Sidebar

26
bře, ne
42 Aktuality

velimsky.jpg

Kontakty

e-mail: tomas.velimsky@ujep.cz
tel.: 475 286 449
mobil: 603 175 056
kancelář: A 221

Studia a profesní dráha

Narozen: 11.4.1946, Satu-Mare (Rumunsko)

Gymnázium (tehdy SVVŠ) Ostrava 1, Matiční ul., 1960-1964
Masarykova univerzita (tehdy UJEP) Brno, filosofická fakulta, obor prehistorie, 1964-1969
PhDr. 1982 (FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou),
CSc. 1997 (Archeologický ústav AV ČR Praha), obor: archeologie středověku, kandidátská práce: K problematice počátků středověkých měst v Čechách;
habilitace 1998 (PF UJEP Ústí nad Labem), obor: české a regionální dějiny, práce: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!).
K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech (viz publikace).

V letech 1969-1973 odborným pracovníkem - archeologem středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře, v letech 1973-1993 postupně odborným, vědecko-technickým a vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu ČSAV v Praze, na pracovišti v Mostě (v letech 1976-1990 vedoucím expozitury). Od roku 1993 odborným asistentem a od roku 1998 docentem na katedře historie PF UJEP v Ústí nad Labem (1994-2001 vedoucím katedry).

Zaměřen na dějiny středověku - především z pohledu archeologie středověku, na problematiku počátků měst v Čechách, dějiny středověkého osídlení, vznik dědičné pozemkové držby a počátky šlechty, na středověkou hmotnou kulturu (zejména její výpověď o duchovním životě středověké společnosti).

Témata diplomových prací

 • k problematice dějin středověkého osídlení
 • ke konstituování středověké pozemkové šlechty
 • k dějinám církevních institucí v raném a vrcholném středověku

Vědecká činnost

 • 2011-2015 Projekt NAKI: Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost

Monografie

 • Velímský, T. , Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989. Děčín 1991. 64 s., 44 obr. v textu a 1 obr. příloha. ISBN 80-85036-05-3
 • Slavíčková, H. - Velímský, T. - Cvrk, F., Děčín. Historický atlas měst České republiky, sv. 4. Praha. ISBN 80-85268-53-1
 • Velímský, T. , Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most 1998. 152 s. a 51 obr. v textu. ISBN 80-901828-3-6
 • Velímský, T., Hrabišici, páni z Rýzmburka. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 1. Praha 2002. 390 s., 114 obr. v textu, 16 barevných obr. v příloze, 4 genealogické tabulky. ISBN 80-7106-498-X
 • Velímský, T., Páni ze Svojšína. Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 11, Praha 2013, 248 s., 16 s. barevných příloh. ISBN 978-80-7422-238-2
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. eds., Region na hranici, Ústí nad Labem 2015. ISBN 978-80-7414-971-9
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. a kol., Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost. Katalog k výstavě, Ústí nad Labem 2015. ISBN 978-80-7414-968-9
 • Velímský, T. – Kaiserová, K. Hrsg., Die Region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-970-2

Studie za období 2010-2019

 • Velímský, T., Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově, in: Cokoli dnes můj kostel má, kníže odníti nemůže (kapitola v kolektivní monografii), Praha NLN 2011, s. 167-184. ISBN 978-80-7422-081-4
 • Velímský, T., Náboženské kořeny tradičního antisemitismu, in: Rasismus, antisemitismus, holocaust, ed. Miroslav Kryl (kapitola v kolektivní monografii), Brno 2011. ISBN 978-80-7239-262-9
 • Velímský, T., Ve stopách jedné důležité knihy. Reálný dotek s místem – Montaillou 2011, Dějiny a současnost  34/3, 2012, s. 16-19. ISSN 0418-5129
 • Velímský, T., Vzestupy a pády bílinských hradských správců, in: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště,  eds. Ivana Boháčová – Petr Sommer (kapitola v kolektivní monografii), Praha 2014, s.  325-363. ISBN 978-80-87365-76-2
 • Velímský, T., O královském podčeším, který toužil stát se stolníkem, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, eds. Eva Doležalová – Petr Sommer, Praha 2014, s. 665-677. ISBN 978-80-7106-512-8
 • Velímský, T., Úvodem, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 7-12.
 • ISBN 978-80-7414-971-9
 • Velímský, T., Česko-saská hranice a její vývoj do chebské mírové smlouvy v roce 1459, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 13-32.
 • Velímský, T., Hmotné, kulturní a ideové transfery přes česko-saskou hranici v raném a vrcholném středověku, in: Region na hranici, Ústí nad Labem 2015, s. 33-60.
 • Velímský, T., Milešov ve středověku, in: Milešov ve středověku a novověku, ed. Jakub Pátek, Ústí nad Labem 2015, s. 47-52. ISBN 978-80-7414-775-3
 • Velímský, T., K počátkům středověkého osídlení v povodí horního toku řeky Bíliny, Ústecký sborník historický 2015/1-2, s. 7-40. ISSN 0231-9349
 • Velímský, T.,Einleitung, in: Die Region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 7-14. ISBN 978-80-7414-970-2
 • Velímský, T.,Die böhmisch- sächsische Grenze und ihre Entwicklung bis zum Friedensvertrag von Eger 1459, in: Die region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 15-36.
 • Velímský, T.,Materielle, kulturelle und Ideentransfers über die böhmisch-   sächsische Grenze im Früh- und Spätmittelalter, in: Die region an der Grenze, Ústí nad Labem 2015, s. 37-66.
 • Velímský, T., Česká nobilita doby Hroznatovy. Od družinných elit raného středověku k vrcholně středověké pozemkové šlechtě, Minulostí západočeského kraje 52, 2017 (2019), s. 246-269. ISSN 0544-3830.
 • Velímský, T., Böhmen und die Eigenkirchen. Zu den Eliten des frühen Mittelalters bis die Mitte des 12. Jahrhunderts, in: Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof, eds. Václav Drška – Drahomír Suchánek, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2019, Praha 2019, s. 119-135. ISSN 0567-8293.
 • Velímský, T., Herwicus de Dycin nebo otec Fridricha ze Šumburka? K závěrečné etapě existence přemyslovského správního centra v Děčíně okolo poloviny 13. století, in: Krajinou archeologie, krajinou skla. Studie věnované PhDr. Evě Černé, eds. Nataša Venclová – Kateřina Tomková, Praha – Most 2020, s. 79-87. ISBN 978-80-7581-024-3 a 978-80-86531-22-9.

Učebnice

 • Velímský, T. - Koldinská, M. - Fronk V. a kol., Dějepis 7. Středověk a počátky nové doby. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus, Plzeň 2009. Učebnice ISBN 978-80-7238-558-4 Pracovní sešit ISBN 978-80-7238-559-1 Příručka učitele ISBN 978-80-7238-560-7 (2. přepracované vydání: Učebnice, Plzeň 2015 ISBN 978-80-7489-034-5, Pracovní sešit, Plzeň 2015 ISBN 978-80-7489-035-2, Příručka učitele, Plzeň 2018 ISBN 978-80-7489-302-5)

Další aktivity

 • externí člen (fellow) Centra medievistických studií AV ČR a UK Praha
 • člen redakční rady Ústecký sborník historický
 • člen redakční rady Monumentorum custos