Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

royt.jpg

Kontakty

e-mail: royt@volny.cz
kancelář: A 201

Vzdělání, profesní životopis:

 • 1970-1974 - studium na Střední zemědělské technické škole v Roudnici nad Labem
 • 1974 - 1979 - studium na Vysoké škole zemědělské v Praze
 • 1979 – 1984 – studium dějin umění na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 – jmenován docentem pro obor Dějiny umění FF UK Praha
 • 2004 – jmenován profesorem pro obor Dějiny umění  FF UK Praha
 • 1984 – 1990 – redaktor literatury o výtvarném umění v nakladatelství Odeon v Praze
 • od 1990 – odborný asistent a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze a externí pedagog na AVU
 • 2000 – zástupce ředitele a tajemník Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze
 • 2004 - katedra historie PF a FUD UJEP v Ústí nad Labem (od roku 2006 katedra historie FF UJEP v Ústí n. L.)
 • 2006 – 2014 - ředitel Ústavu pro dějiny umění
 • 2014 - prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK

Odborné zaměření:

 • Uznávaný přední český odborník na staré české umění (gotika - baroko).

Výuka

 • Dějiny výtvarného umění I. - IV.

Vědecké projekty

 • GAČR P 409/12/0546 – Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (14591620), hlavní řešitel, 2012–2014

Publikační činnost (posledních 5 let - výběr)

kategorie B

 • ROYT, J., KUTHAN ,J.Charles IV. Emperor and King of Bohemia – Visionary and Founder. Praha 2018 , 1051 s., podíl 50 %, ISBN 978-80-7422-461-4
 • ROYT, J. The Master od the Třeboň Altarpiece . Praha 2014, 288 s. ISBN 978-80-246-2261-5
 • ROYT. J., KUTHAN, J. The Cathedral of St. Vitus at Prague  Castle. Prague 2016, ISBN 978-80-246-3129-5. Podíl 50 %
 • ROYT.J., Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách . Praha: Karolinum, 2015, 350 s. ISBN 978-80-246-3174-5.
 • ROYT, J. Středověká desková a nástěnná malba v severozápadních Čechách, in: Klípa Jan / Ottová Michaela (ed.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Praha 2015,  85-95, 130-131, 200-203, ISBN 978-80-7035-583-1.
 • ROYT,J..Panel and Wall Painting, in: Ales Mudra / Michaela Ottová (ed.): (art) without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550). Praha 2015,  85-111, ISBN 978-80-7308-594-0
 • ROYT, J.Eucharistické alegorie a zázraky, in: Aleš Mudra (ed.), V oplatce jsi všecek tajně. Praha 2017, 213-243, ISBN 978-80-7480-016-0
 • ROYT, J., .Nástěnné malby v chóru klášterního kostela, in: Michaela Otttová/Aleš Mudra (ed.), Mýtus Ulrych Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517). Litoměřice 2017 96-104, ISBN 978-80-7308-734-0
 • ROYT, J. Das Nachleben Karls IV., in: (Hrsg.)  Jiří Fajt – Markus Hörsch,  Kaiser Karl IV. 1316-2016. Erste Bayerisch –Tschechische  Landesausstellung. Ausstellungkatalog. Prag –Nürnberg 2016, s. 259-265, 329-334, 362-363, 388-389. ISBN 978-80-7035-613-5.

kategorie C

 • ROYT. J., Slovník biblické ikonografie. Praha 2013 (2 vydání), ISBN 978-80-246-0963-8
 • ROYT, J., Kult a ikonografie světců uctívaných v benediktýnských klášteřích, in: Markéta Jarošová/ Radka Lomníčková (edd.), Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktýnského řádu. Praha 2013.
 • ROYT, J., Voda omilostňující a voda trestající. Ikonografie luteránských křtitelnic v Čechách, in: Kateřina Horníčková / Michal Šroněk (edd), In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy. Praha 2013.
 • Royt, J., Středověká desková a nástěnná malba v severozápadních Čechách, in: Jan Klípa – Michaela Ottová (edd.), Bez hranic. Umění v Krušnohoří 1350-1550, Praha 2016, s. 85 – 96.
 • Royt, J., Hornická ikonografie, hagiografie a problematika konfesionalizace v horních městech střední Evropy v období středověku, in: Michaela Hrubá – Jan Royt – Michaela Ottová (edd.), Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko - saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620), Praha 2016, s.  55-96.

Další aktivity

Aktuální členství v profesních organizacích a vědeckých radách, např.:

 • Vědecká rada KTF UK
 • Vědecká rada UK
 • Vědecká rada MU v Brně
 • VR UJEP
 • Vědecká rada AV ČR
 • Vědecká rada Národní galerie v Praze

Aktuální členství v redakčních radách

 • Monumentorum Custos
 • Historický obzor

Aktuální členství v oborových radách

 • DSP Obecná teorie a dějiny výtvarného umění, SO Dějiny výtvarného umění
 • DSP Obecná teorie a dějiny výtvarného umění, SO Dějiny křesťanského umění
 • DSP Historické vědy, SO České dějiny