Sidebar

14
lis, st
48 Aktuality

Kontakty

e-mail: l.mes@seznam.cz
tel.: 475 286 513
kancelář: B 219

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola:

 • Střední všeobecně vzdělávací škola, 1968-1971, Ústí nad Labem

Vysoká škola:

 • Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta výrobně ekonomická, obor ekonomika a řízení průmyslu, 1971-1976 - Ing.
 • Ekonomický ústav ČSAV Praha, obor politická ekonomie, 1977-1981, CSc.
 • Vysoká škola ekonomická Praha, Fakulta národohospodářská, obor národní hospodářství, 1991, Doc.

Studijní pobyty:

 • Centrální ekonomicko-matematický institut Akademie věd SSSR, Moskva, 1986
 • Technická univerzita Drážďany, katedra politologie, SRN, 1998

Zaměstnání:

 • 1976 - Vodohospodářské stavby Ústí nad Labem, organizace a technika řízení
 • 1977 - 1990 Ekonomický, později Sociálně – ekonomický ústav ČSAV, v roce 1986 Prezídiem ČSAV udělena atestace „Samostatný vědecký pracovník IIa“
 • 1990 - Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, později transformace na UJEP Ústí nad Labem – dosud (nyní zařazen na Filozofické fakultě UJEP)

Odborná specializace

Sociální tržní hospodářství, environmentální ekonomie

Výzkum

Řešitel či spoluřešitel celé řady úkolů státního plánu základního výzkumu v ČSAV, dále rezortních projektů – podrobněji viz publikační činnost.

Publikační činnost

 • Anděl, J., aj. Analýza věcných problémů životního prostředí v Severočeském kraji. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987. A 12-321-807-01.
 • Černá, A., aj. Ekonomičeskij uščerb ot zagraznenija okružajuščej sredy energetikoj. In Úloha energie v národním hospodářství NDR a ČSSR. Praha : EÚ ČSAV, 1985, s. 123-146. IP č. 156.
 • Černá, A., aj. Vývoj ekologického zatížení reprodukčního procesu v čs. Ekonomice a jeho vliv na národohospodářskou efektivnost. Praha : EÚ ČSAV, 1985. 44 s.
 • Farský, M., aj. Relativní finanční samostatnost územních systémů. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 17 s.
 • Farský, M., aj. Palivoenergetické zdroje, jejich úloha v dalším rozvoji čs. národního hospodářství. Ústí nad Labem : SEÚ  ČSAV, 1984. 91 s.
 • Farský, M., aj. Sociálně ekonomický rozvoj a samospráva v podmínkách relativní finanční samostatnosti územních subsystémů Československa. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 103 s. DÚ SPZV IX-1-4/01
 • Farský, M., Kacvinský, P. aj. Předpoklady a důsledky rozvoje čs. palivoenergetické základny do roku 2000. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1983, 76 s.
 • Janáček, K., aj. Hlavní tendence reprodukčního procesu československé ekonomiky a základní rysy strategie hospodářského rozvoje ČSSR.  Praha : EÚ ČSAV, 1986. 346 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. K charakteristice teoreticko-metodologických východisek vědeckého zkoumání a řešení sociálně ekonomických souvislostí ekologických problémů. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 37 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. K problematice řešení ekologických problémů a uspokojování sociálních a duchovních potřeb člověka v  podmínkách Severočeského kraje. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 40 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L., Pešek, P. Řešení ekologických problémů Severočeského kraje – neoddělitelná součást výběru optimální varianty vyuhlení. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 54 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. Přírodní prostředí a životní úroveň. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988. 141 s.
 • Měsíček, L. aj. K hodnocení vlivu narušeného přírodního prostředí na oblastní hladinu životní úrovně. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 159 s.
 • Měsíček, L., aj. Vybrané ekonomicko-ekologické souvislosti rozvoje průmyslových aktivit v Severočeském kraji – II. etapa. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1986. 130 s.
 • Měsíček, L. Hodnocení škod na lidském zdraví souvisejících se znečištěním přírodního prostředí. Praha : EÚ ČSAV, 1984. 75 s.
 • Měsíček, L. Hodnocení škod na zdraví vyvolaných ohroženým životním prostředím. In Otázky intenzifikace ekonomiky a její faktory. Praha : EÚ ČSAV, 1984.
 • Měsíček, L. K problematice možností sociálně ekonomického hodnocení systému škod z poškozování lidského zdraví vlivem ohroženého životního prostředí : teoreticko-metodologická východiska. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1983, 96 s.
 • Měsíček, L. Ohrožené životní prostředí a problém oblastní stabilizace pracovních sil. Praha : EÚ ČSAV, 1980. 236 s.
 • Měsíček, L. Propočty vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1984. 176 s.
 • Měsíček, L. Přehled závěrečné syntetické hodnocení z hlediska potřeb Severočeského kraje návrhů na zvýšení účinnosti nepřímých ekonomických nástrojů péče o životní prostředí. Praha : Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1986. 80 s.
 • Měsíček, L. Šlachta, E. Vybrané ekonomicko ekologické souvislosti rozvoje průmyslových aktivit v Severočeském kraji . Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1985. 137 s.
 • Měsíček, L. Zhodnocení současného stavu péče o životní prostředí v oblasti alokace zdrojů  a jejich vztah k normativním požadavkům. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987, 36 s.
 • Neubauerová, M. aj. Soubor opatření v péči o životní prostředí Severočeského kraje do roku 2000 : využití výsledků výzkumu ke zlepšení životního prostředí kraje. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987. 18 s.
 • Neubauerová, M. aj. Soubor poznatků a výsledků výzkumu pro využití k řešení problematiky životního prostředí Severočeského kraje. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987. 55 s.
 • Obščije teoretičeskije socialno-ekonomičeskije voprosy ochrany okružajuščej sredy. Praha :  EÚ ČSAV, 1986. 137 s.
 • Šipler, V. aj. Řízení investiční výstavby v sídelních regionálních aglomeracích. Praha : VÚVA, 1987. 13 s.
 • Valenčík, R. aj. Souhrnná zpráva o vývojových problémech Sč. kraje do roku 2010 a 2030. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988. 136 s.
 • Valenčík, R. aj. Souhrnná zpráva o vývojových problémech a perspektivách Severočeského kraje do r. 2010 a 2030. Ústí nad Labem : SEÚ čSAV, 1989. 230 s.
 • Zahálka, J. aj. Sociálně ekonomické souvislosti restrukturalizace materiálně technické základny Severočeského kraje. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 18 s.
 • Anděl. J., Měsíček, L. K vlivu narušeného přírodního prostředí na vybrané kvalitativní ukazatele životní úrovně v Severočeském kraji. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 22 s.
 • Farský, M. aj. K charakteristice úlohy paliv a energií v čs. ekonomice v období 7. PLP. Ústí nad Labem, EÚ ĆSAV, 1984, 39 s.
 • Farský, M. aj. Model hodnocení a metodika zpracování informací . Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1986. 15 s.
 • Farský, M., Měsíček, L. Co stojí péče o přírodní prostředí. Plánované hospodářství, 1988, č. 8
 • Farský, M., Měsíček, L. K hodnocení alternativ využití území podél Pražské ulice – Vaňov ve městě Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, EÚ ČSAV, 1986.
 • K ekonomičeskoj ocenke vlijania razvitija promyšlenosti v Severočeskoj oblasti na okružajuščuju sredu. Brno : Geografický ústav, 1986.
 • K charakteristice problematiky prosazování vědeckotechnického rozvoje v podmínkách průmyslu Severočeského kraje. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1986. 24 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. Ekologické souvislosti spolupráce Kuzbass – Severočeský kraj. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 16 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L.  K otázce ekonomických škod ze znečištění přírodního prostředí. In Komplexní řešení ochrany a tvorby životního prostředí měst a průmyslových oblastí. Most : DT ČSVTS, 1989, s. 228 – 234.
 • Měsíček, L. Hodnocení škod na zdraví vyvolaných ohroženým životním prostředím. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1983. 91 s.
 • Měsíček, L. K ekologickým aspektům spolupráce Kuzbass – Severočeský kraj. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988. 8 s.
 • Měsíček, L. K ekonomickému hodnocení vazeb škod na lidském zdraví a ekologickými aspekty. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV. 13 s.
 • Měsíček, L. K ekonomickým aspektům životního prostředí. Politická ekonomie, 1986, č. 11, s. 1226-1229.
 • Měsíček, L. K metodickým otázkám propočtu vlivu oxidu siřičitého na lidské zdraví jako součásti společensky nutných nákladů získávání palivoenergetických  zdrojů. Praha : Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu, 1985.
 • Měsíček, L. K migraci pracovních sil z oblastí ohroženého životního prostředí v ČSSR. Politická ekonomie, 1981, č. 11.
 • Měsíček, L. K možnostem hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdraví populace. Politická ekonomie, 1985, č. 5.
 • Měsíček, L. K postavení ekologických nákladů v palivoenergetickém cyklu založeném na hnědém uhlí. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1985.
 • Měsíček, L. K problematice ekologického generelu Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988. 9 s.
 • Měsíček, L. K regulaci a stabilizaci pracovníků v oblastech se ztíženými podmínkami životního prostředí. Práce a mzda, 1982, č. 3.
 • Měsíček, L. Nástroje regulace pohybu pracovních sil v SSSR. Hospodářské noviny, 1981, č. 41.
 • Ohrožené životní prostředí a problém oblastní stabilizace pracovních sil. In Komplexní řešení tvorby a ochrany životního prostředí měst a průmyslových oblastí. Ústí nad Labem : DT ČSVTS, 1980.
 • Měsíček, L. Pokus o komparaci obsahu a rozsahu akcí uvedených v „Usnesení vlády ČSR č. 176“ a v „Koncepci VÚVA“. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987, 16 s.
 • Měsíček, L., Pešek, P. K rozvoji palivoenergetického komplexu v podmínkách intenzifikace ekonomiky. Politická ekonomie, 1985, č. 6, 9 s.
 • Měsíček, L. Postoje obyvatelstva  k Severočeskému kraji s ohledem na znečištěné přírodní prostředí. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988. 9 s.
 • Měsíček, L. Socialno-ekonomičeskaja kompenzacija naseleniju za zagrjaznenija prirodnuju sredu, kak sredstvo vyravnivanija mežrajonnych različij v urovne žizni. Bulletin SEÚ ČSAV, 1988, č. 3, s. 5 – 23.
 • Měsíček, L., Šašek, M., Valenčík, R. Ekologické aspekty dostavby sídel. In Racionalizace rozvoje sídel a péče o životní prostředí. Praha : VÚVA, 1988. S. 81 – 88.
 • Měsíček, L. Škody ze zvýšené nemocnosti obyvatelstva vlivem znečištění ovzduší v ČSR. In K ekonomickým otázkám tvorby a ochrany životního prostředí. Mariánské lázně : DT ČSVTS, 1987, s. 43 – 50.
 • Měsíček, L., Šlachta, E. Hodnocení vybraných výrobních aktivit v Severočeském kraji z hlediska znečišťování ovzduší. In Komplexní řešení tvorby životního prostředí měst a průmyslových oblastí. Most : DT ČSVTS, 1986, 7 s.
 • Měsíček, L. Také cesta úspor. Hospodářské noviny, 1982, č. 14.
 • Měsíček, L. Uščerb nanesenyj čelovečeskomu zdrorovju – odin iz otricatelnych effektov okružajuščej sredy. In Seminar naučno techničeskogo sotrudničestva po teme I. 1 razdel A „Planirovanije i upravlenije prirodopolzovanija“. Praha : EÚ ČSAV, 1983.
 • Měsíček, L. Vozmožnosti i problemy ekonomičeskoj ocenki izmenenij sostajanija zdrovja naselenija. Brno:  1982.
 • Měsíček, L. Vybraní znečišťovatelé ovzduší a k otázkám vyčíslení ekonomických škod na životním prostředí v Severočeském kraji. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1986. 20 s.
 • Pešek, P. aj. Příspěvek k řešení problematiky vyuhlování v SHP . Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1986. 58 s.
 • Měsíček, L. K možnostem kompenzace nevhodných životních podmínek obyvatel Krušných hor. In Dlouhodobá koncepce osídlení Krušných hor. Ústí nad Labem : Krajský projektový ústav, 1985, s. 52 – 67.
 • Soukup, J. aj. Koncepce ochrany a tvorby životního prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů Severočeského kraje do roku 2000. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987. 210 s.
 • Beneš, V. aj. Návrh na další postup řešení hlavní etapy 04 „Meziodvětvová koordinace péče o životní prostředí Severočeského kraje“. Ústí nad Labem : VÚVA, 1987. 54 s.
 • Beneš, V. aj. Téze k řešení hlavní etapy 04 „Meziodvětvová koncepce péče o životní prostředí Severočeského kraje“. Ústí nad Labem : VÚVA, 1986. 80 s.
 • Beneš, V. aj. Vybrané poznatky ze studií k řešení otázek meziodvětvové koordinace péče o životní prostředí Severočeského kraje. Ústí nad Labem : VÚVA, 1988. 169 s.
 • Blümel, J., Měsíček, L. Ekonomické stimulování ekologických problémů při realizaci strategie urychlení. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1987. 46 s.
 • Erben, S., Měsíček, L. Komplexní výzkum modelové oblasti Ostravska. Informační zpravodaj Rady pro životní prostředí při vládě ČSR, 1982, č. 1.
 • Erben, S., Měsíček, L. Kurs o mezinárodní spolupráci při hodnocení sociálně ekonomických aspektů životního prostředí. Informační zpravodaj Rady pro životní prostředí při vládě ČSR, 1983, č. 1.
 • Erben, S., Měsíček, L. Příklad dobré spolupráce. Informační zpravodaj Rady pro životní prostředí při vládě ČSR, 1982, č. 3.
 • Kasal, J., Měsíček, L. Sociálně ekonomická kompenzační opatření v postižených oblastech jako nástroj vyrovnávání oblastní hladiny životní úrovně. Ústí nad Labem : Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1987. 48 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. Interdisciplinarita výzkumu životního prostředí. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988, 20 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L., Pešek, P. K problematice ekologických nákladů souvisejících s těžbou hnědého uhlí a jeho využitím pro energetické účely. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 71 s.
 • Měsíček, L. Informace o systému odpovědnosti za řízení hlavních složek péče o životní prostředí a o právní úpravě péče o životní prostředí. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1982. 35 s.
 • Měsíček, L. K ekologické problematice Severočeského kraje. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1985. 37 s.
 • Měsíček, L. K ekonomickým nástrojům péče o životní prostředí. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 5 s.
 • Měsíček, L. K výpočtu ekologických škod vznikajících využitím hnědého uhlí pro výrobu elektřiny a tepla. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988.
 • Měsíček, L. Migrace a socioprofesní skupiny v Severočeském kraji. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1988, 3 s.
 • Měsíček, L. Návrhy na možné dlouhodobé směry výzkumu životního prostředí v rámci Sociálně ekonomického ústavu ČSAV. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1987. 40 s.
 • Měsíček, L., Pešek, P. K ekologickým nákladům československého palivoenergetického cyklu. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989. 7 s.
 • Měsíček, L. Příspěvek k anketárnímu šetření Výzkumného ústavu sociálního rozvoje a  práce. Bratislava : VÚSRP, 1989. 13 s.
 • Měsíček, L.  Seminář Mladí ekonomové a společnost. Politická ekonomie, 1982, č. 2.
 • Měsíček, L. Seminář specialistů RVHP „Plánování a řízení ochrany přírodního prostředí“. Informační zpravodaj Rady pro životní prostředí při vládě ČSR, 1983, č. 6.
 • Měsíček, L. Stanoviska k ekologické části návrhu Oblastního plánu rozvoje Severočeského kraje na IX. pětiletku. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1989.
 • Měsíček, L. Vztah faktorů životního prostředí a zdraví populace z pohledu metod ekonomické teorie. Ústí nad Labem : SÚ ČSAV, 1982. 44 s.
 • Měsíček, L., Šlachta, E. Rozbor podílu významných průmyslových podniků na ovlivňování stavu ovzduší oblasti Severočeského kraje včetně komparace s teritoriem ČSR. Ústí nad Labem : EÚ ČSAV, 1985. 20 s.
 • Anděl, J. aj. Hodnocení stavu a vývoje životního prostředí Severočeského kraje. Praha : VÚVA, 1990. 243 s.
 • Farský, M. aj. Analýza a prognóza sociálně ekonomického rozvoje severočeského regionu. Ústí nad Labem :  SEÚ ČSAV, 1990. 60 s.
 • Lamser, Z., Měsíček, L. Přírodní prostředí v životní úrovni. Politická ekonomie, 1990, č. 2, s. 129 – 139.
 • Měsíček, L. Hodnocení stavu a vývoje životního prostředí Severočeského kraje. Geografický sborník, 1990, č. 4, s. 319-320.
 • Měsíček, L. K problematice ekonomického a ekologického rozvoje ČSFR. Ústí nad Labem : ÚŽP, 1991. 27 s.
 • Měsíček, L., Paroha, L. Program obnovy a rozvoje pánevní oblasti. Ústí nad Labem : ÚŽP, 1991. 31 s.
 • Měsíček, L., Pešek, P. K sociálně ekonomické problematice rekultivací v SHR. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1990. 66 s.
 • Měsíček, L., Pešek, P., Synek, E. Sociálně ekonomická a ekologická kritéria hodnocení těžby a užití hnědého uhlí v problémových regionech. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1992. 72 s.
 • Měsíček, L. Pojišťovnictví a problematika škod na životním prostředí. Ústí nad Labem : ÚŽP, 1991, 48 s.
 • Měsíček, L. Přístupy ke komplexnímu ozdravění regionu severních Čech. In Sborník příspěvků z regionální problematiky sociálně ekonomického rozvoje. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1991, s. 27 – 35.
 • Měsíček, L. Přístupy k ozdravění Severočeského kraje. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1990.
 • Pešek, P. aj. Sborník vybraných prací. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1990. 272 s.
 • Zahálka, J. aj. Severní Čechy. Ústí nad Labem : SEÚ ČSAV, 1990. 81 s.
 • Měsíček, L.  K novému přístupu k prostorovému plánování v podmínkách demokracie a tržní ekonomiky. Ústí nad Labem : VÚVA, 1993. 80 s.
 • Měsíček, L. Průmysl míří na Východ. Ekonom, 1994, č. 16, s. 63.
 • Měsíček, L. Rozvoj podnikání – příspěvek k řešení otázek nezaměstnanosti. In Inovační podnikání – motor regionálního rozvoje. Ústí nad Labem : UJEP, 1994, s. 9 –17.
 • Zahálka, J. aj. Úvod do ekonomie. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 1994. 139 s.
 • Farský, M., Měsíček, L. Ekonomové a instituce. Podniková organizace, 1996, č. 2, s. 29 – 31.
 • Farský, M., Měsíček, L. Hospodářské vztahy ČR – SRN a jejich sociální souvislosti. Národní hospodářství, 1995, 1995, č. 12, s. 22 – 23.
 • Farský, M., Měsíček, L. K vývoji sociálního tržního hospodářství v SRN. In K vybraným otázkám teorie a praxe sociálního tržního hospodářství. Ústí nad Labem : PF UJEP, 1996, s. 31-39.
 • Farský, M., Měsíček, L. Ochrana životního prostředí v podmínkách tržní ekonomiky. In ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE. STUDIA OECOLOGICA, 1996, č. 3,  s. 5 – 25.
 • Farský, M., Měsíček, L. Sociální tržní hospodářství: Pojem a praxe, vize a skutečnost. Národní hospodářství, č. 7 – 8, s. 16 – 17.
 • Farský, M. – Měsíček, L. Strategie podniku a teorie „udržitelného růstu“. Podniková organizace, 1996, č. 3, s. 3 – 7.
 • Farský, M., Měsíček, L. Veřejné zájmy – praxe a teorie. Podniková organizace, 1995, č. 7 – 8, s. 3 – 5.
 • Měsíček, L. Institucionalismus. In Kapitoly z dějin sociálně politického a ekonomického myšlení. Ústí nad Labem : UJEP, 1996. S. 83 – 94.
 • Měsíček, L. K myšlence trvale udržitelného rozvoje. In ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE. STUDIA OECOLOGICA, 1996, č. 3, s. 85 – 91.
 • Ochrana životního prostředí v podmínkách tržní ekonomiky. Ústí nad Labem : Fakulta životního prostředí UJEP, 1995. 60 s.
 • Farský, M., Měsíček, L. K česko-německým hospodářským vztahům. In Politika, politologie, vzdělávání. ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE, 1996, č. 17, s. 140-155.
 • Farský, M. – Měsíček, L. K vývoji sociálního tržního hospodářství v SRN. In K vybraným otázkám teorie a praxe sociálního tržního hospodářství. Ústí nad Labem : FSE UJEP, 1997, s. 47-56.
 • Farský, M., Měsíček, L. Sociální tržní hospodářství : teorie a realita. Ekonom, 1996, č. 46, s. 59-60.
 • Měsíček, L. K etické problematice integrace české ekonomiky do evropského ekonomického prostoru. In Hospodářství v integrujícím se ekonomickém prostoru. Liberec : Hospodářská fakulta TU, 1997, s. 51 – 53.
 • Farský, M., Měsíček, L. Udržíme trvale rozvoj ? Profit, 1997, č. 43, s. 39.
 • Měsíček, L. K morálním problémům transformace české ekonomiky na tržní podmínky. In Krize moderní společnosti. Brno : PdF MU,  1998. 6 s.
 • Měsíček, L.  K problematice etiky a výuky ekonomie. In Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitním režimem. Brno : MU, 1996, s. 145 – 147.
 • Farský, M., Měsíček, L. Východiska formulace a realizace ekologické politiky ČR a SRN. Ústí nad Labem : FŽP UJEP, 1997. 47 s.
 • Farský, M., Měsíček, L. Vize udržitelného rozvoje. Ekonom, 1998, č. 1, s. 27.
 • Měsíček, L. K problému trvale udržitelného rozvoje z hlediska ekonomie a technického pokroku. In ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE. STUDIA OECOLOGICA,          1998, č. 5.
 • Měsíček, L. K problematice korupce managementu ve veřejné správě. In Public Administration 1998.  Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní, 1998, s. 121 – 124.
 • Měsíček, L. K diskuzi o dekretech prezidenta republiky a stabilitě vlastnických práv v ČR. In Revitalizace problémových regionů. Ústí nad Labem : FSE UJEP, 1998, s. 145 – 151.
 • Farský, M., Měsíček, L. Teorie veřejné volby o korupci a vládních úřednících. Ekonomická revue, 1998, č. 9, s. 7.
 • Měsíček, L. Krize hodnot a hlubinná ekologie v kontextu s globálními problémy. In Umweltschutzpolitik in Deutschland und der Tschechischen Republik. Acta Universitatis Purkynianae, 1999, č. 46, s. 61 – 84.
 • Měsíček, L. Marketing, reklama versus tendence antikonzumentství. In Firma a konkurenční prostředí. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999, s. 125 - 132.
 • Měsíček, L. Ke vztahu techniky a trvale udržitelného rozvoje. In Filosofie, věda, vzdělání. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1999, s. 197 – 204.
 • Měsíček, L. K vybraným otázkám ekonomie životního prostředí. In Ekonomika a informatika na přelomu tisíciletí. Liberec : Technická univerzita, 1999, s. 121 – 125.
 • Farský, M., Měsíček, L. Reparace a „německé majetkové hodnoty v zahraničí“. Hospodářství, 1999, č. 3, s. 32 – 33.
 • Farský, M., Měsíček, L. Veřejná volba – lobbing není korupce. Ekonom, 1999, č. 22, s 27 – 28.
 • Měsíček, L. K objasňování principů hospodářských koncepcí politických stran ve výuce společenských věd. In Wissenschaftliche Abhandlungen. Liberec : Technická univerzita, 1999, s. 204- 209.
 • Měsíček, L. Euroregiony. In Ochrana životního prostředí a české příhraniční obce. Ústí nad Labem : UJEP, 1999, s. 13 – 15.
 • Měsíček, L. Environmentální politika SRN. In Ochrana životního prostředí a české příhraniční obce. Ústí nad Labem : UJEP, 1999, s. 15 – 19.
 • Farský, M., Měsíček, L. Východiska a metody environmentální politiky pro XXI. století. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě 99. Praha: Občanská futurologická společnost – Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 34 – 37
 • Farský, M., Měsíček, L. Ekologická politika v Německu. Ekonom, 2000, č.9, s. 12 - 13. ISSN 1210 – 0714
 • Měsíček, L. K jednáním na půdě OSN k ekologické státní správě. In Public Administration 2000. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, s. 169 – 174. ISBN 80 – 7194 – 280 – 4
 • Měsíček, L. „Trvale udržitelný rozvoj“ a příprava učitelů. In Vědecká pojednání. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita, 2000, s. 79 – 90. ISBN 80 – 7083 – 394 – 7
 • Farský, M., Měsíček, L. Vyšší územně – správní celky a realizace mezinárodních dokumentů ochrany životního prostředí. In Občanská společnost a regionální politika EU. II. Mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000, s. 301 – 316, ISBN 80 – 7044 – 309 – x
 • Měsíček, L. Agenda 21 a výchova. In Výchova a vzdělání ve věku techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, s. 171 – 181. ISBN 80 – 7082 – 627 – 4
 • Farský, M., Měsíček, L., Zahálka, J. Národní a lokální Agenda 21 v podmínkách České republiky. Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica IX, 2000, č. 63, s. 25 – 28. ISBN 80 – 7044 – 330 – 8
 • Měsíček, L. Agenda 21: genese, struktura a cíle. Lokální Agenda 21 v České republice a ve Spolkové republice Německo. Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica XI, 2001, č. 66, s. 6 – 13. ISBN 80 – 7044 – 341 – 3 
 • Farský, M., Měsíček, L. Etické problémy uplatnění teorie trvale udržitelného rozvoje. Acta Universitatis Purkynianae, Studia oecologica XXII, 2001, č. 73, s. 9-12. ISBN 80 – 7044 – 373 – 1
 • Farský, M., Měsíček, L. Environmentální investice a veřejný sektor: mimoekonomické faktory při přípravě a realizaci. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. Ústí nad Labem: UJEP, 2001, s. 14 – 22. ISBN 80 – 7044 – 345 – 6
 • Farský, M., Měsíček, L. Občanská společnost 21. století a ochrana životního prostředí. Ergo, 2001, č. 1, s. 123 – 132. ISSN 1212 – 8317
 • Farský, M., Měsíček, L. Ekonomické nástroje ochrany ŽP. Profit, 2001, č. 29, s. 17 – 18. ISSN 1212 – 3498
 • Farský, M., Měsíček, L. Environmentální teorie trvale udržitelného rozvoje: etické problémy spojené s jejím prosazením v životě společnosti. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. Sborník mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 126-135. ISBN 80-210-2746-0
 • Farský, M., Měsíček, L. Co nás čeká, chceme-li žít a podnikat v 21.století. Profit, 2001, č.19,s. 23-24. ISSN 1212-3498
 • Farský,M., Měsíček,L., Zahálka,J. K formulaci ekonomické složky paradigmatu soudobé environmentální výchovy. In Ekologické myšlení a výchova v ČR a SRN. Ústí nad Labem: UJEP 2002, s.71-79. ISBN 80 – 7044 – 418 – 5
 • Farský,M., Měsíček,L. Environmentální program OSN Agenda 21 a jeho využití na lokální úrovni. In Ekonomika a občan v procesu integrace. Ústí nad Labem: UJEP 2002, s. ( Sborník III. mezinárodní vědecké konference )
 • Farský,M., Měsíček,L. Globalizace a posun v žebříčku hodnot. In Člověk – dějiny – hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita 2002, s.239-243. ISBN 80 – 7042 – 219 – X (Sborník z mezinárodní vědecké konference)
 • Farský,M., Měsíček,L. Vzdělávání pro demokratické občanství a trvale udržitelný rozvoj. In Lidská práva v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita 2002, s.190-199. ISBN 80 – 210 – 3034 – 8 ( Sborník z mezinárodní vědecké konference )
 • Farský,M., Měsíček,L. Environmentální program OSN Agenda 21 a jeho využití na lokální úrovni. In Ekonomika a občan v procesu integrace – sborník abstraktů. Ústí nad Labem: UJEP 2002, s.23-25. ISBN 80 – 7044 – 423 – 1
 • Farský,M., Měsíček,L. Environmentální investice z veřejných rozpočtů v střetu zájmů veřejnosti, správy a samosprávy. In Public Administration – Informatics within public Administration 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice 2002, s.49-54. ISBN 80 – 7194 – 468 – 8 ( Sborník z mezinárodní vědecké konference )
 • Farský,M., Měsíček,L. Korupce ve státní správě. Moderní obec, leden 2002, č.1, s.1. ISSN 1211 – 0507
 • Farský,M., Měsíček,L. Sjednocení Evropy a výchova k občanské společnosti. In Designing the Future in Europe 2001. Praha: Česká futurologická společnost 2001, s.48-54. Sborník ze 6. mezinárodního kolokvia. ISBN 80 – 245 – 0298 – 4
 • Farský,M., Měsíček,L. Environmentální problematika: Determinanty a šance dalšího vývoje podnikání v ČR. Ekonomie a management, leden 2002, č.1, s.16-21, ISSN 1212 – 3609
 • Farský,M., Měsíček,L.  Ecological Economics a vize teorie trvale udržitelného rozvoje. In Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Plzeň: Západočeská univerzita 2002 ( Sborník z 21. výročního světového kongresu )
 • Farský,M., Měsíček,L. Ekologické a globální problémy jako záminka či motivace ozbrojených konfliktů a válek. Brno: Vojenská akademie 2003, s.55 - 60. ISBN 80-85960-57-5
 • Farský,M., Měsíček,L. Prognóza vývoje životního prostředí ve světle průběhu a závěrů ekosummitu v Johannesburgu 2002. Pardubice: Fakulta ekonomicko – správní Univerzity Pardubice 2003, s.49 – 52. ISBN 80-7194-559-5
 • Farský,M., Měsíček,L. Současná společnost a řešení globálních problémů. Brno: Masarykova univerzita 2003, s.175 – 180. ISBN 80-210-3301-0
 • Farský,M., Měsíček,L. Ecological economics a vize trvale udržitelného rozvoje. Plzeň: Západočeská univerzita 2003, s.359 – 366. ISBN 80-86473-49-X
 • Farský,M., Měsíček,L. Globální systémový přístup k ekologickým problémům. In Lidské systémy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 2004, s. 88- 92. ISBN 80-86771-08-3 ( Sborník vědecké konference )
 • Farský,M., Měsíček,L. Úloha veřejné správy v environmentální politice: aktuální problémy v ČR. In Public administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice 2004, s. 64 – 67. ISBN 80-7194-684-2 (Sborník vědecké konference)
 • Farský,M., Měsíček,L. Kam směřuje (ne)řešení globálních ekologických problémů? In Koncipování budoucnosti v Evropě 2003.Praha: Občanská futurologická společnost 2004, s. 152 -156. ISBN 80-903440-0-3 ( Sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia)
 • Farský,M., Měsíček,L. K prohloubení systémového přístupu k ekologické výchově. In Systémová pedagogika. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 2005, s.110 – 113. ISBN 80-86771-11-3 (Sborník XXXVII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2005)
 • Farský,M., Měsíček,L. Diskuze o vlastnických právech a vývoji státního dluhu v ČR. In Financování nevýrobní sféry – aktuální problémy veřejných financí. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 2005, s.27 – 32. ISBN 80-7041-978-4 (Sborník příspěvků z vědecké konference)
 • Farský,M., Měsíček,L., Zahálka,J. Charakteristika environmentální politiky SRN z pohledu českého pozorovatele. In Ekologická daňové reforma v SRN a její příprava v ČR. Ústí nad Labem: FŽP UJEP 2005, s.5 – 16. ISBN 80-7044-654-4 (Sborník příspěvků)
 • Farský,M., Měsíček,L. Vnímání životního prostředí v lidském vědomí. In Člověk – dějiny – hodnoty II. Ostrava: Ostravská univerzita 2005, s.251 – 255. ISBN 80-7368-021-1 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference)
 • Farský,M., Měsíček,L. Environmentální investice v ČR v období 1992 – 2010: Analýza dosavadního a predikce dalšího vývoje. In Podnikání a rozvoj regionu. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové 2006, s.103 – 110. ISBN 80-7041-895-8 (Sborník příspěvků z vědecké konference)
 • Ritschelová, I. et al. Vybrané statě o životním prostředí. Environmentální chrestomatie. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. 56 s. ISBN 80-7044-787-7
 • Farský, M., Měsíček, L. Environmentální investice v ČR v období 1992-2010: analýza dosavadního a predikce dalšího vývoje. In Podnikání a rozvoj regionu. Hradecké ekonomické dny 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 103-110. ISBN 80-7041-895-8 ( Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference)
 • Farský, M., Měsíček, L., Zahálka, J. Charakteristika environmentální politiky SRN z pohledu českého pozorovatele. In Výzkum antropogenních zátěží v Severočeském regionu. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006, s. 93-107. ISBN 80-7044-763-X
 • Farský, M., Měsíček, L. Oceňování přírodních zdrojů a přírodních složek životního prostředí v ekonomické kalkulaci. In Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: TU Liberec, 2007, s. 21. ISBN 978-80-7372-244-9. (Sborník z mezinárodní konference)
 • Farský, M., Měsíček, L. Další vývoj těžby hnědého uhlí v Podkrušnohorské pánvi, ekonomické, sociální a ekologické dilema. In Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, s.137-143. ISBN 978-80-7041-812-3. (Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí)
 • Farský, M., Měsíček, L. Hodnota a cena přírody z pohledu ekonoma. In Mezi modernou a postmodernou III. Ostrava: TU Ostrava, 2008, s.454-461. ISBN 978-80-248-1730-9. (Sborník z mezinárodní konference)
 • Farský, M., Měsíček, L. Region Severočeské hnědouhelné pánve: podmínky a souvislosti rozvoje těžby. In Strategie rozvoje regionů a států. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008. 7 s. ISBN 978-80-7041-202-2. ( Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí)
 • Farský,M., Měsíček,L. Hodnocení a výběr investičních variant environmentálních investic: kriteria ekonomické efektivnosti. In Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 7 s. ISBN 978-80-7395-108-5 (sborník abstraktů mezinárodní vědecké konference)
 • Farský,M., Měsíček,L., Zahálka,J. Severočeská hnědouhelná pánev: determinace a disparity vývoje krajiny. Studia Oecologica, 2008, č.1. s.61-66 ISSN 1802-212X
 • Farský,M., Měsíček,L. K paradigmatu současné regionální politiky EU: Ukazatele GNI a GDP. In České podnikatelství v evropském prostoru 2008. Liberec: TU, 2008, s.17-22. ISBN 978-80-7372-430-6 (Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia)
 • Farský, M., Měsíček, L. K paradigmatu současné regionální politiky EU: Ukazatelé GNI a GDP. In České podnikatelství v evropském prostoru 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008, s.17-22. (Sborník příspěvků z 6. mezinárodního sympozia, program WD-30-07-1 Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj ČR) ISBN 978-80-7372-430-6
 • Farský, M., Měsíček, L. Investice do ochrany životního prostředí v ČR: současný stav a vývojové tendence. In Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec: Technická univerzita, 2009, s.111-118. (Sborník příspěvků u příležitosti mezinárodní konference LEF 2009). ISBN 978-80-7372-536-5. Vydáno s podporou projektu WD-30-07-1, Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Farský, M., Měsíček, L. Energetická koncepce ČR a vývoj krajiny v Severočeské hnědouhelné pánvi. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1.díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s.39-45. (Sborník příspěvků ze 17. mezinárodní geografické konference Geografické aspekty středoevropského prostoru). ISBN 978-80-210-4947-5. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“
 • Farský, M., Měsíček, L. Metody a přístupy ke komparaci efektivnosti environmentálních investic. In Hradecké ekonomické dny - Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s.33-38. (Sborník vybraných příspěvků z mezinárodní vědecké konference). ISBN 978-80-7041-443-9. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“
 • Farský, M., Měsíček, L. Kvazi-tržní a mimotržní hodnocení efektivnosti environmentálních investic. In Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 78-81. (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2010). ISBN 978-80-7435-040-5. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L., Měsíček, L. jr. Využití metody párového srovnání při vícekriteriálním hodnocení variant. Studia Oecologica, 2010, č. 4, s. 146-152. ISSN 1802-212X. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. Požadavek ekonomické efektivnosti v investiční aktivitě veřejného sektoru.. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, s. 54-61 (In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III). ISBN 978-80-210-5385-4. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. Územně - plánovací agenda a rozvoj regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011, s. 77-82 (In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2011). ISBN 978-80-7435-100-6. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. K úloze státní správy a územní samosprávy při usměrňování socioekonomického vývoje regionů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 50-56 (In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2011). ISBN 978-80-248-2493-2. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. K problematice kvantifikace meziregionálních disparit. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové:Univerzita Hradec Králové, 2012, s.59-66 (Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2012). ISBN 978-80-7435-171-6. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. To the Problems of Interregional Disparities from the Perspective of Local Government. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2012, s. 18 (Proceedings of Abstract of the International Conference) ISBN 978-80-210-5715-9. Vypracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. Kritéria ekonomické efektivnosti u environmentálních investic. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013, díl II., s. 16-24. (Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradecké ekonomické dny 2013). ISBN 978-80-7435-250-8. Vypracováno ve spojitosti s projektem Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Farský, M., Měsíček, L. K problematice meziregionálních disparit z pohledu územní samosprávy. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014, s.238-244. Vypracováno ve spojitosti s projektem Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WD-44-07-1 „Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří“.
 • Měsíček, L., Petrus, P., Měsíček, L. sen. IT Project Team Performance and Problem Solving Affected by Social Network Position. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016, s. 327-333.

Diplomové a bakalářské práce

Dosud vedl přibližně 100 diplomových prací.

Další aktivity

Externí spolupráce na výzkumných projektech Výzkumného ústavu výstavby a architektury Praha a Federálního ústavu pro životní prostředí, vědecká spolupráce s katedrou politologie TU Dresden SRN, působil i jako člen vědecké rady FŽP a FSE UJEP, byl členem akademického senátu PF Ustí n. L. i UJEP Ústí n. Labem.