Sidebar

14
lis, st
48 Aktuality

Kontakty

e-mail: vilem.zabransky@email.cz
tel.: 475 286 418
kancelář: A 104

Vzdělání, profesní životopis

 • 2009 - dosud Odborný asistent na Katedře historie FF UJEP
 • 2007 - 2012 FF UJEP, Doktorské studium, Obor České dějiny (Ph.D.)
 • 2007 - 2009 Externí výuka na Katedře historie FF UJEP
 • 2006 - 2009 Učitel na ZŠ a MŠ Smidary
 • 2000 - 2006 PF UJEP, Magisterské studium, Obor Učitelství pro SŠ, dějepis – zeměpis Diplomová práce: Příjímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 1612-1658
 • V roce 2006 získal Šustovu cenu Sdružení Historiků České republiky (Historický klub 1872) za studii Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstských knih měšťanských práv 1612-1658.

Odborná specializace

 • Dějiny měst a migrace městského obyvatelstva ve středověku a raném novověku, historická geografie.

Výzkum

 • 2012–2015, Řešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VK, Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně, CZ.1.07/2.3.00/30.0062.
 • 2010–2015, Spoluřešitel projektu MK ČR, NAKI, Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost, DF11P01OVV014.
 • 2013–2015, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Krajina – lidé – katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě.
 • 2013–2015, Řešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století.
 • 2011–2013, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů.
 • 2010–2012, Spoluřešitel projektu Interní grantové agentury UJEP, Normy, disciplinace a sociální praxe v raném novověku.
 • 2009–2012, Spoluřešitel projektu ESF – MŠMT ČR, OP VK,A POTENTIA AD ACTUM – Od možnosti ke skutečnosti, CZ.1.07/2.3.00/09.0168.
 • 2009, Řešitel grantu Česko-německého fondu budoucnosti – Vydání česko-německého sborníku Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, 5 09 0793.
 • 2009, Řešitel grantu Fondu rozvoje vysokých škol – Města a městská společnost ve středoevropském prostoru od počátku do raného novověku – povinně volitelný kurz na Katedře historie FF UJEP, 2519 G5.
 • 2008, Řešitel grantu Česko-německého fondu budoucnosti – Českoněmecká diskuse o městských knihách.

Publikační činnost

 • Raška, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Brázdil, Rudolf – Lamková, Jana, The late Little Ice Age landslide calamity in North Bohemia: triggers, impacts and post-landslide development reconstructed from documentary data (case study of the Kozí vrch landslide), Geomorphology 255, 2016, s. 95-107, ISSN 0169-555X, IF 2015 = 3.256.
 • Podroužek, Kamil – ZÁBRANSKÝ, Vilém a kol., Milešov. Historie, kulturní památky a jejich dokumentace, Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-940-5.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Krajina Milešovska v raném novověku, její vnímání a poznávání, in: Pátek, Jakub a kol., Milešov ve středověku a novověku, s. 19-32, ISBN: 978-80-7414-775-3.
 • Raška, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Dubišar, Jakub, Using Documentary Data to Reconstruct Social Responses and Local-Based Adaptation Strategies to Landslide and Flood Hazards in N Czechia, in: Engineering Geology for Society and Territory, Berlin 2015, pp. 443-446, ISBN 978-3-319-09407-6, DOI 10.1007/978-3-319-09408-3_77.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Česko-saská hranice a její mapování v raném novověku, in: Velímský, Tomáš a kol., Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech, Ústí nad Labem 2015, s. 61-74, ISBN 978-80-7414-971-9.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Migrace měšťanů do měst pražských v kontextu třicetileté války. Sociální aspekty a radní praxe, Theatrum historiae 16, 2015, s. 135-151, ISSN 1802-2502.
 • Raška, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Dubišar, Jakub – Kadlec, Antonín – Hrbáčová, Alena – Strnad, Tomáš, Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective, Natural Hazards 70, 2014, 1, pp. 705-732, ISSN 0921-030X, IF 2013 = 1,958, DOI 10.1007/s11069-013-0839-z.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Rolls of Freemen – a quality of quantity. Research issue of urban migration and archival sources on example of Prague in pre-statistical period, in: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions. V. Abitare, amministrare e misurare la città, Catania 2014, pp. 1509-1514, ISBN 978-88-98547-13-5.
 • Raška, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Vodní toky a říční niva v životě lidí napříč staletími, Geografické rozhledy 23, 2014/4, 30-32, ISSN 1210-3004.
 • Raška, Pavel – ZÁBRANSKÝ, Vilém – Hartvich, Filip, Rekonstrukce historické svahové deformace při Kozím vrchu u Ústí nad Labem pomocí analýzy, dokumentárních dat a terénních metod, Zprávy o geologických výzkumech 2013, Praha 2013, s. 154-158, ISSN 0514-8057.
 • Raška Pavel – Dubišar, Jakub – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Vybraná přírodní ohrožení v Ústí nad Labem ve 2. polovině 19. století a jejich společenská reflexe, Ústecký sborník historický, 2012, 1-2, s. 23-49, ISSN 0231-9349.
 • Zábranský,Vilém, Možnosti financování oprav drobných památek z pohledu nestátních neziskových organizací, in: Kamil Podroužek a kol.,Drobné památky a krajina, (v tisku).
 • ZÁBRANSKÝ,Vilém,Social control and migration on example 17th century Prague: Possibilities and limits of micro-history research, in: Hohkamp, M. – Hrubá,M.– Štefanová, D.– Zábranský, V. a kol., Mikro- und Makrogeschichte, (v tisku).
 • ZÁBRANSKÝ,Vilém, Stát se měšťanem, norma a praxev raně novověké Praze, in: David Tomíček a kol.,Normy, disciplinace a sociální praxe v raném novověku, (v tisku).
 • ZÁBRANSKÝ,Vilém, Středověké a raně novověké město – příklad metodického postupu ve výuce, in: Märc, Josef a kol., Mezioborové vztahy ve výuce dějepisu. Stupínek, jeviště a plátno, Ústí nad Labem 2011, s. 114-120, ISBN 978-80-7414-257-4.
 • Hrubá, Michaela – Sulitková, Ludmila – ZÁBRANSKÝ Vilém (edd.),Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih, Ústecký sborník historický, Supplementum 1, Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-7414-230-7.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku, in: Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí, Documenta Pragensia 28, 2010, s. 381-389, ISSN 0231-7443.
 • Hrubá, Michaela – Sulitková, Ludmila – ZÁBRANSKÝ, Vilém, Zpráva - Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih. Vědecká konference, Ústí nad Labem, 30.-31. října 2008, Sborník archivních prací 59, 2009, č. 2, s. 572-583.
 • Pistulka, Martin – ZÁBRANSKÝ Vilém, Potravinářská řemesla v letech 1600–1622 v světle Knihy měšťanských práv Starého Města pražského. Příspěvek k migraci městského obyvatelstva raného novověku, in: Dobrou chuť, velkoměsto. Documenta Pragensia 25, 2007, s. 183-192.
 • ZÁBRANSKÝ, Vilém, Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 16121658, in: Sborník prací z 12. celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006, Ostrava 2007, s. 31-41.

Další aktivity

Člen Okrašlovacího spolku Smidarska, o.s.
http://smidarsko.cz