Sidebar

19
úno, út
40 Aktuality

Vzdělání, profesní životopis

Vzdělání

 • 1988 – 1994 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – etnologie
 • 1994 – Magister (Mgr.)
 • 1995 – 1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor etnologie
 • 1999 – Doctor (Ph.D.)
 • 2001 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor etnologie
 • 2001 – Doctor (PhDr.)

Zaměstnání

 • 1992 – 1994 Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky
 • 1999 – Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Oddělení historické etnologie – samostatný vědecký pracovník
 • 2000 – externí spolupráce s katedrou historie FF UJEP

Odborná specializace

 • etnologie, lidová duchovní kultura, poutnictví, kramářské tisky, jezuitský řád

Výzkum

 • 2000 – 2005 GA AV ČR, IBS9058102, Poklady z fondů Etnologického ústavu Akademie věd České republiky
 • 2006 – 2008 GA AV ČR, IAA900580601, Společnost a žena v kramářské produkci z pohledu „gender“
 • 2007 – MK VISK 6, Digitalizace kramářských tisků v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky
 • 2007 – 2009 GA AV ČR, IAA900580701, Národopisný atlas Čech, Moravy a Slezska 8
 • 2009 – 2011 GA AV ČR , IAA800150902, Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku

Publikační činnost

Monografie

 • M. HOLUBOVÁ, Kroj. Oděv. Oděvní doplňky. Krajka. Výšivka. Textilní techniky. Výběrová bibliografie. Národopisná knižnice 38. Praha 2001.
 • M. HOLUBOVÁ, Poklady z fondu Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Staré tisky. Praha 2004. + CD.
 • M. HOLUBOVÁ – A. FECHTNEROVÁ, Catalogus personarum et officiorum residentii ad S. Montem (1647-1773). Biografický slovník členů Tovaryšstva Ježíšova působících na Svaté Hoře u Příbrami v letech 1647-1773. Podbrdsko, Fontes 4, Příbram 2006.
 • M. HOLUBOVÁ, Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie. Praha 2007.
 • M. HOLUBOVÁ – L. KOPALOVÁ, Katalog kramářských tisků. Praha 2008.
 • M. HOLUBOVÁ a kol., Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha 2008. + CD.
 • M. HOLUBOVÁ, Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773. Biographical dictionary of musical prefects of the Jesuit order aktive in Bohemia, Moravia and Silesia in the years 1556-1773. Praha 2009.
 • Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Praha 2009.
 • M. HOLUBOVÁ – F. BAHENSKÝ (ed.) – J. WOITSCH (ed.), Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha 2009. + 11 kartografických map.

Studie

 • M. HOLUBOVÁ, Život ve svatohorské rezidenci v období baroka. Český lid 84, 1997, č. 2, s. 103-110.
 • M. HOLUBOVÁ, Putování na Svatou Horu v období baroka. In: Staré stezky. I. Poutní cesty. Sborník referátů z4. pracovního setkání 21.4.1999. Brno 1999, s. 41-47.
 • M. HOLUBOVÁ, Drahomíra Stránská a studium lidové obuvi prostřednictvím dotazníkové akce Národopisné společnosti. Národopisný věstník 1999, s. 95-98.
 • M. HOLUBOVÁ, Kámen jako znamení na cestě. In: Staré stezky. I. Znamení na cestě. II. Historické cesty. III. Obchodní cesty. Sborník příspěvků z 5. semináře 19. dubna 2000. Brno 2000, s. 10-14.
 • M. HOLUBOVÁ, Katalog svatohorské knihovny. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998. Praha 2000, s. 182-247.
 • M. HOLUBOVÁ, Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby. Podbrdsko, VIII, 2001, s. 68-75.
 • M. HOLUBOVÁ, „Duchovní pokládek duše křesťanské“ aneb co vyprávějí rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2001, č. 2, s. 33-41 + 1 strana bar. přílohy.
 • M. HOLUBOVÁ, Masopustní maska v českých zemích. In: Maska, kostým a lidové divadlo. Soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny „Náboženské směry v Asii“. Praha 2001, s. 12-23.
 • M. HOLUBOVÁ, Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků. Český lid 89, 2002, s. 217-238.
 • M. HOLUBOVÁ, Svatohorské poutě ve světle barokní doby. In: Ab amicis oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. Praha 2002, s. 17-36.
 • M. HOLUBOVÁ – L. PETRÁŇOVÁ, Obyčejové právo v pojetí národopisu a právní vědy. In: Obyčejové právo. Praha 2002, s. 20-35.
 • M. HOLUBOVÁ – L. LANDOVÁ, Poklady z fondů Etnologického ústavu AV ČR. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000, Praha 2002, s. 267-269.
 • M. HOLUBOVÁ, Prácheňský kraj a návštěvnost Svaté Hory u Příbrami. Vodňany a Vodňansko 5, 2002, s. 75-85.
 • M. HOLUBOVÁ, Barokní rezidua v poutích 19. století. In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7. – 9. března 2002. Praha 2003, s. 55-71.
 • M. HOLUBOVÁ, Strom v tradiční lidové kultuře. In: Zeleň v lidových obyčejích. Slovácké studie 8/2003, Uherské Hradiště 2003, s. 61-67.
 • M. HOLUBOVÁ – L. LANDOVÁ, Elektronické zpracování starých a kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. 19. strážnické sympozium. Strážnice 2003, s. 21-24.
 • M. HOLUBOVÁ, Soupis tištěných sbírek zázraků jezuitských poutních míst. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002, Praha 2003, s. 116-132.
 • M. HOLUBOVÁ, Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Čtenář a jeho knihovna“. Opera romanica 4, České Budějovice 2003, s. 359-568.
 • M. HOLUBOVÁ – A. FECHTNEROVÁ, Biografický slovník jezuitské rezidence v Golčově Jeníkově (1657-1773). Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003-2004, Praha 2005, s. 219-256.
 • M. HOLUBOVÁ, Magical Practices in the Books of Miracles. In: The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Ed. Blanka Szeghyová. Bratislava 2005, s. 218-226.
 • HOLUBOVÁ – J. HRDINA, Tscheschische Wallfahrtsforschung nach 1945. Ein Überblick. In: Doležal – H. Kühne – E. Doležalová – M. Holubová – J. Hrdina – H. Pátková (Hrsg.) Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006, s. 707-716.
 • M. HOLUBOVÁ, The Jesuit place of pilgrimage – Svata Hora near Pribram in the light of books of miracles. In: D. Doležal – H. Kühne – E. Doležalová – M. Holubová – J. Hrdina – H. Pátková (Hrsg.) Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006, s. 367-380.
 • HOLUBOVÁ, Obraz smrti v barokních knihách zázraků. In: „Vita morsque et librorum historia“. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Opera romanica 9, 2006, s. 215-226.
 • M. HOLUBOVÁ, Život v jezuitské rezidenci v Golčově Jeníkově v období baroka. Český lid 93, 2006, č. 4, s. 365-385.
 • M. HOLUBOVÁ, Panna Marie ve světle barokních knih zázraků. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Sv. II. Bratislava 2006, s. 105-113.
 • M. HOLUBOVÁ, Obraz globalizace v barokním poutnictví. In: Reflexia globalizácie v lokalnom spoločenstve. Trnava 2006, s. 193-199.
 • M. HOLUBOVÁ, Votivní dary ve světle barokních knih zázraků. In: Dary a obdarovávání. Slovácké studie 12. Uherské Hradiště 2007, s. 141-149.
 • M. HOLUBOVÁ, Láska a sex v 19. století. Psychologie dnes 14, 2008, č. 9, s. 32-33.
 • M. HOLUBOVÁ, Čeští poutníci a slovenský Šaštín ve světle „knih milostí“. Slovenský národopis 56, 2008, č. 2, s. 146-156.
 • M. HOLUBOVÁ, The baroque connections between the Jesuit residence and pilgrimage Loretan Chapel (Jenikoviensia – Golčův Jeníkov in the Archive of the Jesuit Order in Rome), in: Roma – Praga. Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hladíková, a cura di Kateřina Bobková-Valentová, Eva Doležalová, Eva Chodějovská, Zdeněk Hojda e Martin Svatoš (Bolettino dell‘ Istituto storico Ceco di Roma. Supplemento 2008), Praga 2009, s. 425-439.

Hesla v encyklopedii

 • Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007 – vypracováno 26 hesel:
 • boží soud, bratrstvo, církevní řády, Florián, Háta, kancionál, májfest, Marek, Markéta, městská privilegia, městská samospráva, městské právo, Michal, modlitební knížky, pečeť, procesí, požárové řády, Prokop, rituál, sabat, snář, Svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova, svátostky, Urban, urbář, Vít

Redakce

 • J. VAŘEKA – M. HOLUBOVÁ – L. PETRÁŇOVÁ (eds.), Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Sborník z 10. etnokartografického sympozia (Třešť 25.–29.III. 1996). Praha 1997.
 • M. HOLUBOVÁ – L. PETRÁŇOVÁ (eds.), Česká etnologie 2000. Praha 2002.
 • M. HOLUBOVÁ – L. PETRÁŇOVÁ – L: TARCALOVÁ (eds.), Obyčejové právo. Praha 2002.
 • D. DOLEŽAL – H. KÜHNE – E. DOLEŽALOVÁ – M. HOLUBOVÁ – J. HRDINA – H. PÁTKOVÁ (Hrsg.), Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.-29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1, Frankfurt am Main 2006.

Další aktivity

 • 2007 – 2010 Oborová komise 9 Grantové agentury Akademie věd České republiky
 • 2008 Místopředsedkyně Oborové komise 9 Grantové agentury Akademie věd České republiky
 • 2003 – Sociète Internationale ď Etudes du Dix–Huitème Siècle
 • 2008 – Hlavní výbor České národopisné společnosti
 • 2010 – Redakční rada Národopisného věstníku