Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Kontakty

e-mail: mikusek@soalitomerice.cz

Vzdělání, profesní životopis

Narozen 18. března 1946 v Mostě, v letech 1964–1969 studium historie a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tam též r. 1976 doktorát filozofie, 1969–1971 archivář Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě, 1971–1973 odborný historik Kabinetu dějin Severočeských hnědouhelných dolů. Od r. 1973 vedoucí žitenické pobočky Státního oblastního archivu v Litoměřicích, od r. 2009 jako důchodce zde zaměstnán na poloviční úvazek. Po smluvním působení na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem v 70. letech 20. stol a v letech 1991-1998 zaměstnán na Pedagogické, dnes Filozofické fakultě UJEP od r. 1998 jako odborný asistent s 40 procentním úvazkem.

Odborná specializace

V rámci orientace na 19. století dokládá připojená bibliografie specializaci na a) dějiny české historiografii s důrazem na dějepisectví českých Němců, b) dějiny revoluce 1848/49.

Publikační činnost

Knižní monografie k dějinám české historiografie (výběr)

Monografické práce k historiografii (dle referátů)

Důl Mír 1927-1973, Most 1973 (Spoluautor brožury)

Ideové pojetí vztahu českého státu k říši německé v dílech dějepisců 10. a 11. století, Sborník historický 26, 1979, s. 5-59.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice-Bohemia,.Ibero Americana Pragensia 13, 1979, s. 201-206.

Otázky skartace duplikátů knih kamerálního účetnictví, Archivní časopis 31, 1981, s. 74-84.

K sedmdesátinám Josefa Křivky, Vědecké práce Zemědělského muzea 23, 1983, s. 5-8.

Lobkovický účetní archiv, Acta Litomericensia 1984, s. 42-47.

Vzpomínka na profesora Josefa Blechu, Archivní časopis 35, 1985, s. 52-54.

Účetní systémy a metody na majetku roudnických Lobkoviců, Sborník archivních prací 36, 1986, s. 53-102.

Základní pravidla a účetní písemnosti, Archivní časopis 37, 1987, s. 90-96.

Počátky budování českého státu, Český zápas 67, 1987, č..3-12.

Jubilující litoměřický historik (J.Lippert), Proud 39, 1989, č. 49.

Počátky náboženské tolerance na Podřipsku, Proud 40, 1990, č. 4.

Karel Čapek a Roudnické červené,. Proud 40, 1990, č. 4.

Zur Erinnerung an Heinrich Ankert, Prager Volkszeitung 40, 1990, č. 25 z 22.6.

Geehrt und geachtet: Julius Lippert, Prager Volkszeitung 40, 1990, č. 33 z 17.8.

Alfred Kubin wieder in Leitmeritz, Prager Volkszeitung 40, 1990, č. 41 z 12.10.

+Josef Křivka, Archivní časopis 40, 1990, s. 169n.

Následky tolerančního patentu na Podřipsku, Vlastivědný sborník Litoměřicko 26, 1990, s. 97-122.

Julius Lippert a Litoměřice, Dějiny a současnost 13, 1991, s. 58n.

Die Lobkowitz in Böhmen und Oberpfalz, Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 131, 1991, s. 298-301.

Řezno a I.hornofalcké archivní sympozium, Archivní časopis 42, 1992, s. 228-232 /společně s K.Kaiserovou/.

Nevypravitedlná potřeba a nouze, Zpravodaj pobočky České informační společnosti 40,1992, s. 57n.

Litoměřice a Sasko v 60. letech 19.století , in: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Ustí nad Labem 1993, s. 227-235.

Druhý život K. H. Máchy a J. E. Hilschera v Litoměřicích. Nacionální zápolení formou kultu básnického patrona města. In: Národnostní problémy v historii měst, Prostějov 1993, s. 161-169.

Gindely im Raudnitzer Archiv, AUC-Phil. et hist.1993/3, Studia historica XXXIX, s. 71-77.

Der Leitmeritzer Poetenstreit. Der tschechisch-deutsche Nationalitätenstreit im Spiegel des Denkmalkults um die Dichter Josef Emanuel Hilscher und Karel Hynek Mácha. In: Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmalkult. Hg. von H. Haas und H. Stekl, Böhlau Wien 1995, s. 229-239.

Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen und Leitmeritz in den 60er Jahren des 19.Jahrhunderts, Germanoslavica 2 (7), 1995, s. 84-92.

Ulicemi města Litoměřic/Streifzüge durch das Leitmeritzer Strassenbild. Úvod ke knize Z Litoměřic a okolí. Pohledy/Aus Leitmeritz und Umgebung. Ansichtskarten, Litoměřice 1995.

Lobkowiczký rodinný archiv. In: Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k 60. narozeninám PhDr.Evy Šmilauerové, CSc. SOkA Praha-západ 1995, s. 73-80.

Palacký, Höfler und seine Schüler Schlesinger und Lippert. In:Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil I., Ústí nad Labem 1996 (Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica III.1996), s. 127-134.

Roudnické víno v hornofalckém Neustadtu. In: Setkání na hranici - Treffen an der Grenze. 2.česko-hornofalcké archivní symposium 1994, Ústí nad Labem 1997, s. 51-55.

"Wanderversammlungen" Spolku pro dějiny Němců v Čechách. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem. Uspořádaly L.Bobková a M. Neudertová. Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et hist., Studia historica II.,1995 (vyšlo 1997), s. 407-412.

"Kramářská píseň" o Badeniho krizi podle obstrukčních pohlednic ze sbírky litoměřického muzea. (Der "Bänkelsang" über die Badenikrise nach den Obstruktionskarten aus der Leitmeritzer Sammlung). In: Gleiche Bilder, gleiche Worte. Deutsche, Österreicher und Tschechen in der Karikatur 1848-1948. Ausstellungskatalog, München 1997, s. 96-114.

Litoměřice od roku 1848 do vypuknutí 1. světové války. In: Dějiny města Litoměřic, Litoměřice 1997, S.261-289.

"Všichni dobří rodáci" (Biografický slovník), in: Dějiny města Litoměřic, Litoměřice 1997, s.393-418 /Spoluautoři O.Kotyza und J.Smetana/

Nacionální aspekt voleb do říšského sněmu (Na příkladě doplňovacích voleb v Lovosicích). In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s. 231-238.

Walter Dolch (1883-1914). In: Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů, Praha, Scriptorium 2000, s. 25-32.
Das Archiv in Schüttenitz/Žitnice, in: Stifter Jahrbuch, (NF) 14, 2000, s.138-143.

Aus dem Nachlass Aehrenthal. Rezension des Buches: S.Wank, Aus dem Nachlass Aehrenthal. Briefe und Dokumente zur oesterreichisch-ungarischen Innen- und Aussenpolitik 1885-1912, Graz 1994, in: Porta Bohemica 1, 2001, Státní oblastní archiv v Litoměřicích 2001, s. 185-188.

Andreas Moritsch (Hg.), Der Prager Slavenkongres 1848. Wien, Böhlau 2000. Rezension für Habsburg Review 2001 (www.h-net.msu.edu/~habweb/

73. německý archivní sjezd v Trevíru 17. – 20. září 2002, ČAS v roce 2002. Ročenka České archivní společnosti, Praha 2003, s.37-40.

Laudatio Jindřichu Tomasovi. ČAS v roce 2003. Ročenka České archivní společnosti, Praha 2004, s.37-40.

Cesta ke sjezdu. Německá nacionální agitace v severozápadních Čechách v dubnu 1848, in: Porta Bohemica 3, 2005, s. 7-27.

Gollova škola a Kommission fūr Neuere Geschichte Österreichs, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, Sborník příspěvků z vědecké konference pořádané HÚ Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 6.-8. dubna 2005, Č. Budějovice, HÚ Jihočeské univerzity 2005, s. 91-106 (=Historia culturae VI, Studia 5).

Aristokratická matka a revoluce. Anna Berta z Lobkovic v dopisech dceři Zdeňce. Moderní dějiny 14, Praha, HÚ AV ČR 2006, s.231-242.

Agrární politik Franz Křepek v období habsburské monarchie, in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 24.-25. května 2006. Studie Slováckého muzea, Uherské Hradiště 11/2006, s. 75–79

Die böhmisch-sächsischen Beziehungen in der Revolution 1848/49 und ihre Widerspiegelung in den Archivquellen, in: Erschließung – Eine Kernaufgabe im Wandel. 13. Sächsischer Archivtag 24. – 26. Juni 2005 in Stolberg. Tagungsbeiträge. Landesverband Sachsen im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare – Sächsisches Staatsarchiv 2006, s. 66-71.

Občanské petice z března a dubna 1848 v Čechách /Edice/, in: Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918, Praha, Univerzita Karlova-Karolinum 2006 /vyšlo 2007/, s. 874-965.

Gollova škola a clam-martinický archiv ve Smečně, in: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001), Olomouc, Univerzita Palackého 2007, s. 237-245.

Recenze knihy: Hana Slavíčková, Malšovicko. Dějiny sedmi vsí na okraji Českého středohoří, in: Porta Bohemica 4, 2007, s. 215n.

Jindřich Tomas octogenarius. Archivní časopis 57, 2007, s. 276-278.

Heinrich Wuttke a revoluce 1848–49 v Čechách, Porta Bohemica 5, 2009, s. 150–165.

Die Tradition der historischen Regionalarbeit im Raum Aussig an der Elbe. Blätter für deutsche Landesgeschichte 145, 2009, s. 13–20. (Referát ze sjezdu německých historiků v Drážďanech 2008)

Julius Lippert (1839­–1909), život a dílo (Úvodní referát z 17. ústeckého kolokvia J. Lippert a německé prostředí v Čechách, 23. dubna 2009), v tisku.

Diplomové a bakalářské práce

Vedení prací:
Veronika Olláryová, Kulturní život v Rakovníku v 2. polovině 19. století. Diplomová práce na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem 2006.
Šárka Petříková, Školství v Rakovníku ve 2. polovině 19. století. Diplomová práce na katedře historie UJEP Ústí nad Labem 2006
Lucie Venclíčková, Činnost Německé národní rady v Čechách v roce 1904. Diplomová práce. UJEP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, katedra historie 2009.