Sidebar

20
zář, ne
29 Aktuality

Oddělení pomocných věd historických a archivnictví vzniklo v rámci katedry historie Filozofické fakulty UJEP ke dni 16. ledna 2008 (pod devízou „ad fontes“).

Vedoucí oddělení

 • Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

Členové oddělení

 • Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (vedoucí oddělení 2008-2017)
 • Doc. PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • PaedDr. Mgr. Petr Rak, Ph.D.

Externisté

 • PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
 • Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
 • PhDr. Eduard Mikušek
 • Mgr. Martin Myšička
 • PhDr. Václav Zeman

Studium pomocných věd historických a archivnictví má na katedře historie FF UJEP již dlouholetou tradici a specializace archivnictví byla již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd. Ve studijním roce 2013/14  byl nově otevřen bakalářský studijní program Archivnictví a spisová služba v kombinované formě.

Důkladným úvodem do pomocných věd historických obecně procházejí všichni studenti bakalářského studia historických oborů, a to jak jednooborové historie, tak historie kombinované s jiným oborem (u oborového modulu jde o dva semestry výuky, u vzdělávacího, dvouoborového modulu o jeden semestr výuky, vždy v prvním ročníku studia). V následujícím studijním roce se prohlubuje studium vybraných PVH – především diplomatiky a paleografie. Ve stejném rozsahu se PVH vyučují na bakalářském stupni rovněž pro kombinované studium historických věd a ve studijním programu Archivnictví a spisová služba, všichni frekventanti historického studia mají zařazen na jeden semestr také předmět dějiny správy, pro obor Archivnictví a spisová služba se jeho výuka realizuje ve dvou semestrech.

V rámci studia tohoto oboru jsou tedy klíčové předměty, totiž práce s dokumenty v minulosti a současnosti a archivistika, zastoupeny ve všech ročnících. Také PVH se v rámci tohoto studia učí prohloubeně jako jednotlivé discipliny po celou dobu studia – ke kmenovým, již zmíněným disciplinám, zde přistupují ještě heraldika, sfragistika, historická chronologie, historická metrologie, historická demografie, historická geografie, historická statistika, numismatika, kodikologie a vexilologie.

Ve výuce PVH i archivnictví a spisové služby se klade velký důraz na aplikační rovinu a tedy zvýraznění těch poznatků, jež jako absolventi mohou uplatnit i v jiném nežli úzce profesním pracovním zařazení.

V prezenční i kombinované formě studia bakalářských i magisterských oborů musí studenti v současné době pro své závěrečné práce využívat nejen originální historické prameny (viz Okruhy témat závěrečných prací), ale k dispozici jsou i různé oficiální databáze, například online databáze středověkých listin Monasterium, dostupná na webových stránkách mezinárodního spolku Icarus. Úspěšné práce mohou studenti přihlašovat i do odborné soutěže, kterou vyhlašuje každým rokem Česká archivní společnost o „Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.“ (střídavě se jednom roce se přijímají práce z oblasti  PVH a dalších z oblasti archivnictví a dějin správy).

Katedra historie i její oddělení PVH spolupracuje úzce s archivy (zejména Státním oblastním archivem v Litoměřicích, jeho pobočkou v Děčíně a okresními archivy, které jsou organizačními složkami SOA v Litoměřicích, Archivem města Ústí nad Labem a Archivem hlavního města Prahy). V těchto i jiných archivech se kromě jiného mohou realizovat odborné studentské praxe. V oblasti technického a organizačního zajištění spisové služby je zásadní spolupráce s odborným spolkem CNZ (Co po nás zbude), působícím v úzké součinnosti s Národním archivem ČR a specializovanými IT firmami na poli spisové služby.

Studijní opory

 • Ludmila SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013, 89 s. Přístup online – Moodle anebo pod jménem autorky na webových stránkách katedry historie
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2014, 290 s. Přístup online ff.ujep.cz/archivnictvi
 • L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2017, 195 s.
 • Petr Rak, Paleografie I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Paleografie II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013.
 • Petr Rak, Diplomatika I. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Diplomatika II. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.
 • Petr Rak, Heraldika a sfragistika. Elektronická studijní opora pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2014.

Dokumenty

pdf Okruhy závěrečných prací pro studenty oboru Archivnictví a spisová služba