Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: kadlec.antonin@email.cz
tel.: 773 782 831
pracoviště: NPÚ, ú. o. p. v Ústí nad Labem

Vzdělání, profesní životopis

 • 2018 - dosud NPU
  Památkář, oddělení územních Garantů
 • 2017 - dosud NPU
  Dokumentátor na projektu Cíl2 „Naše kulturní dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“
 • 2016 - 2018 NPU
  Administrátor projektu NAKI „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“
 • 2012 - 2015 NPU
  Administrátor projektu NAKI „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“
 • 2013 - dosud FF UJEP
  Doktorské studium – obor České dějiny (prezenční)
 • 2010 - 2013 FF UJEP
  Navazující magisterské studium – Historie jednooborová
 • 2007 - 2010 FF UJEP
  Bakalářské studium – Historie jednooborová
 • 2004 - 2007 Gymnázium Lovosice

Odborná specializace, téma disertační práce

Dějiny předmětů, výtvarné umění v době lucemburské, dizertační práce na téma: Zbraně a zbroj v malbě doby vlády Václava IV.

Výzkum

NAKI
„Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“ (2012-2015)

NAKI II
„Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“

Cíl 2
Naše kulturní dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“

SGS UJEP
„Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů“ (2012-2013)

„Krajina-lidé-katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě“ (2014-2015)

„Korupce a klientelismus napříč staletími“ (2014-2016)

Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku“ (2016-2018)

Výuka

 • PVK – Zbraně, zbroj a válečnictví ve středověku (prezenční i kombinovaná forma)
 • Dokumentace památek II. (kombinovaná froma)

Publikační činnost

 • KADLEC, Antonín, Ochrana bojovníka v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV., in: HISTORICA OLOMOUCENSIA 41, Olomouc 2012, s. 87 an.
 • KADLEC, Antonín, Využití rukopisné malby pro studium militarií přelomu 14. a 15. století na modelovém příkladu Bible litoměřicko-třeboňské, Porta bohemica 6, Litoměřice 2013, s. 105­–117.
 • Raška, P. – Zábranský, V. – Dubišar, J. – Kadlec, A. – Hrbáčová, A. – Strnad, T. Documentary proxies and interdisciplinary research on historic geomorphologic hazards: a discussion of the current state from a central European perspective,Natural Hazards, 2014, roč. 70, č. 1, s. 705–732.
 • KADLEC, Antonín, Figurativní předměty v českém gotickém umění na příkladu militarií ve Zmrtvýchvstání Krista od Mistra Třeboňského oltáře, Ústecký sborník historický, Supplementum 1/2, Ústí nad Labem (v tisku), s. 53–67.
 • HRUBÝ, Petr – ALTOVÁ, Eva – KADLEC, Antonín, Metodika dokumentace drobných památek, Ústí nad Labem 2015.
 • KADLEC, Antonín, Umění a oděv, oděv a mění. Příspěvek k diskusi o soše Madony z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, in: NACHTMANNOVÁ, Alena – KLAPETKOVÁ, Olga, Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, Praha 2016, s. 30–39.
 • KADLEC, Antonín, Beze zbroje, in: NACHTMANNOVÁ, Alena – KLAPETKOVÁ, Olga, Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské, Praha 2017, s. 157–166.
 • KADLEC, Antonín, Ikonografie militárií v nástěnné malbě doby vlády Václava IV., In: kolektiv autorů, Sborník Semináře historie odívání, Hradec Králové 2017, s. 86-98.
 • KADLEC, Antonín, Reflexe boje a válečnictví ve středověku, In: SMOLOVÁ, Hanka, (ed.) Sborník Replicon. Soubor vybraných přednášek z ročníků 2013–2016, Praha 2017, s. 47–55.
 • KADLEC, Antonín, Proměny cestních systémů, in: PODROUŽEK, Kamil a kol., TERR_ S_CR_ INCOGNIT_, Ústí nad Labem 2018, s. 100-106.

Další výstupy

 • Petr Hrubý – Antonín Kadlec – Jan Leibl – Marta Pavlíková, Cesta kolem světa, fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929, Ústí nad Labem 2015–2016¨
 • Petr Hrubý – Eva Altová – Tomáš Brož – Šimon Eismann – Jan Frundl – Jan Horák – Vít Honys – Antonín Kadlec – Miroslav Kolka – Tereza Konvalinková – Alžběta Kratochvílová – Ondřej Malina – Jan Peer – Kamil Podroužek – Lucie Radová – David Skalický – Jaroslav Skopec – Táňa Šimková – Michal Trněný – Hana Veselá – Jindřich Zajíc, Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech, 2015, přístupné na: http://mapy.npu.cz/flexviewers/dopa/