Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Kontakty

e-mail: Martin.Trefny@ujep.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988-1992 Gymnázium Děčín
 • 1992-2000 Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta; klasická archeologie-pravěká archeologie
 • 2000 Mgr., Univerzita Karlova v Praze (kv. práce: Jeskyně Býčí skála a Caput Adriae)
 • 2000-2007 Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium
 • 2007 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (19. 11. 2007; kv. práce: Keltské kmeny v Malé Asii)
 • 2011 PhDr., Univerzita Karlova v Praze (21. 9. 2011)
 • 2020 Doc. (dr. habil.), Friedrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg (9.12. 2020; kv. práce: The Early Iron Age in Bohemia and the interregional contacts)

Praxe

 • 2000 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – archeolog
 • od 2003 dosud Podřipské muzeum Roudnice nad Labem – ředitel muzea, archeolog
 • 2006-2014 Západočeská univerzita v Plzni 
 • 2009-2010 Národní muzeum v Praze, Odd. pravěku a antického starověku
 • 2014-2018 Univerzita Hradec Králové
 • 2016-2019 Univerzita Karlova v Praze, KTF, Ústav dějin křesťanského umění
 • od 2017 dosud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zahraničí praxe

 • 2011, 2015, 1017 - Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta, Katedra archeologie
 • 2016 – Universita degli Studi di Milano, Catedra di etruscologia
 • od 2018 dosud - Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Domácí archeologické výzkumy

 • několik desítek menších i větších systematických i záchranných archeologických výzkumů v severozápadních Čechách, např.:
 • polykulturní hradiště Sovice u Roudnice nad Labem
 • polykulturní hradiště Rubín u Žatce
 • bylanský knížecí komorový hrob u Roudnice nad Labem
 • eneolitické a keltské pohřebiště v Doksanech na Podřipsku
 • sídliště bylanské kultury v Roudnici nad Labem
 • pohřebiště únětické kultury ve Vražkově na Podřipsku

Zahraniční archeologické výzkumy

 • 2007-2008 Bulharsko, Pistiros, výzkum trácko-řeckého emporia
 • 2009 Universita degli studi di Bologna, etrusko-keltské osídlení na lokalitě Monterenzio Vecchio u Bologne
 • 2010-2016 Universita degli studi di Milano-výzkum tzv. Monumentálního komplexu v etruských Tarquiniích
 • od 2017 vedoucí mezinárodního výzkumu etruské lokality Bufalareccia (Tolfa/Allumiere) a dokumentace podzemního etruského komorového vápencového lomu v poloze Cava Maggi (Tarquinia), ve spolupráci s Fridrich-Alexander Universität Erlangen/Nürnberg

Členství v redakčních radách

 • Archeologie severozápadních Čech – vedoucí redaktor
 • Podřipský muzejník – vedoucí redaktor

Publikační činnost

Klasická archeologie a archeologie interregionálních vztahů

 • Trefný, M.1995: Two Roman bronze fibulae brooches in the collections of the Institute for Classical Archeology Prague, Studia Hercynia 1. 68-70.
 • Trefný, M. 2000: Zlatá amforka z Roudnice, Vlastivědný sborník Podřipsko 10. 121-124.     
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Titz, P., Trefný, M. 2002, Czech excavations in Beirut, Martyrs‘ Square (Bey 069), Sondage A, Part I, General Survey. Pottery and other small finds of Hellenistic, Early Roman and Medieval periods, Glass and metal objects, Eirene 38, 2002, 7-166.
 • Trefný, M. 2002: Bronzefunde aus der Býčí skála Höhle und ihre Beziehungen zum Südostalpengebiet. In: Fernkontakte in der Eisenzeit, Liblice. 360-378.            
 • Bouzek, J., Musil, J., Hayerová, A., Maříková, J., Titz, P., Trefný, M.  2003: Czech excavations in Beirut, Martyrs Square II, Adenda to part I, Studia Hercynia, 41-146.
 • Trefný, M. 2007: Nálezy antické provenience z Litoměřicka a Roudnicka, Studia Hercynia X, 122-130.        
 • Trefný, M. 2007: Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín (Dolánky, obec Kaštice, okr. Louny) v severozápadních Čechách a z jejího okolí, Archeologie ve středních Čechách 11, 363-371.        
 • Trefný, M.- Korený, R. 2007: Dvě na kruhu točené nádoby z období stěhování národů z Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 27-34.        
 • Trefný, M. 2008: Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny, Archeologické rozhledy, 114-126.        
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2008: Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 12, 477-492.
 • Bouzek, J.-Musil, J.-Trefný, M. 2008: Pistiros 2007 report of the Czech mission, Studia  Hercynia XII, 94-97.
 • Nováček, K. (ed.) with contributions of  T. Chabr, D. Filipský, L. Janíček, K. Nováček, K. Pavelka, P. Šída, M. Trefný, P. Vařeka, 2008: Research of the citadel at Arbil, Kurdish autonomous region, Iraq-First season, Památky archeologické 99, 259-302.
 • Trefný, M. 2010: K několika sponám z výšinné polohy Rubín u Loun v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek-E. Miroššayová (eds.), Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra,  317-328.
 • Hanykýř V. - Kloužková A. - Trefný M. - Polišenský T. 2010: Hodnocení vlastností a mikrostruktury keramických střepů z časně laténského sídliště, Sborník z konference konzervátorů – restaurátorů, Uherské Hradiště 2010, Technické muzeum v Brně, 55 – 61.
 • Trefný, M.–Belaňová, P. 2010: Několik poznámek k nálezu keramické misky s vnitřní reliéfní výzdobou ze sbírky Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M. – Kloužková, A. – Chytráček, M. – Hanykýř, V. 2011: K problému původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína, Archeologické rozhledy 63, 151-161.
 • Trefný, M. 2011:  Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech, Památky Archeologické 102, 271-306.
 • Trefný, M.-Musil, J. 2010: Roman transport amphora in the collection of Regional museum and gallery at Česká Lípa, Studia Hercynia 14, 46-51.
 • Trefný, M. – Čečrdle, J. 2011: Pottery from a small "Classical" collection in the Regional museum of Slaný, Studia Hercynia 15, 39-48.
 • Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách, Archeologické rozhledy 64, 320-332.
 • Trefný, M. – Thér, R. – Tichý, R. – Dohnálková, H. 2012: On a fragment of a ceramic beaked flagon from the late hallstatt to early la tene settlement in Tuněchody (okr. Chrudim) in eastern Bohemia, Archäologisches Korrespondenzblatt 42, 335-350.
 • Trefný, M. Čečrdle, J. – Musil, J. 2012: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II, StudiaHercynia 16, 39-41.
 • Trefný, M. 2012: Athénská červenofigurová a černofirnisová keramika. In: Valentová, J.-Tisucká, M.-Belaňová,P. (eds.), Ve stínu Olympu. Praha, 69-89.
 • Trefný, M. 2012: Čechy a střední Evropa v pozdní době halštatské až časné době laténské a jejich vztah k oblasti antického Středomoří. In: Valentová, J. - Tisucká,  M. - Belaňová, P. (eds.): Ve stínu Olympu. Praha, 21-43.
 • Trefný, M.-Chytráček, M.-Hanykýř, V.-Kloužková, A. 2012: Importe und Nachahmungen attischer Keramik in Böhmen als Indikator für Fernkontakte, Wege und Transport: Beiträge zur Sitzung der AG Eisenzeit während der 80. Verbandstagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e.V. in Nürnberg 2010,131-144.
 • Trefný, M. 2013: Antické vázy ze sbírek některých českých muzeí, univerzit a zámků. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Imitace keramické nádoby jižního původu z laténského sídliště v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 129-136.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2013: Několik poznámek k možným lokálním imitacím řecké keramiky na pozdně halštatském až časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích, Archeologie ve středních Čechách 17, 653-659.              
 • Trefný, M. 2014: Boemia e Italia settentrionale nel VI e V sec. a. C. Nuovi dati e prospettive della ricerca. In: Les celtes et le nord de l'Italie : premier et second âges du fer : actes du XXXVIe colloque international de l'AFEAF,327-339.
 • Romano, S. – Trefný, M. 2015: Notes upon the distribution of spectacle fibula between Central Europe and Balkan Peninsula in the Late Bronze and beginnings of the Early Iron Age, Aristonothos 9, 197-225.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2014: The first find of a Greek transport amphora in the Late Hallstatt / Early La Tène Bohemia and its significance for the archaeology of interregional contacts, Moravské křižovatky: střední Podunají mezi pravěkem a historií, 273-284.
 • Trefný, M. – Thér, R. 2015: Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby, Živá archeologie 17, 32-36.
 • Trefný, M. 2015: Greek and Etruscan pottery in the collection of the North Bohemian Museum in Liberec, Eirené 51, 239-268.
 • Trefný, M. 2016: Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách, Praehistorica 33/1-2, 425-433.
 • Trefný, M. 2016: Tarquinia and the Celts? Some thoughts on several examples of material culture in the Tarquinian territory and its vicinity, Živá archeologie 18, 72-78.
 • Trefný, M. 2016: Nejstarší písmo na našem území u mladolaténských Keltů? In: J.Nekvapil (ed.): Kultura psaní v Dějinách. Pardubice, 16-29.
 • Trefný, M. 2016: Poznámky k některým halštatským sponám z Čech. In: J. Juchelka (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava-Brno, 143-158.
 • Kozáková, R. – Trefný, M. – Postránecká, K. 2016: UsIng Pollen analysIs to detect microscopical traces of the original contents of an Etruscan beaked flagon from ostrov U stříbra (okr. taChov / CZ) near PIlsen. Archäologisches Korrespondenzblatt 46, 75-87.
 • Trefný, M. 2016: Antiquity pottery in the collection of chateau Častolovice, Archeologie východních Čech 11, 5-15.
 • Trefný, M. – Jennings, B. 2017 (ed.): Inter-regional contacts during the first millenium B.C. in Europe. Proceedings from the session organized during the 19th meeting of European Association of Archaeologists, held in Pilsen (5th- 9th September 2013). Hradec Králové.
 • Trefný, M. 2017: Notes on Eastern Elements of the Hallstatt Culture in Bohemia. In: Miroššayová, E. – Pare, Ch. – Stegman-Rajtár, S. (Hrsg): Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Archaeolingua 38. Budapest.
 • Trefný, M. 2017: Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. In: Fines Transire 26. Rahden/Westf., 231-246.
 • Cihla, M. – Václavík, F. R. – Trefný, M. 2017: Primární vizuální průzkum lomu poblíž nekropole Monterozzi v Tarquiniích. Auriga LIX/2, 63-76.
 • Trefný, M. 2018: Úvod do studia hmotné kultury a každodennosti řecké, etruské a římské antiky. Hradec Králové.
 • Trefný, M. - Perego, L. G. - Fiocchi, F. - Romano, S. -  Václavík, F. R. - Cihla, M. (S)– Felcan, M. - Porubčanová, Z. – Szabová, A. 2019: Ricognizione di superficie, indagini magnetometriche e scavo di un pozzo nel sito della Bufalareccia nei Comuni di Tolfa e Allumiere (RM) tra 2017-2019. Sibrium 33, 403-430.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Václavík, F. R. – Cihla, M. (S) – Cocomazzi, F. – Romano, S. 2019: Field survey at the site of Bufalareccia, comune di Allumiere and Tolfa,provincia di Roma and a photogrammetric documentation of the quarry Cava Maggi near Monterozzi, Tarquinia, provincia di Viterbo. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 140-167.
 • Trefný, M. – Perego, L. G. –Fiocchi, F. – Kalapáčová, A. – Pleska, M. – Romano, S. –  Schmidtová, D. – Toftegaard, D. 2019: Tarquinia and its territory. Mapping of the municipal peripheral area using non-destructive methods. Results of the first phase of the project undertaken in the valley of San Savino. In: Trefný, M (ed.): Colloquia classica. Proceedings from the 1st and 2nd year of the conference held on the 29th of June 2016 in Hradec Králové and on the 27th of June 2017 in Prague. Roudnice nad Labem, 168-197.
 • Trefný, M. 2019: Attic, Etrusco-Corinthian and South Italian vases in the collection of the Slovak national museum in Bratislava. Zborník Slovenského národného múzea 113, 77-89.

Pravěká a raně středověká archeologie

 • Limburský, P., Pleinerová, I., Sankot, P., Trefný, M., Veselá, A., Vojtěchovská, I. 2001: Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Rozokách u Prahy v roce 2000, Středočeský vlastivědný sborník 19, 79-80.       
 • Trefný, M.-Cihla, M. 2003: Karel Rozum-život a dílo zakladatele Podřipského muzea a lidové zvyky na Podřipsku. Roudnice nad Labem.
 • Trefný, M. 2004: Knovízský objekt z výšinné lokality Viničky u Poplz na Libochovicku, Vlastivědný sborník Kralupska 1, 101-108.    
 • Trefný, M. 2005: Pravěké nálezy z území města Roudnice n/L, Podřipský muzejník I, 3-24.        
 • Trefný, M. 2005: Žárový hrob z katastru obce Černěves, Podřipský muzejník I, 25-27.        
 • Trefný M. 2006: Archeologická činnost Podřipského muzea v období 2004-2006, Podřipský muzejník II, 3-30.
 • Rytíř, L., Trefný, M. 2007: Výzkum ohrazeného areálu u Ledčicích v roce 2006. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.    
 • Novák, R., Trefný, M., Janíček, L. 2007:  První etapa analytických povrchových sběr v rámci projektu AKP. In: Krištuf, P.-Šmejda, L.-Vařeka, P. 2007: Opomíjená archeologie. Plzeň.        
 • Trefný, M.-Janíček, L. 2007: Archeologické nálezy ze sbírky Základní školy v Doksanech, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 3-26.     
 • Trefný, M. 2007: Raně středověké hroby z Kyškovic, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník III, 35-41.   
 • Trefný, M.-Kovářová, T. 2008: Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 53-64.      
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2007, Most, 253-267.
 • Janíček, L.-Trefný, M. 2008: Povrchový průzkum pole východně od kostela sv. Matouše ve Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 8-9.
 • Trefný, M. – Janíček, L. 2008: Archeologické nálezy z pole východně od kostela sv. Matouše a z dalších poloh na katastru Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Podřipský muzejník 4, 3-24.
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Janíček, L.-Krištuf, P. 2008: Archeologický výzkum výšinné polohy Sovice, k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Suplément 71, 7-8.
 • Krištuf, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2008: Výzkum mohyly v „Beřkovické oboře“, k.ú. Kostomlaty pod Řípem, Zprávy ČAS-Suplément 71, 24-25.
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2008: Pohřebiště ze střední až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice, Archeologie ve středních Čechách 12, 205-243. 
 • Trefný, M-Dobeš, M. 2010: K problému interpretace objektů s kruhovými žlaby na pohřebišti ze starší až mladší doby bronzové ve Straškově, okr. Litoměřice. In: V. Furmánek-E. Miroššayová, Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, 329-340.
 • Gojda, M.-Křivánek, R.-Meduna, P.-Rytíř, L.-Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích, Archeologické rozhledy 62, 134
 • Trefný, M.-Chroustovský, L.-Kotyza, O. 2010: Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku. Plzeň.
 • Trefný, M.-Polišenský, T. 2010: Laténské hroby z Prahy Pitkovic, Archeologie ve středních Čechách 14.
 • Trefný, M.- Janíček, L. 2010: Druhá etapa analytických povrchových sběrů v rámci projektu archeologie krajiny Podřipska. In: P. Krištuf-P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 12-21.
 • Trefný, M. – Chroustovský, L. – Janíček, L. 2010: Výšinná poloha Sovice (k.ú. Vetlá, okr. Litoměřice) ve světle archeologického výzkumu v letech 2007-2008. In: P. Krištuf – P. Vařeka (eds.) Opomíjená archeologie 2007-2008, Plzeň, 22-33.
 • Trefný, M. – Kotyza, O. 2010: Archeologický výzkum neolitického a lužického sídliště v poloze „U nádraží“ k.ú.  Hoštka, okr. Litoměřice, Podřipský muzeník V/VI, 3-19.
 • Chytráček, M. – Danielisová, A. – Trefný, M. – Slabina, M. 2010: Zentralisierungsprozesse und Siedlungsdynamik in Böhmen (8.-4. Jh. v. Chr.). In: D. Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten. Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 in Stuttgart, 12.-15. Oktober 2009. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg.
 • Voráček, E. – Hasil, J. – Trefný, M. – Vašek, Z. – Čepelák, J. – Hubený, D. 2010: Vražkov-dějiny obce. Hostivice.
 • Kotyza, O. – Trefný, M. 2010: Výzkum polykulturní lokality v poloze „U nádraží“ v Hošťce, okr. Litoměřice, Zprávy ČAS-Supplément 78, 10.
 • Baloun, L. – Trefný, M. – Švejcar, O. 2010: Kruhový pohřební objekt ze střední doby bronzové z Nymburka, Zprávy ČAS-Supplément 78.
 • Gojda, M. – Trefný, M. a kol. 2011: Archeologie krajiny pod Řípem. Plzeň.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2011: Halštatské sídliště v Čestlicích, poloha „v Moklinách“, okr. Praha-východ, Archeologie ve středních Čechách 15, 335-347.
 • Polišenský, T. –Trefný, M. 2011: Pozdně halštatské až časně laténské sídliště v Praze-Křeslicích, Archeologie ve středních Čechách 15, 819-858.
 • Trefný, M. – Jiráň, L. 2012: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice. Praha.
 • Švejcar, O. – Baloun, L.  Trefný, M. 2012: Pohřební areál ze střední doby bronzové z Nymburka a problematika struktur tvořených kruhovými žlaby v Čechách, archeologické rozhledy 64, 443-465.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Mladolaténské sídlištní objekty z Prahy-Křeslic, Archeologie ve středních Čechách 16, 297-306.
 • Trefný, M., 2013: Objekty s kruhovými žlaby. Mohyly či ploché rovinné areály?,             Archeologie západních Čech 5, 125-135.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2012: Depot bronzových předmětů z knovízského sídliště v Praze-Benicích, Archeologie ve středních Čechách 16/ 2, 741-753.
 • Trefný, M.  –  Krištuf, P.  – Průchová, E. – Chroustovský, L, 2012:  Kostrový hrob z mladší doby římské ze Ctiněvsi, okr. Litoměřice, Archeologické výzkumy s severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Most, s. 71-84.
 • Trefný, M. – Švejcar, O. 2012: Nové nálezy únětické kultury na Roudnicku, Podřipský muzejník 7, 3-27.
 • Farský, M. - Waldhauser, J. - Šteffl, J. - Trefný, M. 2014: Detektorové nálezy artefaktů z doby bronzové a železné v Krušných horách, Archeologie ve středních Čechách  18/1 171-176.
 • Trefný M. – Polišenský, T. 2014:  Sídliště ze starší doby železné v Praze-Pitkovicích        Archeologie ve středních Čechách 2014/18,691-744.
 • Trefný, M.- Slabina, M. 2015:  K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník), Archeologické rozhledy 67,45-78.
 • Kozáková, R. - Kyselý, R. - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár,P. - Frolíková, D. – Kočárová, R. - Moravcová, K. 2017: Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approachregarding the Hallstatt princely grave fromPrague-Letňany, Czech Republic, Archaeological and AnthropologicalSciences
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Praha-Benice (okr. hlavní město Praha)-depot výrobků a koláčového ingotu. In: Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol.: Nové české depoty doby bronzové. České Budějovice-Praha-Plzeň, 131-132.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Trefný, M. 2017: Hallstatt elite burials in Bohemia from the perspective of interregional contacts. In: Schumann, R. – van der Vaart-Verschoof, S. (eds.): Connecting elites and regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe. Leiden, 109-126.
 • Cihla, M. – Trefný, M. – Drda, P. – Hradil, D. – Hradilová, J. 2017: Non- invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague. In: J. Hradilová – D. Hradil (eds.): Painting as a story. Prague, 141-149.
 • Trefný, M.2017: New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli- " landscapes of the dead " In: R. Karl – J. Leskovar (eds.): Interpretierte Eisenzeiten. Linz, 141-150.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2017: Die Bedeutung der Mikroregion des Pitkovicer Baches für die Siedlungsarchäologie der älteren Eisenzeit. In: Stories that made the Irona Age. Prague, 375-391.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. – Kovářová, K. 2018: Kamenné závaží z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z Prahy-Křeslic. Archeologie ve středních Čechách 22, 931-938.
 • Trefný, M. (ed.) 2018. The Early Iron Age in Central Europe. Hradec Králové.
 • Droberjar, E. –Trefný, M. 2019: Nové nálezy z doby římské na Roudnicku (okr. Litoměřice). Archeologie severozápadních Čech 1, 88-99.
 • Gojda, M. – Trefný, M. 2019: Ctiněves. Tradice a současnost archeologických výzkumů ve střední části Podřipska. Archeologie severozápadních Čech 1, 20-35.
 • Šteffl, M. – Trefný, M. 2019: Depot v kamenné schránce z vrchu Ostrý v Českém středohoří (k. ú. Březno, okr. Litoměřice). Archeologie ve středních Čechách 23, 185-192.
 • Trefný, M. – Polišenský, T. 2019: The Southeastern Periphery of Prague in the Early Iron Age and its Significance in the Contemporary Settlement Hierarchy. In: Christine Bockisch-Bräuer, Bernd Mühldorfer und Martin Schönfelder (eds.): Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Internationale Tagungvom 20.- 22. Juli 2017 in Nürnberg. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns 9. Nürnberg, 185-201.
 • Trefný, M. – Březinová, H. – Frolíková, D. – Moravcová, K. 2019: Finds of textiles and wickerwork in a Bylany culture elite wagon grave in Prague-Letňany. Archäologisches Korrespondenzblatt 49, 1-19.
 • Fridrichová, M. – Trefný, M. – Slabina, M. – Šmolíková, M. – Cihla, M. – Drábková, K. 2020: Knížecí hrob bylanské kultury z Prahy-Vinoře. Archaeologica Pragensia 25, 110-153.