Sidebar

21
zář,
29 Aktuality

Kontakty

e-mail: miloslav.krieger@ujep.cz
tel.: 475 286 432
kancelář: A 101

Vzdělání, profesní životopis

1978 – FF UK v Praze (obor latina-historie)1980 PhDr. – FF UK v Praze1979 – 1984 – Ústav českosl. a světových dějin ČSAV 1984 – 1987 – mezinárodní odd. ÚRO v Praze1987 – 1990 – ústřední škola ROH v Praze1990 – 1992 – Encyklopedický ústav ČSAV v Praze 1992-1993 externí spolupráce s katedrou historie PF UJEP
1992 – dosud katedra historie PF UJEP (od 2005 katedra ÚHS UJEP Ústí n. L. )

Monografie

M. KRIEGER, Plzeňský poutník, Praha, Baset 2001, 188. s.

Granty

2000
Grant FRVŠ „ Modernizace učebny pro výuku didaktik společenskovědních předmětů“ - spoluřešitel

2002
Grant FRVŠ „Program rozšiřujícího studia pro učitele dějepisu“ - spoluřešitel

2004
Grant FRVŠ „ Antika v reflexi současnosti“ - řešitel

1) Grant 2004 „ Antika v reflexi současnosti“

Zájem o antiku dnes neztrácí na intenzitě. Je součástí pociťované potřeby sebereflexe a nového definování identity jako jednoho zpředpokladů úspěšné evropské integrace. Zkušenost zantických studií a mnohasetleté recepce antického civilizačního dědictví nabízí zajímavé podněty, závěry a výsledky. Je to dáno zřejmě i tím, že antická společnost úrovní svého myšlení dokázala mnohé reflektovat, problémy a otázky teoreticky na své úrovni dobře formulovat. Vdnešních pohledech na realitu antického světa se vnovém světle než dříve, chápané jako projev kulturní výměny, objevují například pojmy helenizace a romanizace aj. Diskutuje se o počátcích a formách rané globalizace, řeší se problémy multietnicity a multikulturního charakteru zejména římské říše, zájem budí otázky vztahu kcizincům. Cílem projektu je seznámit studenty svybranými okruhy přístupů a pohledů na antický starověk, Má se za to, že vobeznámenosti smoderní historiografií a jejími nejnovějšími postupy a výsledky lze, alespoň pokud se týče jmenované oblasti, spatřovat dluh, jehož zmírnění má odpomoci i tento projekt

2) Grant 2000 „ Modernizace učebny pro výuku didaktiky společenskovědních předmětů“

Cílem projektu bylo vytvoření odborné učebny umožňující posluchačům zvládat moderní didaktickou techniku a jejím prostřednictvím si osvojit progresivní metodické postupy a formy práce, využitelné v praktické pedagogické činnosti. Kromě základního ovládání zvládnutí didaktické techniky bylo cílem vytvořit příležitost, aby posluchači mohli získané znalosti, teoretické poznatky a dovednosti aplikovat v rovině obecné i konkrétní pedagogické práce. Dalším uvažovaným cílem a předpokládaným výsledkem se stalo vytváření a využívání souborů výukových programů ( videozáznamy apod.), přibližujících studentům reálné podmínky konkrétní praxe a vysvětlujících možnosti didaktických metod, jejich aplikaci a hodnocení jejich účinnosti. Společným jmenovatelem záměru bylo vytvořit podmínky pro zkvalitnění didaktické přípravy posluchačů. A to za stávající situace, kdy její realitou je přesun těžiště didaktické přípravy posluchačů od tradiční přímé školní praxe v terénu do seminární výuky ve škole, což na vysokoškolské pracoviště klade nové nároky.

CSc. - 1988
CSc. - ČSAV
CSc. - Obecné dějiny