Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

  • Program: Základy humanitních studií
  • Délka studia: 3
  • Forma studia: Prezenční a kombinovaná
  • Typ studia: Bakalářský

Anotace

Studijní program Základy humanitních studií je koncipován jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě na katedře politologie a filozofie FF UJEP. Hlavním cílem studijního programu je zprostředkovat studujícím odborné znalosti obecného základu humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných humanitních oborů jako sociologie, etika, právo a filozofie či politologie, tak, aby dokázali analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Zaměření studijního programu, které kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým i aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich témat (jež studenty vybaví i řadou praktických znalostí a dovedností), umožňuje rozvoj dovedností kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních oborů, ale také v komplexním přístupu využívajícím vzájemné interdisciplinární vztahy. K tomu přispívá soubor předmětů, plynoucí ze zkušeností s dosavadními studijními obory na katedře politologie a filozofie, ze snahy vyrovnat poměr mezi humanitními obory a filozofií a více akcentovat témata moderní společnosti jak na úrovni regionu, tak v rovině národní s přesahem do témat mezinárodního prostředí. Uchazeči mají možnost vybrat si mezi modulem Humanitní vzdělanost a modulem Estetika a vědy o umění.

Modul Humanitní vzdělanost poskytuje hlubší uvedení do světa humanitní vzdělanosti, jehož jádrem je prohloubení znalostí v oblasti metodologie společenských a humanitních věd a dovedností v oblasti písemné i ústné prezentace zkoumaných společenskovědních témat.

Modul Estetika a vědy o umění uvádí v hlubším záběru do teorie a znalectví umění, především výtvarného, s cílem umožnit studujícím v oblasti estetiky a dějin umění rozvoj dovedností reprodukovat odborné texty a produkovat vlastní texty a výklady (na úrovni odpovídající bakalářskému stupni studia).

Kromě odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci s českou i zahraniční odbornou literaturou.

Vzdělávací cíle

Studium bakalářského studijního programu Základy humanitních studií je koncipováno tak, aby jeho absolventi disponovali nezbytnými obecnými znalostmi základů humanitních a společenských věd: filozofie, etiky, politologie, sociologie, ekonomie a estetiky, znalostmi základních textů studovaných humanitních a společenskovědních oborů, znalostmi jejich historických mezníků i aktuálních témat a poznatků. Důraz je kladen na získávání znalostí sociálních, politických, ekonomických a kulturně historických souvislostí zkoumaných témat.

Absolventi jsou schopni systematicky analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení.  Jsou schopni připravit, provést a vyhodnotit základní empirické výzkumy společenských a politických témat, díky čemuž naleznou široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru. Velký důraz je kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost.

V případě volby povinně volitelného modulu Humanitní vzdělanost jsou vybaveni znalostmi metod humanitních věd a metod empirických výzkumů, také hlubšími znalostmi o aktuálních společenských tématech. Důraz je kladen na schopnosti kriticky vyhodnocovat kontroverzní společenská a politická témata a analyzovat jejich odlišné interpretace.

V případě volby povinně volitelného modulu Estetika a vědy o umění jsou vybaveni znalostmi o dějinách umění a znalostmi z oboru estetiky, filozofie umění a antropologie umění.

Absolventi budou současně dobře připraveni pro navazující magisterské studium v humanitně zaměřených navazujících magisterských studijních programech na českých i zahraničních univerzitách.

Podmínky k přijetí

Veškeré informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: http://ff.ujep.cz/prijimacky

Vyhlášení přijímacího řízení

http://ff.ujep.cz/prijimacky