Sidebar

26
bře, ne
43 Aktuality

drska.jpg

Kontakty

tel.: 732 746 232, 475 286 450
e-mail: vaclav.drska@gmail.com
kancelář: A 221

Zaměstnání

 • 2011- dosud docent světových dějin, Ústav světových dějin FF UK a Katedry historie FF UJEP, Ústí nad Labem
 • 1998-2011 odborný asistent, Katedra historie, Pedagogická/Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
 • 1993-2011 odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK, seminář dějin středověku
 • 1990-1993 asistent, Ústav světových dějin FF UK

Vzdělání

 • 2011 habilitace v oboru Historie obecné/světové dějiny, Doc.
 • 2002 doktorandské studium, obhajoba disertační práce, Ph.D.
 • 1988 státní rigorózní zkouška, PhDr.
 • 1982-1987 FF UK Praha, obor český jazyk – dějepis

Materiály k výuce

 • Texty k obecným dějinám středověku

cviceni1
cviceni2
cviceni3
cviceni4
cviceni5
cviceni6
cviceni7
cviceni8
cviceni9
cviceni10
cviceni11
cviceni12
cviceni13
cviceni14

Badatelské zaměření

 • Raně středověké dějiny: stěhování národů, etnogeneze a vznik raně středověkého státu; franské a burgundské dějiny ve středověku
 • Vrcholný středověk: francouzské a burgundské dějiny; místa historické paměti

Zahraniční pobyty a stáže

 • 1986/1987 Francie, Université Paris IV, Paris-Sorbonne, státní stipendium
 • 1993/1994 SRN, Universität Mannheim, DAAD
 • 2004 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2007 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2008 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2009 SRN, Freie Universität Berlin
 • 2010 SRN, Freie Universität Berlin

Mezinárodní konference a přednášky

 • Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh. (Universität Wien, 2011)
 • Das Problem der historischen Erinnerung: Burgund und nomen Burgundiae im Mittelalter (KatolickáUniverzita Lublin, 2011)
 • Französische Gesellschaft und ihre Elite (500-800) (Katolická univerzita Lublin, 2011)
 • Nomen Burgundiae als Erinnerungsort (Univerzita Wroclav, Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego2011, mezinárodní konference)
 • Civitas am Anfang der mittelalterlichen Staatlichkeit: ein Vergleich des Begriffs bei Gregor von Tours und Cosmas von Prag (Univerzita Wroclav, Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obczych“ a kształtowaniem ciwilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kulury europejskiej (VI-XII wiek)2012, mezinárodní konference)
 • Geistlicher und Herrscher. Rolle des chronistischen didaktischen exemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum (Universität zu Köln,, 2014, Schüler und Meiter. 39. Kölner Medievistentagung, mezinárodní konference)
 • Einhards Irrtum, oder eine neue Vorstellung über die Aufteilung des Frankenreichs? (Universität zu Köln, 2016, Irrtum, 40. Kölner Medievistentagung, mezinárodní konference)abstrakt)
 • Karel IV., Francie a Burgundsko: symbolika a místa paměti jako prostředky lucemburské diplomacie (Ústav českých dějin FF UK a Historický ústav ČSAV, 2016, Ověnčený slávou,láskou i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV.v historické paměti, mezinárodní konference)
 • Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace? (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2017 Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí, 25. mezinárodní kolokvium)
 • Das Königtum Burgund (Arelat) in der luxemburgischen Politik der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert

Seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních textů

Vědecké monografie

 • 1. Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-255-0, 271 s.
 • 2. Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, ISBN 978-80-86829-65-4, 410 s.
 • 3. Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou... (eds.) – spolu s Martinem Kovářem, Praha: Filozofická fakulta UK, Fontes 2014, ISBN: 978-80-7308-521-6

Kapitoly v monografiích

 • 1. Raně středověký klášter jako místo paměti, in: Marek Matějek a kol., Benediktini ve středověku,Třebíč 2011, ISBN 978-80-87385-10-4, s. 62-70
 • 2. Od "universalismů" ke globalizaci. Svět mnoha "světů" (které se neznaly?), in: Cilivizace a dějiny.Historie světa pohledem dvaceti českých historiků, eds.Miroslav Bárta, Martin Kovář, Praha: Academia 2013, s. 259‒280, ISBN 978-80-200-2301-8
 • 3. Na cestě k rozdělení? Francouzsko-burgundský diskurz po zavraždění Ludvíka Orleánského, in:Kapitoly z obecných dějin.Panu profesorovi s láskou... (eds. M. Kovář, V. Drška, Praha: Filozofická fakulta UK, Fontes 2014, s. 60–73 ISBN: 978-80-7308-521-6

Původní práce v odborných časopisech

 • 1. Idea universalismu - osud Svaté říše římské?:Historický obzor 3 (1992), s. 338-347
 • 2. Národní integrace středověké Francie I. Lidé a země  - skutečnost a ideál: Historický obzor 4 (1993) s. 146-152.
 • 3. Národní integrace středověké Francie II. Král a poddaní  - tradice a mýtus: Historický obzor 4 (1993) s. 227-233.
 • 4. Verdunské dělení a franská tradice: Historický obzor 7  (1996), s. 5-13
 • 5. Poslední císař středověku: Historický obzor 7 (1996), s. 146-152
 • 6. Die Teilungen des fränkischen Reiches und der Beginn des politischen Systems Westeuropas: Prague  Papers on History of International Relations 1 (1997), s.5-29.
 • 7. Unitas imperiii und das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaisekrönung Karls des Großen: Prague  Papers on History of International Relations 2 (1998), Part I., s. 7-21.
 • 8. Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad: Prague Papers on History of international Relations, Praha  3 (1999), s. 5-20.
 • 9. 511: Erfolg oder Krise des fränkischen Königreiches?: Prague Papers on History of international Relations, 4 (2000), s. 5-14.
 • 10. Divisio legitima. K stabilizaci „dílčích“ království franské říše ve druhé polovině 6. století. In: Średnjowjicze polskie i powszechne, 2, Katowice 2002 (Prace Naukove Uniwersytetu Ślaskiego v Katowicach), ISBN 83-226-1156-0. s. 15-50
 • 11. Das fränkische bellum civile – Entstehung der Reichstriade: Prague Papers on History of international Relations, 6 (2002), s. 5-40
 • 12. Collatio episcoporum – Krieg mit Chlodwig oder den Franken?, in: Prague Papers on the History of International Relations 11 (2007), s. 9-20.
 • 13. La Bourgogne entre la politique dynastique des Francs et Byzance. Quelques remarques à propos de l’influence du regum Burgundiae sur la création de l’État mérovingien: Prague Papers on the History of International Relations 12 (2008), s. 9-16
 • 14. Le Baptême de Clovis:imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge: Prague Papers on History of international Relations, 13 (2009), s. 9-28
 • 15. Imitatio imperii et imperium christianum dans la stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises à la charnière des Ve et VIe siècles:ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, BUDAPEST, 2011, s. 11-24
 • 16. La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourg à la fin du règne de Charles IV: Prague Papers on History of international Relations14 (2010), s. 11-19
 • 17. Das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.–15. Jahrhunders als „lieu de mémoire“: Prague Papers on History of international Relations 15 (2011/1), s. 11-20
 • 18. „Das beraubte Königreich“. Einige Bemerkungen zur Rolle der historischen Tradition in der Politik des letzten Herzog von Burgund Karl des Kühlen. In: Prague Papers on History of international Relations 16 (2012/1), s. 11-19
 • 19. Feinde Widerwillen? Französisch-burgundischer Discours über den Vertrag in Troyes, Prague Papers on the History of International Realations 18,  (2014/2), s. 22–34
 • 20. Nomen Burgundiae als Gegenstand des politischen Kampfes und der Kulturaneigung am Anfang des Hochmittelalters.In: Prague Papers on History of international Relations17, (2013/1), s. 7–18

Různé závažné práce

a. příspěvky do sborníků:

 • 1. Král a „odboj“ ve franské říši. In: Pocta prof. Dr. Janu Kuklíkovi k 60. narozeninám, Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0141-9. s. 27-44
 • 2. Les rois faitnéants – reges qui potestatem non habent? K některým aspektům „krize“ pozdně meroveovského království. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae, Phil. et Hist. 1 – 2003. Studia Historica LV, Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0833-2. s. 165-178
 • 3. Karlova závěť a Česká koruna. K  možnostem diachronní komparace. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník prací k 60. narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha: Casablanca 2006, ISBN 80-903756-1-8. s. 65-78
 • 4. „Reges criniti?“ Význam královské moci  Meroveovců v představách franské kroniky Řehoře z Tours. In: Lesk panovnického majestátu ve středověku. Pocta PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková a Mlada Holá, Paseka, Praha/Litomyšl: Paseka 2005, ISBN 80-7185-773-4. s. 309-318
 • 5. Decretio Childeberti  a nástupnictví ve franské říši ve druhé polovině 6. století, in: Z pomocných věd historických XVI. Inter laurum et olivam AUC – Philosophica et Historica 1-2. 2002, Praha: Karolinum 2007, s. 797-804
 • 6. Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) In: Totalitartismus 3, Plzeň: Západočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-87025-15-4. s. 20-31 (spoluautor)
 • 7. Regum Burgundionum a franská říše.K zániku burgundského království a jeho začlenění říše Meroveovců In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám, prof. JanaKuklíka, edd. Jiří Hasil, Milan Hrdlička, Praha: Karolinum 2011, ISBN 978-80-246-1925-5, s. 211-218
 • 8. Nomen Burgundiae jako místo paměti o druhých Normané, Maďaři a Saracéni. Od vzpomínky na minulost k politické kultuře. In:  Středomoří v Dějinách, ed. Josef Ženka a kol., Praha: FF UK v Praze 2012, ISBN 978-80-7308-427-1, s. 65-79
 • 9. Das frühmittelalterliche Kloster als Ort des Gedächtnisses,. In: Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart, edd. Marek Matějek, Heidemarie Bachfofer, Třebíč/St. Pölten 2012, s. 66-75

b. Encyklopedie, slovníky, příručky a překlady:

 • 1. Encyklopedie osobností Evropy, Praha: Nakladatelský dům OP 1993. ISBN 80-85841-00-2 (spoluautor)
 • 2. Jean-Baptiste Duroselle, Evropa a Evropané, Praha: Fortuna Print 2002, ISBN 80-7321-022-3.  s. 81-135 (překlad)
 • c. texty monografické povahy:
 • 1. Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, ISBN 80-903129-0-5. 87 s.

Učební texty

 • 1. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha: ISE 1994. ISBN 80-8524-15-79. 217 s.(spoluautor)
 • 2. Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648, Praha: ISE 1995.  ISBN 80-85241-87-0. 205 s.(spoluautor)
 • 3. Dějiny středověké Evropy, Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2004, ISBN 80-86493-11-3. 364 s. (spoluautor)
 • 4. Dějepis 7, Praha: Scientia, Praha 2007, ISBN 80-7183-271-5, 179 s. (spoluautor)
 • 5. Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3719-5 spouautor

Monografie

 • V. DRŠKA, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha 1996.
 • V. DRŠKA - D. PICKOVÁ, Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Studie

 • V. DRŠKA, Das Fränkische bellum civile - Entstehung der Reichstriade, in: Papers on History of International Relations 6 (2002), s. 5-40, ISBN 80-7308-042-7V. Drška, Divisio legitima. K stabilizaci „dílčích" království franské říše ve druhé polovině 6. století: Średniowiecze polskie i powszechne 2. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, ed. I. Panic, Katowice 2002, s. 15-50, ISBN 83-226-1156-0, ISSN 0208-6336
 • V. DRŠKA,Divisiones regni Francorum. Jejich podíl na formování politické tradice meroveovské šlechty, dis. práce, Praha UK 2001, s. 224.
 • V. DRŠKA, 511: Erfolg oder Krisedes fränkischen Königsreichs?: Papers on History of International Relations 4 (2000), s. 5-14, ISBN 80-85899-93-0V. Drška, Zum Charakter des Friedensplans des böhmischen Königs Georg von Podiebrad, in: Prague Papers on History of international Relations, Praha 3 (1999), s. 5-20, ISBN 80-85899-73-6V. Drška, Unitas imperiiund das Teilungsprinzip in der Zeit vor und nach der Kaiserkrönung Karls des Großen, in: Papers on History of International Relations 2 (1998), s. 7-21, ISBN 80-85899-49-3
 • V. DRŠKA, Imperium legale a resistentia legitima: Král a „odboj" ve franské říši, in: Pocta profesoru J. Kuklíkovi, AUC Phil. et Hist. 1 (1998), Praha 2000, s. 27-44, ISBN 80-246-0141-9; ISSN 0567-8293

Učebnice

 • M. HRUBÁ- V. DRŠKA, Dějepis 7, středověk a raný novověk, Scientia, Praha 2002 ISBN 80-7183-271-2

Další aktivity

 • zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor