Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: blahova@muzeumdc.cz

Vzdělání, profesní životopis

2012 – dosud FF UJEP
Referentka pro ediční činnost Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2012 – 2015 FF UJEP
Administrátorka projektu NAKI DF12P01OVV046
„Umělecká výměna regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“

2012 – dosud FFUJEP
Doktorské studium – obor České dějiny

2010 – 2012 FF UJEP
Navazující magisterské studium – Historie jednooborová

2008 – 2012 FF UJEP
Služba ve Studovně Katedry historie

2007 – 2010 FF UJEP
Bakalářské studium – Historie jednooborová

2004 – 2007 Gymnázium Teplice

Odborná specializace

Dějiny odívání, iluminované rukopisy, Čechy v době lucemburské

Výzkum

2014 – 2016
Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
„Korupce a klientelismus napříč staletími“
Řešitelka doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

2013 – 2015
Projekt Studentské grantové soutěže – Interní projekt Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
„Být měšťanem. Městské subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století“
Řešitel Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D.

2012 – 2015
Projekt NAKI DF12P01OVV046
„Umělecká výměna regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“

Výuka

  • PVK – Kultura odívání ve středověku
  • Dějiny českého středověku I
  • Dějiny českého středověku II

Publikační činnost

  • KOČOVÁ, Ivana, Symbolický rozměr oděvu. Česká vrcholně gotická móda ve světle Bible Václava IV., Historica Olomucensia sv. 41, 2012, s. 55 – 86.
  • KOČOVÁ, Ivana, Bible Václava IV. jako pramen pro dějiny odívání, in: Ústecký sborník historický, Supplementum 2/1, Kulturně historická regionalistika I, Ústí nad Labem 2012, s. 29 – 42.