Sidebar

26
bře, ne
43 Aktuality

Kontakty

e-mail: miloslav.krieger@ujep.cz
tel.: 475 286 432
kancelář: A 101

Vzdělání, profesní životopis

 • 1978 – FF UK v Praze (obor latina-historie)
 • 1979 – 1984 – Ústav českosl. a svět. dějin ČSAV
 • 1984 – 1987 – mezinárodní odd. ÚRO v Praze,  1987 – 1990 – ústřední škola odborů v Praze
 • 1990 – 1992 – Encyklopedický institut ČSAV v Praze
 • 1992-1993 externí spolupráce s katedrou historie PF UJEP
 • 1992 – dosud katedra historie FF UJEP
 • 1980 PhDr. – FF UK v Praze
 • CSc. – 1988,  Čs. akademie věd, Obecné dějiny

Monografie

 • KRIEGER, M., Plzeňský poutník, Praha 2008, 2. vyd., s. 195 s. ( 1. vyd. 2001 )
 • KRIEGER, M., „Boj o Tróju“ - bude pokračovat?, Archeologické rozhledy LVII / 2005, seš. 3, s. 590-593
 • KRIEGER, M., K některým aspektům uplatnění stereotypů a mýtů ve vztahu k antice /Poznámky na okraj historického poznávání a reflexe minulosti/, In: Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách, FF UJEP, Ústí nad Labem 2008, str. 73-92 
 • KRIEGER, M, Meč, sandál, anebo tóga. Historický film, zvláště “starověký”, zdroj poučení ( nejen) o minulosti?In: Marc J., Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou, Ústí nad Labem 2010; s. 125-140

Granty

 • 2000 - Grant FRVŠ „ Modernizace učebny pro výuku didaktik společenskovědních předmětů“ - spoluřešitel
 • 2002 - Grant FRVŠ „Program rozšiřujícího studia pro učitele dějepisu“ - spoluřešitel
 • 2004 - Grant FRVŠ „ Antika v reflexi současnosti“ - řešitel

Vedení kvalifikačních prací (obhájené za posledních pět let)

 • J. Ficek, Obraz polis v díle Thúkidydově  (bakal., 2013)
 • Z. Křtěnová, První terakotová armáda císaře Čchin Š´chuang-ti jako historický pramen ( bakal., 2013 )
 • V. Frajerová, Republika a císařství prismatem díla Cassia Dia (bakal., 2015)
 • V. Krejčová, Ohlasy řeckého náboženství a mytologie v díle Tita Livia (bakal., 2013)
 • N. Kroupová, Obraz ženy v zrcadle římských dějin a v podání Tita Livia (bakal., 2014)
 • K. Modráčková, Římské impérium mezi republikou a císařstvím - přeměna ve světle myšlenkových proudů (diplom., 2014 )
 • A. Mládková, Obraz starověkého Řecka v české historiografii 19.stol. do první svět.války (diplom., 2017)
 • O. Holeček, Obraz Perikla a jeho doby v kontextu českého prostředí a vývoje moderní historiografie (bakal., 2017)
 • A. Prem, Ammianus Marcellinus, pozdně římský pramen k dějinám vojenství (bakal., 2018)

Nověji zadané

 • O. Holeček, Osobnost, život a doba Alexandra Makedonského ve světle české historiografie 20. století (diplom.)
 • M. Mutl, Obraz Caesara, jeho doby a související problematiky ve filmu (bakal.)
 • P. Maixner, Kulturní obraz Keltů v římském světě a kulturní aspekty jeho vývoje (bakal.)