Sidebar

19
srp, ne
23 Aktuality

Oddělení pomocných věd historických vzniklo v rámci katedry historie Filozofické fakulty UJEP ke dni 16. ledna 2008 (pod devízou „ad fontes“).

Vedoucí oddělení

  • Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Odborní asistenti

  • PhDr. Olga Fejtová
  • PaedDr. Mgr. Petr Rak

Externisté

  • PhDr. Mikuláš Čtvrtník, Ph.D.
  • PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Mgr. Martin Myšička
  • PhDr. Eduard Mikušek

Studium pomocných věd historických a archivnictví má na katedře historii již dlouholetou tradici, specializace archivnictví je již od počátku devadesátých let minulého století součástí odborného studia historických věd.

Důkladným úvodem do pomocných věd historických obecně procházejí všichni studenti bakalářského studia historických oborů, a to jak jednooborové historie, tak historie kombinované s jiným oborem (u oborového modulu jde o dva semestry výuky, u vzdělávacího, dvouoborového modulu o jeden semestr výuky, vždy v prvním ročníku studia). V následujícím studijním roce se prohlubuje studium vybraných PVH - diplomatiky, paleografie a případně i numismatiky. Ve stejném rozsahu se PVH vyučují na bakalářském stupni rovněž pro kombinované studium historických věd, přičemž všichni frekventanti historického studia mají zařazen na jeden semestr také důležitý předmět dějiny správy.

V navazující, a to rovněž kombinované formě studia historických věd, se znovu opakuje v prvním ročníku důkladné paleograficko-diplomatické praktikum a v tomtéž ročníku získávají studenti také hlubší přehled o archivnictví (předmět se učí po dva semestry ve 4. ročniku, respektive 1. ročníku navazujícího studia).

Už třetím rokem zajišťuje katedra historie FF UJEP, respektive její specializované oddělení, bakalářské studium speciálního oboru Archivnictví a spisová služba, a to předběžně v kombinované formě studia. V něm jsou tedy klíčové předměty, totiž práce s dokumenty v minulosti a současnosti a archivistika, zastoupeny ve všech ročnících. Také PVH se v rámci tohoto studia učí prohloubeně jako jednotlivé discipliny po celou dobu studia – ke kmenovým, již zmíněným disciplinám, zde přistupují ještě heraldika, sfragistika, historická chronologie, historická metrologie, historická demografie, historická geografie, historická statistika, numismatika, kodikologie a vexilologie. Veliká pozornost je opět věnována dějinám správy.

Ve výuce PVH i archivnictví a spisové služby se klade velký důraz na aplikační rovinu a tedy zvýraznění těch poznatků, jež jako absolventi mohou uplatnit i v jiném nežli úzce profesním pracovním zařazení.

Katedra historie i její oddělení PVH spolupracuje úzce s archivy (zejména Státním oblastním archivem v Litoměřicích, jeho pobočkou v Děčíně a okresními archivy, které jsou organizačními složkami SOA v Litoměřicích, Archivem města Ústí nad Labem a Archivem hlavního města Prahy). V těchto i jiných archivech se kromě jiného mohou realizovat odborné studentské praxe.

Studijní opory:

Ludmila SULITKOVÁ, Pomocné vědy historické. Jejich formování jako vědeckých disciplin, institucionální zakotvení a stadium písemných pramenů. Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, Ústí nad Labem 2013, 89 s. Přístup online – Moodle anebo pod jménem autorky na webových stránkách katedry historie

L. SULITKOVÁ (ve spolupráci s Radkem POKORNÝM), Archivnictví a spisová služba, Ústí nad Labem 2014, 290 s. Přístup online ff.ujep.cz/archivnictvi (tištěná verze skript je v přípravě)