Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

Kontakty

e-mail: david.tomicek@ujep.cz
tel.: 475 286 448
kancelář: A 221

Vzdělání, profesní životopis

 • 2011 - 2020 proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP
 • 2008 - dosud odborný asistent na katedře historie FF UJEP
 • 2008 - dosud odborný asistent na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (částečný úvazek)
 • 2005 - 2008 asistent na katedře historie FF (dříve ÚHS) UJEP
 • 2004 - 2005 externí spolupráce s katedrou historie PF UJEP
 • 2004 - 2008 Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. Lékařská fakulta UK v Praze: postgraduální interní doktorské studium v oboru Dějiny lékařství.
  disertační práce: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech.
 • 1998 - 2004 Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem: magisterské studium v oboru Učitelství pro III. stupeň, aprobace český jazyk – dějepis.
  diplomová práce: Regimenty zdraví 16. století – tradice, rozbor, interpretace.

Odborná specializace

 • dějiny lékařství
 • věda a vzdělanost středověku a počátku novověku

Materiály k výuce

Granty

 • SGS UJEP, Prameny a historický narativ (spoluřešitel).
 • SGS UJEP, Víno a vinařství v raně novověkých severozápadních Čechách a středním Polabí (spoluřešitel).
 • SGS UJEP, Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku (spoluřešitel).
 • SGS UJEP, Býti měšťanem. Městská subpopulace, kultura a sociální vazby od počátku novověku do 19. století (spoluřešitel).
 • IGA UJEP, Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku raného novověku do 19. století (řešitel).
 • GAUK 64108/2008, Lékařská diagnóza jako historický pramen (spoluřešitel).
 • GAUK 354/2005, Komparativní analýza bohemikální středověké a raně novověké lékařské literatury – paralely a disonance (spoluřešitel).

Monografie

 • David TOMÍČEK, Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech, Ústí nad Labem 2009.

Kapitoly v kolektivní monografii

 • David TOMÍČEK, O léčivých vlastnostech hadů, žab a štírů – k integraci Experimenta Nicolai do staročeského lékařského písemnictví, in: Jakub IZDNÝ – Drahomír SUCHÁNEK – David TOMÍČEK a kol., Amicis omnia sunt communia. Integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře, Praha 2022, s. 111-121.
 • David TOMÍČEK, Jáchymovští horníci a medicína první poloviny 16. století ve světle vybraných spisů Georgia Agricoly a Jana Koppa z Raumenthalu, in: Michaela HRUBÁ – Michaela OTTOVÁ – Jan ROYT a kol., Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku, Praha 2016, s. 253-269.
 • David TOMÍČEK, Tělo, magie, rituál na přelomu středověku a raného novověku, in: Milena LENDEROVÁ – Vladan HANULÍK – Daniela TINKOVÁ a kol., Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 45-66.
 • David TOMÍČEK, Remedium universale – divy, magie a terapeutická alternativa ve středověké a renesanční medicíně, in: Sylva FISCHEROVÁ – Aleš BERAN a kol., Medicína mezi jedinečným a univerzálním, Červený Kostelec 2012, s. 161-183.
 • David TOMÍČEK, Středověká medicína, Správa Mistra Havla ze Strahova pro Karla, in:Milada ŘÍHOVÁ a kol., Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského, Praha 2010, s. 9-28, s. 178-189.
 • David TOMÍČEK, V nemocném těle nečistý duch. Čeněk Zíbrt a historiografie medicíny, in: Dagmar BLÜMLOVÁ – Petr KUBÁT a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009, s. 516-525.

Popularizující monografie

 • Jana ENGLOVÁ – David TOMÍČEK, Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem 2009 (česky i anglicky psané vydání).

Studie a články

 • David TOMÍČEK, Reputation and Authority in the Physicians’ Communication with Patients as Reflected in the Czech-Language Sources of the Early Modern Period, in:  Communication, Translation, and Community in the Middle Ages nad Early Modern Period, ed. A. Classen, Berlin – Boston 2022, s. 415-438.
 • David TOMÍČEK, Amuletun Jána Webera v kontextu česky psaných tištěných knížek o moru 16. a 17. století, Historia Medicinae Slovaca 6, 2021, s. 36-55.
 • David TOMÍČEK, Každý ožralec podobný jest nečisté louži – pijáctví v zrcadle vybrané českojazyčné literatury raného novověku, ed. Martin Veselý, Ústí nad Labem 2019, s. 71-88.
 • David TOMÍČEK, Dieta a lázně, lázně a dieta. Spis O vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáš Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby, Brno v minulosti a dnes 31, 2018, s. 11-22.
 • David TOMÍČEK, Miracles, Marvels, and the Plague in the Czech-Written Travelogue by Christopher Harant of Pložice and Bezdružice (1564-1621), in: Travel, Time, and Space in the Middle Ages and Early Modern Time, edd. A. Classen – M. Sandidge, Boston – Berlin 2018, s. 464-481. 
 • David TOMÍČEK, Vybrané zdravovědné aspekty cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58, 2018, 1, s. 123-129.
 • David TOMÍČEK, Magic and Ritual in Late-Medieval and Early-Modern Popular Medicine, in: Magic and Magicians in the Middle Ages and the Early Modern Time, ed. A. Classen, Berlin-Boston 2017, s. 587-604.
 • David TOMÍČEK, Water, Environment, and Dietetic Rules in Bohemian Sources of the Early Modern Times, in: Bodily and Spiritual Hygiene in Medieval and Early Modern Literature, ed. A. Classen, Berlin – Boston 2017, s. 441-457.
 • David TOMÍČEK, Mental Health in Bohemian Medical Writings of the 14th – 16th Centuries, in: Mental Health, Spirituality, and Religion in the Middle Ages and Early Modern Age, ed. A. Classen, Berlin – Boston 2014, s. 464-479.
 • David TOMÍČEK, Obraz dětského věku v česky psaných lékařských pramenech 16. století, Documenta Pragensia XXXI, Praha 2012, s. 405-415.
 • David TOMÍČEK, Mor a lékařská literatura pozdního středověku, Theatrum historiae 11, 2012, s. 35-46.
 • David TOMÍČEK, Ke vztahu magie a medicíny ve středověku, in: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny – Zborník vedeckých prác, edd. I. Vojteková a kol., Bratislava 2012, s. 256-258.
 • David TOMÍČEK, The Concept of Good Life According to the King´s Physician Johann Kopp von Raumenthal, in: Gutes Leben und guter Tod von der Spätantike bis zur Gegenwart, Hrsg. A. Classen, Berlin – Boston 2012, s. 309-316.
 • David TOMÍČEK, On the Subject of Microcosm in Czech Medical Literature of the 16th Century, Anthropologie 48/2-3, 2010, s. 29-32.
 • David TOMÍČEK, Diagnostics in Late Medieval Sources, Prague Medical Report 110, 2009, No. 2, p. 120-127.
 • David TOMÍČEK, Profesní každodennost lékařských povolání v městském prostředí 16. století, Documenta Pragensia XXVII, Praha 2008, s. 827-835.
 • David TOMÍČEK, K diagnostice z česky psaných lékařských sborníků 15. a 16. století, Dějiny věd a techniky 41, 2008, s. 155-172.
 • David TOMÍČEK, Souvislosti česky psané tištěné literatury o moru 16. století, Listy Filologické 1-2, 2007, s. 43-60.
 • David TOMÍČEK, Gruntovní a dokonalý regiment zdraví Jana Koppa z Raumenthalu mezi lékařskými tisky 16. století, in: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, edd. M. Bujalková – L. Pavlíková, Bratislava 2007, s. 423-429.
 • David TOMÍČEK, „Já mnoho lékařů znám, kteříž pouzí laikové sú“ – typologie empiriků na stránkách vybraných lékařských tisků 16. století, in: Historia, Medicina, Cultura, Praha 2006, s. 55-70.
 • David TOMÍČEK, Medicína a svobodná umění ve středověku, Dějiny věd a techniky 38, 2005, s. 239-256.
 • David TOMÍČEK, „Regiment zdraví“ Adama Hubera z Riesenbachu aneb lékař a pacient v představách 16. století, in: Historie 2002 – celostátní studentská vědecká konference, Opava 2003, s. 32-51.
 • David TOMÍČEK, Svatohavelská jednota, Zpravodaj katedry bohemistiky 2, 2001, s. 10-14.

Popularizující a výukové texty

 • David TOMÍČEK, O paměti a psaní dějin, Pandora 24-25, 2012, s. 242-246.
 • David TOMÍČEK, Protonacionalismus v českých zemích do počátku raného novověku, in: Kristina Kaiserová – Doubravka Olšáková a kol., Patriotismus – Nacionalismus – Národovectví v českých zemích, Ústí nad Labem 2012, s. 7-16.
 • David TOMÍČEK, Zamyšlení nad tématem dětství (nejen) ve středověku, Pandora 22-23, 2011, s. 207-211.
 • David TOMÍČEK, Lékaři a morová pandemie pozdního středověku, Zdravotnické noviny, 35-36, 2010, s. IV-V.

Recenze, zprávy, biografické přehledy a hesla, abstrakta

 • David TOMÍČEK, Václav GRUBHOFFER, Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Praha – Polička 2018, Český časopis historický 119, 2021, s. 719-721.
 • David TOMÍČEK, Václav GRUBHOFFER, Zrcadlo duše a doby. Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu, České Budějovice 2020, Dějiny vědy a techniky 54, 1, 2021, s. 71-73.
 • Karel ČERNÝ – Bohdana DIVIŠOVÁ – Ludmila HLAVÁČKOVÁ – Hana MÁŠOVÁ – David TOMÍČEK, Zdravotnictví, in: Encyklopedie českých právních dějin 21, Praha 2020, s. 312-319.
 • David TOMÍČEK, J. Hankins (vyd.) Renesanční filosofie, Reflexe 42, 2012, s. 128-131.
 • David TOMÍČEK, Eugen STROUHAL – Břetislav VACHALA – Hana VYMAZALOVÁ, Lékařství starých Egypťanů I., Dějiny a současnost 3, 2011, s. 46-47.
 • David TOMÍČEK, Jean-Claude SCHMITT, Konverze Hermana Žida, Praha 2010, Pandora 21, 2010, s. 169-170.
 • David Tomíček, Donner Ludvík, in: Biografický slovník českých zemí, Dig-Doš, Praha 2010.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2009, Časopis lékařů českých 1, 2009, s. 43-46.
 • David TOMÍČEK, Červenka Jan, in: Biografický slovník českých zemí, Čern-Čž, Praha 2009.
 • David TOMÍČEK, Čech Antonín, in: Bibliografický slovník českých zemí, Č-Čerma, Praha 2008.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2008, Časopis lékařů českých 1, 2008, s. 58-61.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2007, Časopis lékařů českých 2, 2007, s. 169-172.
 • David TOMÍČEK, Staročeské knihy lékařské, Listy Filologické 3-4, 2007, s. 19-21.
 • David TOMÍČEK, Historicko-medicínská výročí na rok 2006, Časopis lékařů českých 1, 2006, s. 64-66.
 • David TOMÍČEK, Ohlednutí za Mezinárodním sympoziem k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Dějiny věd a techniky 38, 2005, s. 279-280.
 • David TOMÍČEK, Jan Jessenius z Jasené, Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L.P. MDC, k níž byl přičleněn traktát o kostech, edd. a překlad B. Divišová a kol., Praha 2004, in: AUC-HUCP XLIV, 1-2, 2004, s. 239-240.

Odvedené diplomové magisterské a bakalářské práce

2022:

 • Mgr.: Eliška Kozubíková, Působení Československého červeného kříže v Palestině během 2. světové války.
 • Mgr.: Sulika Dorschnerová, Druhý život středověkých regimina sanitatis – Péče o zdraví v lidových příručkách pozdního osvícenství.
 • Bc.: Kateřina Müllerová, Odmítání a vzdor. Životní strategie urozených žen v zradle česky psané rytířské epiky pozdního středověku.

2020:

 • Mgr.: Barbora Kecková, Zbožný křesťan na cestě – víra v zrcadle česky psaných cestopisů předbělohorské doby.
 • Bc.: Kristina Bobrovnikova, Nevíra a projevy zvrácené víry v díle Malleus maleficarum.
 • Bc.: Ondřej Černý, Věštění a rituály hojnosti u západních Slovanů v zrcadle vybraných kronik vrcholného středověku (1000-1300).

2019:

 • Mgr.: Martin Brejla, Pražský chudobinec sv. Bartoloměje v letech 1918-1928.
 • Mgr.: Bára Zimmermannová, Bohatství a chudoba Orientu v zrcadle česky psaných cestopisů Předbělohorské doby.
 • Mgr.: Michal Procházka, Subsaharská Afrika v zrcadle česky psaných populárně-naučných časopisů 2. poloviny 19. století.
 • Bc.: Petr Mužík, Obraz exotična v herbáři Jana Černého a vybraných tištěných pramenech 1. poloviny 16. století.
 • Bc.: Kristina Chalašová, Cizokrajná flóra a fauna v cestopise Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
 • Bc.: Zdeněk Kolafa, Indiánské kmeny a život na hranici severoamerických kolonií v 2. polovině 18. století dle historiografického díla Alexandra Scotta Witherse a souvisejících pramenů.
 • Bc.: Jaroslav Bohuslav Kořínek, Léčivky, léčivé prostředky a “léky” předbělohorské doby ve světle tzv. Vnoučkova rukopisu.

2018:

 • Mgr.: Adéla Čornyjová, Dietetická pravidla a kolektivní opatření v boji proti moru v zrcadle vybraných pramenů 17. století.
 • Mgr: Jan Horák, Stravování v Novém světě jako téma středoevropského písemnictví 16. století.
 • Mgr: Lucie Vejmelková, Nemoc jako kulturní koncept ve světle vybraných staroegyptských papyrů.
 • Bc.: Kristýna Nitschová, Vnímání drog českou odborně-lékařskou a laickou veřejností v letech 1883-1918.

2017:

 • Mgr.: Martin Černý, Věštění a související možnosti předpovídání v pozdně antickém Římě ve světle narativních pramenů.
 • Mgr.: Kateřina Kodajková, Ctnosti a neřesti vznešených paní v zrcadle česky psané literatury raného novověku.
 • Bc.: Martin Brejla, Pražský chudobinec sv. Bartoloměje v letech 1964-1918.
 • Bc.: Daniel Kačenák, Panovník jako dobrý vojevůdce ve světle vybraných kronik českého středověku.
 • Bc.: Bára Zimmermannová, Zdraví, hygiena a dietetické otázky jako téma předbělohorských cestopisů.

2016:

 • Mgr.: Jana Senešiová, Strava jako téma dietetiky ve vybraných dílech 16. století.
 • Bc.: Jan Martinec, Nástroje ďáblova působení jako téma vybraných spisů předbělohorské doby.
 • Bc.: Jan Horák, Historia naturalis Nového světa jako téma písemnictví 16. století.
 • Bc.: Daniel Káža, Učení táborských kněží a husitský chiliasmus ve světle vybraných pramenů první poloviny 15. století.

2015:

 • Mgr.: Barbora Křivánková, Stáří a starý věk jako téma česky psané literatury předbělohorské doby.
 • Bc.: Lucie Vejmelková: Magie a medicína starého Egypta ve světle Leidenského papyru.
 • Bc.: Adéla Čornyjová, Tělesné projevy jako téma staročeských lékařských tisků 16. století.
 • Bc.: Kateřina Kodajková, Vznešené paní v zrcadle staročeské epiky předhusitské doby.
 • Bc.: Pavel Mrňák: Divy cizích světů ve vybrané próze českého středověku.

2014:

 • Mgr.: Denisa Dologhová, Dítě ve staročeském lékařském písemnictví.
 • Mgr.: Tomáš Pražák, Láska a sexualita v česky psané literatuře období humanismu.

2013:

 • Mgr.: Filip Hrbek, Lékaři, 'preláti' a humanisté - morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

2012:

 • Bc.: Barbora Křivánková, Předbělohorská medicína v zrcadle spisu Akcí a rozepře mezi filosofem, v lékařství doktorem a orátorem Michala Piečka z Radostic.
 • Bc.: Jana Senešiová, Nápoje v českém lékařském písemnictví 16. století.

2011:

 • Bc.: Filip Hrbek, Proměna historického povědomí o nástupu Jana Lucemburského na český trůn v české historiografii.
 • Bc.: Tomáš Pražák, Tělesnost a sexualita ve staročeské světské literatuře pozdního středověku.

2009:

 • Bc.: Lucie Rychtecká, Morové profylaxe v Čechách v 17. století na příkladu česky psaných tištěných příruček.