Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: pernes@volny.cz
tel.: 475 286 456, 607 526 016

Vzdělání, profesní životopis

Narozen
4. 7. 1948

Studia
1966 - 1972
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, (dnešní Masarykova Univerzita)
Filozofická fakulta – obor čeština –dějepis

1978 – 1980
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, (dnešní Masarykova Univerzita)
Filozofická fakulta – postgraduální studium muzeologie

Získané tituly
1974 - Philosophiae Doctor (PhDr.)
1997 – Ph.D. (Dr.)
2008 – docent (doc.)

Profesionální aktivity
1977 - 1982
Moravské muzeum v Brně (odborný pracovník)

1982 - 1984
Zemědělské muzeum v Praze (historik)

1984 - 1990
Historické muzeum ve Slavkově u Brna (ředitel)

1990 - 1992
Moravské zemské muzeum v Brně (ředitel)

Od r. 1994
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze (historik – vedoucí vědecký pracovník), vedoucí brněnského pracoviště

Pedagogická činnost
výuka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v r. 1996 – 2010
výuka na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v r. 1999 – 2008
výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 2003 – 2004

Odborná specializace

Dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století
Československé dějiny po roce 1945

Výzkum

Realizované granty (od roku 2001)
Řešitel projektu Československý exil v německy hovořících zemích v letech 1948-1989 - Das tschechoslowakische Exil in deutschsprachigen Ländern in den Jahren 1948-1989, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - Österreichisches Ost- und Südosteuropa- Institut Wien 2001-2003
Řešitel projektu Krize komunistického režimu v Československu 1953-1957, Grantová agentura České republiky (č. 409/00/1227), 2001-2003
Řešitelská spoluúčast na projektu Koncepce integrace cizinců na území České republiky, Ministerstvo vnitra ČR, 2003-2004
Řešitel projektu Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k jeho liberalizaci 1958-1963,Grantová agentura České republiky (č. 409/04/1401), 2004-2006
Řešitel projektu Československý demokratický exil a politika západních velmocí v letech 1948-1963, Grantová agentura Akademie věd České republiky (č. A 800630510) 2005-2007

Publikační činnost

pdf publikační činnost

Diplomové a bakalářské práce (Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně)

Bakalářské diplomové práce:
2000
Kovařík David: Svaz národní revoluce v Jindřichově Hradci
Paleček Pavel: Tragické události v krematoriu hlavního města Prahy ve Strašnicích
2002:
Doležalová Hana: Karel I. a české země
Paleček Pavel : Psychologie vězně komunismu. Příspěvek k psychologické historii
2003
Špaček Petr: „Pražské jaro 1968“ očima Josefa Špačka
2004
Balvanová Markéta: Otto Šling – vzestup a pád komunistického funkcionáře
Jandl Jan: Parlamentní volby v roce 1946 v Brně
Lehečková Vladislava: Česko-německé vztahy po roce 1945
Miklová Martina: Studentské hnutí v Brně v letech 1968 – 1971
Vybíhalová Veronika: Pracovní a internační tábor v Mladkově 1945-46
2006
Andree Lukáš: JUDr. Jan Pospíšil, politický vězeň
Bernacik Vojtěch: Jiří Hejda versus komunistické pojetí národního hospodářství
Moravec Zdeněk: Případ Otty Šlinga
2007
Poštová Martina: Počátky Svědectví, čtvrtletníku Pavla Tigrida, a reakce komunistického režimu na jeho existenci
Škerle Michal: Únor 1948 v Brně
2008
Jašková Nina: Karel Engliš jako pedagog
2009
Hájek Martin:Reformní hnutí v Prostějově do srpna 1968
Hájková Gabriela:Role brněnských studentů a divadelníků v tzv. sametové revoluci 1989
Zahnaš Miroslav: Parlamentní volby v roce 1946 v okrese Hodonín

Magisterské diplomové práce
2003

Lacková Milena: Perzekuce lysických občanů v období komunistického režimu (orální historie)
2004
Fišer Tomáš :Průběh měnové reformy v roce 1953 na Ostravsku
2005
Baldelli Hana: Vytváření a využívání biografické sbírky Veterinárního muzea VFU Brno
Balvanová Markéta: Československá zemědělská politika v letech 1945 – 1953
Pavlíček Jan: Litomyšl 1945-1948
Vavruša Tomáš: Odpor obyvatel Brna proti sovětské okupaci v letech 1968-1969
2006
Bartuňková Lucie: Velké Meziříčí ve stínu hákového kříže
Bočková Marie: Kolektivizace zemědělství na Olešnicku 1949-1960
2009
Knotek Jaroslav: Revize československé pozemkové reformy
Škerle Michal: Československá sociální demokracie v Brně v letech 1945 – 1948
Vojtková Martina:Spisovatel, publicista a politický vězeň Jan Beneš
2010
Fejsaková Tatiana: Vliv SSSR na církevní situaci poválečného Československa (1945 – 1948)
Moravec Zdeněk: Čistky na brněnských univerzitách v letech 1948-1949
Pospíšilová Lenka: Události let 1948-1989 ve vzpomínkách pamětníků
Vyskočilová Jana: Místní národní výbor v Blansku 1945-1946

Diplomové a bakalářské práce (Na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)

Bakalářské diplomové práce:

2014:

 • Bartošová, Martina: 60 let krupské lanovky
 • Cenov Jiří: Rozdíly mezi dvěma vybranými politickými procesy z 50. Let v ČSR
 • Dvorská (Ševčíková) Adéla: Historie divadelního ochotnického spolku v Lužci nad Vltavou
 • Fišerová Klára: Odraz pražského pobytu korunního prince Rudolfa v Národních listech mezi lety 1881-1886
 • Hartmanová Tereza Františka: Vliv politických událostí na šlechtický rod Mensdorff-Pouilly v letech 1918-1939
 • Král Miroslav: Obrozenecká čeština v c. k. armádě na příkladu výcvikového předpisu pro zeměbranu z roku 1808

2016:

 • Pánek Martin: Obraz polského státu v česky psaném tisku během období srpna 1938 až října 1939
 • Procházka Michal: Americká občanská válka očima českých vojáků
 • Šmidtová (Havlová) Martina: Poválečný vývoj MNV Bohušovice nad Ohří 1945-1948 (50)
 • Šmidtová Zuzana: Dělnické hnutí na Cvikovsku od druhé poloviny 19. století do roku 1920

Magisterské diplomové práce:

2011:

 • Marvanová Lenka: Poválečné dějiny Přísečnice 1945-1974

2012:

 • Votrubcová Petra: Kolektivizace zemědělství na Lomnicku v letech 1948-1960

2015:

 • Kuchtová Petra: Gymnázium Slaný v letech 1920-1953

2016:

 • Minaříková Kamila: Rodinná a reprodukční politika nacistického Německa na území Protektorátu Čechy a Morava a v Říšské župě Sudety
 • Monček Pavel: XIV. mimořádný sjezd KSČ

2017:

 • Dvořák Tomáš: Československé parlamentní volby v roce 1946 v Plzni
 • Pánek Jiří: Amnestie rakouského císaře Karla z 2. Července 1917 a její interpretace ve vybraných dobových periodikách
 • Slavíček Tomáš: Výjimečný stav v Polské lidové republice

2018:

 • Bártl Zdeněk: Tělocvičná jednota Sokol Česká Lípa
 • Dvorská (Ševčíková) Adéla: Historie základní školy v Lužci nad Vltavou
 • Špíšek Jan: Česká strana státoprávně pokroková (1908-1918)
 • Volák Jan: Role a funkce stranického tisku za první Československé republiky: Reflexe politiky Československé sociálně demokratické strany dělnické v deníku Právo lidu

Další aktivity

Členství a funkce v komisích, radách a orgánech souvisejících s příslušným vědním oborem

 • předseda vědecké rady ÚSD AV ČR (do r. 2006)
 • člen Rady pracoviště ÚSD AV ČR v. v. i. (od r. 2007 do r. 2010)
 • předseda vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze (od r. 2008 do r. 2010)
 • člen vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (do r. 2015)
 • vedoucí brněnské pobočky ÚSD AV ČR v. v. i. (do r. 2018)
 • člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny (do r. 2010)
 • člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea (do r. 2015)
 • předseda Společnosti přátel Muzea města Brna (do r. 2016)