Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

englova.jpg

Kontakty

e-mail: jana.englova@ujep.cz
tel. do práce: 475 286 455
tel. domů: 487 853 459
kancelář: A 202

Vzdělání, profesní životopis

 • 1953 - maturita na Akademickém gymnáziu v Praze
 • 1953 - 1957 - Vysoká škola pedagogická v Praze. obor dějepis - geografie,
 • učitelství pro střední školy
 • 1957 - 1967 - středoškolská učitelka, SVVŠ Mimoň
 • 1967 - 1972 - středoškolská učitelka, Gymnázium Česká Lípa
 • 1967 - 1969 - postgraduální studium FF UK Praha
 • 1972 - 1984 - odborná asistentka na katedře historie PF Ústí nad Labem
 • 1976 - PhDr., FF UK Praha
 • 1976 - CSc., kandidátka historických věd, FF UK Praha
 • 1985 - docentka pro obor Československé dějiny, habilitace na PF v Ostravě
 • 1985 - dodnes, do 2004 na katedře historie PF, od 2005 na katedře historie ÚHS UJEP a od 2007 na katedře historie FF UJEP v Ústí nad Labem, nositelka medaile Jana Evangelisty Purkyně
 • 2013 nositelka medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2.stupně „za vynikající pedagogickou činnost“
 • 2015 nositelka titulu emeritní docentka

Další údaje

Lexikon současných českých historiků, Praha 1999, ISBN 80-85268- 84 -1, s.71
Spolkový život v Čechách v 19. a na počátku 20.století. Sborník k životnímu jubileu Jany Englové, Ústí nad Labem 2005, ISBN 80-7044-781-8, s. 5 – 12
WHO IS ...? (v České republice). Životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky, Hübners Who is Who, 6.vydání, Praha 2007, ISBN 978-3-7290-0066-7, s.295

Odborná specializace

České dějiny v mezinárodních souvislostech, zejména česko – saské vztahy v 19.století a především problematika hospodářských a sociálních dějin v 19. a na počátku 20. století.
Referáty na šesti světových kongresech hospodářských dějin. V letech 1997 – 2000 členka subkomise 409 Grantové agentury ČR pro dějiny 19. a 20. století. 2005 – 2008 členka komise pro zpracování dějin Spolchemie v Ústí nad Labem k 150.výročí založení. V letech 1993 - 2012 členka celostátního výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny jako součásti International Economic History Assotiation (IEHC).

Výuka

České dějiny 1648 - 1918 I. (sylabus a literatura)
České dějiny 1648 - 1918 II. (sylabus a literatura)
Otázky ke zkoušce z čs. dějin 1648 - 1918
Život v 19. století I. (základní informace)
Život v 19. století II. (základní informace)
Život v 19. stoleti (podrobnější charakteristika)
PVK - Česká politika a politikové v dokumentech 1848 - 1918
PVK - Žena v 19. století - sylabus
PVK - Žena v 19. století - podrobnější údaje
KHI/0402A Dějiny českého novověku I
KHI/0403A Dějiny českého novověku II
KHI/0472 Gender studies
Hlavní seminární okruhy a témata referátů k Dějinám novověku I

Výzkum

Zaměřen na využití odborné specializace. Řešitelka projektů zaměřených na 19. a počátek 20. století.

Granty:
2000 – FRVŠ, F 5, č. 1088 – Uplatnění sociálních dějin v systému povinně volitelných kurzů pro studenty dějepisu. Příprava kurzů Život v 19.století I a II – vypracování koncepce, shromáždění dokumentačního materiálu v rozsahu 62 s.
2002 – FRVŠ, F 5, č.1421 – Uplatnění gender studies v systému povinně volitelných kurzů pro studenty dějepisu. Příprava kurzů Život v 19. století I a II – vypracování koncepce kurzu, shromáždění dokumentačního materiálu o rozsahu 181 s.
2006 – FRVŠ, F 5, č.1608 – Česká politika a politikové v dokumentech 1848 – 1918. Nový povinně volitelný kurz. Vypracování rozmnoženého učebního textu v rozsahu 117 s. s perspektivou využití pro kombinované studium.
Pravidelné vypracovávání vyžádaných posudků pro GA ČR, pro GA UK Praha a nakladatelství Karolinum, pro habilitační řízení, disertace a výzkumné záměry.

Publikační činnost

 • J. ENGLOVÁ, Sociologické aspekty zaměstnávání žen v průmyslové výrobě v druhé polovině 19. století. Studie k sociálním dějinám I, 1998, s. 83 - 99 ISBN 80-86227-00-7
 • J. ENGLOVÁ, Zprostředkovatelny práce v Praze na konci 19. a počátku 20. století. Documenta Pragensia 16, 1998, s. 87 - 108. ISBN 80-86197-02-6
 • J. ENGLOVÁ, Zpráva o konferenci Vzory chováni v19.stol. In: Hospodářské dějiny - Economic History 22, Praha 1998, s.100 - 106. ISSN 0231 - 7540
 • J. ENGLOVÁ, Die Idee der mitteleuropäischen Revolution in der Vorbereitung des Dresdner und Prager Maiaufstandes in den jahren 1848/1849. In: Dresden, Mai 1849 . Hrsg. von K. Jeschke und G. Ulbricht, Dresden 2000, s. 180 - 197. ISBN.3 -932434-10-2­
 • J. ENGLOVÁ, Hans Rittig a studentský spolek Markomania. Časopis Národního muzea, řada historická, 159, 2000, č. 3-4, s. 47 - 59. ISSN 0l39 -9543
 • J. ENGLOVÁ, K sociální politice velkých průmyslových závodů v druhé polovině a na začátku 20. století. In: Studie k sociálním dějinám, 6, Ed. J. Machačová a J. Matějček, Kutná Hora-Praha-Opava 2001, s. 261-274, ISBN 80-86224-15-5
 • J. ENGLOVÁ, Piece and Time Wages in the Industrial Production in Austria in the Eighties of the19th Century. Prague Economic and Social Historiy Papers, Vol. 6, 2001/2002, pp. 109 - 116. ISBN 80 -7308 - 031- 1
 • J. ENGLOVÁ, August Bebel a severní Čechy. In: Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem 2003, s. 17 - 25. ISBN 80-7044-477-0
 • J. ENGLOVÁ, Katedra historie a její studenti mezi lety 1972 - 2004. In: Padesát let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem 2004, s. 102 - 104. ISBN 80 - 7044 - 569 - 6
 • Císař František Josef I. Zastihl v létě 1901 Spolek v dobré kondici. My a Spol., 58,2005, č.7,s.6
 • Výsledky bádání v oblasti sociálních dějin na Moravě 19.století. Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny 2006,č.1,s.4-5, ISSN 1213-3892
 • Příspěvek k problematice podnikatelstva v éře akciových společností na příkladu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem v době počátku jeho vývoje v letech 1856-1873. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, 232/2007, Historica 14/2007, s.59-69, ISBN 978-80-7368-283-5, ISSN 1213-8452
 • Snaha o řešení problematiky nezaměstnanosti v Čechách na přelomu 19. a 20.století. In: Acta Oeconomica Pragensia, 7/2007, s.112-119, ISSN 0572-3043
 • J. ENGLOVÁ, Výsledky bádání v oblasti sociálních dějin na Moravě 19. století. Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny 2008, č. 1, s. 4-5, ISSN 1213-3892
 • J. ENGLOVÁ, Další posun v bádání gender studies. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. stoletní v zajetí historiografie. Kateřina Čadová - Milaena Lenderová - Jana Strádníková (eds.), Pardubice 2006, 602s. ISBN 807194-920-5 Informační bulletin Společnosti pro hosporářské a sociální dějiny 2007, č. 1, ISSN 1213-3892, s. 1-4
 • J.ENGLOVÁ, Buchbesprechung. Die Geschichte der Frauen oder Die europäische Frau vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert in der Unklammerung der Geschichtsschreibung, Pardubice 2006, In: Prager wirtschafts - und sozialhistoriche Mitteilungen, Vol. 8 2007/2008 ISBN 978-80-7308-232-1, s. 153-155
 • J. ENGLOVÁ, Memories after More than Fifty Years (spoluautor Jiří Švec). In: Discourses. Essays for Mikuláš Teich and alice Teichova, Edited by Gerturde Anderle - Burcel, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Dieter Stiefel, Prague - Vinna 2008, ISBN 978-80-86559-90-2, s. 37-42
 • J.ENGLOVÁ - jako členka autorského kolektivu-,  Dílo sedmi generací. 150 let Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem,Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-902991-3-9
 • J. ENGLOVÁ, Jan Evangelista Purkyně. Ve spoluautorství s Davidem Tomíčkem. Ústí nad Labem 2009, ISBN 978-80-7414-084-6
 • J. ENGLOVÁ, Jan Evangelista Purkyně. Text v angličtině. Ve spoluautorství s Davidem Tomíčkem. Ústí nad Labem 2009, ISBN 978-80-7414-159-1
 • J. ENGLOVÁ, Práce žen v továrnách v poslední čtvrtině 19.století a její reflexe v sociálně demokratických kruzích. Historická demografie, 2010/34 (1), ISSN 0323-0937, s.14 – 29
 • J. ENGLOVÁ, Rc.: Vošahlíková, Pavla - Martínek, Jiří a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace. In: Ústecký sborník historický 2010/ 2, ISSN 0231-9349, s. 128 - 132
 • J.ENGLOVÁ,  Dělnictvo jako subjekt a objekt historického bádání. In: Problematika dělnictva v 19. a 20.století I. Bilance a výhledy studia, Ostrava 2011, ISBN 978-8-7368-970-4, s.34 – 40
 • J. ENGLOVÁ, The Significance of the Contacts of Some Czech Emigré Historians with the Historians in Czechoslovakia. In: Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century, Prague 2011. In the electronic form: http://www.science.usd.cas.cz/Scholars_in_Exile_2011_Proceedings.pdf
 • J.ENGLOVÁ, Rc.: Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová (eds.), Variety české religiozity v "dlohém" 19. století (1780 - 1918). In: Ústecký sborník historický 2011/ 1, ISSN 0231-9349, s. 88 - 92
 • J. ENGLOVÁ, práce PhDr. Heleny Smíškové se studenty na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. In: Amicae decinicum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové k pracovnímu jubileu. Děčín - Litoměřice 2012, ISBN 978-86971-26-1, s. 165 - 167
 • Recenze Popelka, Petr, Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace. Ostrava 2011, ISBN 978-80-7368-841-7. In: Ústecký sborník historický – Aussiger historische Zeitschrift 2012/1-2, s.133-137
 • Modern Enterpreneuers and Their Birth. Review Popelka, Petr, Zrod moderního podnikatelstva. Bratři Kleinové a podnikatelé v českých zemích a Rakouském císařství v éře kapitalistické industrializace (The Birth of Modern Enterpreneuers in the Bohemian Lands and the Austrian Monarchy in the Era of Capitalist Industrialisation). Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 333pages. JANA  ENGLOVÁ. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers  19/1, 2014, p. 96 – 100

Učební texty

 • J. ENGLOVÁ, Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů, Ústí n. L. 2002, 63 s. ISBN 80-7044- 432-0
 • J. ENGLOVÁ, Žena devatenáctého století vdokumentech, Ústí n. L. 2003, 186 s. ISBN 80-7044-474-6
 • J.ENGLOVÁ,  Česká politika a politikové v dokumentech 1848 – 1918, Ústí nad Labem, FF UJEP 2014 (internet)

Diplomové a bakalářské práce

63 diplomových a 2 bakalářské práce vedených a obhájených do roku 2000.
Seznam diplomových prací od roku 2000:
2000 Došková Petra: Působnost Josefa Čermáka v Rakovníku (starosta města v letech 1893 – 0910 )
2000 Kitzbergerová Jana: Sbor dobrovolných hasičů ve Slaném v letech 1878 – 1945
2000 Kolářová Marcela: Spolková činnost v Sadské ve druhé polovině 19. a na počátku 20.století
2000 Portešová Kateřina: Počáteční vývoj reálky v Lounech od založení 1896 do 1.světové války
2000 Samková Petra: Příspěvky k poznání osobnosti Vojtěcha Weidenhofera (1826 – 1901)
2000 Sismilichová Alena: Spolkový život v Roudnici nad Labem v letech 1868 – 1918
2000 Šubrtová Jana: Historie školství v Pozdni
2000 Vacková Marcela: Sociální politika firmy C.Wolfrum a firmy G.Schicht do první světové války
2000 Vlčková Kateřina: Broumovské a náchodské panství v tereziánském katastru
2001 Andrášková Lenka: Zdravotní politika města Ústí n.L. 1860 – 1900
2001 Beniačová Lucie: Panství Předhradí ( Richenburg) a panství Heřmanův Městec a Morušice ve světle tereziánského katastru
2001 Cheníčková Jana: Chudinská péče v Příbrami v 2.pol.19.století a na poč.20.století
2001 Jurčíková Veronika: Panství Duchcov, Záluží, Horní Litvínov a panství Teplice ve světle tereziánského katastru
2001 Kovalčík František: Petice venkovského lidu v Čechách a na Moravě v revoluci 1848
2001 Štáfová Gabriela: Ohlas politických poměrů 90.let 19.století v regionálním tisku Podřipska
2002 Foltýnová Naděžda: Odbor Klubu českých turistů v Náchodě ( 1893 – 1930)
2002 Hamplová Šárka: Činnost spolku Deutscher Turnverein ve Varnsdorfu 1861 – 1914
2002 Kopalová Dana: Zpěvácký spolek Střela v Plasích 1874 – 1919
2002 Králová Iva: Ochotnické divadlo v Ústí nad Orlicí v 19. a na počátku 20.století
2002 Málek Vlastimil: Dějiny cukrovaru v Syrovátce 1849 – 1923
2002 Rajtorová Lenka: Ženská trestnice v Řepích v 2.polovině 19.století
2002 Rampasová Tereza: Činnost Spolku paní a dívek v Mladé Boleslavi v letech 1892 -1926
2002 Sochrová Petra: Činnost České matice na Litoměřicku a boj o české školství na konci 19. a počátku 20.století
2002 Šimková Martina: Musejní spolek v Pardubicích v letech 1880 – 1922
2003 Benešová Pavlína: Měšťanská beseda v Příbrami 1850 – 1914
2003 Dohovičová Kateřina: Okrašlovací spolek Děčín
2003 Janatová Pavlína: Tělocvičná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou
2003 Mojžíšová Ludmila: Spolek paní a dívek v Chrudimi a jeho vliv na kulturní rozvoj Chrudimska
2003 Pachovská Miluše: Příspěvek k historii sklářských rodin v Kamenickém Šenově v 18. a 19. století
2003 Paulasová Kateřina: Spolek pro udržování ossaria, pomníků a hrobů na bojišti jičínském z roku 1866
2003 Zlámaná Michaela: Pomník krále Jiřího v Poděbradech
2004 Řeřichová Jiřina: Činnost Prvního teplického mužského pěveckého spolku jako iniciátora Německého pěveckého svazu v Čechách
2004 Žižková Petra: Školní podpůrný spolek v České Lípě 1872 – 1890
2005 Jelínková Lucie: Hudební život v Lounech od 2.poloviny 19.století do roku 1950
2005 Klímová Jaroslava: Život v obci Čistá ve druhé polovině 19.století
2005: Macurová Kateřina: C.k. Privilegovaný měšťanský střelecký spolek v Karlových Varech v 19. a 20.století
2005 Matoušková Kateřina: Činnost spolku Vlastimil (1881– 1926) a Podkrušnohorského muzea (1828 – 1938) v německo – českém prostředí
2005 Seppová Veronika: Dějiny hasičského sboru v Železné Brodě jako součást hasičské župy č.51 „Palacký – Brázdova“ (1872 – 1952
2005 Soukup Miroslav: Historie evangelického reformovaného sboru v Lysé nad Labem do roku 1918
2005 Vildová Lenka: Český spolkový život v Bělé pod Bezdězem ve 2.polovině 19.století a na počátku 20.století
2006 Linke Pavel: Historie tělocvičné jednoty Sokol v Novém Strašecí
2006 Riedl Jiří: Spolek ostrostřelců v Domažlicích v 19. a na počátku 20.století
2006 Janoušková Lucie: Dva významné jičínské spolky Občanská beseda Jičín (1862 – 1914) a Řemeslnická beseda v Jičíně (1870 – 1939)
2007 Hlaváčková Petra: Spolek divadelních ochotníků v Pardubicích v 2.polovině 19. a 1.polovině 20.století
2007 Košlerová Monika: Spolky měšťanských střelců v Ostrově nad Ohří a v Lokti v 19. a na počátku 20.století
2007 Krčmář Miloš: Dějiny reformovaného evangelického sboru v Libiši do roku 1861
2007 Kučerová Blanka: Klárův ústav slepců od založení v roce 1832 do roku 1918
2007 Rybář Radek: Kupecký spolek v Ústí nad Labem (Kaufmännischer Verein in Aussig a/E) 1885 – 1939
2007 Šindýlek Jan: Problematika dobrovolných a profesionálních hasičských sborů na příkladě Žižkova a Smíchova v 2.polovině 19. a 1.polovině 20.století
2007 Tichá Jana: Tělovýchovná jednota Sokol v Nové Pace 1862 – 1951
2009 Štěpánová Veronika: Osobnost Boženy dapeciové (1884 – 1959) z Loun
Seznam bakalářských prací od roku 2000:
2003 Krčmář Miloš: Počátky evangelického sboru v Libiši (1783 – 1811)
2003 Zívrová Jindřiška: Počátky Sokola v Plzni (1863 – 1896)
2005 Fečková Miroslava: Kronika školy v Horním Jindřichově 1883 – 1930
2006 Kabaljuková Tereza: Kronika gymnázia v Brandýse nad Labem 1913 – 1931
2007 Štěpánová Veronika: Osobnost Boženy Dapeciové
2008 Zajíc Jindřich: Působnost Národní jednoty severočeské na Teplicku do vzniku Československé republiky
2009 Říčan Jaroslav: Válka 1866 na Bydžovsku a Chlumecku
2010 Dohnalová Mirka: Reálné gymnázium v Roudnici nad Labem 1877 – 1953
2010 Holienčinová Pavla: Státní gymnázium v Žatci (Staatsober Gymnasium in Saaz) a jeho pedagogové v letech 1873 – 1902
2010 Procházková Lenka: Kulturní spolky ve Vlašimi do r. 1918
2010 Koubová Petra: Spolky na Hlinsku do konce 1.světové války
2010 Zajíc Jindřich: Činnost Národní jednoty severočeské na Teplicku po roce 1918
2011 Gapková Eva: Pohled do života manželek významných mužů Ústí na Labem. Příspěvek k otázce postavení žen na konci 19. a počátku 20.století
2011 Pilařová Jana: Základní dívčí škola v Čáslavi do vzniku Československé republiky
2012 Pilařová Hana: Zpěvácký spolek Lech Kouřím
2012 Pilíková Tereza: Rozvoj turistiky na Českokamenicku od počátku do 30. let 20. století
2012 Žárová Eva: Domov výchovy mládeže v Kostomlatech pod Milešovkou od založení 1872 do vzniku republiky
2013 Kuchtová Petra: Gymnázium Slaný v letech 1878 – 1920
2014 Johnová Klára:  Gymnázium Minerva od založení do vzniku republiky

Další aktivity

 • 2005 - 2006 členka vědecké rady Ústavu humanitních studií UJEP
 • 2007 - 2012 členka vědecké rady Filozofické fakulty UJEP
 • 2007 - dodnes členka ediční rady UJEP
 • 2007 - 2015 předsedkyně disciplinární komise FF UJEP
 • Trvalý podíl na přípravě a organizaci studentských vědeckých soutěží