Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

hruba_1.jpgKontakty

e-mail: michaela.hruba@ujep.cz
tel.: 475 286 445 (6444 sekretariát)
kancelář: A 205

Odborné zaměření výzkumné a pedagogické činnosti

Starší české dějiny, zejména problematika výzkumu kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřena též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu. Přednášky ke starším českým dějinám v bakalářském stupni studia a specializační přednášky v magisterském návazném stupni. Vedení historických proseminářů, seminářů a tematicky zaměřených povinně volitelných kurzů. Vedení bakalářských a magisterských prací (úspěšně odvedeno přes 100 kvalifikačních prací). Garance doktorského studia, realizace výuky a konzultací v rámci doktorského studia, vedení doktorských prací. Podíl na atestacích (předsednictví komisí pro státní zkoušky (BC, MGR.), státní rigorózní i doktorské zkoušky.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980 1984 – gymnázium Žatec
 • 1985 1990Mgr., Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
  obor dějepis-český jazyk a literatura
  (kvalifikační práce Odraz každodenního života lounských měšťanů rudolfínské doby ve světle inventářů pozůstalostí)
 • 2001 PhDr., rigorózní řízeníKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické
 • 2001 Ph.D., státní doktorská zkouška naKatedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické
  (kvalifikační práce „Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době)
 • 2009 Doc., habilitační řízení na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny
  (kvalifikační práce Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu novověku)

Akademická praxe

 • 1984 1985 učitelka dějepisu na 10. ZŠ v Mostě
 • 1991 1990 stáž na katedře historie PF v Ústí nad Labem
 • 1991 1993 asistentka na téže katedře (od 1991 na PF UJEP)
 • 1993 – odborná asistentka na téže katedře (2005 – 2006 katedra na Ústavu humanitních studií UJEP, od 2006 dosud katedra na FF UJEP)
 • 2009 – docentka na katedře historie FF UJEP
 • 2002 2015 vedoucí katedry historie (postupně na PF, ÚHS a FF UJEP)
 • 2005 2006 ředitelka Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2006 2011 děkanka FF UJEP
 • 20112015 proděkanka FF UJEP pro rozvoj a informatizaci
 • 2015 – dosud děkanka FF UJEP

Aktuální členství ve vědeckých, správních, oborových, redakčních radách

 • Rada ministra kultury České republiky pro vědu a výzkum (členka), od roku 2008
 • Vědecká rada UJEP (členka), od roku 2005 (s přestávkou III –VIII/2015)
 • Vědecká rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (členka), od roku 2016
 • Vědecká rada FF UJEP (předsedkyně), od roku 2006
 • Vědecká rada FF Univerzity Pardubice(členka), od roku 2007
 • Vědecká rada FF UK v Praze (členka), od roku 2014
 • Vědecká rada Národního památkového ústavu – ú. o. p. Ústí nad Labem (členka), od roku 2008
 • Správní rada Historického ústavu, v. v. i. (místopředsedkyně), od roku 2011 dosud
 • Správní rada Collegia bohemica o.p.s. (2016-2011, 2015- dosud)
 • Správní rada Imunologické společnosti s.r.o. (členka), od roku 2011
 • Oborová rada DSP Historické vědy, obor České dějiny (FF UJEP), předsedkyně
 • Oborová rada DSP Antropologie, obor Antropologie (FHS UK Praha),
 • Členka Felow Centra medievistických studií
 • Redakční rada Ústeckého sborníku historického (členka), od roku 2009
 • Redakční rada Documenta pragensia (členka), od roku 2010
 • Redakční rada Monumentorum custos (členka), od roku 2009
 • Wnuczki pandory (členka), od roku 2016

Členství v profesních organizacích

 • Národní komitét historiků ČR (členka výboru 2005-2017)
 • Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872 (členka výboru 2001 -2015)
 • Společnost pro dějiny Němců v Čechách (zakládající členka od 1999)

Projektová činnost

Vědecké projekty

 • MSM 134300002 - Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný výzkum na PF - dílčí projekt Dokumentace a ochrana kulturního dědictví v severozápadních Čechách - venkovská sakrální architektura a drobné nemovité památky v krajině, spoluřešitelka (1999 – 2004)
 • GAČR 408/01/0092 - Gotika v severních Čechách; spoluřešitelka (2001-2003)
 • GAČR 404/04/0261 - Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech, řešitelka, 2004–2006
 • GAČR 404/09/0214 - Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR I., řešitelka, 2009–2011
 • GAČR P 409/12/0546 - Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (14591620), spoluřešitelka projektu na FF UJEP, hlavní řešitel prof. Jan Royt (na FF UK), 2012–2014
 • GAČR – 13-09254S - Libri civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR II, spoluřešitelka projektu za FF UJEP, hlavní řešitelka doc. Ebenová (FF UK), 2013-2015

Rozvojové projekty

 • 1999 - 2002

FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech (řešitelka)
FRVŠ Měšťanská kultura královských měst severozápadních Čech II (řešitelka)
FRVŠ Renesanční zámecké inventáře jako pramen ke kulturním dějinám (řešitelka)
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I (řešitelka)
FRVŠ Příprava studijního textu Prameny ke kulturním dějinám raného novověku I (řešitelka)
FRVŠ Měšťanské elity v královských městech severozápadních Čech I (řešitelka)

 • 2002 - 2004

RP MŠMT Podpora realizace odborného studia Kulturně historická regionalistka (řešitelka)

 • 2005

MŠMT RP č. 293 Rozvoj nové struktury a modulární skladby studijních programů na PF, UPV a ÚHS UJEP (řešitelka)

 • 2006

MŠMT RP č. 193 Realizace a rozvoj nových strukturovaných studijních programů na Ústavu humanitních studií UJEP jako podpora Dlouhodobého záměru a transformace UJEP (řešitelka)

 • 2007 - 2008

MŠMT RP Podpora doktorského studia na FF UJEP (řešitelka)

 • 2006 - 2008

MŠMT ESF CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430 Inovace a rozvoj studijních programů na nově založené Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (řešitelka)

 • 2009 - 2012

MŠMT OP - VK CZ.1.07/2.3.00/09.0168 A POTENTIA AD ACTUM Od možnosti ke skutečnosti (řešitelka)

 • 2012 - 2015

MŠMT OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0285 Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP (řešitelka)

 • 2009 - 2012

MŠMT OP VK IpnCZ.1.07/2.2.00/28.0115 Q - Ram. Národní kvalifikační rámec terciárního (spolupráce – vzdělávací oblast Historické vědy)

 • 2009 - 2012

Cíl 3 – MMR 100011485 Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí (řešitelka)

 • 2011 - 2014

MŠMT VaVpI  - CZ.1.05/4.1.00/04.0141 Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP (řešitelka)

 • 2012 - 2015

MŠMT OP VK - CZ.1.07/2.3.00/30.0062 Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně (řešitelka na FF)

Vydavatelská činnost

Zakladatelka a vědecká redaktorka ediční řady Libri civitatis, jejímž cílem je formou kritických edic zpřístupňovat nejstarší městské knihy českých a moravských měst. Dosud vyšlo:

 • Ivana EBELOVÁ (ed.) a kol., Pamětní kniha České Lípy 1461–1722, LC I., Ústí nad Labem 2005.
 • Martin MYŠIČKA (ed.) a kol., Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, LC II., Ústí nad Labem 2006.
 • Barbora KOCÁNKOVÁ – Jindřich TOMAS (edd.) a kol., Městská kniha Litoměřic (1341) –1562, LC III., Ústí nad Labem 2006.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518 – 1581, LC V., Ústí nad Labem – Praha 2011.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1582 – 1657, LC VI., Ústí nad Labem – Praha 2012.
 • Pavel HOLUB (ed.), Pamětní kniha města Pacova, LC VII., Ústí nad Labem – Praha 2015.
 • Jaroslava MENDELOVÁ (ed.), Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585/1586, LC VIII., Ústí nad Labem – Praha 2016.
 • Jan LHOTÁK (ed.), Registra památná města Sušice 1550–1628, LC IX., Ústí nad Labem – Praha 2016.
 • Tomáš KLÍR (ed.) a kol., Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Ústí nad Labem – Praha 2016.

Redakce knih, sborníků a dalších publikací

 • Michaela Hrubá/Neudertová - Lenka BOBKOVÁ  (edd.), Cesty a  cestování v dějinách  společnosti, AUP Phil. et Hist. III, Studia Historica II., 1997.
 • Michaela HRUBÁ/Neudertová - Petr Hrubý (edd.), Gotické sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 1999.
 • Michaela HRUBÁ – Petr Hrubý (edd), Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2001, s. 53-87.
 • Michaela HRUBÁ (ed.), Města severozápadních Čech v raném novověku, AUP Phil. et Hist. IV., Studia Historica IV., 2000, s. 7-34.
 • Michaela HRUBÁ(ed.), Víra nebo vlast ? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti I,  Ústí nad Labem 2002.
 • Michaela HRUBÁ – Jiří Koumar – MartinVeselý (edd.), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2001, Ústí nad Labem 2002.
 • Michaela HRUBÁ – Petr Hrubý (edd.), Barokní sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem 2003, s. 53-87.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti II, Ústí nad Labem 2003.
 • Michaela HRUBÁ –Jaromír Homolka – Petr Hrubý – MichaelaOttová (edd.), Gotické umění v severních Čechách a jeho historické souvislosti III, Ústí nad Labem 2004.
 • Michaela HRUBÁ – Martin Veselý (edd.), Regionální dějiny v dějepisném vyučování. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 23. – 24. 11. 2005 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006.
 • Michaela HRUBÁ – Zuzana Rašpličková (edd.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007.
 • Michaela HRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek I., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2007.
 • MichaelaHRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek II., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008.
 • Michaela HRUBÁ – Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), IX. Sjezd českých historiků, Svazek III., Pardubice-Praha-Ústí nad Labem 2008
 • Michaela Hrubá –Ludmila Sulitková –Vilém Zábranský (edd.), Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, USH, Supplementum I., 2010.
 • Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko - saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Praha 2016.

Odborná lektorace (výběr)

 • Tomáš Malý, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, Brno 2009.
 • Michaela Ottová, Pod ochranou Krista Spasitele a svaté Barbory, Praha 2010.
 • Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktura, identity, konflikty, Praha 2010.
 • Radmila Škvaříkova Slabáková a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012.
 • Michaela Ottová – Jan Royt, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesijních změn, Praha 2014.
 • Václav Bůžek a kol., Rytíři renesančních Čech, Praha 2016.

Spolupráce se zahraničím

 • V/1992

Universität Wien, Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, projekt prof. Mitterauera zaměřený na sociální a rodinné struktury v raném novověku.

 • V/1992

Universität Salzburg, Institut für Realienkundedes Mittelalters und der frühen Neuzeit Krems, studium ikonografického materiálu k hmotné kultuře měšťanských domácností.

 • 2004 – 2006

Slovenská technická universita Bratislava, Fakulta architektury, Katedra ochrany a tvorby v pamiatkovom prostředí, společná realizace projektu Campus UJEP – součást města Ústí nad Labem v minulosti i budoucnosti I. – III., Doc. Iva Kráľová, CSc.

 • V/2010 – XII/2011

Universität Wien, Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, společná realizace doktorského semináře a workshopu, doz. Dana Markus – Stefanová
Podpořeno projekty:
2010 - Českoněmecký workshop doktorandů v oboru historické vědy (ČNFB)
2011 - Mikro a makrohistorie. Praktické použití v humanitních vědách(Aktion) 
2011 - Vydání sborníku z doktorandské konference Makro a mikrohistorie(ČNFB)

 • X/2008  –  2010

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte
Universität Münster, Institut für vergleichende Städtegeschichte,
spolupráce v návaznosti na projekty související s edicemi městských knih, dr. Alex Käsner, prof. Peter Johannek
Podpořeno projekty:
2008 - Pracovní seminář: českoněmecká diskuze o městských knihách (ČNFB)
2010 - Vydání česko-německého sborníku: Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih (ČNFB)

 • 2009

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte, spolupráce v rámci výukových aktivit a zapojení studentů do výzkumu, Dr. Alexander Kästner
Podpořeno projektem:
Poznávání společné historie Krušnohoří(ČNFB)

 • 2009 – 2012

Technische Universität Bergakademie Freiberg, Fakultät für Geowissenschaften, Lehrstuhl für Geotechnik und Bergbau, dr. Jörn Wichert, prof. Helmuth Albrecht (Lehrstuhl für Technikgeschichte und Industriearchäologie), spolupráce v rámci výukových aktivit oboru Dokumentace památek a výzkumných aktivit CDDKD
Podpořeno projektem:
Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí(Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 – 2013)

 • 2009 – 2012

Technische Universität Chemnitz, Institut für Europäische Geschichte, Kooperace v rámci projektových akcí v oblasti humanitních věd, prof. Dr. Frank-Lothar Kroll, prof. Dr. Miloš Řezník
Podpořeno projektem:
Česko-saská vysokoškolská iniciativa

 • 2011

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte, Společné vedení doktorské práce v rámci dohody Agrement for a bi- nationally supervised doctoral thesis „co-tutelle de these“, na německé straně prof. Gerd Schwerhoff

 • 2011 – 2012

Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte
Spolupráce v rámci výukových aktivit a zapojení studentů do výzkumu, Dr. Alexander Kästner
Podpořeno projektem:
Migration, Mobilität und Gewalt. Kriminalität im Spiegel des Urfehdebuchs der Bergstadt Annaberg (ČNFB)

Ocenění

 • 2007 – Cena rektorky UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost
 • 2011 – Cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu
 • 2016 – Cena rektora UJEP za nejhodnotnější knihu (spolu s J. Roytem a M. Ottovou)

Podíl na koncepci vzdělávání, výuka, vedení kvalifikačních prací

 • Od akademického roku 1990/1991 kontinuální výuka na katedře historie (PF, ÚHS, FF UJEP), úvazek průměrně 10 – 12 hod./semestr, aktuálně  8/semestr + KS
 • 1991 spolu s Lenkou Bobkovou příprava bakalářského studia oboru Kulturně-historická regionalistika
 • Od roku akademického roku 1995/1996 vedení kurzovních přednášek a seminářů ze starších českých dějin a dějin kultury. 
 • 2005 koncepce a příprava nových akreditací všech oborů katedry historie a akreditace doktorského studia
 • Od roku 2009 – garantka realizace studijních SP Historické vědy, SO Historie (bakalářské, navazující magisterské studium) a SP Historické vědy, SO České dějiny (doktorské studium)
 • 2014 koncepce a příprava reakreditací všech oborů katedry historie a akreditace doktorského studia
 • 2016 koncepce a příprava reakreditace doktorského studia

Výuka

 • KHI/DCS Dějiny českého středověku 2016/2017   LS  4P 
 • KHI/PSD1 Problémy starších dějin 1  2016/2017 ZS 2P (spolu s doc. V. Drškou)
 • KHI/PSD2 Problémy starších dějin 2  2016/2017 LS 2P (spolu s doc. V. Drškou)
 • KHI/KPSD1 Problémy starších dějin 1  2016/2017 ZS 6P/3S (spolu s doc. V. Drškou)*
 • KHI/KPSD2 Problémy starších dějin 2  2016/2017 LS 6P/3S (spolu s doc. V. Drškou) *
 • KHI/HPR Historický proseminář   2016/2017  ZS  2S  
 • KHI/KHPR Historický proseminář   2016/2017  ZS  2S * 
 • KHI/DIS1 Diplomový seminář I.  2016/2017 ZS  2S  
 • KHI/DIS2 Diplomový seminář II.  2016/2017 LS  2S  
 • KHI/KDIS1 Diplomový seminář I.  2016/2017 ZS  2S * 
 • KHI/KDIS2 Diplomový seminář II.  2016/2017 LS  2S * 

* Předměty vyučované v kombinovaném studiu.

Vedení závěrečných prací

  obhájené aktuálně vedené
bakalářské 38 6
magisterské 64 4
doktorské 2 6