Sidebar

23
čec, po
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: Ludmila.sulitkova@seznam.cz, ludmila.sulitkova@ujep.cz
tel: 475 286 420
kancelář: A 105

Vzdělání, profesní životopis

 • 1969 - 1977 - Historický ústav SAV, Bratislava
 • 1977 - 79 - Moravské muzeum Brno
 • 1979 - 80 - Archeologický ústav ČSAV Brno
 • 1981 - 1991 - Archiv města Brna
 • 1991 - 1995 - Katedra archivnictví a PVH FF UJEP Brno
 • 1995 - 2000 - Ministerstvo zahraničních věcí - Sekretariát ČK pro UNESCO
 • 2000 - 2005 Archiv Akademie věd
 • 2005-současnost – katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • Historie středověku a raného novověku s přednostním zřetelem na vývoj měst, pomocné vědy historické, správní dějiny, archivnictví, ediční práce

Výuka

doc Pomocné vědy historické

Archivnictví a spisová služba

Výzkum

 • Účast v mezinárodním projektu ENArC mezinárodního spolku Icarus, zaměřeným na vzdělávací programy ve spojitosti s elektronickým zpřístupňováním středověkých a raně novověkých archiválií v evropském prostoru.
 • V letech 2009-2015  participace na grantovém projektu ČR Libri civitatis (soupisy městských knih v českých zemích ve středověku a raném novověku, příprava edic významných jednotlivin i souborů městských úředních knih).
 • V letech 2011-2015 účast v projektu NAKI Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost.
 • V letech 2011-2012 spoluúčast v projektu IGA Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku novověku do 19. století.
 • V roce 2008 řešen projekt FRVŠ – interaktivní studijní podpora pro výuku archivnictví – viz http://ff.ujep.cz/archivnictvi, aktualizace k lednu 2015.

Jiné projekty

 • V rámci programu Erasmus navázána víceletá spolupráce s Fakultou archivního studia Policejní akademie v Bukurešti. Od orku 2010 průběžně realizovány výměnné pobyty pedagogů se zaměřením k rozvoji archivistiky a pomocných věd historických.

Publikační činnost

Monografie

 • L. SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích). Archiv Akademie věd ČR a Archiv města Brna, 2004, 259 s. (ISSN 1213-7928, ISBN 80-86404-13-7)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno. Město uvnitř hradeb. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha -Litomyšl 2008, 71 s. (ISBN 978-80-7185-898-0)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Brno II. Historická předměstí a Staré Brno. Edice Zmizelá Morava. Paseka, Praha - Litomyšl 2010, 96 s. (ISBN 978-80-7432-077-4)
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2014, 358 s. ISBN 978-80-86736-37-2

Skripta

 • L. SULITKOVÁ, Archivnictví a spisová služba (v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol) - online - http://ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013

Edice

 • L. SULITKOVÁ, Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno 1998, 132 s.;
 • L. SULITKOVÁ, I. svazek. Knihy městského hospodaření (komorní počty 1467-1619). Brno 1999, 104 s.
 • L. SULITKOVÁ, II. svazek. Knihy městského hospodaření (radní počty 1523-1619). Brno 2001, 203 s.
 • L. SULITKOVÁ, III. svazek. Knihy městského hospodaření (počty města a jeho zařízení (1419-1619). Brno 2003, 157 s.

Studie (výběr za posledních 5 let)

 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Italové ve městech jižní Moravy v raném novověku (Přehled stavu výzkumu). In: XXXI. Mikulovské sympozium 2010. „Morava jako zrcadlo Evropy.“  Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011. ISBN 978-80-86931-66-1 (MZA Brno)
 • L. SULITKOVÁ, Archivnictví v České republice – nové výhledy, in: Studia Historica Tyrnaviensia XIII, 2011, s. 252-259, ISBN 978-83-7490-439-1
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Odraz Bočkajova povstání v pramenech městské provenience (na příkladu Brna). In:. Turek Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku. Historie- Otázky – Problémy 3, 20011/1, s. 29-46  ISSN 1804-1132
 • L. SULITKOVÁ,Mikulov jako správní a kulturní centrum v raném novověku (od přelomu 16. století do poloviny 17. století. In:Jižní Morava 48, sv. 51, 2012, s. 59-70, ISBN 978-80-86931-69-2, ISSN 0449-0436
 • L. SULITKOVÁ,Výjimečná registratura ze 17. století a iniciativní městský syndik. In: Manu propria… Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc. K vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková, Národní knihovna ČR, Praha 2012, s.175-188, ISBN 978-80-7050-614-1
 • L. SULITKOVÁ, Neznámý městský řád pro Náchod z šedesátých let 16. století, Theatrum historiae 10,2012, s. 25-57,ISSN 1802-2502
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, Historiografie ve vztahu k moravským královským městům ve středověku a raném novověku a edice městských písemností, Brno v minulosti a dnes 26, 2013, s. 297-348, ISBN 978-80-86736-35-8, ISSN 0524-689X.
 • T. ČERNUŠÁK – L. SULITKOVÁ, Archivy, vysoké školy a nové formy mezinárodní spolupráce (Projekty Icarus, Monasterium, ENArC a Česká republika)- pro sborník ze sjezdu historiků - http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_a/sulitkova_ludmila.pdf. 2012
 • L. SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013, 89 s. přístup online – Moodle
 • L. SULITKOVÁ, Inovace výuky archivnictví na UJEP v Ústí nad Labem, In: Archivní časopis, Supplementum ročníku 64, 2014, s. 131-138, ISSN 0004-0398
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ,Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010), Statutární město Brno – Archiv města Brna, 2014, 358 s. ISBN 978-80-86736-37-2
 • L. SULITKOVÁ - H. JORDÁNKOVÁ, K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna. In: Studie o rukopisech 44, 2014, s. 271-287, ISBN 978-80-87782-32-3
 • L. SULITKOVÁ, K metodologickým otázkám studia erbovních mešťanů. In: Litteris ac moribus imbutus. Studia Historica Tyrnaviensia XVI. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2014, s. 319-337, ISBN 978-83-7490-690-6
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s R. POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, 250s., skriptum, leden 2015, on line http://ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ, Die öffentliche Notare in den böhmischen Ländern – Forschungsstand  und digitale Perspektiven.  in: Lesesal Internet – Erfahrungen, Ergebnisse und Wünsche auf dem Weg zu einer digitalen Forschungslandschaft archivischer Quellenbestände. Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns, Nr. 10. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Hrsg. Julian Holzapfl, München 2014, s. 58-62; ISBN 978-3-938831-52-6; ISSN 1618-0739
 • L. SULITKOVÁ, Obnovy městské rady v královském městě Brně na přelomu 17. a 18. století – doznívání tradice. In: Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové. K vyd. připr. Radana Červená. Statutární město Brno – Archiv města Brna 2015, s. 333-350; ISBN 978-80-86736-40-2
 • L. SULITKOVÁ, Brněnské městské knihy. In: SCHELLE, K., TAUCHEN, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 543-552, ISBN 978-80-7380-562-3 online
 • L. SULITKOVÁ,Významné etapy pořádání městských archivních celků královských moravských měst Brna a Olomouce, in: Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Uspořádal Petr Kopička, Litoměřice – Praha, Skriptorium 2016, s. 177-196
 • L. SULITKOVÁ,Česká a uherská společnost na přelomu 13. a 14. století a její odraz v písemnostech královské kanceláře. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha 2016, s. 192-209
 • L. SULITKOVÁ- Tomáš BOROVSKÝ, Moravská královská města a Jiří z Poděbrad. In: Poděbradská éra v zemích České koruny (M. Šandera, Zd. Urban a kol.), Praha : Lidové noviny 2016, s. 41-44, 214-226
 • L. SULITKOVÁ, Právní normy a soudní praxe trestně právního charakteru ve vybraných královských a vrchnostenských městech (Příspěvek k disciplinami městského obyvatelstva v předbělohorské době),  Sborník archivních  prací LXVII, 2017/1, s. 146-198.

Vedení bakalářských prací (uvedeny jen ukončené práce)

 • MALÍN Jan, Znaky, pečetě a vlajky měst a městeček Ústeckého kraje. 2009
 • KADLEC Antonín, Homo bellicus. Zbraně a zbroj v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV. 2010 (práce se umístila jako první v celostátním kole studentské vědecké soutěže)
 • JUDr. KÖRNER Stanislav, Kriminalita ve městech severozápadních Čech ve středověku a raném novověku, 2011
 • Řeřichová Barbara, Korespondence šlechty v pozdním středověku na příkladu rožmberských listů v letech 1493-1528, 2012
 • ROD Josef, Urbanistický vývoj Rakovníka v první polovině 20. století, 2012
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická heraldika na Lovosicku (šlechtické heraldické památky na Lovosicku od konce 15. do 19. století), 2012 (následně se práce umístila jako druhá v soutěži ČAS o cenu prof. Sáši Duškové)
 • PALÁKOVÁ Pavla, Vzdělanost v hornických městech v raném novověku na příkladu vybraných lokalit, 2013
 • PODRÁPSKÁ Iva, Heraldické pověsti středních Čech ve středověku a raném novověku, 2013
 • POLÁČKOVÁ Monika, Okrajové vrstvy městské společnosti ve středověku, 2013
 • PAŘÍZKOVÁ Zdeňka, Řeka v životě města – říční obchod polabských městech ve středověku a raném novověku, 2013
 • BUCHTELOVÁ Barbora, Uherská cesta a její význam v raném novověku, 2014
 • HOUDKOVÁ Jana, Veřejní notáři jako příslušníci inteligence v českých zemních v předhusitské a pohusitské době s využitím online pramenů, 2016
 • ZBELA Martin, Správa farnosti na Proseku v 19. a 20. století a farní kostel sv. Václava, 2016
 • BEDNÁŘOVÁ Klára, Příprava inventáře archivního fondu KERAUNION, a.s. (1992-2007), kombinované studium, 2017
 • BERKOVÁ Ilona, Proměny zápisů v obecných matričních knihách se zřetelem k současnému matričnímu obvodu Neratovice, kombinované studium, 2017
 • HÁCHOVÁ Lenka, Vedení spisového materiálu VZP ČR ve správním řízení v oblasti vymáhání pohledávek prostřednictvím ESSS, kombinované studium, 2017

Vedení magisterských diplomových prací (uvedeny jen obhájené práce)

 • KÖRNER Stanislav, Historicko právní aspekty zločinu a trestu ve středověkém a raně novověkém městě (do roku 1620). Sonda do vybraných měst v severozápadních Čechách, 2013
 • VEBROVÁ Alice, Kronika Jana Adama Nožíře v kontextu dobové sociálně politické situace (edice),2013
 • MÁNKOVÁ Veronika, Kronikář František Sochor a jeho dílo v kontextu vývoje Železného Brodu ve 20. Století,  2014
 • PLICHTOVÁ Barbora, Kronika Martina Herrklotze v kontextu dobové sociální a politické situace, 2014
 • KONUPKOVÁ Petra, Šlechtická a církevní heraldika na Litoměřicku, vedoucí, 2015

Další aktivity

 • členka Slovenské historické společnosti (Sekce pro dějiny měst)
 • členka Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
 • členka Matice moravské
 • členka Historického klubu - Sdružení historiků české republiky
 • od r. 2006 do r. 2010 členka Sekce pro archivy univerzit a výzkumných institucí Mezinárodní archivní rady.
 • členka Centra medievistických studií
 • od r. 2009 do r. 2013 členka hodnotícího panelu 405 GA ČR
 • do r. 2009 členka Společnosti CNZ úzce kooperující v oblasti úchovy digitálních a digitalizovaných dokumentů s Národním archivem
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2011 členka pracovní skupiny mezinárodního spolku ICARUS (projekty výuky diplomatiky v mezinárodním kontextu)
 • členka redakční rady Sborníku Archivních prací
 • od r. 2013 členka oborové rady doktorského studia pomocných věd historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2009 členka poroty soutěže prof. Sáši Duškové v PVH a archivnictví při České archivní společnosti
 • od r. 2013 členkaoborové rady doktorského studia pomocných věd  historických a archivnictví na Jihočeské univerzitě
 • od r. 2014 členka oborové rady pro doktorské stadium katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka komise pro rigorórní řízení katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK
 • od r. 2014 členka Odborného verifikačního a hodnotícího panelu pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje – (01 SHVa - Společenské, humanitní a umělecké vědy).při Radě pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR