Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

 • Program: Základy humanitních studií
 • Délka studia: 3
 • Forma studia: Prezenční a kombinovaná
 • Typ studia: Bakalářský

Anotace

Studijní program Základy humanitních studií je koncipován jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě na katedře politologie a filozofie FF UJEP. Hlavním cílem studijního programu je zprostředkovat studujícím odborné znalosti obecného základu humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných humanitních oborů jako sociologie, etika, právo a filozofie či politologie, tak, aby dokázali analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Zaměření studijního programu, které kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým i aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich témat (jež studenty vybaví i řadou praktických znalostí a dovedností), umožňuje rozvoj dovedností kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních oborů, ale také v komplexním přístupu využívajícím vzájemné interdisciplinární vztahy. K tomu přispívá soubor předmětů, plynoucí ze zkušeností s dosavadními studijními obory na katedře politologie a filozofie, ze snahy vyrovnat poměr mezi humanitními obory a filozofií a více akcentovat témata moderní společnosti jak na úrovni regionu, tak v rovině národní s přesahem do témat mezinárodního prostředí. Uchazeči mají možnost vybrat si mezi modulem Humanitní vzdělanost a modulem Estetika a vědy o umění.

Modul Humanitní vzdělanost poskytuje hlubší uvedení do světa humanitní vzdělanosti, jehož jádrem je prohloubení znalostí v oblasti metodologie společenských a humanitních věd a dovedností v oblasti písemné i ústné prezentace zkoumaných společenskovědních témat.

Modul Estetika a vědy o umění uvádí v hlubším záběru do teorie a znalectví umění, především výtvarného, s cílem umožnit studujícím v oblasti estetiky a dějin umění rozvoj dovedností reprodukovat odborné texty a produkovat vlastní texty a výklady (na úrovni odpovídající bakalářskému stupni studia).

Kromě odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci s českou i zahraniční odbornou literaturou.

Vzdělávací cíle

Studium bakalářského studijního programu Základy humanitních studií je koncipováno tak, aby jeho absolventi disponovali nezbytnými obecnými znalostmi základů humanitních a společenských věd: filozofie, etiky, politologie, sociologie, ekonomie a estetiky, znalostmi základních textů studovaných humanitních a společenskovědních oborů, znalostmi jejich historických mezníků i aktuálních témat a poznatků. Důraz je kladen na získávání znalostí sociálních, politických, ekonomických a kulturně historických souvislostí zkoumaných témat.

Absolventi jsou schopni systematicky analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení.  Jsou schopni připravit, provést a vyhodnotit základní empirické výzkumy společenských a politických témat, díky čemuž naleznou široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru. Velký důraz je kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost.

V případě volby povinně volitelného modulu Humanitní vzdělanost jsou vybaveni znalostmi metod humanitních věd a metod empirických výzkumů, také hlubšími znalostmi o aktuálních společenských tématech. Důraz je kladen na schopnosti kriticky vyhodnocovat kontroverzní společenská a politická témata a analyzovat jejich odlišné interpretace.

V případě volby povinně volitelného modulu Estetika a vědy o umění jsou vybaveni znalostmi o dějinách umění a znalostmi z oboru estetiky, filozofie umění a antropologie umění.

Absolventi budou současně dobře připraveni pro navazující magisterské studium v humanitně zaměřených navazujících magisterských studijních programech na českých i zahraničních univerzitách.

Podmínky k přijetí

Veškeré informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: http://ff.ujep.cz/prijimacky

Vyhlášení přijímacího řízení

http://ff.ujep.cz/prijimacky

Pokyny pro vykonávání rozdílových zkoušek na KPF FF UJEP, obor Občanská výchova, magisterské navazující studium

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

1) Přihlášení ke zkoušce

Student si domlouvá splnění zkoušek s příslušnými  garanty a vyučujícími předmětů (viz níže). Zkoušky si zapisuje v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu.

2) Zápis výsledků zkoušek

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - pdf Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek a zkoušejících:

 • Ekonomie II – doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
 • Úvod do filosofie – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Ph.D. (garant), Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. (zkoušející)
 • Sociologie II – Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
 • Politický systém České republiky – prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Religionistika – doc. Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

3) Příprava ke zkouškám

Student si může v zájmu přípravy zapsat předměty, jejichž názvy (ne však kódy) se shodují s názvy zkoušek, a sice jako povinně volitelné kurzy.

 • Ekonomie I
 • Ekonomie II
 • Úvod do filosofie
 • Sociologie I
 • Sociologie II
 • Politický systém České republiky
 • Religionistika

Během vysokoškolského studia mají studenti možnost studovat nebo pracovat v zahraničí v rámci programu mezinárodní mobility ERASMUS+ http://www.ujep.cz/cs/erasmus

 • Výběrové řízení je vyhlašováno vždy na jaře a na podzim
 • Přihlásit se může každý student, který bude v době výjezdu do zahraničí zapsán minimálně v 2. ročníku bakalářského studia
 • Maximální délka studijního pobytu nebo praktické stáže je 12 měsíců v každém studijním cyklu (bc., mgr.)
 • Za studiem či praxí lze vyjíždět do členských států EU, do členských zemí EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), kandidátských zemí (Turecko, Makedonie), a také do Švýcarska

Informace k Erasmus+

Podrobné informace k Erasmus+

 • fakultní koordinátorka Erasmus+ Mgr. Jana Burdová
 • koordinátorka Erasmus+ pro KPF Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.

Další články...