Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Kontakty

e-mail: petr.urlich@ujep.cz, petr.urlich@fsv.cvut.cz, urlich@seznam.cz

Vzdělání, profesní životopis

  • Vysoká škola ČVUT - Fakulta stavební, obor architektura1967 - 1973 Diplom - Ing.arch.
  • Asistent od roku 1974, Odborný asistent od roku 1976, Docent od roku 1992 (habilitační práce Klasický a abstraktní model v architektuře)
  • Vysokoškolský profesor od 1.10.2001
  • Ostatní vzdělání: Pedagogický kurs - 1976 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Postgraduální kurs - PFUK (Pedagogická fakulta) 1980 - 1982 - Jaspex francouzský jazyk výuka pro zahraniční experty - diplom 1982
  • Vědecká hodnost - CSc., dosažená na základě obhajoby dizertačnípráce "Funkcionalismus v Praze mezi dvěma světovými válkami" Diplom 1983
  • Zahraniční pobyty: Francie - 1981 (5 měsíců), Stáž na Škole architektury Charenton-le-Pont – Paris, Alžírsko 1982-1985, Technická kooperace v rámci mezivládního Alžírsko-československého protokolu. Odborný asistent na Universitě v Oranu - Institut architektury, (Université des Sciences et de la Technologie Oran)
  • Vedoucí ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT 1998 – 2005, člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT (1990-2002) , prorektor ČVUT v Praze pro výstavbu a investiční činnost (2003-2006), v letech 1993-1997 člen výkonného výboru mezinárodní asociace škol architektury AEEA Bruxelles, proděkan FA ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost (1997-2003-leden)
  • Předseda redakční rady časopisu Fórum architektury a stavitelství (1997-2002), člen redakční rady slovenského teoretického časopisu Architektúra a urbanizmus, člen čestného stálého výboru ABF pro veletrhy For Systém (do roku 2007), zodpovědný řešitel výzkumného záměru MSM…027 Výzkum historické a současné architektury –1999-2004, člen vedení ČVUT, člen grémia a kolegia rektora ČVUT v Praze, člen VR ČVUT (2005-06), člen vědeckého týmu Výzkumného centra pro průmyslové dědictví při ČVUT od 200, profesor na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.(2006- …), člen Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT v Praze (2010 – 14), předseda oborové komise SP Architektura a stavitelství (2007 -…) na FSv ČVUT v Praze

Odborná specializace

Práce v oboru stavebně historických průzkumů cenných staveb 19. a 20. století v Praze
autor celé řady odborných článků - viz seznam publikovaných a ostatních prací ( časopisy Architektura ČSR, Architekt, FORUM architektury a stavitelství, Architecture, Mouvement, Continuité), publikace Programy české architektury 20.století, skript Klasický a abstraktní model v architektuře 20.století, spoluautor knihy J.Zítek-katalog díla, katalogu Praga-una porta per la cittá, skript Dějiny 19. a 20.století - synoptické tabulky,
spoluautor v týmu pro restaurování a rekonstrukci vily Dr. Ing. Františka Mullera od Adolfa Loose v Praze (Girsa at.). V týdnu 19.3/26.3.1999, účastník mezinárodní týdne jako visiting professor na škole architektury v Nancy, Francie. Vedení atelieru restaurování architektury 20.století.
V současnosti přednáší Dějiny architektury 19. a 20. století v bakalářském studiu, Teorii architektury v magisterském studiu, v rámci doktorského studia FA a FSv ČVUT vede celkem 6 doktorandů. V rámci DS na FF UJEP vede 1 doktoranda.

Publikační činnost

Značně obsáhlá v odborných periodicích od roku 1974.
Knižní publikace jako spoluautor:
Programy české architektury – publikace (Odeon, 1982, společně s J. Pecharem)
Camillo Sitte e i soui interpreti - publikace vydaná u příležitosti Symposia v Benátkách
část:, Influenze dirette e indirette di Sitte in Bohemia e Moravia,
Pavillon de la Tchécoslovaquie de J. Krejcar Catalogue du cinquantenaire de l,exposition 1937 Paris 1987,
Le béton armé dans l´architecture tcheque du XXe siecle, kapitola publikace BÉTON et PATRIMOINE , s Cahiers de la Section Francaise de l´ICOMOS
Praga - una porta per la cittá, ( Carlo Canepari, Egidio Mucci, Vicenzo Cioni, Petr Urlich a Ladislav Lábus), Praha, Novomlýnská - brána města, kapitola Urbanisace a tvorba městské struktury, ARCHITETTURA E SOCIETÁ/12ALINEA , Firenze,Editrice 1996
Osada Baba, plány a modely, Baba Housing Estate, Plans and Models, katalog u příležitosti výstavy (T. Šenberger, V. Šlapeta, P. Urlich), červenec 2000, nákladem 2000 výtisků vydala FA ČVUT Trust.)
Villa Müller, eds. (společně s K.Ksandrem a V.Girsou), století, nakladatelství ARGO, Praha 2000, emk,
Obytná kolonie Pod Kozincem v Praze, publikace RODOP, vydal Prostor – architektura, interiér, design Praha, (autor textu P.Urlich)
Slavné vily Královéhradeckého kraje, Foibos, Praha 2008 (editor)
Slavné stavby Prahy 6, Foibos, Praha 2009 (editor)
Slavné stavby Plzeňského kraje, Foibos, Praha 2009 (editor)

Další aktivity

Výstavy: Praga - una porta per la citta ve Florencii, leden, společně s Doc.Lábusem, FIRENZE, January 98
OSADA BABA, plány a modely – výstava u příležitosti Praha – evropské město kultury 2000 (spolu s V.Šlapetou
Šenbergerem) Výstava 16.5.2000-28.6.2000 Dvorana fakulty architektury ČVUT, výstava Lapidárium Betlémské kaple 4.7.-31.8.2000. Výstavy Osada Baba 2001-2005 - dvorana VUT Brno, , Stockholm, Wroclaw, Ostrava – důl Michal
Kurátor výstav Slavné vily Plzeňského kraje (Plzeň, Sušice), Královéhradeckého kraje (Hradec Králové, Náchod, Jaroměř) Slavné stavby Prahy 6 (Písecká brána, Dvorana FA a FSv ČVUT )