Sidebar

26
bře, ne
43 Aktuality

Kontakty

e-mail: tana.simkova@ujep.cz
kancelář: A 021
telefon: 475 286 530

Vzdělání a profesní životopis

 • 2005 – 2018 – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem: památkářka – dokumentátorka na odd. výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 2005 – dosud – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem: památkářka – dokumentátorka na odd. výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • 2015 – dosud – Filozofická fakulta UJEP: odborná asistentka na katedře historie FF UJEP
 • 2011 – 2016 – Filozofická fakulta UJEP: postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2007 – 2009 – Filozofická fakulta UJEP: navazující magisterský obor Kulturně historická regionalistka - specializace Stavební historie 
 • 2004 – 2007 – Filizofická fakulta UJEP: bakalářský obor Kulturně historická regionalistka

Odborná specializace

 • dokumentace hmotných pramenů
 • historická architektura – specializace na renesanční a sakrální architekturu
 • dějiny raného novověku

Publikační činnost

Monografie, kapitoly v knihách

 • Táňa ŠIMKOVÁ, „Hrad přepevný je pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury. Ústí nad Labem 2018
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jan Zdichynec, Církevní správa, řády a kláštery v severozápadních Čechách. In: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotickou a renesancí. Praha 2016, s. 43 - 54
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Luterství v horních městech českého Krušnohoří – stručný nástin problematiky. in: Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620), Praha 2016, s. 241 – 253

Studie a články

 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Středověké vesnické kostely středního Pojizeří. In: Svorník: sborník příspěvků z 10. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 7. – 10. června 2011 v Jindřichově Hradci. Sakrální architektura, sv. 10 (2012), s. 151 – 159
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa v Černěvsi. Monumentorum Custos 2010 (2011), s. 51 – 56
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Stavební a geodetická dokumentace ravelinu č. 18 Terezín. Monumentorum Custos 2010 (2011), s. 69 – 74
 • Jan LEIBL – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně. Průzkumy památek 2/2011, s. 31 – 46
 • Lukáš BALÍK – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti. Zprávy památkové péče 72, č. 5 (2012), s. 327 – 332
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Fragment profilovaného ostění z kostela sv. Prokopa v Černěvsi. Monumentorum Custos 2012 (2013), s. 75 – 80
 • Táňa NEJEZCHLEBOVÁ, Dvě dveřní křídla z kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně jako příklad vzhledu historických dveří z období pozdní gotiky a pozdního baroka. Monumentorum Custos 2012 (2013), s. 67 - 74
 • Michaela HRUBÁ – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Michaela OTTOVÁ, Kulturtransfer im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Aktuelle Forschungen zur „Sächsischen Renaissance“ in Böhmen. in: Frank-Lothar KROLL – Miloš ŘEZNÍK – Martin MUNKE (Hrsg.), Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Berlin 2014, s.53 - 66
 • Karel KNOP – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Ivan PEŘINA, Lom a jeho vztah ke stavbě kostela na příkladu Sobotky u Jičína a Ojvína u Žitavy.  Svorník 12/2014 (2015), s. 43 – 56 Táňa ŠIMKOVÁ, Kostel sv. Jana Nepomuckého v Jetřichovicích – co v písemných pramenech nebylo. Minulosti Českého Švýcarska IX. (2015), s. 5 - 15
 • Táňa ŠIMKOVÁ, ARS MONTANA. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459 – 1620). Monumentorum Custos 2014 (2015), s. 137 – 138
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Města a přijímání luterství v severozápadních Čechách 16. století na příkladu Krupky, Děčína a Benešova nad Ploučnicí. Stretnutie mladých historikov IV. (2015), s. 37 - 45
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jakub PÁTEK, Zámecká zahrada a casino. In: Jakub PÁTEK a kol., Milešov ve středověku a novověku. Ústí nad Labem 2015, s. 171 – 184
 • Martin BARUS – Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Kostel sv. Antonína Paduánského.  In: Jakub PÁTEK a kol., Milešov ve středověku a novověku. Ústí nad Labem Táňa ŠIMKOVÁ, Stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce. Monumentorum Custos 2014 (2015), s. 31 – 48 2015, s. 185 – 218
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Jakub PÁTEK, Villa Garden and Casino. In: Jakub PÁTEK et. al., Milešov in the Medieval and Modern Era. Ústí nad Labem 2015, s. 171 – 184
 • Martin BARUS – Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Church of St. Anthony of Padua. In: Jakub PÁTEK et. al., Milešov in the Medieval and Modern Era. Ústí nad Labem 2015, s. 185 – 218
 • Táňa ŠIMKOVÁ, Stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce. Monumentorum Custos 2014, Ústí nad Labem 2015, s. 31 – 48
 • Táňa ŠIMKOVÁ – Kamil PODROUŽEK, Špitální kostel sv. Ducha v Krupce.  Průzkumy památek 2/2018, Praha 2018, s. 107 – 119.

Zapojení do vědeckých projektů

 • 2011 – 2013: Projekt SGS UJEP – „Sakrální architektura saské renesance v severozápadních a severních Čechách.“ – spoluřešitelka
 • 2013: Projekt FRVŠ G5/802 Architektura a umění tzv. saské renesance v SZ Čechách – hlavní řešitelka
 • 2013 – 2015: Projekt MK ČR NAKI DF12P01OVV009 „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti Severozápadních Čech“ –  členka řešitelského týmu, spoluautorka metodiky
 • 2015 – 2016 Projekt EHP, partner projektu FF UJEP „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka“  – členka řešitelského týmu
 • 2015 – 2017: Projekt SGS UJEP „Terra Sacra Incognita“ – členka řešitelského týmu
 • 2018 – 2022: Projekt MK ČR NAKI DG12P02OVV066 „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“ – externí spolupracovnice projektu

Obhájené bakalářské práce

2017 – 2018 (zpracovávané DP)

 • Roman ŠVEC, Paměť krajiny na příkladu dochovaných fragmentů parkových úprav na panství Nové Dvory
 • Renata KŘÍŽKOVÁ, Proměna města Benešov nad Ploučnicí v sídelní residenci Salhausenů

2016

 • Markéta HAVLATOVÁ, Vila Skrytín – rodinné sídlo Ludwiga Wolfruma
 • Angela ŠMATLÁKOVÁ, Zámek Lovosice na historických zobrazeních a plánech

2015

 • Jana ŠTÍPLOVÁ, Obytný dům zámeckého statku Troja (č.p. 7) – inventarizace významných architektonických prvků

2014

 • Helena KRATOCHVÍLOVÁ, Stavební vývoj kostela sv. Havla v Úhošťanech