Sidebar

5
pro, út
26 Aktuality

Filozofická fakulta UJEP je v širším prostoru regionu severozápadních Čech jedinou humanitně zaměřenou vysokoškolskou institucí realizující výzkumnou činnost. Její výzkumné aktivity jsou prioritně orientované na oblasti související se specifiky a potřebami tohoto regionu.  Důraz je kladen na národní a mezinárodní kontext odborných diskurzů, zejména v hlavních výzkumných tématech, jimiž je naplňována společenské relevance výzkumné činnosti, která má nezpochybnitelný společenský přínos.

Historický výzkum akcentuje problematiku příhraničních oblastí, kulturních transferů, česko-německých (česko-saských) vztahů a specifik soužití národnostních maiorit a minorit v různých historických etapách a kontextu politických, sociálních hospodářských a kulturních dějin. Přispívá k posilování kulturní a historické identity regionu důležité pro jeho další pozitivní rozvoj.

Výzkum v oblasti kulturního dědictví je zaměřen na dokumentaci památek, památkovou péči, obnovu a uchování kulturních hodnot včetně kulturní krajiny. Přispívá k uchování kulturních hodnot a rozvoji turismu a cestovního ruchu v regionu.

Filologický výzkum je orientovaný na německý jazyk a literaturu, s důrazem na interkulturní germanistiku s širokým mezioborovým zakotvením. Přispívá k rozvoji přeshraničních kontaktů a aktivit, včetně posilovaní jazykových kompetencí s dopadem na možnosti pracovního uplatnění či podnikání. 

Politologický výzkum reaguje na problematiku volebních systémů, volebního chování (včetně genderové problematiky), regionální politiku a politiku místních samospráv, projevy extremismu a rasismu (s důrazem na česko-saský region). Přispívá k identifikaci podstatných jevů specifických pro regiony, identifikuje problémy a nabízí jejich řešení.

Výzkum v ostatních humanitních vědách (filozofie, etika) preferuje problematiku rozvoje občanské společnosti a s tím související vzdělávání v rámci společensko-vědních předmětů na základních i středních školách (oborové didaktiky) i vzdělávací aktivity zaměřené do veřejného prostoru. Přispívá k rozvoji občanské společnosti.

pdf Vlastní hodnotící zpráva o tvůrčí činnosti FF UJEP 2014–2018

pdf Self-evaluation report on creative activities of the Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem 2014-2018

Projekty aplikovaného výzkumu

S ohledem na specifika aplikovaného výzkumu v humanitních a společenských vědách realizuje fakulta projekty prioritně v programu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita I, II.Projekty jsou zaměřeny převážně na výzkum kulturního dědictví, historické paměti a kulturních transferů.

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost

Výsledky je možné využít v oblasti veřejné správy, místních samospráv, zájmových sdružení a dalších institucí, které své aktivity zaměřené na společenský a kulturní život realizují v regionu. Výsledky lze využít též k edukační činnosti na školách v regionu či při mimoškolních edukačních aktivitách.

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (projekt realizován s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR) - Výsledky je možné využít v paměťových institucích a ve školách při realizaci výstav a aktivit souvisejících s historickou pamětí veřejně sdílené kultury vzpomínání na komunistický režim v České republice.

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (projekt realizován s Univerzitou Karlovou a Národní galerií v Praze) - Výsledky projektu (výzkum a prezentace umění a památek) byly využity v návaznosti na snahu podpořit nominaci montánního regionu Krušné hory/Erzgebirge na seznam světového dědictví UNESCO. Tato snaha byla úspěšně završena 6. 7. 2019 zápisem na seznam. Tento krok je předpokladem rozvoje turistického ruchu a návazných efektů, které přispějí k rozvoji regionu.

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (projekt realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) - Výsledky projektu jsou důležité pro uchování kulturních hodnot regionu, který je poznamenám rozvojem průmyslu, povrchovou těžbou uhlí a zároveň odsunem původního obyvatelstva. Metodiky výzkumu nejohroženějších památek navržené v rámci projektu za pomoci moderních technologií poskytují možnost uchovat kulturní hodnoty, upozornit na památky a připravit podmínky pro jejich revitalizaci. Výsledky projektu mohou být využity státem, obcemi i soukromými vlastníky památek.

Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele(projekt realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) - Výsledky probíhajícího projektu budou využity v rámci snahy nominovat chmelařskou kulturní krajinu na Žatecku na seznam světového dědictví UNESCO. Výsledky projektu budou využity nejen přípravným týmem v rámci Národního památkového ústavu, ale též pro potřeby města Žatce a dalších zkoumaných lokalit. Pomohou budovat specifickou lokální identitu, s níž mimořádné podmínky pro pěstování a zpracování chmele souvisejí, a uchovat důležitý segment kulturního dědictví. 

pdf Podporované projekty

Smluvní výzkum

Výnosy ze smluvního výzkumu produkuje převážně Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví(Centrum), které je specializovaným pracovištěm fakulty od roku 2008. Jeho činnost byla posílena zejména v souvislosti s projektem OP VaVpIModernívzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně(2011-2014), v rámci kterého bylo Centrum vybaveno špičkovou dokumentační technikou, která je dále rozvíjena a modernizována. Mezi objednatele výzkumu patří především Památkový ústav, Ústavy Akademie věd ČR, jiná vysokoškolská pracoviště, ale i veřejné instituce a soukromníci. Jedná se většinou o stavebně historické výzkumy, dokumentaci různých druhů památkových objektů i odborné analýzy památkových postupů. Svým objemem nejsou však výnosy z tohoto výzkumu pro pracoviště ani fakultu významným finančním přínosem.

pdf Smluvní výzkum

Výnosy z neveřejných zdrojů (mimo granty nebo smluvní výzkum) získaných výzkumnou činností

Formou darů je již od roku 1992 podporována činnost Ústavu slovansko-germánských studií (USGS), který realizuje a popularizuje výzkum problematiky česko-německých vztahů a českých Němců. Součástí jeho aktivit je i spolupráce s Institutem Bohemicum – Ackermann-Gemeinde v Mnichově, který podporuje výzkumné aktivity pracoviště, a především pořádání akce Colloquia Ustensia, v rámci které je vedle výuky českého jazyka prezentována formou přednášek i výzkumná činnost ústavu a dalších pracovišť fakulty.

pdf Výnosy z neveřejných zdrojů získaných výzkumnou činností

Výsledky aplikovaného výzkumu s existujícím nebo perspektivním ekonomickým dopadem na společnost

Specifickými výsledky s možným ekonomickým dopadem jsou metodiky certifikované Ministerstvem kultury ČR zaměřené na efektivní moderní dokumentaci různých typů památkových objektů. Kvalitní dokumentace památek slouží jako podklad následných stupňů projektové dokumentace a projekční práce, která v důsledku přispívá ke kvalitním projektům a může šetřit zdroje při obnovách památek. Dalším efektem je ve finále vlastní obnova památek, která k rozvoji cestovního ruchu i různých kulturních aktivit.

JINÉ – MetC (metodika certifikovaná příslušným orgánem) 

2015 - Metodika dokumentace městských domů/ Methodology of Documentation Townhouses

2015 - RIV/44555601:13410/15:43887291 - Metodika dokumentace lidové architektury/ Methodology of Documentation folk Architecture

2015 - RIV/44555601:13410/15:43887293 - Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek/ Methodology of digitizing, 3D documentation and 3D visualization of the various types of monuments

Významné výsledky aplikovaného výzkumu s jiným než ekonomickým dopadem na společnost

Většina aplikovaných výsledků fakulty má jiný než ekonomický dopad na společnost, níže uvedené příklady různých druhů uvádíme s ohledem na společenskou relevanci

Metodika typizovaného postupu pro výstavní prezentaci – Metodika pro přípravu výstavních prezentací a doprovodných školních programů zaměřených na veřejně sdílenou kulturu vzpomínání na komunistický režim v České republice, která poprvé a uceleně zpracovala toto téma směrem ke školám a dalším vzdělávacím aktivitám.

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2015) -Výstava s rozsáhlým kritickým katalogem prezentovala dlouhodobý výzkum historického a uměleckého vývoje Krušnohoří ve spolupráci historiků fakulty s kunsthistoriky Univerzity Karlovy a Národní galerie v Praze.  Byla realizována v Národní galerii v Praze (Valdštejnská jízdárna) s rozsáhlou propagací ve veřejném prostoru a velkou odezvou v odborné komunitě. Katalog k výstavě byl hodnocen jako excelentní výsledek a projekt, v jehož rámci byla výstava realizována, byl hodnocen jako vynikající s mezinárodním přesahem.  

Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech (2015) - Specializovaná mapa je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.  Jejím podkladem bylo vytvoření databáze ohroženého nemovitého kulturního dědictví se zaměřením na technicko-stavební stav jednotlivých objektů, včetně typologie jednotlivých skupin: sakrální architektura, lidová architektura, městské domy, drobné památky. Mapa je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.

Časoprostorová změna krajiny pod Milešovkou a její kulturní dědictví – Specializovaná mapa mapuje unikátní komponovanou barokní krajinu, její vývoj a stav dochovaných památek. Je otevřenou aplikací pro další aktualizaci údajů.

Efektivní terénní průzkum a dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele (2018) - Workshop byl uspořádán v rámci probíhajícího projektu zaměřeného na objekty spojené s pěstováním chmele na Žatecku. Jedná se o unikátní chmelařskou oblast, která je za podpory Ústeckého kraje a města Žatce nominována na seznam památek UNESCO. Prezentované a diskutované efektivní způsoby terénní dokumentace byly cíleny na vytvoření kvalitních výsledků projektu, které přispějí k ochraně tohoto unikátního památkového fondu a zároveň k nominaci.

pdf Významné výsledky aplikovaného výzkumu

Nejvýznamnější interakce hodnocené jednotky s mimouniverzitní aplikační/firemní sférou

Typickými uživateli výsledků jsou zejména základní a střední školy (FF má své fakultní školy), úřady veřejné správy a samosprávy, odborné paměťové instituce, zájmové spolky a soukromníci.

 • Česko-saské učebnice pro školy v regionu (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Aktivity pro učitele německého jazyka (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Putovní výstavy se školním programem pro gymnázia (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Průzkum zámku Jimlín (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Průzkum renesančních domů (Město Litoměřice)
 • Příprava Historického atlasu města (Město Ústí nad Labem)
 • Příprava expozice Naši Němci (Collegium Bohemicum o.p.s)
 • Dokumentace kostela v Konojedech (Spolek pro obnovu památek Úštěcka)
 • Výzkum volební geografie kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)
 • Výzkum politické participace (Krajský úřad Ústeckého kraje)

Systém a podpora transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví

FF vzhledem ke specifikům oborů využívá k transferu technologií svá centra: 

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví je pracovištěm v oblasti kulturního dědictví, aplikace probíhá prostřednictvím průzkumů a metodik.

Centrum pro výuku německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV je pracovištěm v oblasti vzdělávaní v německém jazyce a kultuře, aplikace probíhá formou kurzů, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Centrum pro občanské vzděláváníCOV.UL je pracovištěm pro oblast občanské výchovy a vzdělávání k občanské společnosti, aplikace probíhá formou kurzů, průzkumů a analýz. 

Nejvýznamnější individuální ocenění za VaVaI

Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2016) – katalog hodnocen jako excelentní výstup

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener – Top vědec 2017 a 2018, uděleno Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Prof. PhDr. Radek Fukala Ph.D. – 2017 - hlavní Cena Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu

Uznání mezinárodní komunitou v oblasti VaVaI

FF má zastoupení v redakčních radách oborově relevantních časopisů s mezinárodní působností zejm. historii, politologii a germanistice, rozvíjí i vlastní vydavatelskou činnost. Účast na mezinárodních konferencích je samozřejmostí, v příloze může být uvedena jen část příkladů. Hostovské přednášky zahraničních odborníků zde podporovány, některé kontakty jsou dlouhodobě udržovány, např. prof. Searle zde převzal titul doctor honoris causa. Zastoupení v oborových společnostech odpovídá zaměření pracovišť.

pdf Účast akademických pracovníků hodnocené jednotky v edičních radách mezinárodních vědeckých časopisů za hodnocené období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější zvané přednášky akademických pracovníků hodnocené jednotky na zahraničních institucích v hodnoceném období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější přednášky zahraničních vědců a dalších hostů relevantních pro oblast VaVaI na hodnocené jednotce v hodnoceném období 2014 až 2018

pdf Nejvýznamnější volená členství v odborných společnostech relevantních pro oblast VaVaI za hodnocenou jednotku v hodnoceném období 2014 až 2018

Nejvýznamnější aktivity v oblasti popularizace VaVaI a komunikace s veřejností

FF vědecké výsledky cíleně prezentuje ve veřejném prostoru formou výstav (se školními programy), přednášek a besed, prezentuje je formou reportáží, podílí se na různých kulturních aktivitách a dlouhodobějších projektech zaměřených na popularizaci vědy.

 • Výstavy a doprovodné programy (příklad výročí vzniku Československé republiky 1918)
 • Veřejné přednášky z oblasti filozofie, politologie, etiky (Hraničář, veřejné kulturní zařízení)
 • Autorská čtení katedry germanistiky (Hraničář, veřejné kulturní zařízení)
 • Veřejné debaty na aktuální témata (Česká televize) – link 1, link 2, link 3.
 • Odborné přednášky v rámci divadelního festivalu KULTlink 2.
 • Popularizace formou reportáží (Regionální televize Ústecko)
 • Realizace filmového projektu o lidských právech Jeden svět na školách (Člověk v tísni o.p.s.)
 • Překlady divadelních her z němčiny „Překročit hranice“ (Činoherní studia Ústí nad Labem)
 • Akce pro seniory a děti (Univerzita třetího věku, Teen Age University)
 • 10) Prezentace v rámci akcí Týden vědy a techniky (ÚK), Týden vědy (AV ČR), Týden vědy a umění (UJEP)
 • Prezentace studentských praxí Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví – link 1, link 2, link 3, link 4.

Etická komise Filozofické fakulty UJEP je stálým poradním orgánem děkanky pro etické otázky týkající se všech forem vědecké a výzkumné činnosti v rámci akademické obce.

Složení etické komise

 • doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (KPF, předseda)
 • Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. (KPF)
 • Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (KHI)
 • doc. Dr. Phil. Mirek Němec (KGER)
 • Bc. Jan Hladík (student)

Funkční období současné etické komise je od 1. 2. 2020 do doby jmenování nové komise.

Kontakt na etickou komisi

etika.ff@ujep.cz

Dokumenty

pdf Etický kodex Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

pdf Směrnice rektora UJEP – Etika ve výzkumu

Směrnice FF UJEP - Etika vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP

 

Pro rok 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotační program pro připomínku státních výročí v roce 2018 pro veřejné vysoké školy. Rozhodnutím MŠMT byly Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, konkrétně Filozofické fakultě a Fakultě umění a designu přiděleny prostředky na realizaci několika aktivit, jejichž základním cílem bylo připomenout výročí založení Československa v roce 1918, pražského jara 1968 a rozdělení České a Slovenské republiky v roce 1993, jakož i některých dalších významných výročí spojených s daty 1938, 1948 a také s datem 1989.

Osmičková výročí na UJEP v Ústí nad Labem

 • Řešitelka za FF: prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
 • Řešitel za FUD: prof. Mgr. Michal Koleček Ph.D.

Projekt se soustředil na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím dvou výstav a publikace zaměřených na historické události spojené s výročními daty a realizaci řady uměleckých intervencí tematizujících tato výroční data ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem.

Celkově projekt zahrnoval dva rozdílně pojaté výstavní projekty a jeden publikační projekt:

 • Výstava „Pomníky velké války“
 • Rok 1918 na Ústecku – publikace
 • Výstava Mo(nu)mentální topografie s doprovodným programem pro veřejnost

Aktivita 1  - Výstava „Pomníky velké války“

V rámci aktivity 1 připravila ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně výstavu BEZ TATÍČKA  - Pomníky velké války, která mapuje okolnosti vzniku pomníků velké války v regionu Ústeckého kraje a reflektuje tak jedno z tzv. osmičkových výročí – rok 1918.  Výročí konce války a založení nové republiky však nahlíží z pohledu regionu, kde byla většina obyvatel německé národnosti, což je pro většinu veřejnosti nové téma.

V rámci aktivity vzniklo 14 bannerů. Formát putovní výstavy se ukazuje jako velmi nosný a umožňuje flexibilně pracovat s cílovou skupinou, v tomto případě s gymnaziálními studenty a učiteli. Díky takovým projektům může Filozofická fakulta UJEP udržovat spojení s učiteli základních a středních škol v regionu. Je snahou předávat učitelům v praxi nové poznatky z oborů, z oborových didaktik, informovat je o nových pohledech na výuku, o nové odborné literatuře, udržovat tak praktikující učitele v kontaktu s nejnovějšími trendy v oborech akreditovaných na FF UJEP. Pro filozofickou fakultu je takové setkávání důležité zejména pro zpětnou vazbu. VŠ pedagogové mohou rychleji a více cíleně reagovat na potřeby učitelů, studentů. Filozofická fakulta považuje možnost propojení s každodenní praxí za nesmírně důležitou a výstupy jednotlivých aktivit mají vliv na inovaci výuky, aktuální potřeby učitelů z praxe jsou pevnou součástí nových akreditačních materiálů. Výstava byla vždy umístěna do hlavního foyer instituce, kde cílila na všechny návštěvníky.

K výstavě vznikl didaktický program, který na níže zmíněných institucích realizoval hlavní oborový didaktik katedry historie filozofické fakulty UJEP Mgr. Josef Märc.

 • 19. 11. – 27. 11. 2018 Gymnázium Most
 • 27. 11. – 13. 12. 2018 Gymnázium Chomutov
 • 13. 11. – 20. 12. 2018 Gymnázium Žatec

Cílovou skupinou byli primárně studenti univerzity, respektive filozofické fakulty. Další cílovou skupinou byli studenti gymnázií ústeckého regionu, konkr. Most, Chomutov, Žatec.  Specifickou cílovou skupinou byli studenti výše zmíněných gymnázií, kteří kromě podpory ve formě návštěvy výstavy byli podpořeni formou přednášky a školního programu. 

Aktivita 2 – Rok 1918 na Ústecku – publikace

V rámci této aktivity připravil odborný tým autorů filozofické fakulty UJEP publikaci Rok 1918 na Ústecku. Zřetel byl kladen na vojenské operace, historiografickou retrospektivu roku 1918, vznik a zánik provincie Deustchböhmen či význam událostí roku 1918 pro židovskou menšinu na Ústecku). Populárně naučná publikace reflektuje specifika regionu s převážně německým obyvatelstvem, kde byl konec války a založení republiky vnímán odlišně, než tomu bylo ve vnitrozemí. Distribuce publikace proběhla v souladu s cíli projektu. Publikace byla zdarma rozeslána do knihoven (publikační povinnost), do středních škol a dalších organizací. Cílem bylo oslovit široké spektrum veřejnosti, publikace byla proto v nákladu 300 ks distribuována do škol, knihoven a paměťových institucí.

Aktivita 3 – Výstava Mo(nu)mentální topografie s doprovodným programem pro veřejnost

V rámci této aktivity vznikla rozsáhlá výstava ve veřejném prostoru, která byla při realizaci nazvána kurátory „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města” a celkově představila veřejnosti 15 uměleckých realizací/intervencí ve veřejném prostoru. Tato výstava ve veřejném prostoru se stala součástí obsáhlého výstavního projektu „Mo(nu)mentální topografie“, který pořádala Fakulta umění a designu UJEP v dalších čtyřech výstavních institucích, přičemž každou část tohoto projektu zaštiťoval jiný kurátor s vlastním tématem. Tématy výstavního projektu bylo určité ohlédnutí do minulosti, ale také načrtnutí vize budoucnosti, a to právě v kontextu tzv. osmičkových výročí a jejich odkazu k dnešním dnům.

Výstava „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“ expandovala do veřejných prostor města Ústí nad Labem, kde se ovšem prostřednictvím uměleckých realizací věnovala širším historickým tématům spojeným s tzv. osmičkovými výročími, reprezentovanými roky 1918, 1938, 1948 a 1968. Cílem této části projektu připraveného kurátory – pedagogem Michalem Kolečkem a doktorandem fakulty Jurajem Čarným –, bylo připomenout historickou perspektivu rozloženou mezi vznik Československa a pád komunistického režimu v roce 1989, přičemž jednotlivé realizace se zaměřily na napětí mezi velkými dějinami a jejich místními a také nezřídka zcela individuálními a specifickými projevy odehrávajícími se na půdorysu města Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí.

Výstava „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města” se konala od 25. 10. do 6. 12. 2018 a vernisáž byla pořádána ve středu 24. 10. 2018 od 16 do 20 hodin. Informace o celkovém projektu naleznete na webu: https://monumentalnitopografie.cz/, včetně výstavy ve veřejném prostoru (https://monumentalnitopografie.cz/mista/monumentalni-topografie-po-stopach-mesta/) a tamtéž naleznete také informace o jednotlivých uměleckých dílech ve veřejném prostoru.

Umělci a jejich realizace děl pro výstavu ve veřejném prostoru:

 • Jiří Bartoš – Mozaika / Das Mosaik; 4 billboardy na ulicích Klíšská, Resslova, Bratislavská a nástupiště hlavního nádraží (4 umělecká díla)
 • Zdena Kolečková – Před půlstoletím; instalace v Kampusu UJEP
 • Jiří Kovanda – 1918, 1938, 1948, 1968; site-specific instalace (vlajky na stožárech v různých lokacích města)
 • Otis Laubert – Jelen „Čistý skok“; objekt ve veřejně přístupné hale Muzea města Ústí nad Labem
 • Pavel Mrkus – Slot Machine I. a Slot Machine II.; 2 videoprojekce (2 umělecká díla prezentovaná prostřednictvím velkoformátových digitálních tabulí v centru města)
 • Ilona Németh – Když…; instalace/objekt na budově FUD UJEP + umělecká kampaň/výlep (2 umělecká díla)
 • Markéta Oplištilová –  Lidské jednání; instalace na Mostě Edvarda Beneše
 • Michaela Thelenová – Dar Berty Richter; instalace v centru města
 • Robert Vlasák – Klement; objekt umístěný v centru města

K výstavě ve veřejném prostoru byl připraven doprovodný program ve formě komentovaných procházek po jednotlivých dílech s umělci a historiky či kurátory určených pro široké publikum či ve specifické formě tzv. galerijních animací pro žáky základních a středních škol vedených lektorem. Doprovodný program fungoval jako komunikační složka mezi konkrétními skupinami obyvatel. Prostřednictvím dočasných pomníků ve formě aktuálních uměleckých děl prezentovaných ve veřejném prostoru se projekt zaměřil ne jenom na reflektování historie, ale také na samotné oživení veřejného prostoru a posílení sebeidentifikace obyvatel i jejich sounáležitosti s městem, ve kterém žijí.

Doprovodné akce k výstavě „Mo(nu)mentální topografie – Po stopách města“:

 • 31. 10. 2018: Zvuky a sochy v městském parku, Městské sady, realizace Iva Polanecká
 • 1. 11. 2018: Komentované prohlídky výstavy s kurátorem Michalem Kolečkem
 • 6. 11. 2018: Komentovaná prohlídka / procházka pro školu (SOŠ Teplice), realizace Šárka Studecká
 • 7. 11. 2018: Autobus za uměním (Praha směr Ústí) - komentovaná prohlídka / procházka pro veřejnost s interpretací děl (matky s dětmi, studentky uměleckých škol, aktivní důchodci, vyučující); realizace Šárka Studecká
 • 9. 11. 2018: Galerijní animace - vzdělávací výtvarný program pro školy (ZŠ Ústí nad Labem, Palachova); realizace Šárka Studecká
 • 14. 11. 2018: Videomapping na budovu FUD; realizace studenti FUD
 • 16. 11. 2018: Autobus za uměním (Litoměřice - region směr Ústí / ZUŠ Litoměřice); realizace Šárka Studecká
 • 21. 11. 2018: Autobus za uměním (Praha směr Ústí /Helichovka); realizace Šárka Studecká
 • 24. 11. 2018: Procházka Tovární ulicí po nápisech z roku 68; s fotografy a laickými archeology, produkčně zajistila Iva Polanecká
 • 29. 11. 2018: Galerijní animace pro školu (ZŠ Předlice); realizace Šárka Studecká

Projekt se soustředil na posílení a prohloubení kolektivní historické a kulturní paměti prostřednictvím realizace výstavy s doprovodným programem ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo oslovit ne jenom místní komunitu, ale zároveň se zapojit do národního i mezinárodního kontextu současného výtvarného umění, čehož bylo dosaženo pomocí 15 uměleckých realizací. Výstava propojila tvůrčí aktivity studentů a akademických pracovníků Fakulty umění a designu UJEP se společensky inspirativními tématy novodobých dějin a jejich kreativní interpretací do života místní komunity. Výstava využila formát živé a interaktivní tematicky ucelené expozice ve veřejném prostoru, která disponovala potenciálem citlivě a přesto naléhavě otevírat pro diváky hloubku a bohatství historických událostí a promítat jejich význam do aktuálního společenského kontextu.

Cílem projektu bylo – v souladu s cíli Programu – podpora připomínek výročí založení Československa v roce 1918, pražského jara 1968 a rozdělení České a Slovenské republiky v roce 1993, jakož i některých dalších významných výročí spojených s daty 1938, 1948 a také s datem 1989. Výstava tato data tematizovala pomocí jednotlivých uměleckých realizací ve veřejném prostoru města Ústí nad Labem.

Projekt prostřednictvím 15 uměleckých děl – monumentů dočasně prezentovaných ve veřejném prostoru – posílil a prohloubil individuální i kolektivní historickou a kulturní paměť obyvatel i návštěvníků města Ústí nad Labem. Propojení historických témat a jejich transformace do kreativního jazyka současného výtvarného otevřela nové možnosti interpretace historických událostí a posílila rozvoj lokální, národní i evropské identity místních obyvatel.

Cílové skupiny z řad veřejnosti (návštěvnost výstavy ve veřejném prostoru lze pouze odhadnout a samotnou vernisáž navštívilo cca 700 osob, doprovodný program k výstavě ve veřejném prostoru navštívilo 283 osob):

 • obyvatelé města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje
 • turisté a další návštěvníci města
 • studenti zdejší univerzity
 • studenti místních středních a základních škol
 • specifické cílové skupiny definované v rámci doprovodných programů (školy, zájmové skupiny, rodiče s dětmi): celkově doprovodné programy navštívilo 384 osob

Vzhledem k jasně definovanému a srozumitelnému obsahu (akcentování historických událostí spojených s klíčovými daty 1918, 1938, 1948, 1968, 1993) i k umístění projektu do veřejného prostoru byl očekáván široký zájem veřejnosti o tento výstavní projekt. Pozitivní i negativní reakce a ohlasy se objevovali jak v průběhu konání výstavy, tak ještě v dnešních dnech.  Přiblížení výstavy především zajistila pestrá nabídka doprovodných programů připravených pro různé cílové skupiny – mládež, školy, starší generace, rodiče s dětmi –, ale také webové stránky projektu. Výstava samotná i připravované doprovodné programy zvýšily u veřejnosti povědomí o akcentovaných významných historických událostech i o charakteru a komunikačním potenciálu současného umění, přičemž zároveň došlo k propojení univerzitního zázemí s širokou veřejností a posílení formotvorného potenciálu univerzity na místní komunitu.

Zřízení Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě.  Mezi hlavní činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP.

Oblasti podpory pro roky 2019–2020 jsou určeny Směrnicí rektora č. 3/2018 – VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na podporu tvůrčí činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých vědeckých pracovníků pro období 2019 až 2020 s platností od 1. 9. 2018. - https://www.ujep.cz/cs/iga

Oblasti podpory

 • Podpora projektů tvůrčí činnosti
 • Podpora zapojení zahraničních odborníků
 • Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů
 • Podpora stimulace lidských zdrojů
 • Studentská grantová soutěž (SVV)

2019 - 2020

Podpora projektů tvůrčí činnosti

V rámci podpory projektů tvůrčí činnosti na UJEP bylo podáno 17 návrhů, které grantová rada posoudila a ohodnotila dle stanovených kritérií. Filozofická fakulta uspěla se čtyřmi projekty

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
Krušnohoří od husitských válek do konce války třicetileté.  Role a proměny regionu v klíčových konfliktech mezi středověkem a novověkem

V rámci projektu bude zaměřena pozornost na dva válečné konflikty – husitské války jako v podstatě lokální domácí konflikt, jehož důsledky pro další podobu a vývoj českých zemí však byly zásadní, stejně jako průběh a dopady konfliktu, který zachvátil celý kontinent. Cílem výzkumu je také ukázat, jak tyto konflikty probíhaly mimo centrum království, v konkrétním regionu a jakou roli tento region v konfliktu hrál.

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.
Filosofie a politika ve veřejném prostoru

Cílem projektu je objasnit postavení filosofie a politiky ve veřejném prostoru z perspektivy klasických antických autorů. Tuto problematiku projekt nahlíží optikou dobové teorie a praxe. Projekt si proto klade otázky: 1) Jak je v antice teoreticky reflektován vztah mezi filosofií a politikou? 2) Jak je prakticky uskutečňován nárok rozumu na působení ve veřejné sféře? Aktuálnost projektu spočívá v objasnění prakticko-politického rozměru filosofie, vykázání jeho historických předpokladů a jeho převedení do moderní filosofické diskuse.

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Euroskepticismus a populismus ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019

Projekt se snaží analyzovat úlohu, jíž sehrávají euroskeptické a populistické strany ve stranických systémech zemí Evropské unie. Pro tyto účely se projekt zaměřuje na vymezení ústředních témat, která jsou v jednotlivých zemích využívána euroskeptickými a populistickými subjekty k aktivizaci a mobilizaci svých sympatizantů. Nedílnou součástí projektu je analýza výsledků voleb, resp. volebních úspěchů vybraných politických subjektů spadajících do námi vymezených kategorií ve volbách prvního (volby do národních parlamentů) i druhého řádu (volby do Evropského parlamentu). Mimo teoretického vymezení euroskepticismu a populismu se projekt zaměří na zpracování případových studií zemí, v nichž téma euroskepticismu a populismu bude nejvíce rezonovat ve volebních kampaních i výsledcích voleb do Evropského parlamentu. Aktuálnost a přínos tématu projektu je spojen s nelehkou situaci, v níž se dnešní Evropská unie nachází, zejména v důsledku řešení uprchlické krize, ale také ekonomickými problémy evropského jihu, či problematikou „brexitu“, které mají silný dopad na fungování Evropské unie i legitimitu pokračování projektu evropské integrace.

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.
Politika diváctví - Politics of Spectatorship

Tématem výzkumu "politiky diváctví" není estetický status diváka (jako vnímajícího), nýbrž (z hlediska estetiky vlastně vedlejší) politické, etické a antropologické faktory, které diváctví definují ještě před tím, než dojde k vlastní estetické zkušenosti. Projekt se zaměří na oblast současného umění a proměnu role diváků, kteří jsou stále více zapojováni do procesu tvorby uměleckého díla. V uměleckém prostoru je s diváky umělecky manipulováno, stávají se nástrojem tvorby díla. Změna rámce vnímání estetického objektu z estetického na politický a etický je aktuální a nosné téma, které v současném světě umění již rezonuje, ale v českém prostředí prozatím není dostatečně zpracováno. Projekt se v první fázi zaměří na zmapování současného stavu bádání v této oblasti a poté se pokusí zodpovědět vlastní otázky uvedené níže v koncepci a metodice řešení projektu.

Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů

V rámci prvního a druhého kola výběrových řízení na obsazení pracovních pozic mladých vědeckých pracovníků – postdoktorandů UJEP bylo vybráno celkem 7 kandidátů, z toho dvě kandidátky z filozofické fakulty.

 • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.
 • Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Podpora zapojení zahraničních odborníků

V oblasti podpory zapojení zahraničních expertů bude na filozofické fakultě působit doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Podpora stimulace lidských zdrojů

V oblasti podpory stimulace lidských zdrojů čerpala filozofická fakulta v roce 2019 v případě odměny za excelentní výsledek prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. Konec zimního království a doc. Dr. phil. Miroslav Němec za ukončené habilitační řízení.

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

OBD je systém na evidenci a zpracování publikační činnosti na naší univerzitě.

Správce OBD na FF UJEP

Mgr. Michaela Koumarová
E-mail: michaela.koumarova@ujep.cz
Tel.: 475 286 409

Dokumenty, informace

Seznam časopisů evidovaných ve WOS dle oborů

 

Další články...