Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: vilem.zabransky@ujep.cz
tel.: 475 286 418
kancelář: A 104

ORCID: 0000-0002-0627-2379

Researcher ID: E-4075-2018

Scopus ID: 56910175900

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vilem-Zabransky

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009–dosud, Odborný asistent na Katedře historie FF UJEP
 • 2007–2012, FF UJEP, Doktorské studium, Obor České dějiny (Ph.D.), disertační práce: Stát se měšťanem. Sociální mobilita a migrace do pražských královských měst v první polovině 17. století
 • 2007–2009, Externí výuka na Katedře historie FF UJEP
 • 2006–2009, Učitel na ZŠ a MŠ Smidary
 • 2000–2006, PF UJEP, Magisterské studium, Obor Učitelství pro SŠ, dějepis – zeměpis (Mgr.), diplomová práce: Příjímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612–1658

Odborná specializace

 • Dlouhodobě se věnuje dějinám měst (sociální a hospodářské dějiny, samospráva) a studiu obyvatelstva v raném novověku (migrace a demografické aspekty). Vedle toho se soustředí na historickogeografický výzkum zejména přírodních hazardů v historické perspektivě, vývoji osídlení, komunikací a krajiny ve středověku – 20. století

Ocenění

 • 2006, Cena Josefa Šusty, Sdružení Historiků České republiky (Historický klub 1872).

Výzkum a projektová činnost

 • 2018–2022, Spoluřešitel projektu MK ČR, NAKI, Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří, č. DG12P02OVV066.
 • 2020–2022, Spoluřešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VVV, Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436.
 • 2020–2022, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Prameny a historický narativ.
 • 2019–2021, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí.
 • 2017–2019, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech.
 • 2017–2020, Spoluřešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VVV, Podpora kompetencí, gramotností  a  exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594.
 • 2016–2018, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku.
 • 2012–2015, Spoluřešitel projektu MK ČR, NAKI, Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, DF12P01OVV009.
 • 2012–2015, Řešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VK, Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně, CZ.1.07/2.3.00/30.0062.
 • 2011–2015, Spoluřešitel projektu MK ČR, NAKI, Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost, DF11P01OVV014.
 • 2013–2015, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Krajina – lidé – katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě.
 • 2013–2015, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století.
 • 2011–2013, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů.
 • 2010–2012, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Normy, disciplinace a sociální praxe v raném novověku.
 • 2009–2012, Spoluřešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VK, A POTENTIA AD ACTUM – Od možnosti ke skutečnosti, CZ.1.07/2.3.00/09.0168.
 • 2009, Spoluřešitel grantu Česko-německého fondu budoucnosti – Vydání česko-německého sborníku Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, 5 09 0793.
 • 2009, Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol – Města a městská společnost ve středoevropském prostoru od počátku do raného novověku – povinně volitelný kurz na Katedře historie FF UJEP, 2519 G5.
 • 2008, Spoluřešitel grantu Česko-německého fondu budoucnosti – Českoněmecká diskuse o městských knihách.

Publikační činnost

 • ŘÍČAN, Jaroslav – PEŠOUT, Ondřej – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Nástroj zjišťující epistemická přesvědčení učitelů v kontextu výuky historie, Pedagogika 72, č. 1, 2022, s. 47-76.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Proměny krajiny Konojed, in: Konojedská preludia, Jakub Pátek et. al., Ústí nad Labem 2021, s. 13-27.
 • RAŠKA, Pavel – Zábranský, Vilém, Historické sesuvy a výpověď dokumentárních pramenů; Sesuvná kalamita 1770 a sesuv u Kozího vrchu, in: Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy, Doprovodná publikace k výstavě pořádané v Muzeu města Ústí nad Labem od 24. 11. 2021 do 27. 3. 2022 = Ústecké muzejní sešity, sv. 13, ed. Zuzana Vařilová, Ústí nad Labem 2021, s. 18-24, 25-30, ISBN 978-80-86475-64-6.
 • ŘÍČAN, Jaroslav – ZÁBRANSKÝ, Vilém et. al., Rozvoj kritického myšlení při výuce dlouhého 16. století, Ústí nad Labem 2021, ISBN: 978-80-7561-293-9.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Krajiny Zahořan, in: Zahořany – cesta prostorem a časem, Jakub Pátek et. al., Ústí nad Labem 2020, s. 191-216, ISBN: 978-80-7561-262-5.
 • HRUBÁ, Michaela – ZÁBRANSKÝ, Vilém – RAŠKA, Pavel et. al., Historický atlas měst České republiky, sv. č. 32 – Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2020, ISBN: 978-80-7561-288-5.

 • ZÁBRANSKÝ, Vilém – RAŠKA, Pavel, Die Wege und Städte in Nordböhmen in der frühen Neuzeit und Möglichkeiten ihrer Erforschung, in: Martin Holý – Michaela Hrubá – Tomáš Sterneck (Hg.), Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation (= Geschichte. Forschung und Wissenschaft, Band 57), Berlin 2019, S. 85–96, ISBN 978-3-643-13941-2.

 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Krajina Milešovska v raném novověku, její vnímání a poznávání, in: Pátek, Jakub a kol., Milešov ve středověku a novověku, 2. vydání, Ústí nad Labem 2018, s. 19-32, ISBN: 978-80-7414-775-3.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Koupil sobě místo jarmarečný. Topografie litoměřických výročních trhů v 17. století, Documenta pragensia Supplementa VII, 2017, s. 347–360, ISSN 2570-9895, ISBN 978-80-7561-152-9.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém – RAŠKA, Pavel, Periferie obrazu: Idealizované a reálné zázemí města na vedutách Ústí nad Labem a Litoměřic, Documenta Pragensia 36, 2017, s. 265-276, ISSN 0231-7443.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – BRÁZDIL, Rudolf – LAMKOVÁ, Jana, The late Little Ice Age landslide calamity in North Bohemia: triggers, impacts and post-landslide development reconstructed from documentary data (case study of the Kozí vrch landslide), Geomorphology 255, 2016, s. 95-107, ISSN 0169-555X, IF 2015 = 3.256.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Perception and Identification of the Milešov Landscape in the Early Modern Age, in: Milešov in the Medieval and Modern Era, Pátek, Jakub et al., Ústí nad Labem 2015, pp. 19-33, ISBN 978-80-7414-969-6.
 • PODROUŽEK, Kamil – ZÁBRANSKÝ, Vilém a kol., Milešov. Historie, kulturní památky a jejich dokumentace, Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-940-5.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Krajina Milešovska v raném novověku, její vnímání a poznávání, in: Pátek, Jakub a kol., Milešov ve středověku a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 19-32, ISBN: 978-80-7414-775-3.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Dubišar, Jakub, Using Documentary Data to Reconstruct Social Responses and Local-Based Adaptation Strategies to Landslide and Flood Hazards in N Czechia, in: Engineering Geology for Society and Territory, Berlin 2015, pp. 443-446, ISBN 978-3-319-09407-6, DOI 10.1007/978-3-319-09408-3_77.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Die böhmisch-sächsische Grenze und ihre Darstellung in der Frühen Neuzeit, in: Velímský, Tomáš et al., Die Region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, S. 67-81, ISBN 978-80-7414-970-2.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Česko-saská hranice a její mapování v raném novověku, in: Velímský, Tomáš a kol., Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 61-74, ISBN 978-80-7414-971-9.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Migrace měšťanů do měst pražských v kontextu třicetileté války. Sociální aspekty a radní praxe, Theatrum historiae 16, 2015, s. 135-151, ISSN 1802-2502.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Dubišar, Jakub – Kadlec, Antonín – Hrbáčová, Alena – Strnad, Tomáš, Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective, Natural Hazards 70, 2014, 1, pp. 705-732, ISSN 0921-030X, IF 2013 = 1,958, DOI 10.1007/s11069-013-0839-z.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Rolls of Freemen – a quality of quantity. Research issue of urban migration and archival sources on example of Prague in pre-statistical period, in: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions. V. Abitare, amministrare e misurare la città, Catania 2014, pp. 1509-1514, ISBN 978-88-98547-13-5.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími, Geografické rozhledy 23, 2014/4, 30-32, ISSN 1210-3004.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Hartvich, Filip, Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí analýzy, dokumentárních dat a terénních metod, Zprávy o geologických výzkumech 2013, Praha 2013, s. 154-158, ISSN 0514-8057.
 • RAŠKA, Pavel – DUBIŠAR, Jakub – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Vybraná přírodní ohrožení v Ústí nad Labem ve 2. polovině 19. století a jejich společenská reflexe, Ústecký sborník historický, 2012, 1-2, s. 23-49, ISSN 0231-9349.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Středověké a raně novověké město – příklad metodického postupu ve výuce, in: Märc, Josef a kol., Mezioborové vztahy ve výuce dějepisu. Stupínek, jeviště a plátno, Ústí nad Labem 2011, s. 114-120, ISBN 978-80-7414-257-4.
 • HRUBÁ, Michaela – SULITKOVÁ, Ludmila – ZÁBRANSKÝ, Vilém (edd.),Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-7414-230-7.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku, in: Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Documenta Pragensia 28, 2010, s. 381-389, ISSN 0231-7443.
 • HRUBÁ, Michaela – SULITKOVÁ, Ludmila – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Zpráva - Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih. Vědecká konference, Ústí nad Labem, 30.-31. října 2008, Sborník archivních prací 59, 2009, č. 2, s. 572-583.
 • PISTULKA, Martin – ZÁBRANSKÝ Vilém, Potravinářská řemesla v letech 1600–1622 v světle Knihy měšťanských práv Starého Města pražského. Příspěvek k migraci městského obyvatelstva raného novověku, in: Dobrou chuť, velkoměsto. Documenta Pragensia 25, 2007, s. 183-192.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612–1658, Zpravodaj Historického klubu Praha : Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) 18, č. 1-2, 2007, s. 7-32.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 16121658, in: Sborník prací z 12. celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006, Ostrava 2007, s. 31-41.
 • RAŠKA, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Podmíněnost svahových pohybů v Ústeckém středohoří, in: Geografický pohled na současné Česko, eds. Martin Balej – Milan Jeřábek (=Acta  Universitatis Purkynianae 100, Studia Geographica  VI.), Ústí nad Labem 2004, s.  273-279.

Účast na konferencích

 • 2021, Praha, „Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem odměna“. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech II (Filosofický ústav Akademie věd, v.v.i., Centrum medievistických studií), příspěvek: Celní rejstříky města Litoměřic za třicetileté války
 • 2018, Litoměřice, Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech (FF UJEP, HU AV ČR, Výzkumné centrum historické geografie, Zeměměřický úřad), příspěvek: Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských Čech
 • 2018, Jimlín, Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku, Poohří 8 (spolek Historie a současnost Poohří, Zámek Nový Hrad, Oblastní muzeum v Lounech, SOkA Louny, FF UJEP), příspěvek: Oblast Lounska z hlediska kartografického
 • 2017, Olomouc, 11. sjezd českých historiků (FF UPOL, Sdružení historiků České republiky), příspěvek: Ziegenberg 1770 – Obraz katastrofy: Velké evropské osudy malého českého sesuvu
 • 2017, Brno, Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III. (Centrum dopravního výzkumu), příspěvek: Možnosti využití písemných operátů prvního vojenského mapování při studiu cestní sítě na příkladu Ústecka a Děčínska
 • 2016, Praha, Raně novověké město jako komunikační uzel (FF UJEP, HU AV ČR, Archiv hlavního města Prahy), příspěvek: Cesty a města v severozápadních Čechách v raném novověku
 • 2016, Plzeň, Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě (Ústav pro českou literaturu AV ČR, NG v Praze, ZM v Plzni, ZG v Plzni), příspěvek: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě
 • 2015, Praha, Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii (FF UJEP, HU AV ČR, FHS UK v Praze, Archiv hlavního města Prahy), příspěvek: Periferie obrazu: Idealizované a reálné zázemí města na vedutách Ústí nad Labem a Litoměřic
 • 2015, Praha, Rynek, (náměstí), tržiště – místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech (Archiv hlavního města Prahy, FF UJEP), příspěvek: Koupil sobě místo jarmarečný. Topografie litoměřických výročních trhů v 17. století
 • 2015, Kobylí, Environmentální dějiny Česka a Slovenska (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Collegium Carolinum, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, PřF UK), příspěvek: Krajina – lidé – katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě
 • 2014, Pardubice, Město a válka (FF UPCE), příspěvek: Migrace měšťanů do měst pražských v kontextu třicetileté války. Sociální aspekty a radní praxe
 • 2013, Catania, Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions (Associazione Italiana di Storia Urbana), příspěvek: Rolls of Freemen – a quality of quantity. Research issue of urban migration and archival sources on example of Prague in pre-statistical period
 • 2012, Praha, 11th International Conference on Urban History: Cities & Societies in Comparative Perspective, příspěvek: Becoming a townsman. The integration of burgher immigrants into society and town council directive in early modern Prague
 • 2012, London, Crisis: Interruptions, Reactions, and Continuities in Central and Eastern Europe (United College London), příspěvek: Social upheavals and migration crisis in the first half of 17th century on example Prague
 • 2011, Úštěk, Drobné památky a krajina (FF UJEP), příspěvek: Možnosti financování oprav drobných památek z pohledu nestátních neziskových organizací
 • 2011, Ostrava, X. sjezd českých historiků (FF OU, Sdružení historiků České republiky), příspěvek: Možnosti a meze studia migrace měšťanů v raném novověku
 • 2008, Praha, Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí (Archiv hlavního města Prahy), příspěvek: Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku
 • 2006, Ostrava, HISTORIE 2006 (FF OU Ostrava), příspěvek: Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612-1658

Studijní, přednáškové pobyty a stáže

 • 2021, Leiden University, Nizozemí, 1 týden
 • 2019, Leiden University, Nizozemí, 1 týden
 • 2018, Leiden University, Nizozemí, 1 týden
 • 2017, Leiden University, Nizozemí, 1 týden
 • 2015, University of Leicester, Centre for Urban History, Velká Británie, 2 týdny
 • 2014, Leiden University, Centre for Modern Urban Studies, Nizozemí, 2 týdny
 • 2014, UPOL, Katedra historie, 2 týdny
 • 2014, HU AV ČR, 2 týdny
 • 2013, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra histórie, Slovensko, 1 týden
 • 2011, Leiden University, Nizozemí, 1 týden
 • 2009, Institut für vergleichende Städtegeschichte an der Universität Münster, Německo, 1 týden
 • 2005–2006, University of Wroclaw, 3 měsíce
 • 2005, University of Newcastle upon Tyne, 5 měsíců

Vedené kvalifikační práce

 • 2022, Barátová Vendula, Sirotci a obyvatelé města Uherské Hradiště na začátku 18. století, BP.

 • 2022, Cvrček Jakub, Svět podle Dalimila. Analýza sídel uvedených v Dalimilově kronice na historickém území Čech, Moravy a Slezska, DP.

 • 2022, Hladík Petr, Proměny kulturní krajiny města Verneřice v 19. a 20. století, BP.

 • 2022, Medková Barbora, Proměna krajiny a urbanismu Bynova, BP.

 • 2022, Neumanová Šárka, Proměny vinařství a ovocnářství v městečku Třebenice mezi lety 1850-1950, BP.

 • 2022, Rusová Dita, Proměna hradeb a výstavba kolonie U Matky Boží v Lounech, BP.

 • 2022, Wagner Vojtěch, Historicko-geografický vývoj města Kynšperk nad Ohří, DP.

 • 2021, Vnoučková Eva, Poddanské město Benešov v 2. polovině 17. století ve světle kontraktních knih, DP.
 • 2021, Prudký Martin, Proměna krajiny a sídel na pomezí okresů Litoměřice a Ústí nad Labem v 2. polovině 20. století, DP.
 • 2021, Štindlová Markéta, Obyvatelstvo farnosti Řehlovice v druhé polovině 18. století, BP.
 • 2020, Studničková, Michaela, Demografické změny v Krupce v 2. polovině 18. století, BP.
 • 2020, Bydžovská, Tereza, Noví měšťané roudničtí a jejich integrace v 17. a 18. století, DP.
 • 2020, Coubalová, Eliška, Lidé na březích řeky v katastru Lysé nad Labem v historické perspektivě, DP.
 • 2020, Vondrášek Josef, Rakovnické městské elity na počátku 17. století, DP.
 • 2019, Ebertová, Ludmila, Životní prostředí v okresu Ústí nad Labem 1948-1968, DP.
 • 2019, Kleinerová, Jana, Vývoj správy silnic v litoměřickém okrese od roku 1945, DP.
 • 2019, Kodajková, Kateřina, Ve stínu stromů aneb historická paměť krajiny zámeckého parku. Kynžvartský park a jeho funkce v krajinné kultuře 19. století, DP.
 • 2019, Marková, Hana, Haberská cesta, její průběh a proměny v kontextu I. vojenského mapování, DP.
 • 2019, Pelc, František, Vznik a vývoj železniční tratě Louny-Libichovice, BP.
 • 2019, Pilzová, Lucie, Katastrofální povodeň v roce 1927 a vyrovnávání se s jejími následky, DP.
 • 2019, Sochorová, Tereza, Demografické změny na Chomutovsku v druhé polovině 18. století, BP.
 • 2019, Schweinerová, Sabina, Městské právo získal, přísahu složil. Migrace měšťanů do Chomutova v 18. století, BP.
 • 2019, Tvrdíková, Daniela, Teplické prameny v německy psaných tiscích do roku 1800, DP.
 • 2019, Vondrouš, Jan, Územní změny v pohraniční oblasti osady Strickerhäuser, BP.
 • 2019, Zuzánek, Václav, Cestopis jako obraz renesančního vnímání světa, BP.
 • 2018, Coubalová, Eliška, Urbanistický a krajinný vývoj města Lysé nad Labem v 17. – 1/3. 20. století, BP.
 • 2018, Bydžovská Tereza, Migrace do Roudnice nad Labem v letech 1669–1800, BP.
 • 2018, Švestka, Tomáš, Vývoj části česko-saské hranice na Kraslicku, BP.
 • 2017, Brabcová, Tereza, Obyvatelé a každodennost v Litoměřicích v zrcadle pamětní knihy městských písařů (1570–1607), BP.
 • 2017, Černý, Ivo, Úloha, funkce a význam cest a silnic v 16.–20. století na příkladu komunikace Litoměřice-Libčeves, DP.
 • 2017, Dlouhá, Anna, Pronásledování tajných evangelíků v Čechách v 18. století. Případ Jana Beneše versus Jiráskova fikce, BP.
 • 2017, Hofman, Rudolf, Urbanistický vývoj České Lípy 19. a 20. století znázorněný v aplikaci History pin, BP.
 • 2017, Kostelecká, Kristýna, Černá kniha městečka Smidar 1631–1769, BP.
 • 2017, Pilzová, Lucie, Povodeň na Teplicku v roce 1927 a její dopady na obyvatelstvo, BP.
 • 2017, Vondřášek, Josef, Primátor Šimon Žlutický a Rakovník na počátku 17. století, BP.
 • 2017, Vorlíčková, Tereza, Kulturní krajina a urbanizace města Cvikova na konci novověku a začátku 20. století, BP.
 • 2016, Buchtelová, Barbora, Zemské stezky na moravsko-uherském pomezí s důrazem na uherskou stezku, DP.
 • 2016, Hrycenková, Ludmila, Hospodaření se zádušním majetkem litoměřických kostelů v 17. století s důrazem na kostel Všech svatých a kostel sv. Vojtěcha, DP.
 • 2015, Antonyová, Tereza, Dluhy královského města Litoměřic v Knize dlužních úpisů z let 1597–1621, BP.
 • 2015, Bořilová, Markéta, Příjmy a výdaje z mostu v Litoměřicích v letech 1677–1692, BP.
 • 2015, Casková, Michaela, Noví měšťané českolipští ve světle nejstarší městské knihy z let 1461–1722, BP.
 • 2015, Černý, Ivo, Zemské stezky a silnice v úseku Hospozínek-Velemín ve světle map a dokumentů 16. až 20. století a jejich průběh dnes, BP.
 • 2015, Weilová, Kristýna, Těžební činnost ve Stříbře v první třetině 16. století, DP.
 • 2014, Hrycenková, Ludmila, Účetní registra děkanského kostela Všech Svatých v Litoměřicích, 1638–1655, BP.
 • 2014, Konečná, Vladimíra, Registra šosovní litoměřická, 1505–1516, BP.
 • 2014, Tvrdíková, Daniela, Škola jednoty bratrské v Mladé Boleslavi v raném novověku, BP.
 • 2014, Waicová, Simona, Městská kniha Hradčan zápisná dluhů na gruntech pojištěných i jiných prostých všelijakých smluv (1565–1591), BP.
 • 2013, Zástřešková, Tereza, Řemesla a povolání v Poznamenání nájemníků a podruhů na Starém Městě pražském z roku 1608, BP.
 • 2012, Vlčková, Karolína, Podoba urbanizace Ústí nad Labem. Lokalizace kreseb Ernsta Gustava Doerella za užití History Pin, BP.
 • 2012, Weilová, Kristýna, Příjmy a vydání hor olověných města Stříbra roku 1521, BP.

Další aktivity