Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: marcela.zemanka@gmail.com
kancelář: A 216, A 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 1999-2003: Gymnázium Děčín
 • 2003-2009: Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích, magisterský obor Kulturní historie, diplomová práce: „Kéž bych byl malířem.“ František Thun v době předbřeznové (pod vedením Mgr. Zdeňka Bezecného, PhD.)
 • 2006: Karl Eberhardts Universität Tübingen, Německo (Program Erasmus - Sokrates)
 • 2007: 2. místo na celostátní studentské vědecké konferenci (SVOČ) Historie 2007
 • 2009- současnost: Filozofická fakulta UJEP, postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2006-2009: redakce zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice, externí redaktorka
 • 2008-2009: Střední umělecká škola sv. Anežky v Českém Krumlově, výuka předmětu Dějiny výtvarné kultury
 • 2009-současnost: Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín, archivářka

Odborná specializace

 • Šlechta v 19. století
 • Kulturní dějiny 19. století

Výzkum

 • IGA UJEP 63244/15000101, Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku raného novověku do 19. století
 • GAČR P405/10/J060, Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století (Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts). Pod vedením: Prof. Dr. Miloš Havelka, Fakulta humanitních studií UK. (Bilaterální projekt s graduačním kolegiem Ludwig-Maxmilians-Universität München, pod vedením: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel)

Publikační činnost

 • Marcela OUBRECHTOVÁ, Mezi Prahou, Drážďany a Evropou. Cesty Františka Thuna k umění. In: Historie 2007. Sborník prací k 13. celostátní studentské vědecké konference konané dne 6. a 7. prosince 2007 v Praze, Praha 2008, s. 219-246.
 • Marcela OUBRECHTOVÁ, Na děčínském zámku. Dospívání Františka Thuna (1809-1826), Zpravodaj Historického klubu 19, 2008, č. 1-2, s. 24-45.
 • Marcela OUBRECHTOVÁ, Thunovo frenologické okouzlení. „Nová ta věc stala se pomíjející libůstkou a hračkou, DaS 31, 2009, č. 8, s. 23-25.
 • Marcela OUBRECHTOVÁ, Duchovní orientace děčínských Thun-Hohensteinů v době předbřeznové. In: Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová (edd.) Náboženství v českých zemích v „dlouhém 19. století“ (1780-1918), v tisku.
 • Marcela OUBRECHTOVÁ, Sbor pro vlasteneckou archeologii. Počátky české památkové péče při Vlasteneckém muzeu. In: Fenomén muzeum v 19. a v první polovině 20. století. 18. Ústecké kolokvium, předpokládaný tisk 2011.

Další aktivity

 • Účast na Letní škole „Religion und Moderne“ ve Lvově 20. - 26. 09 2010 v rámci IGK „Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts“
 • Spolupráce na redakci sborníku Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, v tisku.