Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

serberova.jpgKontakty

e-mail: anna.serberova@ujep.cz
tel.: 475 286 433
kancelář: A 101

Vzdělání, profesní životopis

 • 1979 - (dějepis – ruština) PF v Ústí nad Labem
 • 1980 - 1982 – postgraduální studium (dějepis – ruština) FF UK v Praze 
 • 1979 - 1986 středoškolská pedagožka
 • 1986 – dosud  - katedra historie PF  Ústí nad Labem (od 2005 katedra historie ÚHS UJEP  Ústí nad Labem, od r. 2008 katedra historie  FF UJEP Ústí nad Labem)
 • 1980 – obhájení rigorózní práce na FF UK Praha  (PhDr.)
 • 1993 - obhájení disertační práce na FF UK Praha  (CSc.)

Výuka

 • Moderní dějiny (1918 do současnosti)
 • Specializační blok (didaktické zaměření viz granty a odborná činnost)
 • PVK: Vybrané problémy 20. století – Příčiny a důsledky rozpadu sovětského bloku
 • Příprava na SZZ a obhajobu DP
 • Úvod do didaktiky dějepisu
 • Historická exkurze (5 dní)

Studie, články, kapitoly v publikacích

 • A. ŠERBEROVÁ, Základní pedagogická dokumentace jako finální výsledek procesu tvorby dějepisného didaktického systému a jako výchozí materiál jeho etapy realizace (Základní pedagogické dokumenty – učebnice dějepisu), in: Základy oborové didaktiky (ed. Stanislav Julínek), ISBN 80-210-3495-5
 • A. ŠERBEROVÁ, Padesát let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji , in: Padesát let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji UJEP Ústí n. L. 2004, s. 7 – 28.
 • A. ŠERBEROVÁ: Didaktika dějepisu dnes: problémy, cíle a perspektivy, in: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu, CD PdF MU Brno 2004
 • A. ŠERBEROVÁ: Didaktika dějepisu dnes: úkoly, cíle, perspektivy. In: Bulletin Didaktického fóra UJEP, č. 2. Ústí nad Labem 2008. ISBN 978-80-7414-097-6
 • A. ŠERBEROVÁ.: Pedagogická praxe na katedře historie FF UJEP v Ústí nad Labem. In: Průběžná a souvislá pedagogická praxe. Sborník příspěvků z II. konference pedagogů UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2008. ISBN 978-80-7414-0005-1
 • A. ŠERBEROVÁ.: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu (Sborník – X. sjezd historiků. Ostrava 2013

Granty a odborná činnost

2000 – Grant FRVŠ č. 3974: „Modernizace učebny pro výuku didaktik společenskovědních předmětů“
2002 – Grant FRVŠ č. 1410: „Program rozšiřujícího studia pro učitele dějepisu

Dlouhodobý projekt od roku 2009

Spolupráce s organizací Člověk v tísni -  program Jeden svět na školách (Mgr. V. Urbanová) v rámci vedení kurzu Specializační blok – organizace a realizace cyklu přednášek k vybraným problémům moderních dějin spojených s prezentací dokumentárních filmů, diskuzemi a besedami s historiky, publicisty, pamětníky (Témata: Příběhy bezpráví, Krizové oblasti, Holocaust, Aktuální problémy současnosti).

 • 2009 – Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu I.
 • 2010 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu II.
 • 2011 – Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu III.
 • 2012 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu IV.
 • 2013 -  Stimulace vědecko-výzkumné č innosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu V.              
 • 2014 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu VI.                  
 • 2015 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu VII.                  
 • 2016 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu VIII.                  
 • 2017 -  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu IX.                  
 • 2018-  Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. Projekt: Nové přístupy a formy v profesní přípravě učitelů dějepisu X.           

Spolupráce při přípravě a realizaci didaktických konferencí a seminářů (5) - recenze, příspěvky, organizace

TAU – vedení kurzu (ZS 2011) v rámci projektu „To je věda, seznamte se“ .  Podpora systematické práce s žáky a studenty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Téma: Moderní dějiny USA

Bakalářské a diplomové práce

 • Andrlová Kateřina: Začlenění regionálních dějin Děčínska do výuky dějepisu na středních školách  2009 DP
 • Bálková Petra: regionální dějiny Podblanicka v dějepisném vyučování na střední škole 2011 DP
 • Bartošová Lucie: Meziválečné období v českých učebnicích dějepisu pro SŠ 2015 DP
 • Bubelová (Přibylová) Jaroslava: Scénář historického semináře se zaměřením na regionální dějiny Ústecka 2012 BP
 • Černá Jaroslava: Regionální dějiny Mnichovohradišťska ve výuce dějepisu na SŠ 2014 DP
 • Čížek Petr: Význam a využití map ve výuce dějepisu 2007 DP
 • Douděra Pavel: Historie Kuncberského panství v období baroka  2017 BP
 • Friedrichová Jana: Spolupráce škol středních, základních a mateřských s archivem, knihovnou a muzeem v Jihomoravském kraji 2009 DP
 • Gutová Adéla: Využití mezipředmětových vztahů ve výuce dějepisu na SŠ 2009 DP
 • Hlavsová Gabriela: Výuka regionálních dějin na středních školách jako doplněk národních dějin 2009 DP
 • Husáková Martina: Možnosti využití elektronické cvičebnice ve výuce dějepis v 1. ročnících SOŠ 2008 DP
 • Chobotský Jakub: Využití regionálních dějin ve výuce dějepisu na střední škole. 2017 DP
 • Janoutová (Hofmanová) Kamila: Vznik Československa v učebnicích dějepisu pro SŠ od roku 1918 do současnosti 2015 BP
 • Jansová Tereza: Problematika česko-německých vztahů ve vybraných středoškolských učebnicích 2012 DP
 • Kaura Tomáš: Porovnání tematického celku „Protektorát Čechy a Morava“ ve vybraných učebnicích 2010 DP
 • Khviadchenia Mikhail: Rasismus v současném Rusku. Od perestrojky do roku 2008 DP
 • Kolesová Andrea: Schopnosti a dovednosti žáků 7. a 9. tříd v hodinách dějepisu 2009  DP
 • Korbelová (Dudová) Michaela: Dějepisná exkurze na ZŠ a SŠ jako součást výuky 2014 DP
 • Krausová (Adlerová) Sandra: 2. pol. 20. století ve výuce dějepisu na ZŠ 2009 DP
 • Křížová Kateřina: Vývoj vzdělanosti v Hlinsku 2013 DP
 • Lukešová Michaela: Porovnání tematického celku „Století zámořských objevů“ ve vybraných učebnicích dějepisu pro ZŠ 2014 BP
 • Malín Jan: Žoldnéři v 2. pol 20. a na poč. 21. století 2011 DP
 • Mikotová Veronika: Vybrané kapitoly regionálních dějin Teplicka v dějepisném vyučování na SŠ 2014 BP
 • Mojžíš Michal: Komparace tematického celku Osvícenský absolutismus ve vybraných učebnicích dějepisu 2018 DP
 • Pecháčková Klára: Výuka regionálních dějin Karlovarska v hodinách dějepisu na SŠ 2014 DP
 • Pešek Tomáš: Obsahová analýza a a proměny interpretace tematického celku „České stavovské povstání“ ve vybraných učebnicích dějepisu 2014 DP
 • Píchová (Brožíková) Věra: Výuka regionálních dějin na SOŠ na Českolipsku 2009 DP
 • Plachá Veronika: Srpen 1968 na Karlovarsku a Sokolovsku 2015 DP
 • Plochová Kamila: Scénář historického semináře pro gymnázia. Dějiny kultury pro historiky a výtvarníky 2016 DP
 • Počinek Miroslav: Regionální dějiny Jablonecka s ohledem na soužití Čechů a Němců v dějepisném vyučování na SŠ 2013 DP
 • Proch Tomáš: Regionální dějiny Litoměřicka v dějepisném vyučování na SŠ 2014 BP
 • Prokešová Lenka: Pracovní sešit pro SŠ – Vybrané kapitoly r regionálních dějin Šluknovského výběžku se zřetelem ne dějiny města Rumburk 2009 DP
 • Rudolfová Marcela: Modelovávýuka regionálních dějin – Po stopách zaniklého Mostu 2008 DP
 • Řezníčková Zuzana: Využití literatury v hodinách dějepisu 2007 DP
 • Soběslav Jakub: Ofenzíva Tet: její obraz v amerických médiích a dopad na americkou společnost 2014 BP
 • Sypěna Vladimír: Spolupráce muzea a školy při výuce dějepisu na ZŠ 2014 DP
 • Šedivec Pavel: Ofenzíva Tet a její význam pro výsledek vietnamské války (Na základě rozboru pramenů a literatury 2008 DP
 • Šimek Jakub: Vybrané kapitoly regionálních dějin Teplicka v dějepisném vyučování na SŠ 2015 DP
 • Šimralová (Beranová) Dita: Materiály pro výuku vybraných kapitol z dějin Teplicka na SŠ 2009 DP
 • Šlapová Jana: ŽST Sokolov a její postavení v sokolovském revíru  2013 DP
 • Urbanová Alena: Analýza a komparace vědomostí a dovedností žáků z dějepisu na vybraných ZŠ a SŠ na základě didaktického testování 2016 DP
 •  Urbanová Alena: Didaktické testy a jejich využití v hodinách dějepisu 2014 BP
 • Vedralová Markéta: Úkoly k procvičování a prohloubení učiva o čsl. dějinách od r. 1945 2011 DP
 • Vendolská Kateřina: Plakát v dějepisném vyučování 2014 DP
 • Vinklárková Sandra: porovnání tematického celku „Rok 1968 až současnost v Československu“ ve vybraných učebnicích 2013 DP
 • Vocloňová (Sedlecká)  Monika: Zařazení regionálních dějin Libochovic do výuky dějepisu na ZŠ v Libochovicích 2014 BP
 • Voltnerová Lucie: Regionální dějiny v dějepisném vyučování na Gymnáziu Česká Lípa 2012 DP
 • Vyazovets Kristina: Význam vesmírného letu J. Gagarina a jeho ohlas v odborné literatuře a sovětském a zahraničním tisku 2018 BP
 • Zeman Jiří: Porovnání tematického celku „Vznik totalitního režimu a padesátá léta 20. století v Československu“ ve vybraných učebnicích 2011 DP