Sidebar

7
čvn, čt
45 Aktuality

Kontakty

e-mail: mikulas.ctvrtnik@soapraha.cz
tel.: 475 286 420 (974 847 360)
kancelář: A 105

Vzdělání

 • 2001-2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory Filozofie – Historie (Mgr.)
 • 2007-2008 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor učitelství pro střední školy (Mgr.)
 • 2008-2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, doktorské studium, obor České dějiny, Seminář Teorie a metodologie historické vědy (Ph.D.)
 • 2016 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Rigorózní řízení, obor Historie – české dějiny (PhDr.)

Praxe v oboru

 • 2005-2007 Naděje o.s, pracovník sociálních služeb
 • 2007-2008 Český rozhlas 7 – Radio Praha, vysílání do zahraničí, (redaktor, externí spolupráce)
 • 2010-2013 Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci – externí výuka
 • 2010-2011 Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, výzkumný pracovník
 • 2017-dosud Katedra PVH a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, externí výuka
 • 2008-2013 Národní archiv ČR, odborný archivář (oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů)
 • 2013-dosud Státní oblastní archiv v Praze, vedoucí oddělení fondů veřejné správy
 • 2016-2020 Katedra historie FF UJEP, externí výuka
 • 2020-dosud Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP, odborný asistent

Vědecká specializace

 • Správa dokumentů, spisová služba
 • Archivní věda
 • Teorie a metodologie archivnictví
 • Teorie a metodologie historické vědy, dějiny dějepisectví

Výzkum

 • 2009-2010 Kalistovy „duchové dějiny“ a tradice německé Geistesgeschichte. (GA UK, č. 20209) – hlavní řešitel
 • 2010-2011 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (Výzkumný záměr MSM 21620827, FF UK) – spolupracovník
 • 2015 Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945–1948 (GA UK č. 341515/2015) – spolupracovník
 • 2019-2022 Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích (kód: VI20192022125). Výzkumný projekt Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2022 (BV III/1 – VS) Ministerstva vnitra – manažer (hlavní řešitel)

Zahraniční výzkumné pobyty a stáže

 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 10/2004-8/2005
 • Universität Leipzig, Stipendium KAAD, 11/2007-8/2008
 • Archivschule Marburg, Aufbaukurs AK 11 – Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege 6/2009-7/2009
 • Stage technique international d'archives (STIA), odborná archivní stáž, Paříž, Francie. Ministère de la Culture et de la Communication. Direction générale des patrimoines, 3/2010-5/2010
 • Bourse du Gouvernement français. Stipendium francouzské vlády na realizaci výzkumného pobytu na École nationale des chartes, Paříž Francie, 9/2014-10/2014
 • Berlín, Německo. Průběžné výzkumné pobyty, stipendium KAAD, 10/2014-8/2015 (průběžně)
 • Archivschule Marburg, Německo, průběžně výzkumné pobyty, stipendium DAAD, 10/2017-7/2018 (průběžně)
 • National Archives, Kew (Spojené království), Archives nationales, Paříž (Francie), výzkumný pobyt, 10/2019

Publikační činnost

Monografie

 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století. Argo a Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2019, 380 s.
 • Hana KÁBOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu. Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Karolinum, Praha 2012, 339 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geschichte der Geschichtswissenschaft: Der tschechische Historiker Zdeněk Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte. Diplomica Verlag, Hamburg 2010, 122 s. (ISBN: 978-3-8366-9634-0; elektronická verze téže knihy: ISBN 978-3-8366-4634-5)

Kapitoly ve vědeckých publikacích

 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Michaela KUBIŠOVÁ (eds. monografické části), Paginae historiae. Sborník Národního archivu 21/2: Archivní vzpomínání, Praha 2013, 454 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Jan KAHUDA – Tomáš KALINA – Karolína ŠIMŮNKOVÁ (eds. monografické části), Paginae historiae, Sborník Národního archivu 20/2: Spisová služba a předarchivní péče, Praha 2012, 568 s.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Kunst der Vernichtung oder manie conservatrice: Alte/neue Herausforderung für das Archivieren im 21. Jahrhundert. In: Normen und Ethos. Schreiben Archivarinnen und Archivare Geschichte? Lepiziger Universitätsverlag. Leipzig 2018, s. 145–157.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista a tradice německých Geistesgeschichte. In: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Lucie Storchová, Jan Horský (a kol.), Albis international, Ústí nad Labem 2009, s. 155–188.

Studie a články

 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Ochrana osobnosti a test veřejného zájmu ve Spojeném království. Slovenská archivistika 50, 2020, č. 1, s. 123–145.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Dialog archivistiky a historické vědy. Prameny a role archivů. Český časopis historický 117, 2019, č. 2, s. 381–422.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Přístupnost veřejných dokumentů a ochranné archivní lhůty ve Spojeném království. Inspirace pro české archivnictví. Paginae historiae 27/1, 2019. Sborník Národního archivu. K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové CSc., s. 744–757.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Ochranné lhůty pro přístupnost k veřejným archiváliím a dokumentům. Komparativně-historická analýza. Archivní časopis 69, 2019, č. 4, s. 341–370.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, „Spolehlivé, správné, pravé – demokracie potřebuje archivy!“. 88. německý archivní sjezd v Rostocku 2018. Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 295–314.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Bůh Janus jako patron archivářů?. Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 298–309.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Právo být (ne)zapomenut. Výmazy dějin, inflace historických pramenů, ochrana soukromí, vy(zne)užívání dat a prekérní situace archivů v mladém 21. století ‒ podněty k diskusi. Archivní časopis 68, 2018, č. 3, s. 266–297.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Historické prameny v utajovaném režimu. Český časopis historický 116, 2018, č. 4, s. 1012–1058.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), James Lowry (ed.), Displaced Archives. London – New York, Routledge 2017. Sborník archivních prací LXVIII, 2018, č. I, s. 297–309.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Právo veřejnosti na dokumenty v USA a Francii. Soudobé historické prameny a proměna role veřejných archivů ve 21. století. Český časopis historický 115, 2017, č. 4, s. 959–982.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Odsunuté archivy, zničené knihy. Soudobé dějiny 3, 2017 (recenze na knihy: LOWRY, James (ed.): Displaced Archives. London – New York, Routledge 2017; BÁEZ, Fernando: Obecné dějiny ničení knih: Od sumerských tabulek po digitální éru. Brno, Host 2012), s. 438–446.
 • Danuše PERUTKOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK, Podnikové archivy a fondy. Vzpomínkový rozhovor s Danuší Perutkovou. Středočeský sborník historický 42/2016, s. 317–340.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Teorie významu dokumentu, archiválie, historického pramene. Archivistika a historická věda a možnosti jejich vzájemného dialogu. In: Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno 2016, s. 619–642.
 • Christine NOUGARET – Mikuláš ČTVRTNÍK, Formation en archives, archivistique et archives en France au début du XXIe siècle. Entretien de Mikuláš Čtvrtník avec Christine Nougaret, professeur à l'Ecole nationale des chartes. École nationale des chartes, dostupné online: http://www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/2017_04_28_entretien_nougaret_ctvrtnik.pdf.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Marcel Lepper, Ulrich Raulff (Hrsg.), Handbuch Archiv. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2016. Sborník archivních prací LXVI, 2016, č. 2, s. 566–573.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Christine Nougaret. Archivní časopis 66, 2016, č. 1, s. 53–75.
 • Christine NOUGARET – Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání, archivnictví a archivy ve Francii na počátku 21. století: Rozhovor s Christine Nougaret, profesorkou na École nationale des chartes. Archivní časopis 66, 2016, č. 1, s. 75–97.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivnictví a archivní vzdělávání: Nové paradigma. In: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech. Sborník příspěvků z 16. konference archivářů České republiky konané ve dnech 7.–9. dubna 2015 v Poděbradech, Česká archivní společnost, z.s. Praha 2016, s. 230–252.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Bída archivního řemesla!. Archivní časopis 66, 2016, č. 2, s. 157–158.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Luciana Duranti, Patricia C. Franks (ed.): Encyclopedia of Archival Science. Rowman & Littlefield, Lanham 2015. Archivní časopis 66, 2016, č. 3, s. 317–322.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Caroline Brown (ed.): Archives and recordkeeping. Theory into practice. Facet Publishing. London 2014. Archivní časopis 66, 2016, č. 3, s. 317–322.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Subjekt a subjektivita v historickém myšlení. Několik úvah z okruhu novější historické a archivní metodologie. Dějiny – teorie – kritika 2, 2015, s. 333–360.
 • Pedro LÓPEZ GÓMEZ, Archivy a archivnictví ve Španělsku. Od tradiční praxe k vědecké teorii, ed. Marie KOPECKÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK. Archivní časopis 65, 2015, č. 1, s. 5–32. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Otevřené archivy v otevřené společnosti. Otevřený prostor svobody a odpovědnosti. In: Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám, Práce z dějin Akademie věd – Supplementum 1 (2015), Praha 2015, s. 47–53.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní institut a otázka budoucího vývoje archivnictví. (Nejen) České archivnictví na rozcestí. Archivní časopis 65, 2015, č. 4, s. 386–401.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Epocha archivního ničení? Destrukce archivních dokumentů jako téma archivní metodologie. Archivní časopis 65, 2015, č. 4, s. 341–357.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Richard J. Cox. Archiwista Polski, Nr. 1 (73)/2014, rok XIX, s. 81–90.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Máme právo být zapomenuti?!. Archivní časopis 64, 2014, č. 2, s. 190–191.
 • Yvon LEMAY – Marie-Pierre BOUCHER, Emoce aneb skrytá tvář archivu. 6. sympozium mezioborové skupiny archivního výzkumu (GIRA), ed. Mikuláš ČTVRTNÍK. Archivní časopis 64, 2014, č. 2, s. 204–220. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Vybrané příklady současného archivního vzdělávání ve frankofonních zemích a možné inspirace pro české archivnictví. In: Výuka archivnictví – vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.–16.3.2012 České Budějovice. Archivní časopis. Supplementum ročníku 64, 2014, s. 33–39.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Abrégé d’archivistique. Principes et pratiques du métier d’archiviste (3. přehlédnuté a rozšířené vydání, Paris 2012). Archivní časopis 64, 2014, č. 3, s. 319–322. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivář, člověk a myslitel. Terry Cook zemřel. Archivní časopis 64, 2014, č. 3, s. 316–318. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii. Paginae historiae 22/2 (Sborník Národního archivu. In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky), Praha 2014, s. 411–430.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Zrušení § 37 archivního zákona a vylidnění dějin. Archivní časopis 64, 2014, č. 4, s. 356–360. (ISSN: 0004-0398)
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Hlas volající na poušti. Archivní časopis 63, 2013, č. 1, s. 48–52.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geistesgeschichte und neue archivische Bewertungstheorien. Beispiel eines möglichen Dialogs der Geschichtswissenschaft und des Archivwesens. Archiv für Kulturgeschichte 95, 2013, Heft 1, s. 1−18.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK – Jan KAHUDA, Jaroslav Vrbata a teorie výběru/hodnocení dokumentů. Archivní časopis 63, 2013, č. 2, s. 197–213.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Jeden karton života člověka. Archivní časopis 63, 2013, č. 2, s. 213–214.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Jennie Hill (ed.): The Future of Archives and Recordkeeping. A Reader (London 2010). Archivní časopis 63, 2013, č. 4, s. 433–436.
 • Pavla STIEGLEROVÁ – Silvia KRAMÁROVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři. Rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním fondu. Časopis Společnosti přátel starožitností 121, 3/2013, s. 168–185.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání. In: Hana KÁBOVÁ – Mikuláš ČTVRTNÍK (eds.), Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, Acta Universitatis Carolinae 2012 – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII. Suppl. 1, Karolinum, Praha 2012, s. 327–333.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Eric Ketelaar. Archiwista Polski, Nr. 3 (67)/2012, rok XVII, s. 129–137.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Richard J. Cox: Personal Archives and a New Archival Calling. Readings, Reflections and Ruminations. Archivní časopis 62, 2012, č. 3, s. 329–330.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), John Ridener: From Polders to Postmodernism. A Concise History of Archival Theory. Archivní časopis 62, 2012, č. 3, s. 331–332.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Archivní vzdělávání: co může archiv činit nejen pro děti. Archivní časopis 62, 2012, č. 4, s. 409–422.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Terry Cook. Archiwista Polski, Nr. 4 (68)/2012, rok XVII, s. 65–72.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Předarchivní péče ve Francii na přelomu 20./21. století. Paginae historiae 20/2, 2012, s. 313–332.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Geistesgeschichte in den tschechischen Ländern. Zdeněk Kalista und die Duchové dějiny. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 63, 2011, Num. 1, s. 61–87.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Terry Cook. Archivní časopis 61, 2011, č. 1, s. 79–87.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Richard J. Cox. Archivní časopis 61, 2011, č. 2, s. 133–143.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století. Paginae historiae 19, 2011, s. 289–292.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Jiří Lach: Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Paginae historiae 19, 2011, s. 399–402.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK (rec.), Hugh A. Taylor: Imagining Archives. Essays and Reflections by Hugh A. Taylor. Paginae historiae 19, 2011, s. 413–416.
 • Eric KETELAAR, Archivalizace a archivování. Archivní časopis 61, 2011, č. 3, s. 273–280 (ed. Mikuláš Čtvrtník).
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Die Theorie von der „macroappraisal“ im Sinne Terry Cooks und die Frage der archivischen Bewertung. Archivalische Zeitschrift, Bd. 92, 2011, s. 73–98.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Stage technique international d’archives 2010 – Paříž, Francie. Archivní časopis 60, 2010, č. 2, s. 171–177.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, 8th European Conference on Digital Archiving – Ženeva 2010. Archivní časopis 60, 2010, č. 3, s. 283–286.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Nové sídlo francouzského Národního archivu: Pierrefitte-sur-Seine. Archivní časopis 60, 2010, č. 4, s. 395–401.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Eric Ketelaar. Archivní časopis 60, 2010, č. 4, s. 386–394.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944. Paginae historiae 17, 2009, s. 29–54.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Duchové dějiny a nové archivní teorie hodnocení. Příklad možného dialogu historické vědy a archivnictví. Práce z dějin Akademie věd, č. 2, 2009, s. 137–154.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Teorie „macroappraisal“ v pojetí Terryho Cooka a otázka archivního hodnocení. Archivní časopis 59, 2009, č. 4, s. 314–336.
 • Mikuláš ČTVRTNÍK, Fortbildungsveranstaltung „Überlieferungsbildung und Bewertung im 21. Jahrhundert – Trends und neue Wege“ Archivschule Marburg, 2009. Archivní časopis 59, 2009, č. 4, s. 363–366.

Nerecenované vědecké, populárněvědecké a popularizační publikace

Kontakty

e-mail: holubpavel@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2004–2007 Obor: Historie, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Bc.)
 • 2005–2008 Obor: Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Bc.)
 • 2008–2012 Obor: Pomocné vědy historické a archivnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Mgr.)
 • od 1. října 2012 Doktorské studium, obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 18. listopadu 2015 Státní rigorózní zkouška (PhDr.)

Povolání

 • 1. října 2007 – 31. srpna 2020 Archivář v Moravském zemském archivu v Brně – Státním okresním archivu Pelhřimov (od října 2015 odborný rada)
 • od 1. září 2020 odborný asistent Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP Ústí nad Labem
 • Odborná specializace ediční činnost písemností raného novověku a diplomatika institucí politické správy počátku 20. století

Výzkum

 • Projekt Grantové agentury České republiky – 13-09254S: Libri civitatis. Dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR II (2013–2015) – spolupracovník (zpracování edice).
 • Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy (č. 458413): Oberhollabrunnský systém spisové služby v 1. polovině 20. století (2012–2015) – řešitel.
 • Vnitřní grant FF UK (FF_VG_2016_38): Ediční zpřístupnění národopisných dotazníků z Pelhřimovska z let 1914 až 1919 (2016–2017) – spoluřešitel.
 • Vědecký záměr č. 1/2019 Moravského zemského archivu v Brně: Ediční zpřístupnění sněmovního kopiáře (1526–1546) uloženého ve fondu Stavovské rukopisy v Moravském zemském archivu v Brně – vedoucí řešitelského kolektivu.

Publikační činnost

Edice

 • Pavel Holub – Karel Kučera (edd.), Pamětní kniha města Pacova 1473–1712, Praha –Ústí nad Labem 2015, 591 stran (=Libri civitatis VII.).
 • Karel Kratochvíl – Pavel Holub (edd.), Kniha o koupi pelhřimovského statku. Edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století, Pelhřimov 2017, 297 stran.
 • Pavel Holub – Kristýna Blechová (edd.), Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů. Edice odpovědí na národopisné dotazníky z Pelhřimovska z let 1914 a 1919, Pelhřimov 2017, 463 stran.

Studie

 • Pavel Holub, Nekatolíci v Humpolci ve druhé polovině 18. století, in: Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008, s. 134–145.
 • Pavel Holub, Od nekatolictví ke katolictví. Konverze v Humpolci na přelomu 18. a 19. století, in: Historie 2007. Sborník prací z 13. celostátní studentské vědecké konference konané dne 6. a 7. prosince 1997 v Praze, Praha 2008, s. 195–218.
 • Pavel Holub, Rodinné a rodové kroniky v paměťových institucích okresu Pelhřimov, Genealogické a heraldické informace 15 (30), (2010 [vyd. 2011]), s. 142–146.
 • Pavel Holub, Typáře a pečeti města Pacova z 15. až 17. století, Genealogické a heraldické informace 16 (31), 2011 [vyd. <2012>], s. 21–27.
 • Pavel Holub, Liber pravitatis haereticorum z humpolecké farnosti z 50. až 80. let 18. století, in: Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů, Hradec Králové 2011, s. 71–77.
 • Pavel Holub, Oberhollabrunnský systém spisové služby a okresní úřad v Humpolci v polovině 20. století, Archivní časopis 61, 2011, č. 1, s. 5–78.
 • Pavel Holub, Pomocné vědy historické v přednáškách a výstavách, ČAS v roce 2012. Ročenka České archivní společnosti Praha, 2012, s. 107–110.
 • Pavel Holub, „...Vše konal jsem z lásky k věci a šel za hlasem svého srdce.“ Opravy hradu Orlíka a jejich úřední pojetí, in: Hana Jordánková (ed.),  Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové k vydání připravila Hana Jordánková, Brno – Ústí nad Labem – Opava 2016, s. 549–560.
 • Pavel Holub, „Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 23, 2017, s. 15–56.
 • Pavel Holub, Cesty k digitalizaci na příkladu pelhřimovského okresního archivu, Archivum Trebonense 14, 2017, s. 436–441.
 • Pavel Holub, Edice nejstarší pacovské městské knihy v kontextu ediční teorie a praxe, in: Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 278–283.
 • Ivan Michálek a kol., Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Okresní úřad II“, Sborník archivních prací 68, 2018, supplementum č. 3 (spoluautor).
 • Pavel Holub, Inventarium uiber die bey der hochreichsfreyherrlich Johann Heinrich von Gudenusischen Herrschaft Els und Felling mit Ende Dezember [...] vorfindigen Wirthschaftsgeräthschaften und Einrichtungsstucke. Das Schloss Els zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Spiegel seiner Inventare, Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 84, 2018 , S. 291–304.
 • Pavel Holub, Hrabě Kielmansegg a jeho "účelové tisky", Paginae historiae. Sborník Národního archivu 27, 2019, č.1, s. 391–399.
 • Pavel Holub, Úřední knihy u okresních hejtmanství na přelomu 19. a 20. století. Příspěvek k problematice novověké diplomatiky, Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 229–294.

Recenze, zprávy o publikacích a konferencích (workshopech či matine)

 • Josef Hrdlička – Pavel Holub, Nekatolíci v českých zemích v 18. století [Poděbrady, červen 2006], Český časopis historický 104, 2006, č. 4, s. 1000-1001.
 • Pavel Holub, Matine 2011. Pečeti a jejich pramenná hodnota [Konference, Brno, 12. 11. 2011], Archivní časopis 62, 2012, č. 1, s. 73–75.
 • Pavel Holub, Genealogická konference. Konference o digitalizaci genealogických dat [Brno, 4. 10. 2014], Archivní časopis 65, 2015, č. 1, s. 81–85.
 • Tereza Daňková – Pavla Hasilová – Pavel Holub, Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví [Konference, Praha, 22.–24. 10. 2014], Archivní časopis 65, 2015, č. 2, s. 188–191.
 • Pavel Holub, Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku [Konference – Bratislava 28. 9. 2016], Archivní časopis 66, 2016, č. 4, s. 400–401.
 • Pavel Holub, X. genealogicko-heraldické matiné v Brně, Archivní časopis 67, 2017, č. 1, s. 72–74.
 • Pavel Holub: René Rohrkamp, Archivterminologie für das Generalstaatsarchiv und die Staatsarchive in den Provinzen (Deutsch, Französisch, Niederländisch). Miscellanea archivistica – Manuale 65, Brüssel 2013 – Archivní časopis 65, 2015, s. 96–98.
 • Pavel Holub: Norbert Reimann a kol., Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv, Münster 2013    – Archivní časopis 65, 2015, s. 100–102.
 • Pavel Holub: E. Kapeller – F. Moll – M. Scheutz, Die Zwettler Ratsprotokolle 1563–1576 mit einer Darstellung der städtischen Ehrkonflikte im 16. und 17. Jahrhundert – Archivní časopis 68, 2018, s. 441–442.
 • Pavel Holub: Tomáš Velička (ed.), Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk (do počátku 17. století) – Archivní časopis 68, 2018, s. 442–444.

Členství v komisích a profesních organizacích

 • od ledna 2016 člen vědecké rady Moravského zemského archivu v Brně
 • od ledna 2016 člen ediční rady Moravského zemského archivu v Brně
 • od března 2017 člen Muzejní rady Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
 • od září 2017 člen pracovního týmu Krajského úřadu Vysočina (IT oddělení) pro metadatový editor určený k popisu digitalizovaných kronik
 • od února 2016 člen pracovních skupin pro tvorbu metodik zpracování archiválií při Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra (národní výbory, okresní úřady II)
 • od července 2018 člen Rady studijních oborů a programů (zástupce zaměstnavatele) Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studijní zahraniční pobyt

 • březen–červenec 2015 RWTH Aachen, Německo (Erasmus)
 • srpen–září 2015 Staatsarchiv in Eupen, Belgie (Erasmus)
 • duben–květen 2018 Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten, Rakousko (Erasmus+)

Pořádání konferencí a workshopů

 • 20. března 2018 "Labyrintem českých novověkých edic" – Moravský zemský archiv v Brně (ve spolupráci s PhDr. Tomášem Černušákem, Ph.D)

Výstavy (autorství a spoluautorství)

 • 2012 Pomocné vědy historické v interaktivní podobě (Státní okresní archiv Pelhřimov) – autor
 • 2014 Historik a jeho řemeslo. Jak se psaly dějiny Pelhřimova – spoluautor
 • 2015 Pamětní knihy města Pacova z let 1473–1712 (výstava při příležitosti prezentace knihy v Muzeu Antonína Sovy v Pacově) – autor
 • 2017 Člověk a voda v minulosti. 90 let Sedlické přehrady – autor
 • 2019 Rodokmeny od A do Z (Muzeum dr. Aleše Hrdličky) – autor
 • 2019 Po stopách Aleše Hrdličky v Humpolci (Muzeum dr. Aleše Hrdličky) – autor

Zpracování archiválií, archivní pomůcky – inventáře

Notářství:
Notářství Humpolec
Notářství Počátky
Notářství Pelhřimov
Notářství Pacov
Notářství Kamenice nad Lipou

Archivy měst a městeček:
Archiv města Pacov – zpracování registraturního období 1850–1945 a vypracování archivní pomůcky
Archiv města Počátky – zpracování úředních knih
Archiv městečka Nový Rychnov
Archiv městečka Senožaty
Archiv městečka Nová Cerekev
Archiv městečka Lukavec

Místní národní výbory:
Místní národní výbor Kámen
Místní národní výbor Čáslavsko

Spolky:
Muzejní spolek Pelhřimov
Konzervátor pro státní památkovou péči pro okres Pelhřimov
Konzervátor ministerstva školství, věd a umění pro ochranu přírody a krajiny Pelhřimov
Klub za starou Prahu – odbor Pelhřimov

Osobní fondy:
Weiss Tessbach Otto, JUDr.

Církevní správa:
Farní úřad Mladé Bříště

Kontakty

e-mail: vaclav.ledvinka@praha.eu
tel.: 475 286 417 (236 004 058)
kancelář: A 104

Vzdělání

 • 1962-1965 gymnázium Nové Strašecí
 • 1965-1970 Filozofická fakulta UK Praha, obor Dějepis-čeština (prom. hist.)
 • 1971-1973 Filozofická fakulta UK Praha, obor filozofie-občanská nauka (rozšiř. studium)
 • 1976-1984 Ústav čs. a svět. dějin ČSAV  Praha - externí vědecká aspirantura, obor starší československé dějiny  (CSc.)
 • 1987 Filozofická fakulta UK Praha - rigorózní řízení, obor československé dějiny (PhDr.)
 • 1990 Pedagogická fakulta v Ústí n. L. – habilitační řízení, obor české dějiny (doc.)

Praxe v oboru

 • 1970-1971 Domov mládeže Kladno-Sítná – vychovatel
 • 1970 SOU SSD Praha-Klánovice – učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
 • 1971-1974, 1975-1976     Gymnázium v Rakovníku – středoškolský profesor
 • 1974-1975 Vojenské letecké učiliště a VSOŠ Prešov – středoškolský profesor (v rámci vojenské základní služby)
 • 1976-dosud Archiv hlavního města Prahy – samostatný odborný archivář, 1987-2016 ředitel archivu, od 2016 archivář-specialista
 • 1984-1990 katedra historie Pedagogické fakulty v Ústí n. L. – externí výuka
 • 1990-dosud katedra historie, postupně Ped.F UJEP, ÚHS UJEP, FF UJEP – docent
 • 1992-2016 ústav hosp. a soc. dějin a ústav českých dějin FF UK – externí spolupráce

Vědecká specializace

 • Hospodářské a sociální dějiny raného novověku, dějiny šlechtického velkostatku, životního a rezidenčního stylu šlechty, dějiny Prahy a dějiny měst

Výuka

 • Historický seminář I-II
 • Úvod do archivnictví I-II

Členství v profesních organizacích

 • Česká archivní společnost – člen
 • Sdružení historiků České republiky-Historický klub 1872 – člen výboru (od 2015)

Členství ve vědeckých, oborových a redakčních radách, komisích a orgánech

 • Vědecká rada Filozofické fakulty UJEP Ústí n. L. (2000-dosud)
 • Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK Praha (2003-2011)
 • Vědecká archivní rada ministra vnitra ČR (1990-dosud, 1993-2004 předseda, od 2005 místopředseda)
 • Akademický sněm Akademie věd ČR (1998-2002, 2010-2014)
 • Užší vědecká rada Českého časopisu historického (2003-dosud)
 • Oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny FF UJEP Ústí n. L. (2007-dosud, 2007-2016 předseda)
 • Oborová rada DSP Pomocné vědy historické a archivnictví FF JČU Č. Budějovice (2015-dosud)
 • Dozorčí rada Historického ústavu AV ČR, v.v.i. (2008-2016)
 • Dozorčí rada Orientálního ústavu AV ČR, v.v.i. (2008-2015)
 • Rada Národního muzea v Praze(1999-2011, 2001-2003 předseda)
 • Komise pro čestná občanství a čestné pocty Rady hl. města Prahy (1991-dosud)
 • Místopisná komise Rady hl. města Prahy (1990-dosud, 2014-2018 předseda)
 • Ediční rada Národního archivu v Praze (1995-dosud)
 • Redakční rada Pražského sborníku historického (1987-dosud, 1987-2016 předseda a šéfredaktor)
 • Redakční rada sborníku Documenta Pragensia (1983-dosud, 1983-2016 předseda a odpovědný redaktor)
 • Ediční rada řady Documenta Pragensia-Monographia (1984 – dosud, editor a odpovědný redaktor)
 • Redakční rada sborníku Folia historica Bohemica (1990-dosud)
 • Redakční rada Ústeckého sborníku historického (1991-dosud, předseda redakční rady)

Vědecké projekty a granty

 • Hromadná digitalizace nejvzácnějších archiválií Archivu hl. města Prahy – grant fondů EHP/Norsko 2007-2012 – hlavní řešitel
 • Libri civitatis-dokumentace a zpřístupnění městských knih v ČR – GA ČR 404/09/0214  2009-2012 – spoluřešitel
 • Libri civitatis-dokumentace a zpřístupnění městských knih v ČR II – GA ČR 13-09254S 2013-2015 – spoluřešitel
 • Praha jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a Varšavou 1918-1992 – GA ČR 17-22351S 2017-2019 – spoluřešitel

Publikační činnost

Monografie

 • Václav LEDVINKA, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách. (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Monographia Historica Bohemica I, ÚČSSD ČSAV, Praha 1985. 282 s.
 • Václav Ledvinka – Jiří PEŠEK, Praha. Dějiny českých měst. NLN, Praha 2000. 820 s. (V. Ledvinka autorem kap. 1-4, s. 17-274; kap. 10-12, s. 599-702; dále s. 703-714, 724-726 a  dalších příslušných částí aparátu).
 • Václav Ledvinka – Jiří PEŠEK, Prag. NLN, Praha 2000. 736 s. /krácený a upravený německý překlad předchozího titulu/ (V.L. autorem kap. 1-4, s. 9-270; kap. 10-12, s. 597-688).

Kapitoly v monografiích

 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Měšťanstvo, městský život soukromý a veřejný. In:Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Ed. E. Fučíková, J.M. Bradburne, B. Bukovinská, J. Hausenblasová, L. Konečný, I. Muchka, M. Šroněk, Thames  and Hudson-Skira, Praha-Londýn-Milán 1997, s. 287-301.
 • Václav LEDVINKA,  hesla Prag-Praha (s. 470-491), Rakonitz-Rakovník, Pürglitz-Křivoklát, Jechnitz-Jesenice, Lana-Lány, Týřov a menší lokality v okolí Prahy - celkem 11 hesel. In: Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren, hrsg. J. Bahlcke, W. Eberhard, M. Polívka. Kröner, Stuttgart 1998.
 • VáclavLedvinka, hesla Praha, s. 439-457,  Rakovník, s. 476-477, Křivoklát, s. 268-269, Jesenice, s. 195-196, Lány, s. 286-287,  Týřov, s. 574, a 5 menších lokalit v okolí Prahy - celkem 11 hesel In: Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. Ed. M. Polívka, Argo, Praha 2001.
 • Václav LEDVINKA, Zpráva ze sekce 5 – Dějiny měst. In: VIII. sjezd českých historiků. Hradec Králové 10.- 12. září 1999. Scriptorium, Praha 2000, s. 190-194).
 • Václav LEDVINKA, Most a jeho úřad. In: O. Ševců a kol., Karlův most, Praha 2007, s. 156-168. ISBN 978-80-7360-651-0. 
 • Slavné osobnosti Prahy 5. Příběhy nevšedních životů,díl 3, ed. J. a H. Schreiberovi, Praha 2010 (V.L. autorem hesel Adam II. z Hradce na s. 13-19, Ivan Hlaváček na s. 144-148). ISBN 978-80-904757-0-0.
 • Jaroslav ČVANČARA – Vlastislav JANÍK – Václav LEDVINKA – Vojtěch ŠUSTEK, Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu. Praha 2013. 384 stran. ISBN 978-80-86852-51-5. (V. L. text s. 9-24 a celková redakce)
 • Václav LEDVINKA, Města v raném novověku jako téma výzkumu. In: Marie Šedivá Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 268-306. ISBN 978-80-7422-251-1.
 • Václav LEDVINKA, Caput regni. Pražská města za vlády Lucemburků. In: Lucemburkové - Česká koruna uprostřed Evropy. Edd. F. Šmahel-L. Bobková-P. Mašková-R. Novotný, Praha 2012, s. 112-123. ISBN 978-80-7422-093-7.
 • Václav LEDVINKA, Dvorští kupci a obchodníci; Život zemských a dvorských úředníků v pražských palácích. In: Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, 1526-1740. Eds. Václav Bůžek, Rostislav Smíšek, Praha 2017, s. 660-663, 668-671. ISBN 978-80-7422-572-7.

Studie a články

 • Václav LEDVINKA, K ukončení činnosti Sboru  pro zřízení českého národního divadla v Praze. Documenta Pragensia 3, 1983, s. 291-308.
 • Václav LEDVINKA, Sjednocovací tendence a pokusy před spojením pražských měst od 13. století  do roku 1784. Documenta Pragensia 4, 1984, s. 7-15.
 • Václav LEDVINKA, Vznik Velké Prahy a politický profil správy města ve dvacátých letech 20. století. Documenta Pragensia 5/1, 1985, s. 91-111.
 • Antonín KOSTLÁN - Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska. (Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity obyvatel pražských měst v  2. polovině 16. století). Pražský sborník historický 19, 1986, s. 103-139. 
 • Václav LEDVINKA, Dům pánů z Hradce pod Stupni. (Příspěvek k poznání geneze a funkcí renesančního šlechtického paláce v Praze). Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 269-316.
 • Václav LEDVINKA, Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 103-132.
 • Václav LEDVINKA, Rezidence feudálního velmože v předbělohorské Praze. (Pražské sídlo pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století). Documenta Pragensia 9, Praha 1991, 113-134.
 • Václav LEDVINKA, Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách. In: Česká města v 16.- 18. století. In: Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990. Práce HÚ ČSAV, ř. C - Miscellanea, sv. 5, Praha 1991, s. 95-120.
 • Václav LEDVINKA, Funkce venkovských rezidencí a pražských paláců jihočeské šlechty v 16. a 17. století. Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et Hist. I, Opera historica 1, Ústí n. L. 1992, s. 28-41.
 • Václav LEDVINKA, Rezidence a dvůr Zachariáše z Hradce v Telči (1550-1589). Opera Historica 3, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Č. Budějovice 1993, s. 199-213.
 • Václav LEDVINKA, „Item poddané své spravedlivě chrániti, opatrovati a spravovati máme...“ (K vývoji sociálních a náboženských poměrů na dominiu pánů z Hradce mezi lety 1547 a 1627). In: Husitství - Reformace - Renesance. Sborník k 60. narozeninám F. Šmahela. Práce HÚ AV ČR , ř. C - Miscellanea, sv. 9, Praha 1994, s. 815-830.
 • Václav LEDVINKA, Pernštejnská epizoda v dějinách jižních Čech. (Páni z Pernštejna na Hluboké a Protivíně 1490 - 1540). In: Pernštejnové v českých dějinách. Sborník z konference konané v Pardubicích  8. - 9. 9. 1993. Pardubice 1995, s. 91-103.
 • Václav LEDVINKA, Šlechtická svatba v Praze roku 1579. (K charakteru aristokratických slavností české renesance). Documenta Pragensia 12, Praha 1995, s. 105-113.
 • Václav LEDVINKA, Poddanská města a městečka na panstvích jihočeských Vítkovců v 16. a počátkem 17. století. In: Poddanská  města v systému patrimoniální správy. Sb. příspěvků z konference v Ústí n. O. 12.-13. září 1995, Ústí n. O. 1995, s. 173-183.
 • Václav LEDVINKA, Kronika královské Prahy a obcí sousedních prof. Františka Rutha. (Na okraj nového vydání). In:Kronika královské Prahy a obcí sousedních, IV, napsal F. Holec. Nakl. Lidové noviny, Praha 1996, s. 223-230.
 • Václav LEDVINKA, Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v  2. pol. 16. stol. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et hist. III, Studia historica II, 1995, usp. L. Bobková a M. Neudertová, Ústí n. L. 1997, s. 173-182.
 • Václav LEDVINKA, Rezidenční města pánů z Hradce v 16. a na počátku 17. století. (Poznámky ke vztahům šlechtického a měšťanského prostředí v epoše renesance). In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.- 18. století). Prostějov 1997, s. 119-134.
 • Václav LEDVINKA, Od absolutismu k totalitarismu. Dvě století vývoje novodobé městské politiky a správy v Praze. In: Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. Documenta Pragensia 14, 1997, s. 13-20.
 • Václav LEDVINKA, Pozůstalostní spis Karla Čapka. Edice. Documenta Pragensia 15, 1997 /vyšlo 1998/, s. 359-479.
 • Václav LEDVINKA, Adam II. z Hradce a poslední páni z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století. In: Poslední páni z Hradce. Opera Historica 6. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Č. Budějovice 1998, s. 7-32.
 • Václav LEDVINKA, Velký pražský požár roku 1541. In: Ponížení a odstrčení - Města versus katastrofy. Documenta Pragensia 16, 1998, s. 179-186.
 • Ivan HLAVÁČEK - Václav LEDVINKA – Oldřich SLÁDEK, České archivnictví a Karlova univerzita. (K univerzitnímu jubileu 1348-1998). Sborník archivních prací 48, 1998,č. 1, s. 3-10. 
 • Václav LEDVINKA, Mezi historiografií a beletrií. Archivní prameny v díle Zikmunda Wintra. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference pořádané ÚČL AV ČR, Muzejním spolkem královského města Rakovníka a Okresním muzeem Rakovník. Rakovník 12. - 14. prosince 1996. Rakovník s.d. /vyšlo 1999/, s. 107-120.
 • Václav LEDVINKA, Nové Město pražské (Od středověku až do 17. století). Úvod a náčrt problémů, jež navozuje 650. jubileum založení NMP Karlem IV. In: Nové Město pražské ve 14.- 20. století. Sb. referátů a diskusních příspěvků ze 16. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy uspořádaného ve spolupráci s IMS FSV UK, MHMP a OSI Wien - Aussenstelle Brno u příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského ve dnech 31. března až 2. dubna 1998 v Novoměstské radnici. Documenta Pragensia 17, Praha 1998 /vyšlo 1999/, s. 7-16.  
 • Václav LEDVINKA, Urania a Vančurův dům. Poznámka k činnosti německých spolků v Praze v meziválečném období. Documenta Pragensia 18, Praha 2000, s. 325-334.
 • Václav LEDVINKA, Pražské zpravodajství v politické činnosti jihočeské aristokracie. (Dvanáct tezí referátu). Documenta Pragensia 19, 2001, s. 263-268.
 • Václav LEDVINKA, Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti. Úvodní slovo 18. vědecké konference Archivu hl. města Prahy a IMS FSV UK uspořádané ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy. Documenta Pragensia 21, Praha 2002, s. 7-14.
 • František HOLEC - Václav LEDVINKA, Archiváři pražského městského archivu v první polovině 20. století. In: Archiváři ve 20. století. Sb. příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.- 19. září 2001 v Jindřichově Hradci, SokA J. Hradec 2002, s. 41-48 (V.L. autor celého textu).
 • VáclavLedvinka, Vývoj pražské samosprávy od 13. století do současnosti. Úvodní slovo 18. vědecké konference Archivu hl. města Prahy a IMS FSV UK uspořádané ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy. Documenta Pragensia 21, Praha 2002, s. 7-14.
 • Václav LEDVINKA, Praha v období baroka. In: Praha – Čechy – Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy. Publikace k výstavě. Ed. V. Ledvinka, Praha 2003, s. 46-56.
 • Václav LEDVINKA, Dobové ocenění a realita příměstského hospodářství příslušníků nejvyšší aristokracie v okolí Prahy na sklonku 16. století. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný  prof. J. Petráňovi, ed. J. Pánek, Praha 2004, s. 285-304.
 • Václav LEDVINKA, Česká města v době třicetileté války a problematika jejich vývoje v epoše baroka (několik úvah a pozvánek). In: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova, sb. z konference Regionálního muzea Mělník 4.- 5. května 2004, Mělník 2004, s. 22-31.
 • Václav LEDVINKA, Poznámky k novému českému zákonu o archivnictví a spisové službě.In: XXVIII. mikulovské symposium 2004. Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku, Brno  2005, s. 45-55.
 • Václav LEDVINKA, Praha pod vládou lucemburské dynastie. In: Lucemburská Praha 1310–1437.  Publikace k výstavě, 2006. Praha, Scriptorium 2006, s. 13–39.
 • Václav LEDVINKA, Změny ve struktuře archivní sítě. Péče o archivní prameny a historický výzkum podle nového zákona o archivnictví a spisové službě. In: IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.- 8. září 2006, sv. I, Pardubice-Praha-Ústí n. L. 2007, s. 45-56.
 • Václav LEDVINKA, Die Namen von Prager öffentlichen Räumen als Spiegelung des Wandels der politischen Realität im 20. Jahrhundert. In: Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennahmen im Europäischen Vergleich. Hg. R. Jaworski-P. Stachel, Berlin 2007, s. 337-344.
 • Václav LEDVINKA,Na okraj rodových vztahů mezi posledními Rožmberky a pány z Hradce. In: Per saecula ad tempora nostra. Sb. prací k šedesátinám prof. J. Pánka, Praha 2007, s. 377-387.
 • Václav LEDVINKA,Praha 1989-1990. Přechod od lidové správy k demokratické samosprávě. In: AUC-Studia territorialia XIII, 2008, s. 189-201.
 • Václav LEDVINKA,Králův dvůr a královský dvůr v Praze 1436-1490. Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království.In: Dvory a rezidence ve středověku II. Skladba a kultura dvorské společnosti. MHB, Suppl. 2, Praha 2008, s. 245-256.  
 • Václav LEDVINKA, Prag 1989-1990. Übergang von der Volksverwaltung zur demokratischen Selbstverwaltung.In: Inseln der bürgerlichen Autonomie ? Traditionelle Selbsverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90. Hrsg. Jiří Pešek-Tomáš Nigrin. Prager Schriften zur Geschichte und zum Zeitgeschehen, Band 1, Frankfurt a. M. 2009, s. 183-197. ISBN 978-3-631-56374-8.
 • Václav LEDVINKA, Archiv na křižovatce: úložiště, úřad, vědecký ústav, kulturní instituce? Historická   reflexe o Archivu hlavního města Prahy. In: Městské archivy a městští archiváři. K vyd. připravily Jana Čermáková – Radana Červená – Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Brno 2010, s. 79-104, 312-314. ISBN 978-80-86736-20-4.
 • Václav LEDVINKA, Praha – etapy vývoje po roce 1945. Formování, reformování, deformování a neformování města. In: Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené 1945-1989. DP 30, 2011, s. 163-184. ISBN 978-80-86852-38-6.
 • Václav LEDVINKA, In memoriam Františka Holce (1925-2011). In: Pražský sborník historický 40, Praha 2012, s. 391-392. ISBN 978-80-86852-50-8.
 • Václav LEDVINKA, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. Zprávy památkové péče 75, 2015, č. 3, s. 194-200, 293. ISSN 1210-5538.
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Ivan Martinovský (6. ledna 1937 – 11. března 2015), nekrolog. ČČH 113, 2015, č. 3, s. 902-905. ISSN 0862-6111.
 • Václav LEDVINKA, Jaromír Čelakovský: 35 let v pražském městském archivu. In: Právněhistorické studie,  sv. 45/1, Praha: Karolinum 2015, s. 151-159. ISSN 0079-4929
 • (Václav LEDVINKA), Města a šlechta ve středověku a raném novověku. Výbor statí Václava Ledvinky. Vydáno k životnímu jubileu autora. Usp. Kateřina JÍŠOVÁ. Documenta Pragensia Supplementa VII, 2016, 400 s. ISBN 978-80-86852-70-6 (Archiv hl. m. Prahy); ISSN 0231-7443.
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Vědecké dějiny Prahy – idea, možnosti, skutečnost. In: Radana Červená-Tomáš Dvořák-Aleš Vyskočil (edd.), Jak psát dějiny velkých měst ?, Brno 2016, s. 73-84. ISBN (St.m. Brno) 978-80-86736-53-2, (UJEP Ústí n.L.) 978-80-7561-036-2, (HÚ AV ČR) 978-80-7286-296-2 (V.L. autor ca 70 % textu). 
 • Václav LEDVINKA, Sixtové z Ottersdorfu a archivní rukopis č. 3565. (K připravované edici souboru pražských historických spisů ze 16. století). Pražský sborník historický 44, Praha 2016 (vyšlo 2017), s. 165-181. ISSN 0555-0238.
 • Václav LEDVINKA, Písemné prameny – nové technologie – pokrok poznání ? In: X. sjezd českých historiků Ostrava 14.- 16. 9. 2011, sv. 5, hl. redakce sjezdového protokolu Aleš Zářický-Petr Kadlec-Michaela Závodná, Ostrava 2017, s. 23- 29. ISBN 978-80-7464-353-8; ISBN 978-80-7464-348-4 (soubor).
 • Václav LEDVINKA, Staroměstský rynek a Staroměstská radnice. K vývoji podoby a funkcí centrálních veřejných míst Starého Města pražského. In: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech. Sest. Kateřina JÍŠOVÁ – Jan HRDINA. Documenta Pragensia – Supplementa VIII, 2017 (vyšlo 2018), s. 141-156. ISBN 978-80-86852-80-5; ISSN 2570-9895.

Nerecenované vědecké, populárněvědecké a popularizační publikace

Knižní publikace

 • Soňa HAVLOVÁ - Václav LEDVINKA, Obecní dům. Praha s.d. (1993), 24 s. (V.L. textová část a popisy obr.)
 • Jan KAPLAN - Václav LEDVINKA, - Viktor ŠLAJCHRT,  Praha 1900 – 2000. Sto roků stověžatého města. Gallery, Praha 1999 (V.L. autorem hist. textů, s. 10-13, 20-23, 28-35, 112-119, 134-142, 202-209, 258-265, 306-310, 334-341).
 • Totéž v mutaci německé a anglické: Prag 1900-2000. Gallery, Praha 1999; Prague 1900-2000, Gallery, Praha 1999.
 • Václav LEDVINKA – Bohumír MRÁZ – Vít VLNAS, Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled. Akropolis, Praha 1995. 448 s.  (V.L. autorem 1/3 úvodu a 1/3 hesel);  2. vyd. Akropolis, Praha 2000.

Kapitoly v knižních publikacích

 • Blahoslav BOROVIČKA - František HOLEC – Václav LEDVINKA, Prague (stať o Praze). In:The Capitals of Europe. Budapest 1980, s. 239-251.  
 • Václav LEDVINKA, Postface: Les relations entre Prague et Paris de 1918 a 1988. In: Pavla Horská,  Prague - Paris. Orbis, Praha 1990, s. 130-145.
 • Václav LEDVINKA,  Pražský hrad, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice. In: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VIII. Praha a okolí. Svoboda Praha 1988, s. 58-86, 137, 140-142, 144, 160.
 • Zdeněk MÍKA a kol., Dějiny Prahy v datech. Panorama, Praha 1989. (V.L. autorem kap. IV /1419-1437/, kap. V /1437-1620/ a přílohy, s. 70-119, 356-367); 2. dopl. a uprav. vyd. Mladá fronta, Praha 1999.
 • Praha. Knižní plán.Kartografie, Praha 1987 - 1996 (5. - 10. vydání a dotisky) (V.L. autorem textové části: Historický vývoj města, Pamětihodnosti města - kulturní památky, památky býv. židovského města, archeologické památky, kostely a svatyně, paláce a historické budovy, hrady, tvrze, zámky, letohrádky a usedlosti, moderní architektura, pomníky, sochy, kašny fontány, Významné památky v nejbližším okolí Prahy, s. 1-65; návrhu map Pražský hrad, Karlův most, Vyšehrad).
 • Plán města - Praha, 1:20 000. Kartografie, Praha 1997 (V.L. autor textové části, s. 2-82)
 • Plán města Praha - průvodce centrem města, 1:15 000. Kartografie, Praha 1997 (V.L. autorem textů Praha - průvodce centrem města, Pražský hrad, Pamětihodnosti města, s. 11-137)
 • Václav LEDVINKA a kol., Archiv hlavního města Prahy. Pamětní kniha k otevření novostavby. (V. L. editor a hl. redaktor). Scriptorium, Praha 1997.
 • Marek LAŠŤOVKA - Václav LEDVINKA a kol.,  Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. díl. Libri, Praha 1997. (V.L. autorem textu: Úvod /historický vývoj názvosloví pražských veřejných prostranství/, s. 7-32).  
 • Atlas Prahy, 1:15 000. Kartografie, Praha 1998 (V.L. autor textové části, s. 2-97)
 • Václav LEDVINKA, Archiv hlavního města Prahy. In:  Město Praha v prvních letech obnovené samosprávy. Red. Z. Dušková, IMIP, Praha 1998, s. 107-118.  
 • Praha na dobových pohlednicích 1886-1930, ed. E. Orián. Belle Epoque, Praha 1998 (V.L. autor textů Praha v průběhu staletí, s. 26-29, Staré Město, s. 80-81, Nové Město, s. 174-175)
 • Václav LEDVINKA, Pohled historika. In: Rezidence primátora hlavního města Prahy. Galerie Pecka ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Praha 2001, s. 35-48.
 • Hana SVATOŠOVÁ – Václav LEDVINKA a kol., Město a jeho dům. Kapitoly ze stoleté historie Obecního domu hlavního města Prahy (1901-2001). Obecní dům ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha 2002 (V.L. spolueditor knihy a autor textu  Politika a Obecní dům v průběhu století, s. 225-244). 
 • Praha – Čechy – Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy. Publikace k výstavě. Editor publikace a kurátor výstavy Václav LEDVINKA, Praha 2003 (Spoluautoři P. Čornej, F. Kavka, J. Kořalka, J. Pánek, J. Petráň; V.L. autorem textů s. 10-11, 46-56, 98-101 a katalogové části s. 103-200).
 • Praha – Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí.Katalog výstavy. Editor publikace a kurátor výstavy Václav LEDVINKA, Praha 2004 (Spoluautoři textové části T. Antonicek, A. M. Drabek, B. Fetz, E. Gamillscheg, M. Glettler, W. Schmidt-Dengler, M. Freemanová, J. Kořalka, V. Přenosilová, Z. Uhlíř, M. Živná; V.L. autorem textů s. 45-50, 125-128).
 • Václav LEDVINKA,  Město a stát v době rokoka. In: Pražské rokoko, kulturní a společenský život v Praze 1740-1791. Publikace k výstavě, Praha 2011, s. 8-19. ISBN 978-80-86852-37-9.
 • Václav LEDVINKA, Jan Hus a pražská městská správa. In: Praha Husova a husitská 1415-2015, publikace k výstavě, sest. Petr Čornej a Václav Ledvinka, Praha 2015, s. 74-78. ISBN 978-80-86852-64-5.   
 •  (Václav LEDVINKA), Nejvýznamnější evropská metropole na sever od Alp a na západ od Rýna, aneb Praha historická. Rozhovor s Václavem Ledvinkou. In: Praha světová 2017 aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města. Red. Karel Kučera a Vladimír Kučera, Praha 2017, s. 13-27. ISBN 978-80-906669.
 • Pavel VLČEK (ed.) – Zdeněk DRAGOUN – Václav LEDVINKA – Klára BENEŠOVSKÁ – Jan CHLÍBEC – Jiří ROHÁČEK – Petr URLICH – Katarína MAŠTEROVÁ – Josef HÁJEK – Petr SKÁLA – Petr MALINSKÝ – René TIKAL – Vladimír ŠLAPETA, Staroměstská radnice. Prague 2018. ISBN 978-80-88258-07-0. (V. L. autor kapitoly 2. Historie Staroměstské radnice a pražské samosprávy od středověku po současnost, s. 14-36, a kapitoly 3. Purkmistři, starostové a primátoři hlavního města Prahy, s. 37-56).
 • Totéž v anglické verzi:Pavel VLČEK (ed.) – Zdeněk DRAGOUN – Václav LEDVINKA – Klára BENEŠOVSKÁ – Jan CHLÍBEC – Jiří ROHÁČEK – Petr URLICH – Katarína MAŠTEROVÁ – Josef HÁJEK – Petr SKÁLA – Petr MALINSKÝ – René TIKAL – Vladimír ŠLAPETA, The Old Town Hall Prague. Prague 2018. ISBN 978-80-88258-08-7. (V. L. autor kapitoly 2. The History of the Old Town Hall and Prague´s Municipal Government from Medieval Times to the Pesent, s. 14-36, a kapitoly 3. Burgomasters, Mayors and Lord Mayors of the City, s. 37-56). 
 • Bohumil CHALUPNÍČEK (ed.) – fotografie Martin POLÁK – Josef HÁJEK – Jiří T. KOTALÍK – Václav LEDVINKA – Jan NOVÁK – Jan VÁVRA – Petr VOLF – Jiří ZAVADIL, Rezidence – sídlo pražských primátorů,  Praha 2018. ISBN 978-80-7437-258-2. (V.L. autor kapitoly Budování, s. 275-279, a výkladových textů k fotografiím, s. 3, 12, 21, 164, 271, 274-279,  285).
 • Totéž v anglické verzi: Bohumil CHALUPNÍČEK (ed.) – fotografie Martin POLÁK – Josef HÁJEK – Jiří T. KOTALÍK – Václav LEDVINKA – Jan NOVÁK – Jan VÁVRA – Petr VOLF – Jiří ZAVADIL, The Residence of the Mayor of Prague,  Praha 2018. ISBN 978-80-7437-259-9. (V.L. autor kapitoly Construction, s. 275-279, a výkladových textů k fotografiím, s. 3, 12, 21, 164, 271, 274-279,  285).

Popularizační články v časopisech a denících (výběr)

 • Václav LEDVINKA, Nacistické plány na poněmčení Prahy. Praha ´83, r. 14, č. 3, 1983, s. 5-6.
 • Václav LEDVINKA, Klíče od bran Prahy nevydáme. Praha ´83, r. 14, 1983, č. 9, s.  8-9. /Hnutí na obranu Prahy 1933-1939/
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha - tradice a budoucnost správy města. In: Praha jaká byla, je a bude. Pražská rada Občanského fóra, Praha 1990, s. 3-11.
 • Václav LEDVINKA, T.G.M. (7. 3. 1850 - 14. 9. 1937). Praha ´90, r. 21, 1990, č. 3, s. 18-21.
 • Václav LEDVINKA, 1100 let pražské historie v dokumentech Archivu hlavního města Prahy. Praha ´90, r. 21, 1990, č. 1-12; Praha ´91, r. 22, 1991, č. 1-2, vždy s. 28. /Čtrnáctidílný seriál o nejvýznamnějších dokumentech Archivu hl. města Prahy/
 • Václav LEDVINKA, Praha - město měst a obcí nebo město Pražanů ? Praha ´90, r. 21, 1990, č. 12, s. 6-8.
 • Václav LEDVINKA, Radnice, konšelé, primátoři... Sedm století pražské obecní správy. Praha ´90, r. 21, 1990, č. 10, s. 2-4; č. 11, s. 4-6.
 • Václav LEDVINKA, České šlechtické rody. Páni z Hradce. Rose-Film/Orbis, Praha 1994. /Scénář TV-video/
 • Václav LEDVINKA, Purkmistři, starostové a primátoři Prahy 1784-1996. Mladá fronta Dnes 11.11.1996-8.8.1997. /42 dílný seriál životopisných medailonů - celkem asi 65-70 s./ (Městská samospráva a její představitelelé do roku 1939; Bernard Augustin Zahořanský z Vorlíka, Ondřej Steiner, Jan Jindřich Neuber, Jan Jiří Karl, Josef Kirpal, Petr Sporschil, Josef Müller, Antonín Strobach, Tomáš Pštros, Václav Vaňka, František Pstross, Václav Bělský, Karel Leopold Klaudy, František Dittrich, Josef Hulesch, Emilián Skramlik,  Tomáš Černý, Ferdinand Vališ, Jindřich Šolc, Čeněk Gregor, Jan Podlipný, Vladimír Srb, Karel Groš, Přemysl Šámal, Karel Baxa, Petr Zenkl, Otakar Klapka, Alois Říha, Václav Vacek, Adolf Svoboda, Ludvík Černý, Zdeněk Zuska, František Štafa, Zdeněk Horčík, Josef Hájek, Jaroslav Kořán, Milan Kondr, Jan Koukal).
 • Václav LEDVINKA, 650 let Nového Města pražského: I. - Před 650 lety založil Karel IV. Nové Město pražské (Zakladatelský čin Karla IV). Mladá fronta Dnes 9.3.1998, Příloha Praha,  s. 3; II - Nové Město pražské bylo v letech 1377-1784 samostatnou obcí (Epocha samostatné městské obce 1377-1784). Mladá fronta Dnes 16.3.1998, Příloha Praha, s. 3; III - Nové Město pražské neztratilo rysy, které mu vtiskl jeho tvůrce (Ohnisko národního života a kultury). Mladá fronta Dnes 23.3.1998, Příloha Praha,  s. 3.
 • Václav LEDVINKA, Tři kapitoly o Archivu hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 1, s. 12-13; č. 2, s. 20-21; č. 3, s. 24-25.
 • Václav LEDVINKA, Srpen 1968 na pražské radnici. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 4, s. 4-5.
 • Václav LEDVINKA, Kulaté výročí s otazníky. /Výročí vzniku Staroměstské radnice/. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 4, s. 24-25.
 • Václav LEDVINKA, Tvůrci hlavního města republiky. /Přemysl Šámal, Karel Baxa/. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství. Zvláštní číslo k 80. výročí vzniku samostatné republiky, 1998,  s. 12.
 • Václav LEDVINKA, Mezinárodní Cena Karla IV. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství 1998, č. 6, s. 9.
 • Václav LEDVINKA, Známí i zapomenutí (zakladatelé, tvůrci a pozoruhodní občané Prahy). Mladá fronta Dnes, 7.8.1998-29.1.1999.   /Seriál životopisných medailonů osobností pražské historie - 24 dílů/ (Bořivoj I., Spytihněv I.-Vratislav I.-Václav I., Ibrahím ibn Jakúb, sv. Vojtěch, Vratislav II., kronikář Kosmas, abatyše Mlada-Anežka-Kunhuta, Přemysl Otakar I.-Václav I.-Přemysl Otakar II., mincmistr Eberhard, notáři M. Petr a Jindřich Vlach, Karel IV., rod Parléřů, Mikuláš z Kadaně, Avigdor Karo, Konrád Waldhauser a Jan Milíč, Jakoubek ze Stříbra a Jan Rokycana, Jan Želivský, Prokop Holý, Menhart z Hradce, Matyáš Rejsek, Jan Růže a Jan Táborský, Jan Pašek z Vratu, Václav Hájek z Libočan, Sixt z Ottersdorfu). 
 • Václav LEDVINKA, Pražský uličník na stránkách MFD. Historický vývoj a změny názvosloví pražských veřejných prostranství I-V. Mladá fronta Dnes. 4.1.1999, s. 10; 11.1.1999, s. 18; 18. 1. 1999, s. 10; 25.1. 1999, s. 10; 1.2.1999, s. 10. (Ulice metropole mají své oficiální názvy teprve dvě stě let; Juditin most je jedním z nejstarších veřejných názvů ve městě; Jednojazyčné české názvy ulic ve městě vyvolaly šarvátky a spory; Dvojjazyčné názvy za okupace záhy vystřídaly sovětské vzory; Některé ulice hlavního města změnily svůj název až desetkrát)   
 • Václav LEDVINKA, Čestní měšťané hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství, únor 1999, č. 1, s. 22-23.
 • Václav LEDVINKA, Čestní občané hlavního města Prahy. Praha-pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství, duben 1999, č. 2, s. 22-23.
 • Václav LEDVINKA, Praha byla zadlužena vždycky. Financování města v posledních sto padesáti letech. Metro 23. 1. 2002, s. 12.
 • Václav LEDVINKA, Historické ohlédnutí. Listy hlavního města Prahy, roč. I, č. 1-2, roč. II, č. 1-5, listopad 2002 – květen 2002. /Seriál popularizačních statí a zajímavostí – 7 částí, vždy s. 15: Historie pražského veřejného osvětlení;  Jaké byly pražské vánoce před sto, sto padesáti lety; Hospodaření města v první polovině 20. století; Obyvatelstvo, byty a bytová politika; Stará Praha – město v zahradách a vinicích; Revue vytažená z kapsičky u vesty; Připomínka 57. výročí Pražského povstání/.
 • Václav LEDVINKA, Zažila Praha letos opravdu pětisetletou vodu?  Listy hlavního města Prahy, roč. II, 2002, č. 9, s. 13.
 • Václav LEDVINKA, Největší povodně v Praze do roku 1825. Listy hlavního města Prahy, roč. II, 2002, č. 9, s. 13.
 • Václav LEDVINKA, „…nil nisi bene“ (několik osobních vzpomínek na pražská léta s archivářem Janem Flodrem). Jižní Morava, vlastivědný časopis, ročník 53, svazek 56, 2017, s. 317-320. ISBN 978-80-88145-14-1; ISSN 0449-0436.
 •  (Václav LEDVINKA), Veřejnost musí vědět, že archivy jsou důležité a mají co nabídnout. Rozhovor s doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., emeritním ředitelem Archivu hlavního města Prahy. (S doc. PhDr. Václavem Ledvinkou, CSc., rozmlouvali Milan Augustin a Petr Hubka), Západočeské archivy 2017 (VIII), Plzeň 2017, s. 15-19. ISBN 978-80-906208-2-7, ISSN 1804-9737.
 • (Václav LEDVINKA -) Dagmar SEDLICKÁ, Procházka výstavou s historikem a archivářem Václavem Ledvinkou. In: Obecní dům rok 1918, budova, kterou kráčely české moderní dějiny. Literární noviny, mimořádná příloha, leden 2018, s. 10-11. ISSN 12100-0021.

Kontakty

kancelář: A 107
e-mail: vaclav.zeman@ujep.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 1998–2001: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika (Bc.)
 • 2001–2003: PF UJEP Ústí nad Labem, obor Kulturně historická regionalistika, specializace Pomocné vědy historické (Mgr.)
 • 2015: FF UJEP, Ústí nad Labem, Historické vědy – obor Historie, rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2015–dosud: FF UJEP, Ústí nad Labem, České dějiny, doktorské studium
 • 2003–dosud: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín: archivář
 • 2016–dosud: výuka na FF UJEP
 • 2018–dosud: Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem: výzkumný a vývojový pracovník (projekt NAKI)

Odborná specializace

 • církevní dějiny 19. a 20. století
 • stavební historie
 • regionální dějiny Děčínska a Šluknovska

interní doktorand České dějiny; studující

téma disertační práce: Němečtí evangelíci na Děčínsku a Šluknovsku v 19. a 20. století

Výzkum

 • NAKI II, DG18P02OVV042: Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity
 • NAKI II, DG18P02OVV066: Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří       
 • SGS UJEP: Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech
 • SGS UJEP: Ztracené dvacetiletí (1938–1958)

Publikační činnost

Monografie

 • BARUS, Martin – HRUBÝ, Marcel – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové (1712–2012), Růžová 2013, ISBN978-80-260-4377-5.
 • BARUS, Martin – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Markvartice 2017, ISBN 978-80-270-2557-2.
 • ZEMAN, Václav – KOLKA, Miroslav – PEŘINA, Ivan, Zámecká a pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách, Sloup v Čechách 2018, ISBN 978-80-270-3666-0.

Studie a kapitoly ve sbornících a kolektivních monografiích

 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Tvrz Rotenhof v Markvarticích na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2007, Plzeň 2008, s. 53–62.
 • RYBÁNSKÝ, Josef – SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Vrchnostenský dvůr Harrach-Hof ve Veselém na Děčínsku, in: Dějiny staveb 2008, Plzeň 2009, s. 131–138.
 • SKOPEC, Jaroslav – ZEMAN, Václav, Kostel sv. Anny v Jedlce na Děčínsku, Průzkumy památek 19, 2/2012, s. 121–144.
 • ZEMAN, Václav – PÁTEK, Jakub, Zahořany a jejich držitelé ve stručné historické retrospektivě, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 34–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického farního sboru v Rumburku v letech 1860 až 1876, Mandava 2011, s. 38–59.
 • ZEMAN, Václav, „Dem deutschen Menschen eine deutsche Kirche.“ Výstavba evangelického kostela v Dolní Poustevně na konci 30. let 20. století a v době druhé světové války, Monumentorum custos 2016, s. 51–60.
 • ZEMAN, Václav, Barokní výtvarní umělci v České Kamenici ve světle soupisů poddaných, in: Otto Chmelík – Marcela Zemanová-Oubrechtová – Václav Zeman (eds.), Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012, s. 88–104.
 • ZEMAN, Václav, Důsledky Velké války pro evangelické školství na Děčínsku, in: Lubor Maloň (ed.), Škola a Velká válka, Přerov 2014, s. 72–80.
 • ZEMAN, Václav, Dva šlechtické náhrobníky nalezené v kostele sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 22, 1/2012, s. 54–58.
 • ZEMAN, Václav, Evangelíci v Zadní Doubici. Možnosti a meze církevní spolupráce na českosaské hranici v 18. a 19. století, Ústecký sborník historický 2/2011, s. 7–26.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí faráři v Srbské Kamenici v době předbělohorské, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 2/2011, s. 10–19.
 • ZEMAN, Václav, Evangeličtí obyvatelé Zadní Doubice mezi Čechami a Saskem, in: Minulosti Českého Švýcarska VII. Sborník příspěvků ze semináře 2011, Krásná Lípa 2012, s. 93–103.
 • ZEMAN, Václav, Figurální sklomalby v ikonografickém programu evangelického kostela v Jablonném v Podještědí, in: Památky Libereckého kraje 2010-2011, Liberec 2011, s. 144–150.
 • ZEMAN, Václav, Ikonografická a epigrafická výzdoba evangelického kostela v České Kamenici, Děčínské vlastivědné zprávy 15, 1/2005, s. 4–31.
 • ZEMAN, Václav, Kaple sv. Václava v Prachové. Příspěvek k poznání nedochované středověké a mizející empírové architektury Litoměřicka, Monumentorum custos 2014. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 99–114.
 • ZEMAN, Václav, Ke stavební podobě kostela sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku před rokem 1700, Ústecký sborník historický 2/2010, s. 73–94.
 • ZEMAN, Václav, Mapa panství Benešov nad Ploučnicí a statků Markvartice, Veselé a Ostrý z 30. let 18. století, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 1/2010, s. 24–31.
 • ZEMAN, Václav, Nekatolíci v Růžové na Děčínsku na cestě mezi herrnhutskou a evangelickou církví (1840-1875), Lidé města 11, 1/2009, s. 69–97.
 • ZEMAN, Václav, Německá evangelická obec v České Kamenici v letech 1901–1945, in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 195–257.
 • ZEMAN, Václav, Německý evangelický sbor v Podmoklech v letech 1851 až 1874, Děčínské vlastivědné zprávy 20, 2/2010, s. 3–28.
 • ZEMAN, Václav, Nordwestböhmen als Raum für die ausländischen Schöpfer der evangelischen Sakralarchitektur an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Die Region an der Grenze (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 181–219.
 • ZEMAN, Václav, Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku, Monumentorum custos 2011. Časopis pro památky severozápadních Čech, s. 69–74.
 • ZEMAN, Václav, Počátky evangelického sboru v Růžové. Od sekty k farní obci (1840–1875), Děčínské vlastivědné zprávy 19, 1/2009, s. 3–43.
 • ZEMAN, Václav, Počátky farního sboru Českobratrské církve evangelické v Děčíně před 70 lety, in: 70 let děčínského sboru Českobratrské církve evangelické (1946–2016), Děčín 2016, s. 4–7.
 • ZEMAN, Václav, Povolání evangelického faráře Jacoba Jünglinga do Srbské Kamenice na Děčínsku v roce 1598, in: Porta Bohemica 6, Litoměřice 2013, s.133–145.
 • ZEMAN, Václav, První evangelické sbory na Děčínsku: Podmokly, Rumburk a Růžová ve třetí čtvrtině 19. století, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století, Ústí nad Labem 2010, s. 365–378.
 • ZEMAN, Václav, Přeshraniční protestantská duchovní správa nejsevernějších Čech od 17. do počátku 20. století – proměny, možnosti, limity, in: Milan Augustin (red.), Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí, Plzeň 2013, s. 54–75.
 • ZEMAN, Václav, Sächsische Architekten und der evangeliche Kirchenbau in Nordwestböhmen um 1900, Sächsische Heimatblätter 2/2018, s. 141–149.
 • ZEMAN, Václav, Severozápadní Čechy jako prostor pro zahraniční tvůrce evangelické sakrální architektury na přelomu 19. a20. století, in: Tomáš Velímský – Kristina Kaiserová (eds.), Region na hranici (=Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica XVI), Ústí nad Labem 2015, s. 161–194.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost německého evangelického sboru v Podmoklech ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, Děčínské vlastivědné zprávy 2/2013, s. 35–67.
 • ZEMAN, Václav, Stavební činnost v Arnolticích doby předbřeznové ve světle kostelních účtů. Příspěvek k poznání zaniklé sakrální renesanční architektury Děčínska, Děčínské vlastivědné zprávy 21, 1/2011, s. 3–16.
 • ZEMAN, Václav, Stavební dějiny zámku v Zahořanech, in: Kamil Podroužek (ed.), Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2017, s. 161–177.
 • ZEMAN, Václav, Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století, Český lid – Etnologický časopis 99, 4/2012, s. 427–444.
 • ZEMAN, Václav, Vzorník evangelických kostelů od Julia Zeissiga a jeho vliv na architekturu v Čechách na počátku 20. století, Průzkumy památek 24, 1/2017, s. 135–152.
 • ZEMAN, Václav, Zvony kostela sv. Martina v Markvarticích, Děčínské vlastivědné zprávy 19, 2/2009, s. 3–17.
 • ZEMANOVÁ, Marcela – ZEMAN, Václav, Úvodem, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017, s. 7–12.

Zprávy a recenze

 • ZEMAN, Václav, Nová publikace Státního oblastního archivu v Litoměřicích, Porta Bohemica 8, 2017, s. 259–260.
 • ZEMAN, Václav, Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal novou publikaci, Porta Bohemica 7, 2015, s. 241.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Josef Rabas, Biskup Anton Alois Weber, Kostelní Vydří 2013, in: Děčínské vlastivědné zprávy 23, 2/2013, s. 95–97.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Luděk Rejchrt, Na horách ležící. Dějiny evangelického sboru v Křížlicích, b. m. (Pierot) 2004, 192 s., in: Porta Bohemica 3, Litoměřice 2005, s. 363–366.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Marcela Oubrechtová (ed.), Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, in: Ústecký sborník historický 1/2011, s. 92–96.
 • ZEMAN, Václav, recenze: Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I: Stadt Leitmeritz /Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I: Město Litoměřice, Praha – Litoměřice 2015, in: Ústecký sborník historický 1/2016, s. 165–167.

Redakční činnost

 • Amicae Decini cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012 (s Otto Chmelíkem a Marcelou Zemanovou).
 • FEIGE, Jakub, Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice, Litoměřice – Praha 2014 (s Hanou Barusovou).
 • Fenomén Muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, Ústí nad Labem 2014 (s Marcelou Zemanovou).
 • PANÁČEK, Jaroslav, Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho, Litoměřice – Praha 2016.
 • První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015 (s Marcelou Zemanovou).
 • Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017 (s Marcelou Zemanovou).
 • STEIN, Karel, Pomníčky Českého Švýcarska, Děčín – Nördlingen 2016.
 • STEIN, Karl,Flurdenkmäler der Böhmischen Schweiz, Děčín – Nördlingen 2016.
 • Tajemství starého myslivce(vyšlo jako Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách VII), Ústí nad Labem 2013 (s Marcelou Oubrechtovou).
 • VELIČKA, Tomáš, Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku, Litoměřice – Praha 2018.

Další aktivity

 • Předseda Ediční rady Státního oblastního archivu v Litoměřicích
 • Člen redakční rady Potra Bohemica
 • Člen pracovní skupiny pro Městskou památkovou rezervaci při Městském úřadě Česká Kamenice

Další články...