projekt spolupráce mezi Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP).
 • 2012 - 2014 Koordinátor za FF v projektu OP VK Otevřená univerzita, otevřená věda, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044.