Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

 

Na katedře historie
byli v rámci tradičního prosemináře
přivítáni studenti prvního ročníku.

proseminar_1.jpg

proseminar_2.jpg

proseminar_3.jpg

proseminar_5.jpg

proseminar_7.jpg

proseminar_8.jpg

proseminar_10.jpg

proseminar_11.jpg

------------------------------------------------------ --------------------------- ---------------------------------------- - ----------- - ---------- - ---------- -- - - - - - - - - - - - - - - -

studovnakhi.jpg Databáze a novinky

doc Žádanka na nákup literatury

Kontakty

místnost A 019
tel.: +420 475 286 468

Otevírací doba

Semestr
PO 8:00 – 20:00

1. část zkouškového období
PO 9:00 – 16:00

Během letních prázdnin a druhé části zkouškového období je studovna KHI uzavřena

Personální složení

Vlastní každodenní chod studovny a většina služeb je zajišťována prostřednictvím knihovníků z řad studentů. Kontrolu chodu studovny, koordinaci služeb, akvizici a lokaci publikací má na starosti správce studovny.

Vedoucí studovny

Mgr. Jan Grisa
Kancelář: A 019
E-mail: jan.grisa@ujep.cz
Tel.: +420 475 286 468

Studentské služby

 • Jan Hladík
 • Hana Hroudová
 • Ngoc Ha Phamová Thi
 • Petra Andrejchová
 • Petr Hasil
 • Michal Jirman
 • Ondřej Černý

Obecné informace

Studovna a knihovna katedry historie je cílevědomě budována od akademického roku 1981/1982. V současné době se toto pracoviště nachází v nově zrekonstruovaných prostorách s nadstandardním zařízením i vybavením. Systematicky budovaný knižní fond je pravidelně doplňován z prostředků přidělených v rámci rozpočtu FF UJEP a důležitým finančním zdrojem jsou též prostředky získané v rámci ESF a dalších projektů. Součástí knižního fondu je více než 16 000 knihovnických jednotek – knih a časopisů z oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických, etnografie, archeologie a dalších příbuzných oborů. V současné době studovna odebírá 20 českých a 9 zahraničních odborných časopiseckých řad. Součástí fondu jsou i diplomové a bakalářské práce obhájené na katedře historie PF, resp. FF. V současné době je fond doplňován i o video a CD nosiče.
Knihy a časopisy jsou čtenářům půjčovány pouze presenčně. Absenční výpůjčky jsou uskutečňovány pouze ve výjimečných případech na základě doporučení některého z členů KHI FF UJEP. Všechny položky knižního fondu jsou chráněny zabezpečovacím systémem pořízeným z prostředků FRVŠ a provoz studovny je zároveň monitorován kamerovým systémem.
Kapacita studovny je 20 míst a během akademického roku je studentům přístupná 12 hod. denně (8. – 20. 00 hod., s výjimkou pátku – 8.00 – 14.00 hod.). Studovna je vybavena 8 počítači pro práci studentů s přístupem na internet, studenti mají dále možnost připojit se internet z vlastních přenosných počítačů a to buď pomocí síťových kabelů nebo napojením na místní Wi-Fi síť. Kromě presenčních výpůjček poskytuje studovna také reprografické služby a to jak placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování dokumentů, na volně přístupném scaneru). Studovna i Celý fond knihovny je elektronicky chráněn prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány.
V akademickém roce 2007/2008 byla část fondu přesunuta do nově zřízeného kabinetu Pomocných věd historických a tento specializovaný fond je s ohledem na profilaci studia postupně doplňován o nově vydané i starší tituly a periodika. Studenti mohou též využívat propojení s dalšími oborovými studovnami FF UJE, stejně jako na specializovanou knihovnu Ústavu slovansko-germánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.

Oddělení pomocných věd historických a archivnictví vzniklo v rámci katedry historie Filozofické fakulty UJEP ke dni 16. ledna 2008 (pod devízou „ad fontes“).

Vedoucí oddělení

 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Členové oddělení

 • Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (vedoucí oddělení 2008-2017)
 • Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D.

Externisté

 • PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
 • Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
 • PhDr. Eduard Mikušek
 • Mgr. Martin Myšička
 • PhDr. Václav Zeman

Studium pomocných věd historických a archivnictví má na katedře historie FF UJEP již dlouholetou tradici a specializace archivnictví byla již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd. Ve studijním roce 2013/14  byl nově otevřen bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované formě.

Důkladným úvodem do pomocných věd historických obecně procházejí všichni studenti bakalářského studia historických oborů, a to jak jednooborové historie, tak historie kombinované s jiným oborem (u oborového modulu jde o dva semestry výuky, u vzdělávacího, dvouoborového modulu o jeden semestr výuky, vždy v prvním ročníku studia). V následujícím studijním roce se prohlubuje studium vybraných PVH – především diplomatiky a paleografie. Ve stejném rozsahu se PVH vyučují na bakalářském stupni rovněž pro kombinované studium historických věd a ve studijním programu Archivnictví a spisová služba, všichni frekventanti historického studia mají zařazen na jeden semestr také předmět dějiny správy, pro obor Archivnictví a spisová služba se jeho výuka realizuje ve dvou semestrech.

V rámci studia tohoto oboru jsou tedy klíčové předměty, totiž práce s dokumenty v minulosti a současnosti a archivistika, zastoupeny ve všech ročnících. Také PVH se v rámci tohoto studia učí prohloubeně jako jednotlivé discipliny po celou dobu studia – ke kmenovým, již zmíněným disciplinám, zde přistupují ještě heraldika, sfragistika, historická chronologie, historická metrologie, historická demografie, historická geografie, historická statistika, numismatika, kodikologie a vexilologie.

Ve výuce PVH i archivnictví a spisové služby se klade velký důraz na aplikační rovinu a tedy zvýraznění těch poznatků, jež jako absolventi mohou uplatnit i v jiném nežli úzce profesním pracovním zařazení.

V prezenční i kombinované formě studia bakalářských i magisterských oborů musí studenti v současné době pro své závěrečné práce využívat nejen originální historické prameny (viz Okruhy témat závěrečných prací), ale k dispozici jsou i různé oficiální databáze, například online databáze středověkých listin Monasterium, dostupná na webových stránkách mezinárodního spolku Icarus. Úspěšné práce mohou studenti přihlašovat i do odborné soutěže, kterou vyhlašuje každým rokem Česká archivní společnost o „Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.“ (střídavě se jednom roce se přijímají práce z oblasti  PVH a dalších z oblasti archivnictví a dějin správy).

Katedra historie i její oddělení PVH spolupracuje úzce s archivy (zejména Státním oblastním archivem v Litoměřicích, jeho pobočkou v Děčíně a okresními archivy, které jsou organizačními složkami SOA v Litoměřicích, Archivem města Ústí nad Labem a Archivem hlavního města Prahy). V těchto i jiných archivech se kromě jiného mohou realizovat odborné studentské praxe. V oblasti technického a organizačního zajištění spisové služby je zásadní spolupráce s odborným spolkem CNZ (Co po nás zbude), působícím v úzké součinnosti s Národním archivem ČR a specializovanými IT firmami na poli spisové služby.

Studijní opory

 • Ludmila SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013, 89 s. Přístup online – Moodle anebo pod jménem autorky na webových stránkách katedry historie
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2014, 290 s. Přístup online ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2017, 195 s.
 • Petr Rak, Paleografie I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Paleografie II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Diplomatika I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Diplomatika II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Heraldika a sfragistika. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.

Dokumenty

pdf Okruhy závěrečných prací pro studenty oboru Archivnictví a spisová služba