Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: lukanius.slama@seznam.cz
mobil: 733 649 879
kancelář: NPÚ, ú. o. p. Ústí nad Labem

Vzdělání, profesní životopis

 • 2018 – dosud NPÚ
  Administrativní pracovník projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“
 • 2018 – dosud UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny (prezenční)
 • 2016–2018 FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2012–2016 FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2008–2012 Gymnázium Duchcov

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny období třicetileté války, militární aspekty, logistika raně novověkých vojsk, dizertační práce na téma: Konec třicetileté války z pohledu Prezidenta Dvorské válečné rady. Role Jindřicha hraběte Šlika v rámci logistiky císařské armády.

Výzkum

 • NAKI

„Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“

 • SGS

„Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí (2019–“
„Krajina patří vítězům. Enviromentální dějiny severozápadních Čech“ (2017–2019)
„Proměna společnosti v pozdním středověku a raném novověku“ (2016–2018)

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z dějiny raně novověké Evropy v 16. a 17. století

Publikační činnost

 • SLÁMA, Lukáš, Doubravská hora a teplické panství v kritickém roce 1634, Ústecký sborník historický 2/2016, 2019, s. 51–65.
 • SLÁMA, Lukáš, Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války, Monumentorum Custos 2017, 2018, s. 93–98
 • SLÁMA, Lukáš, Radslav st. Vchynský ze Vchynic a na Tetově a raně novověké lázně Teplice, in: Ján Jessenius (1566–1621) – L’udia a doba, (edd.) GOGOLA, Matěj –RYBÁR, Lukáš, Bratislava 2017, s. 174–179.
 • SLÁMA, Lukáš, Jan de La Croon. Exkurz do osudu císařského generála a velitele zemí Koruny české, Historia Slavorum Occidentis 2019/3, Poznań 2019, s. 117–126.
 • SLÁMA, Lukáš, Plzeňské etudy Jana de La Croon. Městský velitel západočeské metropole ve víru posledních let třicetileté války, Husitský Tábor 23–24, Tábor 2019, s. 85–92.
 • FUKALA, Radek – SLÁMA, Lukáš, Třicetiletá válka a militární aspekty v rámci perspektiv výzkumu, Bohemiae Occidentalis Historica 1/2019, Plzeň 2019, s. 47–56.

Další výstupy

 • SLÁMA, Lukáš, Neznámý Jan de La Croon, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2017, s. 19–23.
 • SLÁMA, Lukáš, Poslední tažení Jana Banéra, in: Přísně tajné! Literatura faktu 4/2018, s. 67–72.