Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

 

Na katedře historie
byli v rámci tradičního prosemináře
přivítáni studenti prvního ročníku.

proseminar_1.jpg

proseminar_2.jpg

proseminar_3.jpg

proseminar_5.jpg

proseminar_7.jpg

proseminar_8.jpg

proseminar_10.jpg

proseminar_11.jpg

------------------------------------------------------ --------------------------- ---------------------------------------- - ----------- - ---------- - ---------- -- - - - - - - - - - - - - - - -

studovnakhi.jpg Databáze a novinky

doc Žádanka na nákup literatury

Kontakty

místnost A 019
tel.: +420 475 286 468

Otevírací doba

Semestr
PO 8:00 – 20:00

1. část zkouškového období
PO 9:00 – 16:00

Během letních prázdnin a druhé části zkouškového období je studovna KHI uzavřena

Personální složení

Vlastní každodenní chod studovny a většina služeb je zajišťována prostřednictvím knihovníků z řad studentů. Kontrolu chodu studovny, koordinaci služeb, akvizici a lokaci publikací má na starosti správce studovny.

Vedoucí studovny

Mgr. Jan Grisa
Kancelář: A 019
E-mail: jan.grisa@ujep.cz
Tel.: +420 475 286 468

Studentské služby

 • BARTOŠ Martin
 • MYRONIUK Jiří
 • ČORNYJOVÁ Adéla
 • JIRMAN Michal
 • CASKOVÁ Michaela
 • HAVLATOVÁ Markéta
 • TREJTNAROVÁ Veronika
 • ŠVÁRA Filip

Obecné informace

Studovna a knihovna katedry historie je cílevědomě budována od akademického roku 1981/1982. V současné době se toto pracoviště nachází v nově zrekonstruovaných prostorách s nadstandardním zařízením i vybavením. Systematicky budovaný knižní fond je pravidelně doplňován z prostředků přidělených v rámci rozpočtu FF UJEP a důležitým finančním zdrojem jsou též prostředky získané v rámci ESF a dalších projektů. Součástí knižního fondu je více než 16 000 knihovnických jednotek – knih a časopisů z oblasti historie, dějin umění, pomocných věd historických, etnografie, archeologie a dalších příbuzných oborů. V současné době studovna odebírá 20 českých a 9 zahraničních odborných časopiseckých řad. Součástí fondu jsou i diplomové a bakalářské práce obhájené na katedře historie PF, resp. FF. V současné době je fond doplňován i o video a CD nosiče.
Knihy a časopisy jsou čtenářům půjčovány pouze presenčně. Absenční výpůjčky jsou uskutečňovány pouze ve výjimečných případech na základě doporučení některého z členů KHI FF UJEP. Všechny položky knižního fondu jsou chráněny zabezpečovacím systémem pořízeným z prostředků FRVŠ a provoz studovny je zároveň monitorován kamerovým systémem.
Kapacita studovny je 20 míst a během akademického roku je studentům přístupná 12 hod. denně (8. – 20. 00 hod., s výjimkou pátku – 8.00 – 14.00 hod.). Studovna je vybavena 8 počítači pro práci studentů s přístupem na internet, studenti mají dále možnost připojit se internet z vlastních přenosných počítačů a to buď pomocí síťových kabelů nebo napojením na místní Wi-Fi síť. Kromě presenčních výpůjček poskytuje studovna také reprografické služby a to jak placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování dokumentů, na volně přístupném scaneru). Studovna i Celý fond knihovny je elektronicky chráněn prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány.
V akademickém roce 2007/2008 byla část fondu přesunuta do nově zřízeného kabinetu Pomocných věd historických a tento specializovaný fond je s ohledem na profilaci studia postupně doplňován o nově vydané i starší tituly a periodika. Studenti mohou též využívat propojení s dalšími oborovými studovnami FF UJE, stejně jako na specializovanou knihovnu Ústavu slovansko-germánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.

Oddělení pomocných věd historických vzniklo v rámci katedry historie Filozofické fakulty UJEP ke dni 16. ledna 2008 (pod devízou „ad fontes“).

Vedoucí oddělení

 • Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Odborní asistenti

 • PhDr. Olga Fejtová
 • PaedDr. Mgr. Petr Rak

Externisté

 • PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
 • PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
 • Mgr. Martin Myšička
 • PhDr. Eduard Mikušek

Studium pomocných věd historických a archivnictví má na katedře historii již dlouholetou tradici, specializace archivnictví je již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd.

Důkladným úvodem do pomocných věd historických obecně procházejí všichni studenti bakalářského studia historických oborů, a to jak jednooborové historie, tak historie kombinované s jiným oborem (u oborového modulu jde o dva semestry výuky, u vzdělávacího, dvouoborového modulu o jeden semestr výuky, vždy v prvním ročníku studia). V následujícím studijním roce se prohlubuje studium vybraných PVH - diplomatiky, paleografie a případně i numismatiky. Ve stejném rozsahu se PVH vyučují na bakalářském stupni rovněž pro kombinované studium historických věd, přičemž všichni frekventanti historického studia mají zařazen na jeden semestr také důležitý předmět dějiny správy.

V navazující, a to rovněž kombinované formě studia historických věd, se znovu opakuje v prvním ročníku důkladné paleograficko-diplomatické praktikum a v tomtéž ročníku získávají studenti také hlubší přehled o archivnictví (předmět se učí po dva semestry ve 4. ročniku, respektive 1. ročníku navazujícího studia).

Už třetím rokem zajišťuje katedra historie FF UJEP, respektive její specializované oddělení, bakalářské studium speciálního oboru Archivnictví a spisová služba, a to předběžně v kombinované formě studia. V něm jsou tedy klíčové předměty, totiž práce s dokumenty v minulosti a současnosti a archivistika, zastoupeny ve všech ročnících. Také PVH se v rámci tohoto studia učí prohloubeně jako jednotlivé discipliny po celou dobu studia – ke kmenovým, již zmíněným disciplinám, zde přistupují ještě heraldika, sfragistika, historická chronologie, historická metrologie, historická demografie, historická geografie, historická statistika, numismatika, kodikologie a vexilologie. Veliká pozornost je opět věnována dějinám správy.

Ve výuce PVH i archivnictví a spisové služby se klade velký důraz na aplikační rovinu a tedy zvýraznění těch poznatků, jež jako absolventi mohou uplatnit i v jiném nežli úzce profesním pracovním zařazení.

Katedra historie i její oddělení PVH spolupracuje úzce s archivy (zejména Státním oblastním archivem v Litoměřicích, jeho pobočkou v Děčíně a okresními archivy, které jsou organizačními složkami SOA v Litoměřicích, Archivem města Ústí nad Labem a Archivem hlavního města Prahy). V těchto i jiných archivech se kromě jiného mohou realizovat odborné studentské praxe.

Studijní opory:

Ludmila SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013, 89 s. Přístup online – Moodle anebo pod jménem autorky na webových stránkách katedry historie

L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2014, 290 s. Přístup online ff.ujep.cz/archivnictvi (tištěná verze skript je v přípravě)