Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: zitek.adam@email.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • Masarykova obchodní akademie Rakovník, 2005–5009
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářské studium (obor historie), 2009–2012
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, magisterské studium (obor historie), 2012–2015
 • Univerzita Mikuláše Koperníka Toruň, Polsko (studium v programu Erasmus), 2013–2014
 • Národní archiv v Praze, IV. oddělení (1945–1989), pracovník od r. 2014
 • Ústav pro studium totalitních režimů, pracovník (částečný úvazek v rámci výzkumného projektu), 2014
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium (obor České dějiny), od r. 2015

Odborná specializace, téma disertační práce

 • protikomunistická rezistence
 • komunistický bezpečnostní a justiční aparát
 • československé a polské dějiny po druhé světové válce
 • student externího doktorského studia na FF UJEP (téma disertační práce: Odboj a odpor proti komunismu v Československu a Polsku 1944 – 1953. Komparace protikomunistických aktivit v regionálním historickém kontextu Žatecka a Kujavsko-pomořského vojvodství)

Výzkum

 • od r. 2019: Edice dokumentů z fondů komunistických stran (NA-AAN, řešitel)
 • od r. 2018: Popravení z politických důvodů 1948–1989 (ÚSTR, člen řešitelského týmu)
 • 2018–2020: Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu (ÚSTR, spolupracovník)
 • 2016–2018: Ztracené dvacetiletí 1938–1958 (SGS UJEP, člen řešitelského týmu)
 • 2014–2015: Československá justice v letech 1948–1989 a její role v trestně právní perzekuci odpůrců režimu (ÚSTR, člen řešitelského týmu)
 • 2013–2015: Za svoji ideu, za svým cílem 1939–1989 (SGS UJEP, člen řešitelského týmu)

Pravidelné výzkumné pobyty v Archiwum Akt Nowych ve Varšavě, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Slovenském národním archívu v Bratislave

Výuka

 • PVK – Moderní dějiny Polska 1918–1990

Publikační činnost

 • ZÍTEK, Adam: “Hodina odplaty se blíží …” Příklady osudů mladistvých odpůrců proti komunismu na Žatecku.  Sborník Archivu bezpečnostních složek, Praha 2015, nr. 13.
 • ZÍTEK, Adam: „Akce K“ v severozápadních Čechách. Průběh a důsledky likvidace klášterů. In: MAREŠ, Jan (ed.): Poohří 5 Litoměřice, Louny 2016.
 • ZÍTEK, Adam: „Brouk imperialismu”. Mandelinka bramborová a propaganda v zemích východního bloku. Historický obzor, 2017, č. 7/8.
 • ZÍTEK, Adam: „Przeciwko komunistom z bronią w ręku.” Przykłady działań antykomunistycznych w Europie Środkowej oraz Wschodniej w II połowie XX wieku. In: XIX OZHS Toruń 2015. Historia – w drodze ku przyszłości, Toruń 2016.
 • ZÍTEK, Adam: Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Czechosłowacji i Polscew latach 1944–1949. Zarys problematykina przykładzie dwóch miast – Torunia i Žatca. In: BUŁHAK, Władysław – PAZIK, Przemysław (eds.): X. Letnia Szkoła Historii Najnowszej, Warszawa 2017.
 • ZÍTEK, Adam: Jeden z Bogatajových mužů. Příběh kurýra Josefa Kopeckého. Paměť a dějiny, 2017, č. 4.
 • ZÍTEK, Adam: Judexova odbojová protikomunistická organizace. Případ vystoupení volyňských Čechů proti komunistickému režimu. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin (eds.): Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Brno 2018.
 • ZÍTEK, Adam: Konfident dvou totalit. Životní příběh Břetislava Jeníčka. Paměť a dějiny, 2015, č. 4.
 • ZÍTEK, Adam: Ladislav Lorek: kariéra generálního prokurátora. Paginae historiae, Praha 2016, č. 24/2.
 • ZÍTEK, Adam: Muzeum poznaňského povstání. Paměť a dějiny, 2014, č. 4.
 • ZÍTEK, Adam: Pomníky chtěné a nechtěné. Vyrovnávání se s minulostí v Polsku. Paměť a dějiny, 2018, č. 1.
 • ZÍTEK, Adam: Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Historický obzor, 2013, č. 5/6.
 • ZÍTEK, Adam:Referendum a volby v Toruni. Regionální pohled na poválečný politický vývoj v Polsku. In: FRIEDL, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Blanka – ŠKERLOVÁ, Jana (eds.): Parlamentní volby 1946 a Československo: souvislosti, prognózy, fakta, následky, Praha 2017.
 • ZÍTEK, Adam: Úřad předsednictva vlády – Generální sekretariát Hospodářské rady. Nástin dějin původce a archivního fondu. Paginae historiae, 2018, č. 26/1.
 • ZÍTEK, Adam: Vybrané justiční a státobezpečností fondy uložené v polských archivech. Paginae historiae, 2018, č. 26/1.
 • ZÍTEK, Adam – FRIEDL, Jiří: „Laskavě prosíme o zatčení…“ Politické represe v Polsku po druhé světové válce ve světle snah o emigraci přes ČSR. Paměť a dějiny, 2020, č. 2.
 • ZÍTEK, Adam – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Lexikon nejvyšších představitelů československé justice v letech 1948–1989, Praha 2019.

Další výstupy

 • Výstava Labyrintem dějin českých zemí, NA, 2018 (spolupráce na přípravě)