Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: jiri.koumar@ujep.cz
tel.: 475 286 453
kancelář: A 201
Konzultace: adresář fakulty
 

Vzdělání, životopis

 • 1988 – 1992:  Gymnázium Ústí nad Labem 1988 - 1992
 • 1993 – 1994: učitel na 29. ZŠ v Ústí nad Labem
 • 1995 – 2001: studium PF UJEP (Český jazyk a literatura – dějepis).
 • 2002 – 2010: doktorské studium - Ústav českých dějin FF UK v Praze – Ph.D., PhDr.
 • 2002 – 2006: odborný asistent katedry historie PF UJEP (od 2004 – ÚHS UJEP)
 • 2006 – dosud: odborný asistent katedry historie PF UJEP (od 2006 – FF UJEP)
 • 2005 – 2006: zástupce pro studium Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2012 – 2016: člen AS UJEP
 • 2016 – 2019: člen AS FF UJEP
 • 2006 – 2012, 2019 - dosud: proděkan pro studium FF UJEP

Odborná specializace

 • hospodářské a sociální dějiny venkova v raném novověku

Publikační činnost

 • Mělnické panství a jeho poddaní v 16. a na počátku 17. století, in: Vlastivědný sborník Mělnicka IV, Mělník 2002, s. 67 – 106.
 • Statky a poddaní kláštera sv. Vavřince v Pšovce v 16. a 17. století, in: Mělník – Pšovka, Mělník 2004 s. 36-45.
 • Vesnice mělnického panství po třicetileté válce, in: Confluens I, Mělník 2005, s. 51-70.
 • Počítač ve výuce dějepisu, in: Společenskovědní předměty, roč. 5, číslo 3, 2006, s. 23-26.
 • "Martin Kapr ujal grunt". Postavení rybářů na mělnickém panství v raném novověku, in: Documenta Pragensia XXIV, 2005, s. 439-454.
 • Využití informačních a komunikačních tecnologií ve výuce dějepisu, in: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům, Ústí nad Labem 2010, s. 243 - 265.
 • „... k velikému ztenčení skrze vojáky a jinou vojenskou zběř týž statek přišel ...“ Odraz třicetileté války v transferu poddanských nemovitostí na mělnickém panství, in: Historie – Otázky – Problémy 3, FF UK Praha, 2011, s. 77-91.
 • Má doplaceno, žádnému nic nedluží...". Finanční aspekty majetkového transferu poddanské nemovitosti na mělnickém panství v 17. století, in: Ústecký sborník historický 2011/1, s. 7-43.
 • Venkovští rychtáři a vesnická samospráva na panství Mělník v 17. století, In: Confluens (Vlastivědný sborník Mělnicka) 8, 2013, s. 116-140.
 • “…k té živnosti gruntovní vinice náleží". Příspěvek k problematice poddanského vinařství na panství Mělník, in: Historie – Otázky – Problémy (HOP) 2017, č. 1, FF UK, Praha 2017, s. 194-207.
 • Trans fluvius, ad fontes. Cesta přes řeku na mělnickém panství v 16. a 17. století, in: Confluens 10, Mělník 2017, s. 12-26.
 • Vrchnostenské vinařství na panství Mělník v 17. století, in: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXII, Praha 2018, s. 155-171.

Členství v profesních organizacích

 • Sdružení historiků ČR
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR

Projekty (účast v projektech)

 • FRVŠ 2006 - Dějiny v českém a světovém filmu. Nový povinně volitelný kurs řešitel projektu).
 • Projekt Odboru 55 - SIPVZ MŠMT - 2005-2006 (realizace modulu P - Využití ICT ve výuce dějepisu - garant modulu) 
 • FRVŠ 2007 - Základy informačních technologií pro historiky (inovace povinného kurzu Základy I - řešitel
 • Projekt ESF - (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430) Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP (koordinátor úseku výuky)Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430
 • Projekt MŠMT ČR - IPN Q-RAM /Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Aktivita KA 4 - expert v rámci implementace kvalifikačního rámce na FF UJEP)
 • Projekt MŠMT ČR - IPN KVALITA (2010-2014)/ Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (pilotní implemantace na UJEP v Ústí nad Labem - člen realizačního týmu)
 • Projekt OP VK (CZ.1.07/2.2.00/29.0023) - Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ESF OP VK, 2012-15, koordinátor inovací za FF UJEP
 • Projekt OP VK (CZ.1.07/2.3.00/35.0044) - Otevřená univerzita, otevřená věda (Organizační pracovník popularizačních aktivit)
 • Ziel 3 (100114412) - „Společný rozvoj a zavedení konceptu Blended Learning v kombinované výuce studia Interkulturní germanistika s pomocí on-line výukové platformy“ (Fakultní koordinátor e-learningu)
 • Projekt OP VK (CZ.1.07/2.3.00/45.0034) - Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání s registračním číslem, 20414-2015, Odborný kordinátor Odborný koordinátor KA3 a KA6
 • Projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 - Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce (Výkonný koordinátor KA03 - Podpora a rozvoj studijních programů pro pedagogické pracovníky)
 • Projekt NAKI MK ČR - Hortus Montius Mediorum - dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit severovýchodního Středohoří, NAKI II DG18P02OVV066 (garant historického výzkumu)
Stimulace vědecko-výzkumné činnosti na FF UJEP: 
 • 2010 - Poddanská nemovitost na Mělnicku v 17. století (Finanční aspekty transakcí s poddanskou nemovitostí v prostředí raně novověkého Mělnicka)
 • 2013 - Poddanské vinařství na Mělnicku v raném novověku
 • 2017 - Vrchnostenské vinařství na panství Mělník v raném novověku

Diplomové a bakalářské práce - nabídka témat

Aktuálně vedené práce:
 • BP (zad.2019) - KRÁČMAR,Tomáš: Strojové zpracování matričních knih a příbuzných pramenů v databázích nové generace
 • BP (zad.2016) - BIAK, Ondřej Pavel: Návrh počítačové databáze pro zpracování vybraných pramenných typů Berní rula (1654) a Soupis obyvatel podle víry (1651) - 2017
 • BP (zad.2016) - HŘEBAČKA, Daniel: Transakce s poddanskou nemovitostí na panství Třebenice v 17. století
 • BP (zad.2015) - HÁP, Tomáš: Proseč v raném novověku
Obhájené práce:
 • 2021 - KNOBLOCH, Jan: Aspekty poddanské samosprávy na panství Velké Žernoseky v raném novověku
 • 2021 - PROCHÁZKA, Pavel: Populační vývoj panství Klášterec v první polovině 18. století ve světle dochovaných soupisů poddaných
 • 2020 (BP) - KALINOVÁ, Jaroslava: Ztvárnění historických reálií v tvorbě Jiřího Trnky 
 • 2020 (BP) - MRNKA, Jiří: Parcelizace poplužních dvorů na panství Sloup za života jeho majitele Josepha Johanna Maxmiliána hraběte Kinského (1705-1780)
 • 2020 (BP) - HRDINOVÁ, Lucie: Vývoj obyvatelstva obce Kunratice ve světle matrik (1704-1865)
 • 2019 (DP) - BJALONČÍKOVÁ, Stanislava: Poddaní panství Smiřice v 2. polovině 17. a na počátku 18. století
 • 2019 (BP) - LEŠKOVÁ, Veronika: Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném novověku
 • 2019 (BP) - KNOBLOCH, Jan: Velkostatek Velké Žernoseky na počátku 17. století 
 • 2018 (BP) - PROCHÁZKA, Pavel: Obyvatelstvo panství Klášterec v raném novověku na příkladu obce Pastviny s osadami Brodce a Donín
 • 2018 (BP) LEDL, Petr: Panství Čečelice ve druhé polovině 17. století - 2017
 • 2018 (BP) PROCHÁZKA, Martin: Transakce s poddanskou nemovitostí na panství Milešov v 17. století - 2019
 • 2016 (BP) JIRKŮ, Miroslav: Obyvatelstvo velkostatku Benešov nad Ploučnicí v první polovině 18. století
 • 2016 (BP) SLANINOVÁ, Kateřina: Majetkoprávní transfer na statku Druzcov ve druhé polovině 16. století do počátku 17. století
 • 2015 (BP) BJALONČÍKOVÁ, Stanislava: Velkostatek Smiřice a jeho poddaní na konci 16. a v první polovině 17. století
 • 2015 (DP) PODHRÁZSKÁ, Petra: Odraz historie a historických reálií v produkci českých filmových pohádek 50. a 60. let 20. století
 • 2013 (DP) NOVÁČKOVÁ, Anna: Dějepisná prezentace, její specifika a využití na školách
 • 2013 (BP) STUDNIČKOVÁ, Šárka: Selská rebelie v roce 1775 v českém historickém románu
 • 2012 (BP) HNYKOVÁ, Michala: Panství Horní Branná po třicetileté válce
 • 2012 (BP) PODHRÁZSKÁ, Petra: Poddanský sedlák na filmovém plátně - reflexe poddanského obyvatelstva v českém historickém filmu 50. a 60. let 20. století
 • 2011 (DP) JÁNYOVÁ, Iveta: Obraz zbojníka v českém historickém filmu (se zaměřením na osobnost Juraje Jánošíka)
 • 2011 (BP) POSPÍŠILOVÁ, Jana: Třicetiletá válka v českém historickém románu