Sidebar

20
srp, po
23 Aktuality

Kontakty

e-mail: josef.marc@ujep.cz
tel.: 475 286 452
kancelář: A 201

Vzdělání, profesní životopis

 • 1982 - 1987  Pedagogická fakulta Ústí nad Labem (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis)
 • 1991 –1993 Filosofická fakulta Praha – kvalifikační kurs pro učitele dějepisu
 • 1987 – 1990 Základní škola Police (Kraj Vysočina)
 • 1990 – 1992 Základní škola Chomutov, Písečná (Kraj Ústecký)
 • 1992 – 1994 Gymnázium Chomutov, Mostecká (Kraj Ústecký)
 • 1994 – 1995 Gymnázium Pod Vyšehradem, Praha
 • 1995  - dosud Gymnázium Chomutov, Mostecká (Kraj Ústecký), od roku 2007 na částečný úvazek
 • 2007 – Katedra historie FF UJEP Ústí nad Labem

Odborná specializace

 • didaktika dějepisu

Publikační činnost

 1. Ústí nad Labem v pozdním středověku (1500-1526). In.: Opera historica 1.
 2. Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době. České Budějovice 1991.
 3. Chomutov nebo Most – Rozcestí husitského roku 1421. In.:  Památky, příroda, život. Chomutov 1992/2, s. 52-55.
 4. Fakultativní písemka. In.: Kritické listy 4. Praha 2001.
 5. Plánování školního roku. In.: Kritické listy 6. Praha 2001.
 6. Moderní dějiny vyžadují moderní přístupy? In.: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem 2006.
 7. Pedagogické aspekty pobytu v Terezíně - návštěva Památníku Terezín. In.: Terezínské listy 34. Praha 2006, s. 153 – 162.
 8. Zmizelí obyvatelé Chomutova v polovině 20. století. In.: Židé v Čechách, Praha 2007, s. 186-193.
 9. Několik poznámek k praxi potencionálních učitelů dějepisu. In: Průběžná a souvislá pedagogická praxe. Ústí nad Labem 2008. s. 47-51.
 10. Pracovní list podle zásad programu Kritické myšlení. In: Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Praha 2008, s. 82-86.
 11. Židé z Německa a Rakouska v Terezíně. In: Ghetto Terezín, holokaust a dnešek. Metodické modely s využitím filmových svědectví pro výuku na ZŠ a SŠ. Praha 2009, s. 18-26.
 12. Děti z Bialystoku, tamtéž, s. 27-39.
 13. Slovo páté, tamtéž, s. 11-13.
 14. Mýty na chomutovském gymnáziu. In.: Josef Märc, Martin Veselý (edd.), Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem 2008.
 15. Historický úvod, rady a doporučení k výuce holocaustu (úprava pro české prostředí).  In: Jeden svět na školách. Příběhy bezpráví – holocaust. Filmy o československých dějinách III. Metodická příručka. s. 6 -19. Praha 2010.
 16. Války a boje Eduarda Štorcha. In: Markéta Pánková, Magdaléna Šustová (edd.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Historia scholastica I. Praha PMJAK 2010, s. 133-149.
 17. Quo vadis, didactica historica magna. In: Aktuální problémy vybraných oborových didaktik, Ústí nad Labem 2009, vyšlo 2010.
 18. Nad dvěma fotografiemi. In.: Ludmila Bursíková, Pavel Martinovský (edd.), Výuka moderních a soudobých dějin. Nápady z praxe. Praha 2011, s. 88 – 90.
 19. Od normalizace k listopadovým událostem. In.: Ludmila Bursíková, Pavel Martinovský (edd.), Výuka moderních a soudobých dějin. Nápady z praxe. Praha 2011, s. 30 – 43.
 20. Žena jako objekt a subjekt školního dějepisu. In.: Josef Märc (ed.), Žena jako objekt a subjekt dějepisného vyučování. Studia historica didactica 3, Ústí nad Labem 2010, s. 9 – 15. (vyšlo 2011)
 21. Před branami školního dějepisu. In.: Josef Märc, Hana Lencová (edd.), Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Studia historica didactica 4, Ústí nad Labem 2012, s. 7 – 26.
 22. Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. In.: Josef Märc (ed.), Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Stupínek - jeviště – plátno. Studia historica didactica 1, Ústí nad Labem 2010, s. 8 – 28. (vyšlo 2012).
 23. Německo ve víru událostí 20. století. Berlín – manuál pro učitele. Ostrava 2012, spoluautor.
 24. Téma Protektorát. Výuka na české základní a střední škole. Ostrava 2011/12. 
 25. Studentský film o paní Doře Peškové. In: Magdaléna Šustová (ed.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Historia scholastica II. Praha PMJAK 2013, s. 203 - 209.
 26. Zkušenosti učitele dějepisu – základ kvalitní výuky dějepisu? In: Blažena Gracová (ed.), Sjezd historiků, Ostrava 2013, s. 163 – 174.
 27. Mystifikace ve školním dějepisu, mystifikace výukou. In.: Josef Märc (ed.), Mystifikace školního dějepisu. Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2014, s. 11 - 48.
 28. Mystifikace jako prostředek přijatelné výuky dějepisu pro všechny vrstvy? In.: Josef Märc (ed.), Mystifikace školního dějepisu. Studia historica didactica 2, Ústí nad Labem 2014, s. 7 – 10.
 29. Trampoty učitele s válkou aneb „Metamorfóza tvorů pozemských v pozemské.“ In.: Lubor Maloň (ed.), Škola a Velká válka, Přerov 2014, s. 128 – 143.
 30. Poznámky k využití sudetských dějin ve školním dějepisu. In.: Eva Mušková (ed.), Výuka regionálních dějin na základní škole. Formy, metody, koncepce, zkušenosti. Plzeň 2014, s. 35 – 48.
 31. Topografie soudobé paměti národa ve školním prostředí. In.: Ústecký sborník historický 2014/1-2, s. 165 – 179.

Obhájené bakalářské práce

2010

1. Michaela SOKUPOVÁ: Židovská komunita v Mostě ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století.

2011

2. Lucie ZICHOVÁ: Prožitek svátků v ghettu Terezín na základě autentických výpovědí.

3. Irena SVATOŠOVÁ: Deníkové vzpomínky z ilegální cesty. Historie slovenského židovského lékaře utíkajícího před šoa.

2012

4. Eva ČUMPLOVÁ: Novodobé dějiny židovského obyvatelstva ve Velkém Meziříčí.

2014

5. Jaroslava MACHAČOVÁ: Reflexe dětských časopisů terezínského ghetta se zaměřením na časopis Vedem.

2015

6. Kateřina ČECHOVÁ: České státní reálné gymnázium v Litoměřicích v letech 1919 - 1940.

7. Markéta DOROTOVIČOVÁ: Vzpomínání Židů ze Sudet na období let 1938 – 1945 na základě audiovizuálních svědectví CVH Malach.

8. Pavlína GÄRTNEROVÁ, Výuka regionálních dějin České Lípy na 2. stupni ZŠ.

9. Marcela HOFNEROVÁ, Barokní architektura v Čechách a její výuka na středních školách.

10. Irena URBANOVÁ, Počátky českého státu v materiálech pro výuku dějepisu na ZŠ.

Obhájené diplomové práce

2008

1. Lenka MAYOVÁ: Vybrané kapitoly z regionálních dějin Kladenska a jejich možná využití v dějepisném vyučování. 

2. Eva SÝKOROVÁ: Současný stav výuky o holocaustu v České republice.

3. Lenka VANÍČKOVÁ: „Tradice“ venkovského života 50. let 20. století na Vysočině a školní dějepis.

2009

4. Barbora PROCHÁZKOVÁ: Historické vycházky Českolipskem jako součást výuky dějepisu na základních školách. (Příspěvek k využití pracovních listů v rámci výuky „regionálních dějin“).

5. Taťjana BERNÁTKOVÁ:  Využití zvukových záznamů pro výuku vybraných kapitol z dějin první poloviny 20. století.

6. Petr HAUZNER, Interaktivní tabule v hodinách dějepisu. UJEP.

2010

7. Hana CVEJNOVÁ:  Výuka regionálních dějin na SŠ s aplikací na město Děčín.

8. Michal ČERVENKA: Problematika hrdinství a kolaborace v období protektorátu Čechy a Morava v učivu středních škol.

9. Hana LENCOVÁ: Příspěvek k problematice spolupráce muzeí a škol v Ústeckém kraji.

10. Lenka SUCHOMELOVÁ: Možnosti využití literárního zpracování konce II. světové války výuce českých dějin.

11. Eva MÍCHALOVÁ: Možnosti výuky moderních dějin Balkánu na českých středních školách.

2011

12. Radka KLASNOVÁ: Dánští Židé a Terezín v době holocaustu. Začlenění problematiky do výuky dějepisu na základní škole.

13. Jakub SKALÁK: Vybrané kapitoly z československých dějin druhé poloviny 20. století (1945 - 1989) s využitím metod dramatické výchovy.

14. Helena KOPŘIVOVÁ: Španělské inspirace v českém dějepisném vyučování (II. stupeň základní školy).

15.Tomáš „Morava“ MORAWSKI:Norimberský proces ve výuce dějepisu.

16. Jaroslav ŘÍČAN, Ne zcela tradiční přístupy k výuce první poloviny 17. století na základní a střední škole.

17. Julie JENŠOVSKÁ, Jak učit o holocaustu: srovnání českých a mezinárodních zkušeností.

2012

18. Helena ŠPRINGEROVÁ: Židé v Třešti a výuka této problematiky na základní škole.

19. Lenka STUDECKÁ, Didaktická analýza tematického celku – České země v letech 1740 – 1790 v rozsahu učiva základní školy.

20. Veronika HUSÁKOVÁ, Využití videozáznamů pro výuku dějepisu vybraných kapitol z českých dějin 20. století.

21. Pavel ZÍTKA, Využití obrazového a filmového materiálu při výuce vybraných kapitol druhé světové války (Se zaměřením na tematiku letecké války v lokálních dějinách).

22. Karel DVOŘÁK, Ghetto Terezín – Možnosti využití ve výuce o holocaustu.

23. Pavel VOTRUBA, Využití historie v počítačových hrách a jejich vliv na studenty středních škol.

24. Pavlína KOPECKÁ, Vybrané kapitoly z lokálních dějin Kladenska a jejich možná využití v dějepisném vyučování.

2013

25. Lucie ZICHOVÁ: Oslavy svátečních dnů v rámci života v ghettu Terezín.

26. Lucie LIPKOVÁ (HRDINOVÁ): Přístupy k výuce husitství v regionálních dějinách se zaměřením na lokalitu Litoměřicka.

27. Miloš MILIČEVIČ: Učitel, interaktivní tabule a moderní dějiny ve výuce dějepisu na základní škole.

2014

28. Barbora ČERNÁ: Výzvy současných německých učebnic pro české učebnice dějepisu (zaměřené na 60. léta 20. století).

2015

29. Jan FICEK: Možnosti výuky dějin starověkého Řecka v současné české škole.

30. Jiří CHMELÍK: Didaktické využití dějin města Krupky a jejího okolí ve výuce na základní škole.

31. Martina KAUCKÁ: Didaktické uchopení tématu pravěk na 2. stupni základních škol a nižším gymnáziu.

32. Veronika KREJČOVÁ: Možnosti výuky starověkých římských dějin v současné české škole.

33. Irena SVATOŠOVÁ: Příspěvek k historii Terezínské iniciativy.

34. Radka ŠKOPKOVÁ: Pomníky po první světové válce ve starém politickém okrese Kolín do roku 1960.

35. Magda ŠVARCOVÁ: Holocaust ve vybraných učebnicích a obdobných didaktických příručkách pro výuku dějepisu a dalších vzdělávacích oborů v současné české škole.

36. Jana TOMKOVÁ: Zobrazení každodennosti (festivity) ve výuce dějepisu.

37. Michala HNYKOVÁ: Výuka dějepisu na středních odborných školách na Lounsku, Mostecku a Chomutovsku.

Další aktivity

 • Spolupráce s institucemi:
 • Antikopmlex
 • Collegium Bohemicum
 • Člověk v tísni
 • Muzeum Ústí nad Labem
 • Oblastní muzeum Chomutov
 • Památník Terezín
 • Post Bellum - Paměť národa
 • o. s. Pant
 • USC Shoah Foundation
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Židovské muzeum Praha
 • Živá paměť

Kontakty

e-mail: iva.proskova@gmail.com
kancelář: A 216

Vzdělání

 • 2010 – interní doktorandka FF UJEP
 • 2007 - 2010 – Historie jednooborová (navazující studium)  UJEP
 • 2006 – zahraniční studium UNI Bielefeld (Erasmus)
 • 2003-2007 – Kulturně historická regionalistka  UJEP

Specializace

 • Barokní lidová zbožnost – knihy zázraků, farní pamětnice

Výzkum

 • OPVK – Communitas pro Praxis

martin zubikKontakty

e-mail: martin.zubik@seznam.cz, martin.zubik@ujep.cz
tel.: 606 922 234

Aktuálně

pdf Tisková zpráva - "Slavné vily Theodora Petříka"

Vzdělání, profesní životopis

 • Bakalářský studijní program Kulturně historická regionalistika na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2003-2006)
 • Navazující magisterský program Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební historii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2006-2009)
 • Doktorské studium České dějiny na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od roku 2010)

Diplomové a bakalářské práce

Dějiny Basketbalu v Ústí nad Labem
Prof. Dr. Theodor Petřík (1882-1941)

Odborná specializace

Dějiny architektury a stavitelství 19. a 20. století
Moderní dějiny města Ústí nad Labem

Publikační činnost

M. ZUBÍK, Tradice basketbalu v Ústí nad Labem 1946-2006, Ústí nad Labem 2006.
M.Krsek, M.Zubík, Tramvajové neštěstí v Ústí nad Labem 13. července 1947, Ústí nad Labem 2007.

Kontakty

e-mail: radek.fukala@ujep.cz
tel.: 475 286 429
kancelář: A 116

Vzdělání, profesní životopis

Tituly před jménem: Profesor, docent, PhDr., Mgr.
Tituly za jménem: Ph.D. (Dr.)
Datum narození: 20. 3. 1963

Historik, vysokoškolský pedagog a autor literatury faktu. Od září 2011 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

1988 absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě (obor: český jazyk – dějepis, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů).
1992 udělen titul magistr (Mgr.).
1997 ukončeno postgraduální doktorandské studium v oboru historie-české a slovenské dějiny: Historický ústav, Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno; přiznán akademicko-vědecký titul „doktor“ (Dr.).
2000 Filozofická fakulta Masarykova univerzita Brno; přiznán titul Ph.D.
2000 státní rigorózní zkouška v oboru historie se zaměřením na české a československé dějiny: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava; titul Philosophiae Doctor (PhDr.).
2003 obhajoba habilitační práce: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Praha; titul docent pro obor světové a obecné dějiny (Doc.).
2009 zahájeno profesorské řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny
2010 schválila Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě návrh na jmenování profesorem
2011 (24. 6.) slavnostní jmenování profesorem.

Profesní působení

 • 1988–1992 učitel základní školy Ostrava-Poruba,
 • 1992–1995  odborný asistent, katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity,
 • 1995–2003 odborný asistent, Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě,
 • 2003–2004 docent, Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, přednášky: historiografie, české dějiny raného novověku
 • 2004–2006 vědecký pracovník, vedoucí Kabinetu dějin východních Čech a Kladska, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové; vysokoškolský pedagog, Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové (do 1. 12. 2007).
 • 2006–2011, docent obecných a světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové; přednáší zejména dějiny pozdního středověku a raného novověku.
 • 2011 – dosud, profesor historiografie, Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší obecné dějiny raného novověku a dějepisectví.

Ocenění

 • 2006 Praha–Literární cena Miroslava Ivanova: Čestné uznání v kategorii produkce literatury faktu,
 • 2007 Letohrad–Literární cena Egona Ervina Kische. Čestné uznání za významné dílo literatury faktu. Obec spisovatelů ČR a Asociace organizací spisovatelů Slovenska,
 • 2008 Praha–Literární cena Miroslava Ivanova, za knihu Slezsko, neznámá země Koruny české. 

Odborná specializace

Dosavadní archivní výzkum zaměřil ke studiu proměn stavovské společnosti v předbělohorském a pobělohorském období v zemích Koruny české. Velké úsilí věnoval souhrnu svých poznatků o slezských knížatech a mocenských elitách v pozdním středověku a v raném novověku, a to ve středoevropském kontextu. V centru pozornosti stály knížecí dynastie slezských Piastovců, braniborských Hohenzollernů a potomků krále Jiřího z Poděbrad. Za zvláštní zmínku stojí i intenzivní zájem jak o regionální, tak o evropskou historiografii. V současnosti se specializuje na vývoj polsko-litevské unie a její zahraniční politiku, dále na dějiny třicetileté války a militární aspekty raněnovověkých konfliktů.

Výzkum

Spolupráce: Silesiographia. Verein für Geschichte Schlesiens e. V. Würzburg. Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte Oldenburg (spolupráce badatelů SRN, Polska, ČR a Izraele) (projekt výzkumu slezského dějepisectví zahájen 1996; úspěšně ukončeno 1998 publikací; garanti:  Priv.-Doz. Dr. Matthias Weber (Bundesinstitut für ostdeutsche Kultur und Geschichte, Oldenburg); Dr. Carsten Rabe (Universität Stuttgart – Projektbereich Schlesische Geschichte).

Spolupráce na výzkumném projektu Od gotiky k renesanci – Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 – 1550 (Nositelem grantu pro vědu a výzkum, udělený Ministerstvem kultury 1997, byla Moravská galerie v Brně, ředitelka Kaliopi Chamonikola, RK 96PO10MG048). K tomu mezinárodní výstava: Ultimi fiori del Medioevo – Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia (Řím 23. 11. 2000-7. 1. 2001). 

Výstava „Slezsko-perla v České koruně“. Člen vědecké rady projektu, autor vybraných katalogových hesel, spoluautor textové části; ediční práce na mapách a tabulkách. Spolupráce na projektu proběhla jako součást řešení vědeckovýzkumného záměru 0002328101 Ministerstva kultury ČR. Výstava se uskutečnila v Lehnici a v Praze, v letech 2004-2006, katalog, monografie (2008 sborník). Projekt byl podporován z prostředků EU v rámci programu CULTURE 2000; zároveň finančně podpořen v rámci Operačního programu „Promocja kultury polskiej za granicą“.

Spoluřešitel: Dějiny českého Slezska 1740 – 2000. GA ČR, č. 409/99/1375, hlavní řešitelské pracoviště Slezská univerzita Opava (řešitel grantu: doc. Gawrecki, Dan). Tento projekt dále navazuje na mezinárodní česko-polsko-německý projekt Dějiny Horního Slezska 1740 – 2000 (Garanti: doc. Dan Gawrecki (Slezská univerzita Opava), prof. Manfred Alexander (Univerzita v Kolíně nad Rýnem za Herder Institut v Marburku), prof. Wiesław Lesiuk (Slezský ústav v Opolí). Grant úspěšně ukončen 2001 mezinárodním seminářem v Opavě. Zprvu jako Fukala, Radek, Stavovské a knížecí Slezsko (1. svazek, s. 19 – 62), in: Gawrecki, Dan a kol., Dějiny Českého Slezska 1740 – 2000, I – III. Opava 2001, 686 s. (preprint) (60 s. rkp., 20%); definitivně: monografie Gawrecki, Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000, I. Opava 2003 (R. Fukala: Stavovské a knížecí Slezsko v evropské mocenské politice (1400-1740), s. 20-46)/ISBN 80-7248-226-2/.  

Spolupráce na projektu Biografický slovník Slezska a severní Moravy, vydáváno s podporou GAČR, grant 409/97/0071 a 404/94/0020, katedra historie, FF Ostravské univerzity (prof. PhDr. Milan Myška Dr.Sc.), 1993 – 2000; ukončeno 2000, 12. svazkem. Podíl na spolupráci další nové řady Biografického slovníku.

Spolupráce na projektu první celostátní studentské vědecké konference „Historie 1995“, konané 27. – 29. 11. 1995 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (řešitel Ivo Barteček, Zdeněk Jirásek, Fond rozvoje vysokých škol MŠMT ČR, Projekt č. 0209/1995.).  

Hlavní řešitel: Fond rozvoje MŠ ČR 1995, spoluřešitelé doc. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Projekt na budování knihovny katedry historie byl schválen v rámci FF Ostravské univerzity.

Spolupráce na grantovém projektu „Kladsko. Územní, státoprávní, politický, správní a společensko-kulturní vývoj regionu na českomoravskoslezském pomezí“, podaný 1996 (grantový projekt č. 409/97/0061), resp. Kladský sborník IV. Komisja do Badań Ziemi Kłodzkiej (garant: Ústav historických věd, PF, Univerzita Hradec Králové); Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2005. Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace 17. století: epocha globální krize? Gaudeamus, Univerzita Hradec králové 2005, ISBN 80-7041-667-X.

Spolupráce v rámci širšího projektu Dictionary of Early Modern Europe. /Civilization of the Ancient Mediterranean (3 volumes), Dictionary of the Middle Ages (13 volumes), Encyclopedia of the Renaissance (6 volumes). Production Editor: Mark LaFlaur: Charles Scribner´s Sons. New York. (7 % podíl). Výstup: Fukala, R.:  Silesia. Silesia of the Estates and Princes. In: Europe 1450 – 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. Charles Scribner´s Sons. New York 2004 (ISBN 0-684-31200-X).

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2006; č. 2104. Fakulta humanitních studií Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace Slezsko-neznámá země Koruny české. České Budějovice 2007, ISBN 978-80-86829-23-4; Univerzita Hradec Králové; FHS UHK.

Autor projektu specifického výzkumu za rok 2008; č. 2101. Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové. Výstup: Publikace Silesia.: the society of elites. Oftis Ústí nad Orlicí-FF Univerzita Hradec Králové 2008; ISBN 978-80-7405-029-9.

Spolupráce: Výzkumný záměr: MŠMT J 20/98:184400004. Východní Čechy v historických proměnách českých zemí, v letech 1999-2004 (řešitel doc. Ondřej Felcman). Jeden z výstupů: Publikace: Felcman, O.-Fukala, R. a kol. Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha 2008.

Spolupráce (od 1. 4. 2009) na Výzkumném záměru MŠMT 4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. Nositelem je Historický ústav, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě.

Publikační činnost

Samostatné publikace:

 • Fukala, Radek: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích. Opera Facultatis philosophicae et rerum naturalium Universitatis Silesianae Opaviensis, Studia historica-Monographiae 1. Opava 1997 (274 s.) ISBN 80 - 85879 - 15 - 8.
 • Fukala, Radek: Stavovská politika na Opavsku v letech 1490 – 1631. Slezská univerzita, Opava 2004 (160s.) ISBN 80-7248-200-9.
 • Fukala, Radek: Hohenzollernové v evropské politice 16. století. Mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (1523 – 1603). NLN (Knižnice Dějin a současnosti, svazek 28), Praha 2005. (236 s.) ISBN 80-7106-782-2.
 • Fukala, Radek: Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky. České Budějovice 2005 (398 s.)ISBN 80-86829-11-1.
 • Fukala, Radek: Sen o odplatě. Dramata třicetileté války. Nakladatelství Epocha (edice: Polozapomenuté války, svazek 5), Praha 2005 (390 s.) ISBN 80-86328-84-8.
 • Fukala, Radek: Slezsko – neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740. České Budějovice (Veduta, Edice IMXI-České dějiny) 2007, (346 s.) ISBN 978-80-86829-23-4.
 • Fukala, Radek: Silesia. The Society of Elites. Silesian Dukes and Estates (1437-1740). Filosofická fakulta Univerzita Hradec Králové-Oftis Ústí nad Orlicí 2008 (120 s.) ISBN 978-80-7405-029-9.
 • Fukala, Radek: Reformace ve Slezsku a na Opavsku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus VI. Slezská univerzita v Opavě, Opava 2009. ISBN 978-80-7248-603-8

Učebnice, skripta a další učební texty:

 • Fukala, Radek, Manýrismus a globální krize 17. století? Otázky a problémy z dějin raného novověku I/1-2. Slezská univerzita, Opava 2000 (98 s.) ISBN 80-7248-048-0.
 • Fukala, Radek, Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu. Otázky a problémy z dějin raného novověku II. Slezská univerzita, Opava 2001 (146 s.) ISBN 80-7248-086-3.
 • Fukala, Radek: 17. století: epocha globální krize? Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2005. (94 s.) ISBN 80-7041-667-X.

Cizojazyčné a zahraniční studie, kapitoly ve vědeckých monografiích:

 • Fukala, Radek: La Slesia degli Stati e dei principi: 1400 – 1550. In: Hlobil, Ivo (ed.): Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia. Grande Giubileo 2000. Roma – Olomouc 2000, s. 32 – 33. ISBN 80-85227-39-8 (5%).
 • Fukala, Radek: Silesia of the Estates and Princes in 1400 – 1550. In: Hlobil, Ivo (ed.): The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. Roma – Olomouc 2000, s. 32 – 33 ISBN 80-85227-40-1 (5%).
 • Fukala, Radek: Śląsk-Wstęp. Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 9-20 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Rozwój polityczny i terytorialny Śląska przed przybyciem Luksemburgów.  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 23-29 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Śląska jesień średniowiecza.  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 45-53. (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Śląsk w historii ziem czeskich w okresie wczesnonowoźytnym (1526-1740).  II. Bobková, L. – Fukala, R.: Śląsk częścią ziem Korony czeskiej. In: Śląsk. Perła w Koronie czeskiej. Historia. Kultura. Sztuka. Legnica-Praha 2007, s. 54-79 (ISBN 978-80-7035-340-0).
 • Fukala, Radek: Schlesien-zum Geleit. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 9-20 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Die politische und territoriale Entwicklung Schlesiens vor Machtantritt der Luxemburger. Bobková, L.-Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 23-29 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Der Schlesche Herbst des Mittelalters. Bobková, L.-Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 45-53 (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Schlesien in der Geschichte der Böhmischen Kronländer in der Frühen Neuzeit 1526-1740. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Schlesien als eins der Böhmischen Kronländer. In: Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmens. Geschichte. Kultur. Kunst. Prag 2007, s. 54-79. (ISBN 978-80-7035-339-4).
 • Fukala, Radek: Silesia - Introduction. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 9-20. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Political and Territorial Development of Silesia prior to the Arrival of the Luxembourg Dynasty. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 23-29. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: A Medieval Autumn in Silesia. Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 45-53. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Silesia in the Early Modern History of the Bohemian Lands (1526-1740). Bobková, L. – Fukala, R.: II: Silesia as Part of the Lands of the Bohemian Crown. In: Silesia. A Pearl in the Bohemian Crown. History. Culture. Art. National Gallery in Prague 2007, s. 54-79. (ISBN 978-80-7035-338-7).
 • Fukala, Radek: Slezská knížata a české stavovské povstání (1618-1620). In: Czechowicz, Bogusław (ed.): Historia u Piastów. Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu księżnej Karoliny. Brzeg 2008, s. 47-62 (ISBN 978-83-88945-91-5).
 • Fukala, Radek: Silesia. Silesia of the Estates and Princes. In: Europe 1450 – 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. Charles Scribner´s Sons. New York 2004 (ISBN 0-684-31200-X).
 • Fukala, Radek: The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín. In: Acta Comeniana, 14 (XXXVIII). International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha 2000, s. 33 – 51 (ISBN 80-7007-152-4; ISSN 0231-5955).
 • Fukala, Radek: Der konföderative Versuch der Žerotiner und der Hohenzollern in den Gebieten der Habsburgermonarchie am Anfang des 17. Jahrhunderts. (Žerotínův a Hohenzollernův konfederační pokus v habsburských zemích na počátku 17. století.) In: Lesiuk, Wiesław – Lis, Michał (edd.): Śląsk za panowania Habsburgów. Opole 2001, s. 161 – 170.
 • Fukala, Radek: Die Rolle der Jägerndorfer Fürsten von Hohenzollern in der frühneuzeitlichen Geschichte Schlesiens. In: Prague Papers on the History of International Relations. Institute of World History – History of International Relations. Department Faculty of Arts, Charles University Prague. Praha 2001, s. 5 – 26.
 • Fukala, Radek: Vzostup budínského dvorana v Sliezsku. Juraj Brandenbursko-Ansbašský v krážoch politiky.  In: Historia. Revue o dejinách a spoločnosti, Júl/August, 4, 2002, s. 7-9.
 • Fukala, Radek: Markgraf Johann Georg von Brandenburg-Jägerndorf und die Schlacht bei Neutitschein (Nový Jičín) im Jahre 1621. Kníže Jan Jiří Krnovský a protihabsburský odboj ve Slezsku. In: Studia i materiały z dziejów Śląska, Tom 26. Katowice 2005, s. 67-79. (ISBN 83-86053-59-3).
 • Fukala, Radek: Silesia in the Power Plans of European States and Dynasties. In: Prague Papers on the History of International Relations. Institute of World History Faculty of Arts and Philosophy Charles University Prague – Institute of East European History Faculty of Historical and Cultural Sciences University of Vienna 2008, s. 95-104 (ISBN 978-80-7308-254-3).
 • Fukala, Radek: Matthias Corvinus´ Reign in Silesia and its Consequences. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, sborník prací FF OU 244/2009, Historie-Historica 16. Prof. Nině Pavelčíkové k narozeninám, Ostrava 2009, s. 35 – 45. (ISBN 978-80-7368-645-1, ISSN 1213-8452)
 • Fukala, Radek: Silesia in the Context of Central-European Development, 1526-1648. In: Jirásek, Zdeněk a kol.: Evropská dimenze slezských dějin. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis – Supplementa Tomus III. Opava 2009, s. 59 – 73. (ISBN 978-80-7248-515-4).
 • Fukala, Radek: Polsko, Slezsko a Čechy v kontextu třicetileté války (problémy a úvahy). Skowron, Ryszard (ed.): Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów diplomacii i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Societas Vistulana. Kraków 2009, s. 549 – 566. (ISBN 978-83-61033-35-6)
 • Fukala, Radek: Karel I. Minsterberský a epitaf Kristus na Olivetské hoře. In: Czechowicz, Bogusław (ed.): Ziębice – miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej. Minsterberk – město sv. Jiří. Dějiny a kultura bývalého knížecího sídla. Wrocław 2010, s. 63 – 75 (ISBN 978-83-62571-04-8).
 • Fukala, Radek: Karel Fridrich Minsterbersko-Olešnický a třicetiletá válka. In: Odrzywolska-Kidawa, Anna (ed.): Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata. Warszawa 2010, s. 697 – 702 (ISBN 978-83-7181-683-3).

Odborné studie (výběrově):

 • (1) Fukala, Radek: Politický program Karla staršího ze Žerotína v době českého stavovského povstání. Iluze a politická naivita, nebo realita a umění politiky? Folia historica Bohemica 15, Praha 1991, s. 465 – 477.
 • (2) Fukala, Radek:Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna. Pramen k poznání olomouckých sněmovních jednání v lednu 1610. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 1, Ostrava 1993, s. 31 – 39.
 • (3) Fukala, Radek: Diplomatická mise Hartvíka ze Stittenu v březnu 1615. Slezský sborník 91, 1-2, 1993, s. 1 – 8.
 • (4) Fukala, Radek: Žerotínův slezský epilog. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitas Ostraviensis, Historica 2, Ostrava 1994, s. 69 – 79.
 • (5) Fukala, Radek: Portrét bratrského intelektuála. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C - 2, Opava 1995, s. 105 – 109.
 • (6) Fukala, Radek: Povstalci a rebelové. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3. Opava 1997, s. 90 – 109.
 • (7) Fukala, Radek: Profil Žerotínových adresátů a politických partnerů v opavsko-krnovské oblasti. Folia historica Bohemica 18, Praha 1997, s. 143 – 165.
 • (8) Fukala, Radek: Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského v krnovském knížectví. In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, Opera historica 7, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budějovice 1999, s. 535 – 557.
 • (9) Fukala, Radek: Johann Nepomuk Florian Spatzier. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4. Slezská univerzita FPF ÚHM Opava 1999, s. 45 – 48.
 • (10) Fukala, Radek: Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529 – 1606. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 29, Olomouc 2000, s. 69 – 82.
 • (11) Fukala, Radek: Slezská reformace. Slezský sborník 98, 2000, s. 241 – 263.
 • (12) Fukala, Radek, Markrabě Jiří Friedrich Braniborsko-Ansbašský v zápase s krnovskými a pruskými stavy v druhé polovině 16. století. Příspěvek k proměnám raněnovověkých mocenských elit v regionu. Slezský sborník 1 – 2, 98, 2000, s. 1 – 25.
 • (13) Fukala, Radek: Dánský vpád do Slezska a rozklad opavské stavovské společnosti. Slezský sborník 99, 2001, s. 81 – 94.
 • (14) Fukala, Radek: Protilichtenštejnská opozice na Opavsku v letech 1613 – 1617. Časopis Matice moravské 120, 2001 s. 67 – 90.
 • (15) Fukala, Radek: Hartvík ze Stittenu – hohenzollernský tajný rada a nejvyšší zemský úředník. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 30, Olomouc 2001, s. 85 – 96.
 • (16) Fukala, Radek: Kladsko a pokus stoupenců Friedricha Falckého o zvrat poměrů v letech 1621-1622. In: Kladský sborník, IV. Hradec Králové 2001, s. 43-56.
 • (17) Fukala, Radek: Státoprávní, správní a územní vývoj Opavska do počátku 16. století. In: Husitský Tábor. Sborník Husitského muzea 13. Tábor 2002, s. 203 – 226.
 • (18) Fukala, Radek: Slezsko na cestě k pruské anexi. In: Historická Olomouc XIII. Sborník příspěvků: Konec švédské okupace a poválečná obnova ve 2. polovině 17. století. Olomouc 2002, s. 359-376.
 • (19) Fukala, Radek: Počátky protireformace v Opavě za biskupa Viléma Prusinovského. („…toho času, když ta bouřka znikla…“). In: Acta historica et museologica. Universitatis Silesianae Opaviensis, 6. Sborník k 60. Narozeninám doc. PhDr. Dana Gawreckého, CSc. Opava 2003, s. 191 – 202. 
 • (20) Fukala, Radek: Felix Moš z Moravčína – kladský johanitský komtur a opavský rytíř. In: Kladský sborník, V. Hradec Králové 2003, s. 245 – 248.
 • (21) Fukala, Radek: Slezsko v období zesílené nábožensko-politické krize a zlomení protestantského odboje v opavském knížectví (1606-1611) . Slezský sborník 102, 2004, s. 23 - 44.
 • (22) Fukala, Radek: Slezský kníže Jan Minstrbersko-Olešnický. Jeho kulturní politika a mecenát. In: Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám. Universitas Ostraviensis, Acta Facultatis Philosophicae /219/, 12. Ostrava 2005.
 • (23) Fukala, Radek: Kníže Jan Jiří Krnovský a české stavovské povstání 1618 – 1620. In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana. Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica 1, Studia Historica LV, Karolinum Praha 2005, s. 193 – 208.
 • (24) Fukala, Radek: Karel I. Minstrberský-politik příležitosti a činu. In: Acta Universitatis Reginaehradecensis: Od Jana Žižky k Poděbradům. FSH-Historica 1. Hradec Králové 2006, s. 84-95.
 • (25) Fukala, Radek: Potomci krále Jiřího z Poděbrad a jejich zápas o hlohovské dědictví. In: Kladský sborník 7. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2006, s. 53-84.
 • (26) Fukala, Radek: Politické a náboženské rozpory ve Slezsku 1520-1548. Poznámky k problému „Reformace a země Koruny české“. In: Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas Paedagogica, Humanistica 1. Hradec Králové 2008, s. 183-193.
 • (27) Fukala, Radek: Slezský kníže Jindřich Václav Minsterbersko-Olešnický a třicetiletá válka. In: Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 7. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Opava 2007, s. 87-95.

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících (výběrově)

 • (1) Fukala, Radek: Tažení Jana Jiřího Krnovského v roce 1621 a bitva u Nového Jičína. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 49, 1992, s. 45 – 54.
 • (2) Fukala, Radek: Zanikne slezskoostravský hrad? České památky 4, 1/ 1993 (Plzeň), s. 10 – 12.
 • (3) Fukala, Radek: Portréty krnovských Hohenzollernů - majitelů bohumínského zástavního panství v letech 1523 – 1621. Těšínsko, 2, 1993, s. 1 – 4.
 • (4) Fukala, Radek: Šenovský epilog moravského a slezského diplomata. Jan mladší Bruntálský z Vrbna. Těšínsko, 2, 1994, s. 1 – 2.
 • (5) Fukala, Radek: Těšínsko a severní Morava očima anglického cestovatele. Těšínsko 1, 1995, s. 12 – 15.
 • (6) Fukala, Radek: Hlučínsko ve sféře moci krnovských Hohenzollernů. In: Hlučínsko v proměnách času. Sborník příspěvků z konference k 75. výročí připojení Hlučínska k Československé republice. Hlučín 1995, s. 7 - 12.
 • (7) Fukala, Radek: Hartvík ze Stittenu - Žerotínův politický partner. In: Karel starší ze Žerotína a jeho doba. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia 6. a 7. listopadu 1993 v Bludově. Bludov 1995, s. 21 – 28.
 • (8) Fukala, Radek: Španělská kaple a bitva u Nového Jičína v roce 1621. In: České země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vztahů. Ostrava 1996, s. 69 – 80.
 • (9) Fukala, Radek: Dánové na Opavsku. Dějiny a současnost 18, 1996, s. 32 – 37.
 • (10) Fukala, Radek: Život na krnovském zámku za vlády hohenzollernských knížat 1523 – 1621. In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku ( 16. - 18. století). Prostějov 1997, s. 135 - 148. 
 • (11) Fukala, Radek: Pokračovatel Františka Palackého a jeho příspěvek k raně novověkým dějinám Opavska. In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník z vědecké konference k 50. výročí Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Opava 1998, s. 181 – 186.
 • (12) Fukala, Radek: Záhadná vražda v podvihovském lese. Dějiny a současnost 20, 1998, s. 13 – 17.
 • (13) Fukala, Radek: Dva pobělohorští intelektuálové v Opavě. K působení Bohuslava Balbína a Hieronyma Hirnhaima. Vlastivědné listy, 24, č. 1, 1998, s. 24 – 28.
 • (14) Fukala, Radek: Příspěvky německé regionální historiografie k dějinám stavovství ve Slezsku. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, s. 565 – 575.
 • (15) Fukala, Radek: Několik poznámek k počátkům reformace na Opavsku v letech 1524 – 1569. In: Opava. Sborník k dějinám města, 2. Opava 2000, s. 27 – 30.
 • (16) Fukala, Radek: Krnov za Hohenzollernů v letech 1524 – 1624. In: Štefan, J. T. – Onderka, T. (red.): Peníze v proměnách času. Money in Metamorphosis of Time. Geld im Wandel der Zeit. Sborník II. MARQ Ostrava 2000, s. 11 – 16.
 • (17) Fukala, Radek: Náboženství a protestantské školství za krnovského knížete Jiřího Friedricha. In: Sborník Bruntálského muzea. Bruntál 2000, s. 25 – 39.
 • (18) Fukala, Radek: Karel, Jiří a Jan Bruntálští z Vrbna a jejich životní osudy v pobělohorské emigraci. In: Hrubá, Michaela (ed.): Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem 2001, s. 238 – 248.
 • (19) Fukala, Radek: Po stopách polského alchymisty. Dějiny a současnost 1, Praha 2001, s. 18 – 22.
 • (20) Fukala, Radek: Krnov-rezidenční město a základna moci hohenzollernských knížat na území českého předbělohorského státu. In: Sborník Bruntálského muzea 2001. Bruntál 2001, s. 3 – 24.
 • (21) Fukala, Radek: Karel starší ze Žerotína a české stavovské povstání. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 12/ 9 – 10 (září – říjen), Praha 2001, s. 194 – 202.
 • (22) Fukala, Radek: Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku 1529-1621. K úloze mocenských elit v raném novověku. In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně. Matice moravská. Brno 2001, s. 85 – 92.
 • (23) Fukala, Radek: Slezsko v evropské mocenské politice. In: Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, 1/ 2 – 14 (leden-únor), Praha 2003, s. 2 – 19.
 • (24) Fukala, Radek: Stavovství na Opavsku v bělohorském období. Mocenské a náboženské proměny a jejich sepětí se stavovským politickým systémem. In: Opava. Sborník k dějinám města, 3. Opava 2003, s. 17 – 20.
 • (25) Fukala, Radek: Alexandr Holub z Nadějova-velitel hukvaldské posádky v době zimního království. In: Hukvaldské etudy. Sborník studií in memoriam profesora Miloně Dohnala. Ostravská univerzita, Ostrava 2004, s. 57 – 61.
 • (26) Fukala, Radek: Kníže Karel II. Minstrbersko-Olešnický. Vrchní slezský hejtman a protestantský politik. In: Třicet let učitelem učitelů dějepisu. Věnováno profesoru Janu Kumperovi. Dějepis XXII. Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň 2006, s. 182-199.
 • (27) Fukala, Radek: Politický a územní vývoj Slezska před nástupem českých Lucemburků. In: Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Sborník in memoriam prof. Zdeňku Mackovi. UHK, Hradec Králové-Ústí nad Orlicí 2006, s. 48-54.
 • (28) Fukala, Radek: Hynek starší Bruntálský z Vrbna. In: V komnatách paláců a ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi. Praha 2007, s. 273-281.
 • (29) Fukala, Radek: Třicetiletá válka-konflikt, který změnil tvář Evropy. In: Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001). UP Olomouc 2007, s. 97-118.
 • (30) Fukala, Radek: Mocensko-politická krize polsko-litevské unie za vlády Jana Kazimíra Vasy v letech 1648-1660. In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Opera Instituti Historici Pragae, series C-Miscellanea, Volumen 18/1. AV ČR Praha 2007, s. 252-257.
 • (31) Fukala, Radek:Vleklý spor krále Jana Lucemburského o polskou korunu a jeho důsledky ve Slezsku. In: Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc. a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc. Hradec Králové 2007, s. 66-74.
 • (32) Fukala, Radek: Počátky panského rodu Bruntálských z Vrbna. Slezsko-moravské vztahy v genealogii rodu. In: Královéhradecko, historický sborník pro poučenou veřejnost, 4. Hradec Králové 2007, s. 181 – 197.
 • (33) Fukala, Radek: Potomci krále Jiřího z Poděbrad a Bílá hora. In: Historický obzor, 7/8, XIX, Praha 2008, s. 146-158.
 • (34) Fukala, Radek: Falcká válka a hrdinná obrana Kladska, In: 550 let Hrabství kladského 1459 – 2009. 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego. Trutnov (Muzeum Podkrkonoší) 2009, s. 171 – 197. (ISBN 978-80-903741-3-3)
 • (35) Fukala, Radek: Slezská knížecí dynastie Poděbradů. Minsterbersko-olešnická knížata, kladská hrabata a potomci krále Jiřího z Poděbrad, In: 550 let Hrabství kladského 1459 – 2009. 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego. Trutnov (Muzeum Podkrkonoší) 2009, s. 135 – 169. (ISBN 978-80-903741-3-3)
 • (36) Fukala, Radek: Albrecht z Valdštejna jako hlohovský kníže a jeho slezské epizody. Czechowicz, Bogusław-Konopnicka, Małgorzata (edd.): Glogovia Maior. Wielki Głogów miózy blaskiem dziejów i geniem ruin. Głogów – Zielona Góra 2010, s. 183 – 189. (ISBN 978-83-7481-354-9)
 • (37) Fukala, Radek: Císařský generál Jan Oldřich Šafgoč. In: Pod Libavským sedlem. Pod Przełęczą Lubawską. (Muzeum Podkrkonoší v Trutnově) Trutnov 2010, s. 93 – 101. ISBN 978-80-903741-6-4.
 • (38) Fukala, Radek: Ozvěny chebských událostí ve Slezsku. Histrorica. Revue pro historii a příbuzné vědy 1/1. Universitas Ostraviensis, Ostrava 2010, s. 3 - 10.
 • (39) Fukala, Radek: Říšský acht a náboženské nepokoje v Opavě v letech 1602 – 1608. In: Hanzal, Jiří – Šefčík, Ondřej (edd.): Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945 – 2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře. (Nakladatelství Lidové noviny) Praha 2010, s. 123 – 132. (ISBN 978-80-7422-033-3)

Další aktivity

Spolupracuje s četnými vědeckými institucemi (např. Národní galerie v Praze, Zemský archiv Opava; Uniwersytet Wrocławski – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław; Uniwersytet Opolski, Instytut historii, Opole) a odborníky v zahraničí (SRN, Polsko, Švédsko, USA). Podílel se na přípravě domácích a zahraničních výstav (Řím, Wrocław, Legnica). Byl spoluautorem Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, 1–15, a to v rámci Ostravské univerzity. Autor četných odborných posudků a analýz. Spolupracuje s tiskem, s Českou televizí a Českým rozhlasem (v rámci dokumentárních a vědecko-populárních pořadů).

Člen ediční rady edice Polozapomenuté války Nakladatelství Epocha, Praha; člen vědecké rady nakladatelství ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław; člen redakční rady: Prague Papers on the History of International Relations, Charles University Prague – University of Viena; Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizace historie, Praha.


KHI/0400 Dějiny středověku I - České dějiny – seminář


Charakteristika výuky: seminář prohlubuje znalosti z českých středověkých dějin, doplňuje přednášenou problematiku zejména v oblasti pramenů a literatury k jednotlivým probíraným tématům


Hodnocení studentů: podmínkou udělení zápočtu je vypracování seminární práce na vybrané téma v rozsahu 5-7, se všemi formálními náležitostmi (poznámkovým aparátem, citace podle ČCH) a seznamem použité literatury, práce je přednesena v semináři (max. rozsah 10 min.) a studenti jsou schopni reagovat na otázky a připomínky kolegů, dále studenti k zápočtu zpracují 4 odborné studie týkající se daného období a 1 editovaný pramen (kronika, legenda).

Při zpracování seminárních prací se vyvarujte www stránek:
http://dejepis.info/
http://referaty-seminarky.cz/
http://zivotopisyonline.cz/
http://www.miras.cz/seminarky/ceskedejiny.php

Naopak doporučuji navštívit stránky, které Vám usnadní Vaše studium:
http://www.clavmon.cz/slovnik/ (Slovník středověké latiny)
http://www.clavmon.cz/ (Kabinet pro klasická studia AV ČR)
http://www.centrum-texty.upol.cz/cz/index.htm (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty)
http://www.memoria.cz/site_cz/index.asp (Projekt MEMORIA sdružuje iniciativy, které se zrodily v souvislosti s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria směřuje k vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických knižních fondů).

Program seminářů:

1. České země v době nástupu Slovanů (1-2 hod.)
2. Velkomoravská říše ( 1-2 hod. )
3. Počátky českého státu (1-2 hod.)
4. Státoprávní formování českého státu (1 hod.)
5. Středověká společnost v českých zemích a její proměny (2-4 hod.)
6. České země v období Lucemburků na českém trůně (1-2 hod.)
7. České země na počátku husitských válek (1 hod.)

1. České země v době nástupu Slovanů (1-2 hod.)

Úkolem tohoto semináře je seznámit studenty s písemnými prameny k Sámově říši a Velké Moravě, konfrontovat vypovídatelnost pramenů písemných a hmotných, nastínit sporné otázky tohoto období (např.poloha Vogastisburgu, pohledy na význam „Velké Moravy“ atd.), upozornit na edice písemných pramenů a problematiku jejich interpretace.
UKÁZKA: Fredegarova_kronika.doc Fredegarova kronika
TÉMATA SEMINÁRNÍCH PRÁCÍ:
Kde ležel Vogastisburg ? (shrnutí názorů na polohu a rozlohu Sámovy říše)
Život a kultura prvních Slovanů na našem území ve světle hmotných a písemných pramenů
DOPORUČENÁ LITERATURA:
M. BERANOVÁ, Slované, Praha 2000.
M. BLÁHOVÁ, J. FROLÍK, N. PROFANTOVÁ, Velké dějiny zemí České koruny I., Praha 1999.
M. BLÁHOVÁ, Terminologie sídlišť v pramenech doby merovejské. Exkurs: Několik poznámek k problematice Fredegarova castrum Wogastisburg, AUC, Phil. et hist. 5, Z PVH IV, 1980, s. 39-44.
J. BUBENÍK, K topografii slovanského osídlení středního Poohří, AR 28, 1976, s. 379 an.
J. BUBENÍK, Poznámky k nálezům avarsko-slovanských kování z vrchu Rubína u Podbořan, Praehistorica 8, Varia archaeologica 2, 1981, s. 261-265.
A. GREGOR, Wogastisburg, ČsČH 12, 1964, č. 4, s. 514-516.
R. GRÜNWALD, Wogastisburg, Vznik a počátky Slovanů II, 1958(9?), s. 99-100.
J. KEJŘ, Wogastisburg - burgum, ČsČH 21, 1973, č. 3, s. 399-411.
Z. KLANICA, Počátky slovanského osídlení našich zemí, Praha 1986, s. 216
M. KUČERA, Typológia časnostredovekého štátu na strednom Dunaji, ČsČH 28, 1979, č. 6, s. 875-880.
M. KUČERA , Velká Morava a začiatky našich národných dejín, HČ 33, č. 2, 1985, s. 165-199 (o Sámově říši s. 171-182)
M. LUTOVSKÝ, Sámova říše, Historický obzor 3/1990 s. 85-89.
M. LUTOVSKÝ, N. PROFANTOVÁ, Sámova říše, Praha 1995.
M. LUTOVSKÝ, Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001.
J. MĚŘÍNSKÝ, Znojemská odhalení ? FHB 7, 1984, s. 369-377
Z. MĚŘÍNSKÝ, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I., Praha 2002.
J. POULÍK, O románské rotundě ve Znojmě, Brno 1987
H. PREIDEL, Der Burgberg bei Kaaden in Nordwestböhmen. Zur Frage Wogastisburg, Vorzeit 1969, s. 3-10
A. SEDLÁČEK, O poloze hradův v letopisech franských Wogastisburg a Canburg řečených, PA 12, 1882-4, s. 247-258.
V. ŠMILAUER, Wogastisburg, in: Zpravodaj místopisné komise 5, 1964, s. 227-8.
V. ŠMILAUER, Znovu Wogastisburg, in: Zpravodaj místopisné komise 6, 1965, s. 118.
V. ŠMILAUER, Mohanští Slované a Wogastisburg, in: Zpravodaj místopisné komise 9, 1968, s. 100-101.
M. ŠOLLE, Staroslovanské hradisko, Praha 1984.
D. TŘEŠTÍK, Objevy ve Znojmě, ČsČH 35, č. 4, 1987, s. 548-576.
D. TŘEŠTÍK, Znojemská odhalení podruhé, FHB 7, 1984, s. 379-386.
D. TŘEŠTÍK, Příchod prvních Slovanů do českých zemí v letech 510-535, ČČH 94, 1996/2, s. 245-278.
V. VANĚČEK, Souvislost Velké Moravy se slovanským svazem Sámovým? PHS 9, 1963, s. 211-227.

(AR - Archeologické rozhledy; AUC - Acta Universitatis Carolinae; ČČH – český časopis historický; ČSČH - Československý časopis historický; HČ - Historický časopis; PHS - Právně-historické studie … pokud si nebudete vědět rady s identifikací zkratek historických časopisů obraťte se na službu ve Studovně katedry historie)

2. Velkomoravská říše ( 1-2 hod. )

Cílem semináře je upozornit na místo tzv. Velké Moravy v českých (moravských a slovenských dějinách), ukázat základní přehled a možnosti interpretace písemných a hmotných pramenů k poznání velkomoravské společnosti, šíření křesťanství a dalším aspektům historického vývoje.
UKÁZKY: písemné prameny k dějinám VM Zakon_sudnyj_ludem.doc Zákon sudnyj ludem, pramenné edice
TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ:
Velkomoravská společnost ve světle hmotných pramenů (christianizace, společenská skladba)
Písemné památky k dějinám Velké Moravy
DOPORUČENÁ LITERATURA A PRAMENY, WEB:
http://www.sendme.cz/trestik/VelkaMorava.htm
edice pramenů
MAGNAE MORAVIAE FONTES HISTORICI, ed. L.E. Havlík ( Annales et chronicae. Brno 1966; Textes biographici, hagiographici, liturgici, Brno 1967; Diplomatica. Epistolae. Brno 1969; Leges. Brno 1971; Indices. Annales Moraviae Magnae ; pozn.: texty jsou v originále - v řečtině, latině, staroslověnštině + překlady)
L. E. HAVLÍK, Kronika o Velké Moravě, Brno 19851, 19922 (dostupné ve studovna KHI !!!)
literatura
Aktuální práce :
D. TŘEŠTÍK, Místo Velké Moravy v dějinách (Ke stavu bádání o Velké Moravě), ČČH 97, 1999/4, s. 689-725.
D. TŘEŠTÍK, Vznik a počátky Velké Moravy, Praha 2001.
M. EGGERS, Das „Großmährische Reich“ Realität oder Fiktion ? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert, Stuttgart 1995.
M. EGGERS, „Moravia“ oder „Großmähren“, Bohemia 39, 1998, s. 351-370.
Další :
J. CIBULKA, Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, Monumenta Archeologova 7, Praha 1958.
J. DEKAN, Velká Morava, Praha 1976.
F. DVORNÍK, Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.
L. GALUŠKA, Uherské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum Velkomoravské říše, Brno 1996.
L. E. HAVLÍK, Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno, 1994.
V. HRUBÝ, Staré město. Velkomoravské pohřebiště na Valách. Praha 1955.
V. Kadlec, Přehled českých církevních dějin I. , Praha 1991.
Z. KLANICA, Hlavní hrobka v Moravské bazilice, MHB 3, 1993, s. 97-109.
P. KOCEK, Předcyrilometodějské počátky křesťanství v našich zemích, in: Z dějin Slovanů na území ČSSR, Uherské Hradiště 1971.
J. Macháček, Studie k velkomoravské keramice, Metody, analýzy a syntézy, modely, Brno 2001.
R. MARSINA, Metodov boj, Bratislava 1985.
R. MARSINA, Povolenie slovanskej liturgie na Velkej Morave, HČ 19, 1970.
J. POŠMOURNÝ, Církevní architektura Velkomoravské říše, Umění 12, 1964.
J. POULÍK – B. CHROPOVSKÝ, Velká Morava a počátky české státnosti, Praha 1985.
J. POULÍK, Mikulčice, sídlo a pevnost knížat velkomoravských, Praha 1975.
P. RATKOŠ, Slovensko v době Velkomoravskej, Praha - Bratislava 1990.
P. RATKOŠ, Kristianizácia velkej Moravy před misiou Cyrila a Metoda, HČ 19, s. 187-202.
D. TŘEŠTÍK, „Trh Moravanů“ - ústřední trh Velké Moravy, ČsČH 21, 1973, s 869-894.
J. VAŠICA, Literární památky epochy velkomoravské, Praha 1966.
J. VAŠICA, K otázce původu Zákona sudného ljudem, Slavia 30, 1961, s. 1-9.
V. VAVŘÍNEK, Církevní mise v dějinách Velké Moravy, Praha 1963.
V. VAVŘÍNEK, Křesťanství na Velké Moravě a význam byzantské misie. in: Z dějin Slovanů na území ČSSR, Uherské Hradiště 1971
V. VAVŘÍNEK, Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje, Rozpravy ČSAV, 1963.
H. VLAŠIČOVÁ, Západné misie u Slovanov, in: Historický obzor 7, 1996.
J. ŽEMLIČKA, Velká Morava a byzantská misie, ČsČH 35, č. 1, 1986, s. 106-114.

3. Počátky českého státu (1-2 hod.)

Seminář seznámí studenty se základními prameny (legendami, kronikami), podá základní charakteristiku a přehled těchto pramenů (václavské a ludmilské legendy - některé sporné záležitosti, spor o tzv.Kristiána), v souvislosti s hagiografickou literaturou přehled českých zemských patronů, počátky a postup christianizace, založení biskupství v Praze a úloha kanonizace sv. Václava, role sv. Vojtěcha, edice vyprávěcích pramenů
UKÁZKY: nejstarší legendy (legendy: http://citanka.cz/toISO-8859-2.en/prlegendy/ltoc.html; Kristiánova legenda http://www.sendme.cz/trestik/kristianedice.htm), vybraná středověká kronika, hagiografie ve výtvarném mění
TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ
Kristianova legenda v rámci hagiografické literatury raného českého státu
Kosmas a jeho kronikářské dílo
Pokračovatelé Kosmovi (přehled středověkých kronik, klasifikace narativních pramenů)
Slavníkovci - mocenští konkurenti Přemyslovců ?(české kmeny - názory na jejich existenci a význam)
Význam osobnosti sv.Vojtěcha
DOPORUČENÁ LITERATURA, PRAMENY, WEB:
http://www.sendme.cz/trestik/
Prameny
Nejstarší legendy přemyslovských Čech, Praha 1969
M. BLÁHOVÁ (ed.), Kosmova kronika česká, K. Hrdina, M. Bláhová (edd.), Praha 1972.
K. HRDINA (ed.), První pokračovatelé Kosmovi, Praha 1950.
R. NOVÝ (ed.), Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha 1987.
Literatura
M. BLÁHOVÁ, J. FROLÍK, N. PROFANTOVÁ, Velké dějiny zemí České koruny I., Praha 1999.
Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha 2000 – katalog výstavy, dispozici ve studovně KHI.
Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Band 1, 2, Katalog, Stuttgard 2000– katalog výstavy, dispozici ve studovně KHI.
P. CHARVÁT, Boleslav II. – sjednotitel českého státu, Praha 2004.
B. KRZEMIENSKA, Břetislav I., Praha 2003.
Z. FIALA, Přemyslovské Čechy, Praha 1965.
B. NECHVÁTAL, Vyšehrad a počátky Prahy, FHB 5, 1083, s. 39-59.
P. OBRAZOVÁ – J. VLK, Svatý kníže Václav, Praha-Litomyšl 1994.
J. RAK, Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994
J. SLÁMA, Vitislav (ui utizla), in Seminář a jeho hostě, In: Seminář a jeho hosté, Praha 1992.
D. TŘEŠTÍK, Křest českých knížat roku 845 a christianizace Slovanů, ČČH 92, 1999/3, s. 423-457.
D. TŘEŠTÍK, „České kmeny – historie a skutečnost jedné koncepce, Studia Mediaevalia Pragensia 1, 1998.
D. TŘEŠTÍK, Bořivojův křest v historiografii, FHB 10, 1986, s. 41-59:
D. TŘEŠTÍK, Počátky Prahy a českého státu, FHB 5, 1983, 7-35.
D. TŘEŠTÍK, Mír a dobrý rok, FHB 1988, s. 23-45.
D. TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců, Praha 1997.
R. TUREK, Čechy v raném středověku, Praha 1980.
M. BLÁHOVÁ, Staroslověnské písemnictví v Čechách 10. stol., in: Sázava, Praha 1988.
Z. FIALA, Hlavní pramen legendy Kristiánovy, Rozpravy ČSAV, roč. 84, sešit 1, 1974 (rec. J. Ludvíkovský in: LF 98, 1975, s. 164-172)
Z. FIALA , Dva kritické příspěvky ke starým dějinám českým, SH 9, 1962, s.5-65
J. HOŠNA, Panovnická moc ve světle hagiografických pramenů. Studia medievalia Pragensia 1/1988, s. 63-75
V. CHALOUPECKÝ, Prameny X. stol., leg. Kristiánovy o s. Václavu a sv. Ludmile, in: Svatováclavský sborník II/2, Praha 1939.
V. KARBUSICKÝ, Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti kontextu evropské kultury, Praha 1995.
J. LUDVÍKOVSKÝ, Crescente fide, Gumpold a Kristián. SP FF BU/D 1, 1955, s. 48-66
F. SEIBT, Václavské legendy, ČČH 88, 1990, s. 801-823.
D. TŘEŠTÍK, Kristián a václavské legendy 13. století, Problémy dějin historiografie I, AUC Phil. et hist. 2, Studia historica 21, 1983, s. 60 an.
D. TŘEŠTÍK, Deset tezí o Kristiánově legendě, FHB 2, 1980, s. 7-38.
R. URBÁNEK, Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmi
ských a václavských a její autor I., II., Praha 1947.
M. BLÁHOVÁ, Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience, 200 let PVH, Praha 1988
F. KUTNAR - J. MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.
D. TŘEŠTÍK, Kosmas a Regino. Ke Kritice Kosmovy kroniky, ČsČH 8, 1960, s. 564-587.
D. TŘEŠTÍK, Kosmas, Praha 1966.
O. KRÁLÍK, Slavníkovské interludium, Ostrava 1966
Kulatý stůl věnovaný Slavníkovcům , AR XLVII, 1995, č. 2
A. MERHAUTOVÁ, Počátky úcty ke sv. Vojtěchovi ve výtvarném umění, ČSPS 3, 1992, s. 23-25
R. NOVÝ, Svatý Vojtěch - první Evropan, DaS 4/91, s. 10-16.
F. SEIBT, Cesty svatého Vojtěcha, in: Cesty a cestování v životě společnosti, AUP, Philosophica et historica, Studia historica II, Ústí 1997, s. 25-38.
J. SLÁMA, Slavníkovci, dosud neobjasněná kapitola českých dějin 10. stol., SVVŠ 27, 1971, s. 39-44
Svatý Vojtěch, Praha 1997 (sborník k miléniu)
R. TUREK, Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové 1982
M. LUTOVSKÝ – Z. PETRÁŇ, Slavníkovci, Praha 2004.

4. Státoprávní formování českého státu (1 hod.)

- seminář je zaměřen na postižení státoprávního vývoje českého státu, zejm. vývoje vztahu k říši, postavení Moravy v českém státě a pokus o její odtržení, seznamuje studenty s diplomatickými prameny (listina) - edicemi diplomatických pramenů
UKÁZKA: Zlata_bula_sicilska.doc Zlatá bula sicilská
TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ:
Vývoj vztahu českého státu k říši
Postavení Moravy ve středověkém českém státě
Vývoj územního rozsahu (hranic) přemyslovského státu
DOPORUČENÁ LITERATURA:
J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí,
Z. FIALA, Počátky české účasti v kurfiřtském sboru, SH 8, 1960.
Z. FIALA , Vztah českého státu k německé říši do počátku 13. století, SH 6, 1958.
J. KEJŘ, O říšském knížectví pražského biskupa, ČČH 89, č. 4 1991, s. 481-492.
J. KEJŘ, Císař Fridrich Barbarossa jako pán západočeské provincie sedlecké (loketské), in: K. MALÝ (ed.): Pocta akademiku V. Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 11-75
E. MIKUŠEK, Ideové pojetí vztahu českého státu k říši dílech dějepisců 10. a 11. stol., SH 26, 1979, s. 6-59.
D. TŘEŠTÍK, Václav a Berengar,..., ČČH 89, 1991, č. 5-6, s 641-661.
V. VANĚČEK, Stát Přemyslovců a středověká říše, Praha 1946.
E. BARBOROVÁ, Postavení Moravy v českém státě v době předhusitské (1182 – 1411), SAP, 20, 1970.
J. DŘÍMAL, O připojení Moravy k českému státu za knížete Oldřicha, ČMM 68, s. 22-49
J. KEJŘ, O tzv. bezprostřední podřízenosti Moravy říši , SAP 28, 1978, s. 233-291.
B. KRZEMIEŃSKÁ, Vznik „moravského fenomenu“ (Morava v přemyslovském státě), Přítomnost 3/1990.
B. KRZEMIENSKÁ, Břetislav I., Praha 2003.
J. MEZNÍK, Dějiny národu českého na Moravě (Nárys vývoje národního vědomí na Moravě do pol. 19. stol.), ČČH 88 1990, č. 1-2, s. 34-62
P. MICHNA, K utváření raně středověké Moravy (Olomouc a historické Olomoucko v 9. až poč. 13. stl.), ČSČH XXX, 1982, s. 716-745, č. 5
D. TŘEŠTÍK, Kdy zanikla Velká Morava, SMP 2, 1991, s. 9-27
J. ŽEMLIČKA, Moravané v časném středověku, ČČH 90, 1992, č. 1,s. 17-3

5. Středověká společnost v českých zemích a její proměny (2-4 hod.)

Seminář se tematicky zaměřuje na tři velké společenské skupiny - měšťany, šlechtu a příslušníky církevních řádů, cílem je vysvětlit jejich vznik a vývoj ve středověké společnosti, seznámit studenty s příslušnou pramennou základnou a literaturou ( např. seznamy městských rad, první městské knihy, počátky desek zemských, Dalimilova kronika - obraz šlechty, podíl některých církevních řádů na kulturním a hospodářském rozvoji země ...)
UKÁZKY: zakladaci_listina_vesnice.doc zakládací listina vesnice, urbar.doc urbář, zakladaci_listina_mesta.doc zakládací listina města, ukázky z Dalimilovy kroniky (http://people.fsv.cvut.cz/~gagan/jag/litera/dalimil.htm; http://www.memoria.cz/special_cz/free_docs.asp)

TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ:
Každodenní život v raně středověké vesnice (Legenda o Ostojovi)
Sociální diferenciace středověkých českých měst a otázka pojmu patriciát
Vývoj správy královských měst do husitství
Nejvýznamnější řehole v Čechách a jejich kláštery
Cisterciácký řád a jeho přínos pro českou středověkou společnost
Ženské řádové hnutí ve 13. stol. a jeho významné představitelky
Počátky staročeské šlechty
Šlechta ve světle Dalimilovy kroniky a otázka jejího autorství
Královský dvůr posledních Přemyslovců
DOPORUČENÁ LITERATURA:
J. PETRÁŇ A KOL., Dějiny hmotné kultury I, II, Praha 1985.
Z. SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha 1992.
Z. SMETÁNKA, Archeologie dětství, Historický obzor IV, 1993, s. 78-92
Z. SMETÁNKA, Archeologie ochranného zvuku, Dějiny a současnost 15/1, 1993
J. LE GOFF, Kultura středověké Evropy, Praha 1990
J. LE GOFF (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.
F. SEIBT, Lesk a bída středověku, Praha 2000.
J. EMLER, Deset českých urbářů z doby před válkami husitskými, Praha 1881.
R. NOVÝ, Studie o předhusitských urbářích I, SH 13, 1965, s. 5-64.
R. NOVÝ, Nejstarší český urbář z let 1283-84, ČsČH 8, 1960, s. 210an.
J. KLÁPŠTĚ, Změna – středověká transformace a její předpoklady, MAB 1993; PA Supplementum 2, Praha 1994, s. 9-59.
F. ŠMAHEL – M. NODL (EDD.), Člověk českého středověku, Praha 2002.
HOFFMANN, F.: České město ve středověku, Praha 1992.
J. ČECHURA, Patriciát ve struktuře českých a moravských měst 14. - 16. století, ČNM 157, 1988, s. 32-51
J. ČECHURA, Městská šlechta - součást pražského patriciátu (K otázce kontinuity pražského patriciátu 14. - 16. století ?), Documenta Pragensia 9/1, 1991, s. 57-76;
J. MEZÍK, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.
J. MEZNÍK, Z problematiky středověkého patriciátu, ČSČH 11/5, 1963, s. 628-638.
J. MEZNÍK, Karel IV., patriciát a cechy, ČSČH 13/2, 1965, s. 202-218.
VELÍMSKÝ, T.: Příspěvek k dějinám patriciátu v českých městech 13. - 14. století, ČČH 89/3, 1991, s. 321-335.
J. KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998.
Encyklopedie klášterů, Praha 1997
L. JIRÁSKO, Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
J. KADLEC, Přehled českých církevních dějin I., Praha 1990.
J. SVÁTEK, Organizace řeholních institucí, SAP 20/2, 1970, s. 503-624.
Z. BOHÁČ, Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera, Jílové u Prahy, 1999.
M. BLÁHOVÁ - I. HLAVÁČEK (edd.), Břevnov v českých dějinách, Praha 1997.
Milénium břevnovského kláštera, Praha 1993
M. VILÍMKOVÁ – P. PREISS, Ve znamení břevna a růží, Praha 1989.
J. ČECHURA, Cisterciácké kláštery v českých zemích v době předhusitské ve světle řádových akt, PHS 26, 1984, s. 35-72.
J. ČECHURA, Počátky vyšebrodského kláštera, JSH 50, 1981.
J. ČECHURA, Hospodářský vývoj klášterních velkostatků v předhusitských Čechách, in: Historický obzor 11/ 2000, č. 3-4.
K. CHARVÁTOVÁ, Cisterciácký řád a středověká ekonomická reforma, Dějiny a současnost 3/91, s. 15-19.
K. CHARVÁTOVÁ, Cisterciácký řád v českých zemích, Praha 1994
K. CHARVÁTOVÁ, Cisterciácký řád, in: Historický obzor 4, 1993/12, s. 266- 268.
K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142-1420 I., Fundace 12. století, Praha 1998.
850 let plaského kláštera, Mariánská Týnice 1995.
900 let cisterciáckého řádu, Praha 2000
M. BUBEN, Řád křižovníků s červenou hvězdou, Historický obzor 3, 1992/7-8, s. 221-229.
T. EDEL, Příběh ztraceného kláštera,
F. SKŘIVÁNEK, Rytíři svatého Jana Jeruzalémského u nás, Praha 1995.
L. JAN – F. SKŘIVÁNEK, Němečtí rytíři v českých zemích, Praha 1997.
I. ČORNEJOVÁ, Děčínská větev pánů z Vartemberka v době předhusitské (1305-1415), Z minulosti Děčínska a Českolipska IV, s. 333-356
J. SKUTIL, Genealogické tradice šlechty v předhusitských Čechách a na Moravě, FHB 4, 1982, s. 233-260
V. VANÍČEK, Vzestup rodu Vítkovců v l. 1169-1269, FHB 1, Praha 1979.
V. VANÍČEK, Vítkovci a český stát v letech 1169-1278, ČSČH 29, 1981, s. 89-110
V. VANÍČEK, Šlechta a český stát za vlády Přemyslovců, FHB 12, 1988, s. 65-107
J. ŽEMLIČKA, „Omnes Bohemi“: Od svatováclavské čeledi ke středověké šlechtě, MHB 3, 1993, s. 111-133
J. ŽEMLIČKA, Bezdězsko - „královské území“ Přemysla Otakara II, ČSČH 28, 1980.
J. ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, Praha 1997.
J. ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských, Praha 2002.
M. BLÁHOVÁ (ed.), Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 1-3, Praha 1995.
E. UND R. VON BORRIES, Deutsche Literaturgeschichte, Band 1, München 1992, zvl. s. 69- 163
A. KRAUS, Stará historie česká v německé literatuře, Praha 1902, zvl. s. 315 a dále.
J. KUTHAN, Přemysl Otakar II. a dvorské umění jeho doby, FHB 1, 1979, s. 279-293.
J. KUTHAN, Dvorské umění a zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II., ve světle dobového politického myšlení, FHB 12, 1988, s. 197- 214.
J. ŠUSTA, Skládal Václav II. básně milostné? ČČH 21,1915, s 217-246

6. České země v období Lucemburků na českém trůně (1-2 hod.)

Seminář postihuje nejdůležitější momenty v období lucemburské vlády - nástup Lucemburků na český trůn ve světle dobových pramenů, otázky zahraniční a dynastické politiky, zákonodárné snahy Karla IV., jeho přínos pro kulturu a vzdělání ...
UKÁZKA: Vita_Caroli.doc Vita Caroli (http://citanka.cz/toISO-8859-2.en/karel4/vctoc.html); Zakladaci_listina_Karlovy_univerzity.doc zakládací listina Karlovy univerzity
TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ:
Církevní politika Lucemburků na českém trůně (církevní hierarchie, hodnostáři, vizitace ...)
Územní politika Lucemburků na českém trůně
Osobnost Karla IV. ve světle Vita Caroli
Pražská universita a její význam pro vzdělanost ve středověkých Čechách
DOPORUČENÁ LITERATURA:
L. BOBKOVÁ, Velké dějiny zemí České koruny IVa, Praha – Litomyšl 2000.
L. BOBKOVÁ – M. BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí České koruny IVb, Praha – Litomyšl 2000.
L. BOBKOVÁ, Koruna království českého za vlády Lucemburků I, II, Historický obzor 1995, VII-VIII, s. 164 - 172, IX-X, s. 215-223.
L. BOBKOVÁ, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993.
L. BOBKOVÁ, Horní Lužice, vedlejší země České koruny 1319-1378, Dějiny a současnost 5/98, s. 5-10.
F. KAVKA, Vláda Karla IV. za jeho císařství I, II, Praha 1993; (mapa českých držav v Horní Falci a ve Francích za vlády Karla IV. - díl I, mezi s. 33 a 34)
Z. HLEDÍKOVÁ, Litomyšlské biskupství, in. Litomyšl, duchovní tvář města , Litomyšl 1994
F. HEŘMANSKÝ - Z. FIALA, Čtení o Karlu IV. a jeho době (z pramenů), Praha 1958.
F. KAVKA, Život na dvoře Karla IV., Praha 1993.
F. KAVKA, Vláda Karla IV. ze jeho císařství (1355-78) I.-II., Praha 1993.
F. KAVKA, Poslední Lucemburk na českém trůně, Praha1998.
I. KOŘÁN, Podíl arcibiskupů na zlatém století gotiky, in: Pražské arcibiskupství 1344-1994, sborník statí, Praha 1994
J. SPĚVÁČEK, Král diplomat, Praha 1982.
J. SPĚVÁČEK, Karel IV. Život a dílo, Praha 1979.
J. SPĚVÁČEK, Václav IV. K předpokladům husitské revoluce, Praha 1986.
J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994.
Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978
A. VIDMANOVÁ (ed.), Karel IV. literární dílo, PRAHA 2000.
J. K. VYSKOČIL, Arnošt z Pardubic a jeho doba, Praha 1947.
M. BLÁHOVÁ (ed.), Kroniky doby Karla IV., Praha 1987.
F. KUTNAR - J. MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.
M. BLÁHOVÁ, Pražské školy předuniverzitního období, in: Documenta Pragensia 11, 1993, s. 26-39.
M. SVATOŠ, Město a univerzita ve středověku, in: Documenta Pragensia 11, 1993, s.40-46.
M. MELANOVÁ, Založení pražské univerzity a její rozvoj za vlády Karla IV., in: V. Vaníček (ed.) Karolus Quartus, Praha 1984, s. 217-230.
M. KUBOVÁ, Univerzity založené Karlem IV., Obraz o zakladatelské činnosti universitní císaře Karla IV., HUCP XI/1-2, 1970, s. 7-31.
Dějiny Univerzity Karlovy I., Praha 1995.
F. JÁCHIM, Podmínky pro pěstování matematiky a astronomie na UK v době vlády Karla IV., in Historický obzor, roč. 5, 1994/3.
M. SVATOŠ, Pražské arcibiskupství a univerzita do husitství, in: Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, s. 85-96.
E. R. CURTIUS, Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998, zvláště kap. 3, Literatura a vzdělání, s. 47-72.

7. České země na počátku husitských válek (1 hod.)

- úkolem semináře je seznámit studenty s různými pohledy na husitství a nejnovější literaturou, s mezinárodním kontextem vývoje v Čechách, popř. na některé regionální otázky (bitva na Běhání)
UKÁZKA: čtyři pražské artikuly (http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/artikuly.html.cs) , basilejská kompaktáta (text v přiloženém souboru), dekret_kutnohorsky.doc dekret kutnohorský
TÉMA SEMINÁRNÍCH PRACÍ:
Původ husitství v sociální krizi ?
Role pražské university husitském hnutí
Osobnost Jana Žižky z Trocnova – různé pohledy historiografie
Katoličtí exulanti husitské revoluce
Od pražských artikulů k basilejským kompaktátům
DOPORUČENÁ LITERATURA:
Prameny
M. BLÁHOVÁ (ed.), Vavřinec z Březové Husitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic, Praha 1979.
Fontes Rerum Bohemicarum V – VIII, Praha 1893- 1932.
F. HEŘMANSKÝ (ed.), Deník Petra Žateckého, Praha 1953.
F. HEŘMANSKÝ (ed.), Petr z Mladoňovic, Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici, Praha 1965
I. HLAVÁČEK (ed.), Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981
F. M. DOBIÁŠ – A. MOLNÁR (edd.), Mikuláš Biskupec z Pelhřimova, Vyznání a obrana táborů, Praha 1972.
M. KAŇÁK – F. ŠIMEK (edd.), Staré letopisy české z rukopisu křížovnického, Praha 1959
D. MARTÍNKOVÁ – A. HADRABOVÁ – J. MATL (edd.), Aeneae Silvii Historica Bohemica – Enea Silvio Historie česká, Praha 1998.
J. ŠŮLA (ed.), Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi čeledínu krále Václava, Hradec Králové 1979.
Literatura
R. ANDĚL, Husitství v severních Čechách, Liberec, 1961.
F. M. BARTOŠ, České dějiny II/7 (1415-1426), 1965; II/8 (1426-1437), 1966.
P. ČORNEJ, Lipanská křižovatka, Praha 1992
P. ČORNEJ, Lipanské ozvěny, Praha 1995.
P. ČORNEJ, Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402-1437), Praha – Litomyšl 2000.
J. KADLEC, Katoličtí exulanti doby husitské, Praha 1990.
R. KALIVODA, Husitská ideologie, Praha 1961.
R. KALIVODA, Husitské myšlení, Praha 1997.
J. KEJŘ, Husité, Praha 1984.
J. KEJŘ, Husův proces, Praha 2000.
B. LŮŽEK, Po stopách husitství v Ústeckém kraji, Ústí nad Labem 1959.
J. MACEK, Husitské revoluční hnutí, Praha 1952.
J. MACEK, Jan Hus, Praha 1961.
A. MOLNÁR, Chebský soudce, Cheb 1982.
F. ŠMAHEL, Husův proces v Kostnici, Praha 1988.
F. ŠMAHEL, Dějiny Tábora I/1 – I/2, České Budějovice 1988-1990.
F. ŠMAHEL, Husitská revoluce I-IV, Praha 1993.


Další články...