Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Kontakty

e-mail: Jakub.Charvat@ujep.cz
tel.: 475 286 528
kancelář: B 219

Vzdělání, profesní životopis

Střední škola

 • 2000–2004 Gymnázium Voděradská, Praha

Vysoká škola

 • 2005–2008: studium oboru politologie a mezinárodní vztahy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc.)
 • 2008: státní bakalářská zkouška a obhajoba bakalářské práce „Volební systém do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • 2008–2010: studium oboru politické teorie a soudobé dějiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • 2010: státní zkouška a obhajoba diplomové práce „Jak reformovat český sněmovní volební systém? Analýza stávajícího systému a možnosti jeho reformy

Postgraduální studium

 • 2010–2013: studium oboru politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením školitele PhDr. Jana Bureše, Ph.D.
 • 2013: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce „Dvacet let politiky sněmovních volebních reforem v České republice, 1989–2009

Zaměstnání

 • 2010–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha
 • 2018–dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem
 • 2017–dosud: externí přednášející na Katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2013–2016: externí přednášející na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborná specializace

 • politika volebních reforem
 • volební analýza
 • politické stranictví a stranické systémy
 • politická komunikace
 • komparativní politologie
 • soudobé dějiny

Výzkum

 • řešitel grantu „Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita a zastoupení členských zemí v EP“ (č. 18-09161S), GA ČR (doba řešení 2018–2019)
 • spoluřešitel grantu „Budování české demokracie v letech 1989–2009“ (č. 407/09/1023), GA ČR (hlavní řešitel: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., doba řešení 2009–2011)
 • řešitel několika vnitrouniverzitních grantů na FF UK v Praze (GA UK) a MUP (IGS, IPRVO)

Publikační činnost

Monografie

 • Charvát, Jakub. 2013. Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.

Kolektivní monografie

 • Just, Petr, Brunnerová, Olga, Charvát, Jakub a kol. 2018. Dobývání hradu: Česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub a kol. 2015. Pokušení vládnoucích: politika volebních reforem ve střední Evropě. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Cabada, Ladislav, Charvát, Jakub a Stulík, Ondřej. 2015. Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Plzeň a Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk a Metropolitan University Prague Press.
 • Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2014. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: Metropolitan University Prague Press.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a Štefek, Martin. 2012. Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada.
 • Bureš, Jan, Charvát, Jakub, Just, Petr a kol. 2010. Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Praha: Aleš Čeněk.

Články a odborné studie (výběr 10 nejvýznamnějších za posledních 3 roky)

 • Charvát, Jakub. 2018. Konsociační demokracie a její alternativy v plurálních společnostech: příspěvek k 50. výročí jedné teorie. Acta Politologica 10 (3). (SJR2017=0,15, Q3)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2018. Politické zemětřesení 2016? Dynamika stranického systému na Slovensku od roku 2002. Politické vedy 21 (1): 24–57. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2018. O volebním inženýrství na Slovensku. Annales Scientia Politica 7 (1): 5–14.  
 • Brunnerová, Olga a Charvát, Jakub. 2017. Metody výzkumu politické komunikace v nových médiích: přehledová studie. Politické vedy 20 (3): 116–149. (WOS, ESCI)
 • Charvát, Jakub. 2017. Content emptiness, low media coverage, exhausted parties and indifferent voters: an invisible 2014 European Parliamentary election campaign in the Czech Republic. In Boicu, Ruxandra, Branea, Silvia a Stefanel, Adriana (eds.). Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 115–132.
 • Charvát, Jakub. 2016. Národní nebo bratislavská rada? Celostátní volební obvod, proporcionalita a teritoriální zastoupení ve slovenských parlamentních volbách. Sociológia 48 (5): 431–453. (IF = 0,275; 2015 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2016)
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. If two are doing the same, it is not the same: different paths to direct presidential elections in the Slovak and Czech Republics. Analele Universităţii din Bucuresti. Seria Stiinte Politice 18 (2): 45–60. (SJR = 0,101)
 • Charvát, Jakub. 2016. From the Principle of Delegation to Search for a Uniform Electoral Procedure: The European Parliament Elections in a Historical Perspective. Analele Universităţii din Craiova. Istorie 21 (1/29): 55–66. (SJR = 0,123)
 • Charvát, Jakub. 2016. Od Duvergera k politice volebních reforem (aneb dva analytické přístupy v současném studiu volebních institucí). In Novák, Miroslav (ed.). Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 200–228.
 • Charvát, Jakub a Just, Petr. 2016. Business-Firm Parties and Czech Party System after 2010. Politics in Central Europe 12 (3): 83–110.

Vědecký redaktor

 • Bláha, Petr, Havlínová, Ivana, Maškarinec, Pavel, Vojtíšková, Kateřina. 2017. Politická participace: současné trendy, příležitosti a problémy jako inspirace pro Ústecký kraj. Ústí nad Labem: Ústečan a Filozofická fakulta Univerzity jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem.

Konferenční příspěvky (výběr 10 nejvýznamnějších za poslední 3 roky)

 • 2018: 24th Annual Conference Central European Political Science Association (Banská Bystrica, Slovensko, 13. až 14. září 2018, příspěvek: „Brexit, transnational lists and the (re)apportionment in the 2019 European Parliaments elections“)
 • 2018: VII. Kongres České společnosti pro politické vědy (Praha, 6. až 7. září 2018, příspěvek: „Degresivní proporcionalita, malapportionment a hodnota hlasu v evropských volbách“; předseda panelu)
 • 2018: Výzkum nových politických stran (Ústí nad Labem, 16. dubna 2018, příspěvek: “Krize zavedených stran a noví straničtí aktéři v české politice”)
 • 2018: 8th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 23. až 24. března 2018, příspěvek: „Transnational lists in the EP elections: Making the European elections more European?“; Chair of the Plenary Session)
 • 2017: 23rd Annual Conference Central European Political Science Association (Wroclaw, Polsko, 14. až 15. září 2017, příspěvky: „Political Communication in the Digital Age: Methods of Political Communication Research in New Media Environment“ – s Olgou Brunnerovou, a „Cartelization of Party Politics and Rise of Business-firm Parties: Case Study of Czech Party Politics“)
 • 2017: 7th International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny (Craiova, Rumunsko, 24. až 25. března 2017, příspěvek: „Single nationwide electoral district, proportionality, and territorial representation: a case study of the Slovak Republic“; Chair of the Plenary Session)
 • 2016: 10th ECPR General Conference (Praha, 7. až 10. září 2016, příspěvek: „New Political Parties and Second Order Elections in the Czech Republic since 2010“ – s Petrem Justem)  
 • 2016: 22nd Annual Conference Central European Political Science Association (Ljubljana, Slovinsko, 3. až 4. června 2016, příspěvek: „Business Firm Parties as a New Phenomenon in Czech Politics“ – s Petrem Justem)
 • 2016: Strany mezery (niche parties) ve středovýchodní Evropě (Plzeň, 2. května 2016, příspěvek: „Financování business-firm stran: případová studie Věcí veřejných a ANO 2011“ – s Janem Outlým)
 • 2016: Electoral engineering and competiveness in post-communist Europe (Trnava, Slovenská republika, 21. až 22. dubna 2016, příspěvek: „Temptation of the „Powerful“: the politics of electoral reform in Central Europe in post-transitional period“)

Rigorózní, diplomové a bakalářské práce (výběr za poslední 3 roky)

 • M. Peterka, Teorie a praxe uzavíracích klauzulí. Případová studie: Státy visegrádské skupiny (rígo, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Parlamentní volební reformy v zemích V4 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • B. Dugová, Marketingová a komunikační strategie hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 (DP, MUP, rok obhájení 2018)
 • A. Hypiusová, Volební kampaně vybraných českých politických stran ve volbách do EP 2014 (DP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • J. Grégr, Proměny českého stranického systému od roku 2010 (DP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • J. Kolář, Role Senátu v českém politickém systému: analýza dvaceti let existence (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • P. Homza, Komparace volebního systému ČR a SRN (BP, MUP, rok obhajoby 2018)
 • A. Matějková, Pravidla voleb do EP: srovnání 28 členských států (BP, MUP, rok obhajoby 2016)
 • Š. Neužilová, Moc bezmocných: politická filozofie Václava Havla (BP, MUP, rok obhajoby 2016)

Další aktivity

 • od 2018: šéfredaktor Politologické revue (vydává Česká společnost pro politické vědy)
 • od 2017: člen redakční rady Právnické listy (vydává FP ZČU v Plzni)
 • od 2017: člen redakční rady Politologické revue (vydává ČSPV)
 • od 2016: člen International Advisory Board Revista de Stiinte Politice/Revue des Sciences Politiques (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen International Advisory Board Annals of the University of Craiova. History/Analele Universităţii din Craiova. Istorie (vydává Universitatea din Craiova)
 • od 2015: člen redakční rady Central European Journal of Politics (vydává FF UJEP v Ústí nad Labem)
 • od 2015: vědecký tajemník České společnosti pro politické vědy
 • od 2015: člen Česká společnost pro politické vědy
 • od 2014: zástupce vedoucí(ho) Centrum pro studium mediální kultury, Metropolitní univerzita Praha
 • 2015–2017: člen vědecké rady Communication and Media Research Center
 • hodnotitel rukopisů v recenzních řízeních v odborných časopisech: New Media and Society (Jimp), Acta Politologica (JSc), Central European Journal of Politics (Jost), Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (JSc), Politics in Central Europe (JSc), Politologický časopis (JSc), Politologická revue (Jost), Politické vedy (Jost)
 • hodnotitel vnitrouniverzitních/vnitrofakultních grantových agentur pro UP v Olomouci, UJEP v Ústí nad Labem, ZČU v Plzni
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Populism and Political Parties Expert Survey (projekt realizují: Dr. Maurits Meijers a Dr. Andrej Zaslove, Radboud University, Nijmegen)
 • country expert pro mezinárodní výzkumný projekt Electoral Integrity Project (Prof. Pippa Norris, Harvard University, University of Sydney, Prof. Jorgen Elklit, Aarhus University, Prof. Andrew Reynolds, University of North California, Chapel Hill)

Kontakty

e-mail: tamara.sitnerova@ujep.cz
tel.: +420 475 286 500
kancelář: B 201
úřední hodiny: PO – PÁ 8:00 – 11:30; 12:30 – 15:00

Pozice

Sekretářka KPF

Sekretariát KPF zajišťuje

 • poskytuje potřebné informace studentům (ohledně přítomnosti vyučujících, kanceláří, konzultací, výuky, harmonogramy SZZ a obhajob, hesla do dokumentů na web stránkách FF aj.)
 • žádosti k vyřízení, prosím, odevzdávejte přímo vedoucí KPF v konzultačních hodinách
 • k dispozici jsou zde poštovní přihrádky jednotlivých vyučujících, kde lze na základě předchozí domluvy s vyučujícím zanechat potřebné dokumenty, seminární práce aj.
 • odevzdání seznamů literatury a didaktických příprav k SZZ
 • vyzvedávání zadání BP a DP – tisk z IS STAG
 • odevzdání zadání BP/DP ke schválení komisí
 • odevzdávání BP a DP (nejprve musí se student dostavit na příslušné stud. odd. fakulty, kde obdrží razítko, bez razítka nebudou práce přijaty)

Kontakty

JUDr. Karel Vodička
Johanna-Kirchner. Str. 45
D-761 89 Karlsruhe
Německo

Tel.: 0049 – 721 868 926
E-mail: karel@vodicka.net

Kontakt na asistentku:

Lucie Havlíčková
mobilní tel.: 727 970 891
pevná linka: 475 211 532
e-mail: havlickova.pracovni@gmail.com

Vzdělání, profesní životopis

1968-1973
Průmyslová škola Ústí n. L, maturita velmi dobře

1978-1981
Studium práv na Karlově Univerzitě v Praze, státní zkouška s vyznamenáním.
Disertace: Motivace výzkumných pracovníků, 1981 promoce

1981-1985
Vědecká aspirantura na UJEP Brno

18.9.1978-31.3.1982
Právník, od 1980 vedoucí práv. odd. VÚANch Ústí n.L.

1.4.1982-31.12.1983
Vědecký pracovník, Drupos, Brno

1.1.1984-31.7.1985
Samostatný vědecký pracovník, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Brno

1.10.1987-30.9.1989
Vědecký pracovník, Collegium Carolinum Mnichov, Výzkumný projekt „Das politische System der Tschechoslowakei“.

1.1.1990-31.12.1990
Vědecký pracovník Institut für Gesellschaft und Wissenschaft an der Universität Erlangen/Nürnberg, Odbor Československo. Vedení mezinárodního projektu „Wissenschaft und Forschung in der Tschechoslowakei“ za účasti 13 odborníků z ČSFR a SRN. Analýza pro Spolkové ministerstvo výzkumu a technologie před podpisem německo-československé smlouvy o vědecko-technické spolupráci.

1.9.1992-31.5.1996
Vědecký pracovník University Siegen, výzkumný projekt „Zwischen kommunistischem Einparteiensystem und demokratischem Verfassungsstaat in der Tschechoslowakei“. Vedení mezinárodního projektu „Příčiny a následky česko-slovenského rozdělení“ za účasti německých, českých, slovenských a rakouských expertů.

1.8.1997-30.6.2003
Pedagogický pracovník Karlovy Univerzity v Praze, Fakulty sociálních věd, Institutu politologických studií; Přednášky k politickému systému komunistického Československa, Politickému systému České republiky a k Evropské unii.

1.6.1996-30.6.2010
Vědecký pracovník Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, Institut für Internationale Politik, vedení výzkumného projektu "Roma in der Slowakei: Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?"; Přednášky ke změně politického systému ve východní Evropě k politickému systému České republiky, vedení dvou asistentů.

1.8.2010- 30.9.2013
Vědecký pracovník Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, výzkumné projekty "Tschechien: 20 Jahre Transformation. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft", projekt „Direkte Demokratie und Konsolidierungsprozess in Tschechien“, vydání monografie „Politický systém České republiky“ a zpracování souhrnné analýzy „Demokratiekonsolidierung im postkommunistischen EU-Raum. Verlauf, Stand, Perspektiven“, editor sborníku mezinárodní konference ,,Vom Ostblock zur EU“.

1.2.2012-
Přednášková činnost na Filozofické fakultě UJEP Ústí nad Labem, přednášky a semináře na téma Politický systém České republiky a Postkomunistický prostor v EU.

1.10.2013-
Koordinace mezinárodního projektu (HAIT Dresden a FF UJEP Ústí nad Labem) ,,Die Prager Botschäftsflüchtlinge", vedení mezinárodního týmu za účasti aktéra evropských dějin, Hanse-Dietricha Genschera.

Odborná specializace

Politologický výzkum transformace a procesu konsolidace v postkomunistickém prostoru EU;
Politický systém ČR; Exodus z NDR v roce 1989, pokojná revoluce v NDR a v ČSSR.

Výuka

Předměty ve STAGU

Výzkum

Transformace a konsolidace politického systému ČR v evropském kontextu.
Proces konsolidace v postkomunistickém prostoru EU.

Publikační činnost

A. Monografie a sborníky

Zündfunke aus Prag. Wie 1989 der Mut zur Freiheit die Geschichte veränderte (Jiskra z Prahy. Jak 1989 odvaha ke svobodě změnila dějiny). Deutscher Taschenbuch Verlag.  München 2014.

Die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989. Geschichte und Dokumente (Uprchlíci přes Velvyslanectví v Praze 1989. Historie a dokumenty). Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014.

Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich (Od východního bloku k EU. Systémové transformace 1990 – 2012 v komparaci). Hg. mit Günther Heydemann, Mitverf., Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013.

Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich (Od východního bloku k EU. Systémové transformace 1990 – 2012 v komparaci). Hg. mit Günther Heydemann, Mitverf., Göttingen 2013.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, 3. Auflage, Prag 2011, mit Ladislav Cabada als Koautor.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, 2. Auflage, Prag 2007, mit Ladislav Cabada als Koautor.

Das politische System Tschechiens. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005. Besprochen in Osteuropa, 56. Jahrgang, Heft 10/2009, S. 148-150; http://www.amazon.de/productreviews/B004TGZJ66/ref=dp_db_cmcr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1.

Politický systém České republiky. Historie a současnost. (Das politische System der Tschechischen Republik. Geschichte und Gegenwart.)Verlag Portál, Prag 2003, mit Ladislav Cabada als Koautor. Besprochen in Politologický časopis, Jahrgang X., Heft 3/2003, S. 289 – 291; www.neviditelnypes.czvom 05.05.2004; Osteuropa, 54. Jahrgang, Heft 4/2004, S. 128-129; Politologická revue, Jahrgang X., Heft 1/2004, S. 141 – 144.

Dělení Československa. Deset let poté... (Die Teilung der Tschechoslowakei. Zehn Jahre danach...)Verlag Volvox Globator, Praha 2003, (Hrsg. u. Mitverf.). Besprochen in Mladá fronta Dnes vom 10. Mai 2003, Rubrik Civilizace; Politologická revue, Jahrgang IX, Heft 2003/2, S. 220 – 224; Central Europe Review,www.tol.cz/look/ TOL/articletpl? IdLanguage = 1&IdPublication=14&NrIssue=51&NrSection=1&NrArticle=10379.

EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung.Verlag: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001 (Hrsg. u. Mitverf.).

Slowakische Republik. Studien zur politischen Entwicklung.LitVerlag, Münster - Hamburg - London 2000 (gemeinsam mit Rüdiger Kipke). Besprochen in: Dilema, politicko-spoločensko-kultúrny mesačník 2/2001, S. 77; Osteuropa, 51. Jahrgang, Oktober 2001, S. 1231; HABSBURG, H-Net Rewiews, in: the Humanities & Social Sciences, July, 2001, URL: www2.h-net.msu.edu/rewiews/showrev.cgi?path=47611005232882.

Politisches System Tschechiens. Vom kommunistischen Einparteiensystem zum demokratischen Verfassungsstaat. Lit-Verlag, Münster 1996. Besprochen in: Osteuropa 7/1998, S. 745 ff.; Politologická revue, prosinec 1997/2, Praha 1997, S. 168; Právník 8/1997, Praha 1997, S. 725.

Rozloučení s Československem, (Hrsg. u. Mitverf.). Verlag Český spisovatel, Praha 1993. In­formation über das Buch bzw. Besprechung in: Tschechisches Fernsehen 2. Programm am 17.10.1993; Lidové noviny vom 27.11.1993; Mosty vom 14.12.1993; Lidová demokracie vom 13.1.1994; Střední Evropa 1/1994, Rudé právo 29.6.1994, Právník 9 -10/94, S. 901.

Abschied von der Tschechoslowakei. Ursachen und Folgen der tschechisch-slo­wakischen Trennung (Hrsg. u. Mitverf.). Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1993. Bespro­chen in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 1.6.1994; Deutschlandfunk am 23.6.1994; Prager Zei­tung 8.12.1993; Blätter der Deutschen Gildenschaft, Juni 1994, Jahrgang 36, S. 50; Osteuropa 2/1995, S. 179; Osteuropa-Wirtschaft 3/94, S. 246; Arbeitsstelle für vergleichende Bildungsforschung AVB, Ruhr-Universität Bochum, Bibliographi­sche Mitteilungen, Nr. 43, Juni 1995, S. 35 ff.; Saarländischer Rundfunk, Sendung "Forum: Buch und Leser" am 14.7.1995; Aktuelle Ostinformationen 1/2 1995, S. 79 ff.; Ethnos-Nation 1-I/1999, www.uni-koeln.de/phil-fak/.

Vademecum der tschechoslowakischen Wissenschaft. Bonus-Verlag, Praha 1992. Besprochen in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 21.10.1992, S. N2; Osteuropa-Wirtschaft 1/93, S. 76; Bun­deszentrale für Außenhandelsinformationen, Köln, September 1992.

Věda a vědní politika v Československu (Wissenschaft und Wissenschafts­politik in der Tschechoslowakei).Ústav teorie a historie vědy ČSAV, Praha 1990 (Hrsg. u. Mitverf.).

B. Kapitoly v knihách a odborné články

Postkommunistischer EU-Raum. Konsolidierungsstand und Perspektiven (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 319-380.

Bulgarien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 289-317.

Tschechien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 165-192.

Einleitung (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2013, S. 11-16.

Postkommunistischer EU-Raum. Konsolidierungsstand und Perspektiven (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 319-380.

Bulgarien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 289-317.

Tschechien in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 165-192.

Einleitung (mit Günther Heydemann)in: Günther Heydemann, Karel Vodička, Vom Ostblock zur EU. Systemtransformationen 1990–2012 im Vergleich, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 11-16.

Plebiszite in Tschechien. Ein wertvolles - unzureichend eingesetztes - Konsolidierungsinstrument.In: Peter Neumann, Denise Renger, Hg., Sachunmittelbare Demokratie im interdisziplinären und internationalen Kontext 2010/2011 – Mittel- und Osteuropa, Nomos, Baden-Baden 2012, S. 117-138.

Tschechien: Politischer Konsolidierungsprozeß 1989-2009. Verlauf, Stand, Perspektiven. In: Vollnhals Clemens, Hg., Jahre des Umbruchs. Friedliche Revolution in der DDR und Transition in Ostmitteleuropa, Vandenhoeck & Ruprecht, Götingen 2012, S. 299 – 314.

Ohne Zweifel ein Verlust für beide Völker. GE-Gespräch mit Dr. Karel Vodicka über die Spaltung der Tschechoslowakei und mögliche Parallelen zur heutigen Situation in Belgien. In: Grenz-Echo vom 19. 7. 2011, Belgien. 

Das Volk hätte gegen Spaltung gestimmt. Unterschiede der politischen Kulturen gewannen nach 1989 größere Relevanz. In: Grenz-Echo vom 19. 7. 2011, Belgien. 

Jsme šampioni. Gratulujme si. (Wir sind die Champions. Wir können uns gratulieren). In: Ekonom, Heft  46/2010, S. 51.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 275-316.

Na nebezpečné české stezce. Demokracie v Česku. (Auf dem gefährlichen tschechischen Pfad. Demokratie in Tschechien). In: Ekonom, Heft  1/2010, S. 36-37.

„Juden, Zigeunern und Hunden Zutritt verboten!“ Roma in der nationalsozalistischen Slowakei.In: von Weikersthal, Felicitas Fischer, u.a. (Hrsg.), Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2008, S. 43-82.

Konsolidierung und Parlamentswahlen in Tschechien 2006.In: Totalitarismus und Demokratie. Zeitschrift für internationale Diktatur- und Freiheitsforschung, 4. Jahrgang, Heft  1/2007, S. 75-102.

Tschechien/Slowakei: noch nicht ganz konsolidiert. Konsolidierungsstand und –risiken im Vergleich.In: Literaturspiegel, Heft 46, April 2006, S. 12-29.

Die Teilung der Tschechoslowakei.In: Österreichische Osthefte, 46. Jahrgang, Heft  1-2/2004, S. 5-20.

Česká/Slovenská republika. Srovnání úrovně konzolidace (Tschechische/Slowakische Republik. Ein Vergleich des Konsolidierungsstands)in: Politologický časopis, Jahrgang XI, Heft 2/2004,  S 158-175.

Konsolidované demokracie?(Konsolidierte Demokratien?).In: Ekonom, Heft  33/2004, S. 34-35.

Demokratisierung mit Schlaglöchern. Zum Konsolidierungsprozess in Tschechien und der Slowakei.In: Die Politische Meinung, 49. Jahrgang, Heft  Juli 2004, S. 73-79.

Gutachten zum Stand der wirtschaftlichen und politischen Transformation in der Slowakei (1998 – 2002).In: Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.): Auf dem Weg zu Demokratie und Marktwirtschaft. Verlag Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh.

Die Zigeuner des Monsignore Tiso. Roma-Verfolgung im „Schutzstaat“ Slowakei 1939-1945.In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 53. Jahrgang, Heft 1/2004, S. 46-82; ein Auszug aus diesem Aufsatz in: Croitoru Joseph 2004: Endlich die ganze Wahrheit. Blick in osteuropäische Zeitschriften: Vergangenheitsbewältigung in der Slowakei und Polen. In: www.kath-zigeunerseelsorge.de

Словакия на пороге Европейского Союза (Slowakei an der Schwelle der Europäischen Union). In: Свободная мысль, теоретический и политический журнал (Freies Denken, Zeitschrift für Theorie und Politik), Москва, Jahrgang XXI, Heft 3/2004, S. 50-62.

Arm, aber arbeitslos. Am Umgang mit den Roma entscheidet sich auch, ob sich in der Slowakei ein dauerhaftes, demokratisches System konsolidieren kann.In: ai-Journal, Das Magazin für die Menschenrechte, Mai 2004, S. 10-12.

Beitrittsreif? Die politischen Systeme Tschechiens und der Slowakei.In: Osteuropa, 54. Jahrgang, Heft 4/2004, S. 18-31.

Die Roma in der Slowakei. Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?In: Uniforschung, 14. Jahrgang, Ausgabe 2004, S. 76-81.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. Leske+Budrich, Opladen 2004, 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage, S. 247-284.

Die Roma in der Slowakei: Ein Stolperstein auf dem Weg in die EU?In: Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas. Sammelband des Internationalen Kolloquiums zur Förderinitiative der VolkswagenStiftung, Leipzig 2004, Seite nicht angegeben.

Politický systém ČR a SR: rizika a průběh konsolidačního procesu v komparativním pohledu (Das politische System der Tschechischen und der Slowakischen Republik: Risiken und Verlauf des Konsolidierungsprozess in komparativer Sicht). In: Mesežnikov Grigorij, Gyárfášová Ol´ga: Slovensko: Desať rokov samostatnosti a rok reforiem, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2004, S. 25-46.

Romové na Slovensku: překážka na cestě do EU? (Die Roma in der Slowakei: ein Hindernis auf dem Weg in die EU?)in: Politologická revue, Jahrgang IX, 2003/1, červen 2003, S 194-196.

Political Systems of the Czech and Slovak Republics: A Comparison of Risks and  the Consolidation Process.In: Mesežnikov Grigorij, Gyárfášová Ol´ga (Hrsg.):  Slovakia: Ten years of independence and a year of reforms. Institute for Public Affairs, Bratislava 2004, S. 27-48.

Разделение Чехословакии. Обобщающий анализ причин спустя 10 лет. (Die Ursachen der Teilung: zusammenfassende Analyse nach zehn Jahren).In: Социологические исследования, Российская Академия Наук (Soziologische Forschungen, Zeitschrift der Russischen Akademie der Wissenschaften),  Moskau, Nr. 10/2003, S. 129 - 134.

Wahlen und Transition in der Slowakei.In: Ziemer Klaus (Hrsg.): Wahlen in postsozialistischen Staaten, Opladen 2003,  S. 255 – 282.

Einmal Verlierer, immer Verlierer? Zur Situation der Roma in der Slowakei.In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Juni 2003, Achtundvierzigster Jahrgang, Heft 6/2003, S. 724 – 730; Auszüge zitiert in: Netzwerk Friedenskooperative. Network of the German Peace Movement (www. friedenskooperative.de/ff/ff04/1-53.htm), März 2004.

Příčiny rozdělení Československa. Analýza po deseti letech (Die Ursachen der Teilung der Tschechoslowakei: Eine Analyse nach zehn Jahren).In: Politologický časopis 1/2003, S. 362-372.

Rómovia na Slovensku: Prekážka na ceste do Európskej únie? (Die Roma in der Slowakei. Ein Hindernis auf dem Weg in die Europäische Union?) In: OS, Fórum občianskej spoločnosti, Apríl 2003, Jhg. 7, Nr. 4/2003,  Bratislava, S. 13 – 18.

Příčiny rozdělení: shrnující analýza po deseti letech (Die Ursachen der Teilung: zusammenfassende Analyse nach zehn Jahren).In: Vodička Karel (Hrsg.): Dělení Československa. Deset let poté... (Die Teilung der Tschechoslowakei. Zehn Jahre danach...) Verlag Volvox Globator, Praha 2003, S. 205 – 264.

Konsolidace politického systému ČR (Konsolidierung des politischen Systems Tschechiens.)In: Kabele Jiří, Mlčoch Lubomír, Pscheidt Stanislav (Hrsg.): Konsolidace vládnutí a podnikání v České Republice a v Evropské Unii. Příspěvky z konference konané ve dnech 31.10 – 2.11 2002. Praha 2002, S. 396 – 408.

Evropská Unie a členské státy: k právnímu charakteru EU. (Europäische Union und die Mitgliedsstaaten: Zum Rechtscharakter der EU.) In: Veber Václav, Vít Karel (Hrsg.): Za svobodu a demokracii II. Rozšíření Evropské unie. Hradec Králové 2002, S. 53 – 61.   

Konsolidace demokracie v ČR. Středoevropský kontext: šance a rizika.(Konsolidierung der Demokratie in Tschechien. Mitteleuropäischer Kontext: Chancen und Risiken.)In: Politologická revue, prosinec 2002/2, S. 3 – 23.

Das slowakische Verfassungsgericht im Transformationsprozess.In: Boulanger Christian (Hrsg.), Recht in der Transformation. Rechts- und Verfassungswandel in Mittel- und Osteuropa. Berliner Debatte, Wissenschaftsverlag, Berlin 2002, S. 193 -214.

Das politische System Tschechiens.In: Ismayr, Wolfgang (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas. Leske+Budrich, Opladen 2002, S. 239-272.

„... und rohlík kostet dann das Fünffache!“ Die kontroverse EU-Beitrittsdiskussion in Tschechien.In: Literaturspiegel Nr. 44, Wissenschaftliches Informations- und Diskussionsforum, Oktober 2001, S. 61 – 72.

A szlovák konszolidáció kockázatai.In: Europai szemle, Jahrgang XII, Nr. 4/2001, Budapest, S. 57 – 67.

Gefährdete Konsolidierung in der Slowakei.In: Die politische Meinung, 47. Jahrgang, Nr. 387, Februar 2002, S. 85 – 89.

Risikofaktoren im Konsolidierungsprozeß der Slowakei.In: Europäische Rundschau, 29. Jahrgang, Nummer 4/2001,  S. 43 - 52.

Brisante Entscheidungen des slowakischen Verfassungsgerichts.In: Osteuropa Recht, 47. Jahrgang, 5/01, Oktober 2001, S. 405 - 417.

Wechselwirkungen der Konsolidierungs- und EU-Beitrittsprozesse. In: Moravcová Dagmar, Vodička, Karel (Hrsg.), EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001, S. 9-12.

Zum Stand der Konsolidierung in EU-Kandidatenländern.In: Moravcová Dagmar, Vodička, Karel (Hrsg.), EU-Osterweiterung. Politische und soziale Annäherung, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 2001, S. 43-44.

EU-Beitrittsdiskussion in Tschechien.In: Osteuropa, 51 Jhg., Oktober 2001, S. 318-326.

Risikofaktoren im Konsolidierungsprozeß der Slowakei.In: Europäische Rundschau, Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte, 29. Jahrgang, Nummer 4/2001, S. 43-52.

Bedreigde consolidatie. Het broze karakter van de demokratie in Slowakije. In: Oost-Europa Verkenningen, Nummer 164, Juni 2001, Amsterdam, S. 21 - 33.

Die Roma in der Slowakei: Stolperstein auf dem Weg in die EU? In: Osteuropa, 51 Jhg.,  7/2001, S. 832 – 846.

Ausgang ungewiß: Politische Prozesse und Institutionen in der Slowakei.In: Osteuropa, 50 Jhg., 8/2000, S. 902 – 915.

K ústavnosti zákona o volbách: Politologické poznámky (Zur Verfassungsmäßigkeit des Wahlgesetzes: Politikwissenschaftliche Anmerkungen). In: Politologický časopis 4/2000, S. 362-372.

Základní principy politického systému komunistického Československa (Grundprinzipien des politischen Systems der kommunistischen Tschechoslowakei). In: Politologická revue 1/2000, S. 108 -118.

Die Völker Ostmitteleuropas, die Vertriebenen und das heutige Deutschland. Perspektiven der Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene.In: Dahm, Ch.; Tebarth, H.-J. (Bearb.): Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen, Bonn, Jhg. 2000, S. 149 -150.

Parteien und Verbände in der Tschechischen Republik.In: Marko, Joseph, Ableitinger, Alfred, Bröstl Alexander, Holländer, Pavel (Hrsg.), Revolution und Recht. Systemtransformation und Verfassungsentwicklung in der Tschechischen und Slowakischen Republik, Peter-Lang-Verlag, Frankfurt a.M, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien 2000, S. 383 - 415.

Interdependence mezi politickými procesy a ústavním právem (Interdependenzen von politischen Prozessen und Verfassungsrecht).In: Sammelband der internationalen Konferenz "Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy (Transformation der Verfassungssysteme der Staaten Mittel- und Osteuropas)", 15. und 16.10.1999, Juristische Fakultät der Karls-Universität Prag, Praha 2000, S. 116 - 124.

Tranformace ústavního systému Slovenska. Interdependence politického a ústavně právního vývoje od roku 1989 (Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Interdependenzen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989).In: Právník 8/1999, Jhg. 138, Seite 789-793.

Většinový systém: Mýtus versus realita (Das Mehrheitssystem: Mythos versus Realität).In: Klíma, Michal (Hrsg.): Možnosti úpravy či reformy volebního systému v ČR (Die Möglichkeiten einer Modifikation oder Reform des Wahlsystems in der Tschechischen Republik), Sammelband der Konferenz der Tschechischen Gesellschaft für Politikwissenschaft, Vysoká škola ekonomická v Praze, Prag 1999, S. 139-143.

Transformace ústavního systému Slovenska. Vzájemná závislost politického a ústavně právního vývoje od roku 1989 (Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Wechselwirkungen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989).In: Politologická revue červen 1999/1, S. 146-149.

Entwicklung des  tschechischen Parteiensystems und das Wahljahr 1998.In: Literaturspiegel - Wissenschaftliches Informations- und Diskussionsforum Nr. 42/1999, S. 29 - 56.

Tschechische Republik - Politik. In: Internationales Handbuch - Länder aktuell, Munzinger-Archiv 37/1998.

Deutsch-tschechische Beziehungen und die Versöhnungserklärung.In: Osteuropa, 47. Jahrgang, Heft 10-11/1997, S. 975-986.

Tschechische Stimmen zur deutsch-tschechischen Erklärung.In: Osteuropa-Archiv,  47. Jahrgang, Heft 10-11/1997, S. 426-437.

Konstituierung und politische Entwicklung der Slowakischen Republik. In: Der Bürger im Staat, Heft 3/1997, Ostmitteleuropa, S. 192-196.

Das Parteiensystem Tschechiens.In: Segert Dieter, Stöss Richard, Niedermayer, Oskar (Hrsg.), Parteiensysteme in postkommunistischen Gesellschaften Osteuropas, Westdeutscher Verlag, Opladen 1997, S. 90 - 134.

Tschechoslowaken/Tschechoslowakinnen bis 1993.In: Schmalz-Jacobsen, C., Hansen, G. (Hrsg.), Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in Deutschland. Beck-Verlag, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1997, S. 161-164.

Verwaltungsreform und -strukturen in Tschechien nach 1990.In: Die Verwaltung, Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft, 30. Band, Heft 1/1997, S. 97 - 108.

Unaufhebbare Grundprinzipien der tschechischen Verfassungsordnung. In: Die öffentliche Verwaltung, Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft, Stuttgart, Kohlhammer 1996, S. 225 – 242.

Analyse der Parlamentswahlen 1996. In: Wirtschaftsbrief Tschechien, August 1996, S. 4 - 6.

Motivationskrise als Auslöser des Systemwechsels in Osteuropa.In: Osteuropa, 46. Jahrgang, Heft 8/1996, S. 808 - 824 .

Vývojové fáze stranického systému v České republice v mezinárodním kontextu (Entwicklungsphasen des Parteiensystems der Tschechischen Republik im interna­tionalen Kontext).In: Krystalizace struktury politických stran v České republice po roce 1989 (Kristalisierung der Struktur der politischen Parteien in der Tschechischen Republik nach dem Jahre 1989). Sammelband der Tagung der Tschechischen Gesellschaft für politische Wissenschaft, Prag 1996, S. 77 - 83.

Praktische Auswirkungen des neuen Devisengesetzes.In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Januar/Februar 1996, S. 10-12.

Unaufhebbare Grundprinzipien der tschechischen Verfassungsordnung.In: Osteu­ropa-Recht, 42. Jahrgang, Heft 3/1996, S. 225 - 242.

Motivační krize - prvotní příčina kolapsu komunismu (Motivationskrise - primäre Ursache des Kollaps des Kommunismus). In: Politologická revue 2/1995, S. 29-37.

Zur Position der Kommunisten im Parteienspektrum der Tschechischen Republik. In: Osteuropa 6/1995, 45. Jhg., S. 554-561.

Gesetz zur Exportförderung.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Juni 1995, S. 6-8., und Juli/August 1995, S. 9-11.

Ursachen der tschechisch-slowakischen Trennung.In: Literaturspiegel Nr. 39, April 1995, S. 17-29.

Zur Anwendung des internationalen Privat- und Prozeßrechts.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, April 1995, S. 6-8., und Mai 1995, S. 6-8.

Kaum Chancen für tschechische Kommunisten.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Januar/Februar 1995, S. 4-6.

Die tschechische und slowakische Minderheit.In: Schmalz-Jacobsen, Cornelia, Hansen, Georg. (Hrsg.), Ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Le­xikon, Beck-Verlag, München 1995, S. 501-510.

Direktinvestitionen in die EU-Länder (Teil 1).In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, September 1995, S. 8-10.

Direktinvestitionen in die EU-Länder (Teil 2). In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Oktober 1995, S. 8-10.

ČSFR: Die Teilung war nicht notwendig.In: Die politische Meinung, 39. Jhg., Januar 1994, S. 73-76.

Slowakei im Jahre 1.In: Osteuropa 7/1994, 44. Jhg., S. 669-682.

Ursachen und Folgen der tschechisch-slowakischen Trennung.In: Europäische Rundschau, 22. Jhg., 1/1994, S. 89-94.

Wie der Koalitionsbeschluß zur Auflösung der ČSFR zustande kam.In: Ost­europa, 44. Jhg., 2/1994, S. 175-186.

Německé paralely 28. října (Deutsche Parallelen des 28. Oktober), In: Sam­melband der Tagung Význam 28. října pro českou státnost (Die Bedeutung des 28. Okto­bers für die tschechische Staatlichkeit). Stiftung Patriae, Praha 1993, S. 17-19.

Koaliční ujednání: Rozdělíme stát! (Koalitionsabsprache: Wir teilen den Staat!).In: Kipke, Rüdiger,Vodička, Karel (Hrsg.), Rozloučení s Československem, Verlag Český spisovatel, Praha 1993, S. 83-116.

Od komunistického systému jedné strany k demokratickému ústavnímu státu v Československu (Vom kommunistischen Einparteiensystem zum demo­kratischen Verfassungsstaat in der Tschechoslowakei).In: Sociologický časopis 4/1993, Praha, S. 543 ff.

Koalitionsabsprache: Wir teilen den Staat!.In: Kipke/Vodička (Hrsg.), Abschied von der Tschechoslowakei, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1993, S. 77 – 107.

Metamorphose der tschechoslowakischen Wissenschaft.In: Osteuropa 11/1992, S. 997 ff.

Tschechoslowakei: Hochschulen, Wissenschaft und Forschung.In: Hand­buch für internationale Zusammenarbeit, Nomos-Verlag, 289. Lieferung - Oktober 1991.

Nationale Zwistigkeiten in der ČSFR: Ihre Wurzeln und Auswüchse.In: Osteu­ropa/Dokumentation 8/1991, S. A 469 ff.

Bürgerinitiativen in der Tschechoslowakei. In: Informationen zur politischen Bil­dung Nr. 1/1991 (Osteuropa im Wandel); herausgegeben vom Bun­desministe­rium für Unterricht und Kultus, Wien, Österreich, S. 120 ff.

Die neue Parteienlandschaft der Tschechoslowakei.In: Osteuropa, 41. Jahrgang, Heft 2/1991, S. 150-159.

Neue Ansätze in den zwischenstaatlichen Beziehungen Bundesrepublik Deutschland - Tschechoslowakei. In: Blätter der Deutschen Gildenschaft, 3/1990, S. 71 ff.

Tschechoslowakei: Wissenschaft und Forschung im Umbruch.In: IGW-Report 3/1990, S. 87 ff.

Prag: Positive und negative Stimmen.In: Osteuropa/Dokumentation 8/1990, S. A 473 ff.

Wir sind moralisch krank geworden.In: Osteuropa/Dokumentation 4/1990, S. A 248 ff.

Legislativorgane der ČSSR vor der Verfassungsreform.In: Osteuropa-Recht 1/1990, S. 33 ff.

Motivationskrise - Krebs des realen Sozialismus.In: Literaturspiegel, Wissenschaft­liches Informations- und Diskussionsforum, Jhg. 34 (1989), ASJA, Bad Honnef, S. 3 - 52. Stark gekürzt in: Der Überdruß ist größer als die Furcht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11.1989, S. 13 und 14.

Zwanzig Jahre tschechoslowakischer Föderalismus.In: Recht in Ost und West, 7/1989, S. 429 ff.

Nationalausschüsse in der ČSSR. In:  Die Verwaltung 4/1989, S. 514 ff.

Pracovní normy ve školství (Die Arbeitsnormen im Schulwesen),For­schungsar­beit, Ústav sociálního rozvoje a práce, Bratislava 1985.

Pracovní normy ve zdravotnictví (Arbeitsnormen im Gesundheitswesen),For­schungsar­beit, Ústav sociálního rozvoje a práce, Bratislava 1984.

Motivace v nevýrobní sféře (Die Motivation im tertiären Sektor),Sammelband des Seminars Problematika rozvoje nevýrobní sféry, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1984.

Motivace v ORČ (Motivation der Mitarbeiter im Schul- und Gesundheitswesen),Forschungsarbeit, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1984.

Racionalizace řízení hmotné stimulace v bytových družstvech (Rationalisierung der materiellen Stimulation in Wohnungs­genossenschaften),Forschungsarbeit, Drupos, Brünn 1984.

Motivace pracovníků v bytovém hospodářství (Motivation der Mitarbeiter in der Wohnungswirtschaft), Forschungsarbeit, Drupos, Brünn 1983.

Organizace investiční činnosti v bytové výstavbě (Organisation der Investi­tionstä­tigkeit im Wohnungsbau),Forschungsarbeit, Drupos, Brno 1982 (mit Dr. Ing. Čestmír Jahoda und Dr. Václav Vališ).

Hmotná zainteresovanost výzkumných pracovniků (Motivation der wissen­schaft­lichen Mitarbeiter),Dissertationsarbeit, Karls-Universität, Prag 1981.

C. Recenze

Holokaust na Slovensku. Dokumenty. Svazek 2. Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke (1939 – 1945), Hrsg. Eduard Nižňanský, Ivan Kamenec; Svazek 3. Listy Gisely Fleischmanovej (1942 – 1944), Hrsg. Katarína Hradská; Svazek 4. Dokumenty nemeckej provenience (1939 – 1945), Hrsg. Eduard Nižňanský. In: Zeitschrift für Osmitteleuropa-Forschung 55 (2006), H. 2, S. 313 – 314.

Anneke Hudalla: Der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Eine Fallstudie zu den Auswirkungen der Eu-Osterweiterung auf die finalité politique des europäischen Integrationsprozesses. In: Osteuropa 4/2000, 50. Jahrgang, S. 457-458.

Anneke Hudallová: Vstup České republiky do Evropské unie. Problémová studie k vlivu rozšíření EU na východ na finalité politique evropského integračního procesu (Anneke Hudalla: Der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Eine Fallstudie zu den Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die finalité politique des europäischen Integrationsprozesses). In: Politologická revue, červen 1999/1, Seite 175 ff.

Křížkovský Ladislav, Adamová Karolína: Základy politologie (Politikwissenschaftliches Grund­wissen). In: Osteuropa, Jhg. 46, 6/1996, S. 631.

Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas. In: Osteuropa 5/1995, 45. Jhg., S. 488.

Karl Peter Schwarz: Tschechen und Slowaken. Der lange Weg zur friedlichen Trennung. In: Osteuropa 2/1995, S. 180.

Osers J., Zwischen Plan und Markt. Die Suche nach einer humanen Wirt­schaft. In: Osteuropa 9/1991.

Hatschikjan, M.A.: Prag, Gorbatschow und die Umgestaltung. In: Bohemia 29/9, Mün­chen 1989, S. 473 ff.

D. Mediální prezentace výsledků výzkumu
(Novinové články a interview pro rozhlas)

Český rozhlas – Radio Praha 6.10.2014
Vysílání v německém jazyce „Botschaftsflüchtlinge 1989: Tschechoslowakei hat Ultimatum gestellt“, Interview s autorem na Pražském Velvyslanectví Spolkové republiky Německo dne 30.9.2014
http://www.radio.cz/de/rubrik/schauplatz/botschaftsfluechtlinge-1989-tschechoslowakei-hat-ultimatum-gestellt

Deutschlandfunk 13. 10. 2014
Recenze knihy,,Zündfunke aus Prag" a interview s autorem, redakce Wolfgang Labuhn
http://www.deutschlandfunk.de/genscher-und-die-prager-botschaft-mehr-als-nur-die-ausreise.1310.de.html?dram:article_id=300216

Saarländischer Rundfunk 13. 10. 2014
Recenze knihy ,,Zündfunke aus Prag" a interview s autorem, redakce Marcus Heumann
http://pcast.sr-online.de/play/sr2-andruck/2014-10-14_podcastandruck20141013.mp3

Mitteldeutscher Rundfunk mdr  21.10.2014
Interview s autorem a stručná prezentace hlavního obsahu knihy ,,Zündfunke aus Prag".
http://www.mdr.de/damals/archiv/zuendfunke-aus-prag100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 3.11.2014
4.1 Článek o knize ,,Zündfunke aus Prag" a nastínění jejích hlavních tezí.
http://www.mdr.de/damals/mauerfall-cssr100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 6.11.2014
Multimediální reportáž o knize ,,Zündfunke aus Prag".

Schweizer Rundfunk SRF, 6.11.2014
Švýcarský rozhlas SRF přináší obsáhlé interview o knize,,Zündfunke aus Prag"  a jejím autorovi.
http://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/der-zuendende-funke-fuer-den-mauerfall-kam-aus-prag-karel-vodicka

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 9.11.2014
Rozhlasová stanice Mitteldeutscher Rundfunk přináší interview s autorem knihy ,,Zündfunke aus Prag" a obsáhlou multimediální reportáž o souvislostech exodus NDR 1989 a pokojných revolucí NDR a ČSSR.
http://www.mdr.de/heute-im-osten/wege-in-die-freiheit100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr
Kronika pokojné revoluce NDR a ČSSR.
http://www.mdr.de/89/chronik-neunundachtzig100.html

Mitteldeutscher  Rundfunk mdr 3.11.2014
„Článek Karla Vodičky na webové stránce mdr o interdependencích pokojných revolucí v NDR a ČSSR.

http://www.mdr.de/89/chronik-neunundachtzig100.html

http://www.mdr.de/damals/mauerfall-cssr100.html

Jak se volí postkomunisticky (Wie wird im Postkommunismus gewählt).In: Mladá fronta dnes, 22.10.2013, S. A/12.

Mezinárodní srovnání ukazuje: bez EU by bylo hůře (Der internationale Vergleich zeigt: ohne die EU wäre es schlechter).In: Mladá fronta dnes, 8.10.2013, S. A/13.

Česká inventura. Jak jsme na tom v naší zemi po dvaceti letech života s demokracií? (Die tschechische Bestandaufnahme. Wie stehen wir in unserem Land nach zwanzig Jahren des Lebens mit der Demokratie da?).In: Mladá fronta dnes, 30.11.2009, S. A 11.

Zablokovat politiku umí komunisté všude (Die Politik zu blockieren – dass schaffen die Kommunisten überall).In: Mladá fronta dnes, 04.02.2008, S. A 10.

K povolebnímu vyjednávání (Zu den Verhandlungen nach den Wahlen).In: Český rozhlas 6, gesendet am 21.06.2006.

Velká koalice? Proč ne (Eine große Koalition? Warum nicht).In: Mladá fronta dnes, 20.06.2006, S. A/6.

Více otázek než odpovědí (Mehr Fragen als Antworten).In: Mladá fronta dnes, 20.09.2005, S. A/6.

Volby s břichabolem (Die Wahlen mit Bauchschmerzen).In: Mladá fronta dnes, 15.09.2005, S. A/6.

Rychlé střídání politických špiček (Der schnelle Wechsel in der Spitzenpolitik).In: Mladá fronta dnes, 13.04.2005, S. A/6.

ODS hraje vabank kvůli hlasům. (Die ODS spielt Vabanque für die Stimmenmaximierung).In: Právo, 23.03.2005, S. 15; übernommmen auch von den Internetzeitschriftten Integrace.cz und Evropští demokraté.

Roční politická bilance roku 2004 (Politische Jahresbilanz 2004).Interview für den Rundfunksender Český rozhlas 6 (Früher Radio Freies Europa), ausgestrahlt am 15.01.2005, 18.10 Uhr. 

Klíč k aféře je v programu ODS. (Der Schlüssel zur Affäre liegt im Programm der ODS).In: Lidové noviny, 15.10.2004, S. 12.

Pokud mluví Dalík pravdu: katastrofa. (Wenn Dalík die Wahrheit sagt: eine Katastrophe).In: Právo, 14.10.2004, S. 15.

Co ví předseda ODS Topolánek? (Was weiß der ODS-Vorsitzende Topolánek?).In: Mladá fronta dnes, 5.10.2004, S. A/8.

K volebnímu systému v České republice (Zum Wahlsystem in der Tschechischen Republik).Interview für den Rundfunksender Český rozhlas 6 (Früher Radio Freies Europa), ausgestrahlt am 01.09.2004, 18.10 Uhr.

Ropuchou na prameni je KSČM (Die Kröte am Brunnen ist die KSČM).In: Mladá fronta dnes, 24.08.2004, S. A/7.

Postavení PDS ve Spolkové republice (Zur Stellung der PDS in der Bundesrepublik Deutschland).Interview für den Rundfunksender BBC, Studio Prag, ausgestrahlt am 23.08.2004.

Využijme možnosti spolurozhodovat (Nutzen wir doch die Mitenscheidungschancen).In: Mladá fronta dnes, 11.06.2004, S. A/7.

Die Verlierer des Systemwandels. Die Roma sind eine Minderheit ohne Eliten und ohne politische Vertretung – so werden sie zum Spielball der anderen Parteien.In: Prager Zeitung, 15. April 2004, S. 8.

Minderheitenschutz als Systemfrage. An der Lage der Roma in der Slowakei lässt sich ablesen, wie demokratische das Land ist. In: Frankfurter Rundschau, Dokumentation, 9. März 2004, S. 9.

Die Verlierer des Systemwandels.In: Rom News Network, www.RomNews.com//modules. php? op=modload&name=News&file=article&sid=1384, 17. April 2004.  

Slovensko je stále ještě země v transformaci (Die Slowakei ist weiterhin ein Transformationsland).Interwiew für den slowakischen Sender „Radio Freies Europa“, ausgestrahlt am 03.12.2003.

Havla nelze vymazat (Havel kann man nicht tilgen). In: Mladá fronta dnes, 20. listopadu 2003, S. A/10.

Tunelem k prosperitě. Víra v neviditelnou ruku trhu vedla ke katastrofálním chybám (Durch ein Tunnel zur Prosperität. Der Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes führte zur katastrophalen Fehlern)  in: Lidové noviny, Wochenendbeilage Orientace, 11. října 2003, S. 13 – 15.

Delenie Československa: 10 rokov po... (Die Teilung der Tschechoslowakei: 10 Jahre danach...,)  in: Domino forum, Jahrgang 2003, Nr. 1, Seite 3

Současná volba prezidenta je zatím nejdemokratičtější prezidentskou volbou (Die gegenwärtige Präsidenenwahl ist die bislang demokratischste Wahl).In: Týden 5/2003, 27. ledna 2003, S. 5.

Když přišel konec Československa. Aktivní hnací silou rozdělení byli především slovenští politici, kteří vycítili svou příleživost (Als das Ende der Tschechoslowakei kam. Die aktive, treibende Kraft der Teilung waren vor allem slowakische Politiker, die ihre Gelegenheit gespürt haben). In: Mladá fronta dnes, 21. prosince 2002, S. B/4.

Překvapivé! Volby plní svou funkci. (Überraschend! Die Wahlen erfüllen ihre Funktion.)In: Mladá fronta dnes, 13.07.2002, S. A/6.

Willy Brandt uměl odejít. Dokáže to Václav Klaus? (Willy Brandt war fähig zurückzugetreten. Vermag es auch Václav Klaus?)In: Mladá fronta dnes, 22.06.2002, S. A/6.

Skrupelloses Pokerspiel im Wahlkampf ohne Themen. Kopf-an-Kopf-Rennen in Tschechien: Sozialdemokraten gegen Bürgerpartei.Interview mit der Journalistin Birgit Schulze. In: Freie Presse. Chemnitzer Zeitung, 14.06.2002, 40. Jahrgang, Nr. 136, S. 5.

S Benešovými dekrety do Evropy? Tak se s minulostí nesrovnáme...(Mit den Benesch-Dekreten nach Europa?  So bewältigen wir die Vergangenheit nicht….). In: Mladá fronta dnes, 14.03.2002, S. 11; dieser Artikel wurde von der Sudetendeutschen Zeitung übernommen und erschien übersetzt unter dem Titel: …berechtigt uns nicht, Mörder in den eigenen Reihen zu schützen. In: Sudetendeutsche Zeitung, 54. Jahrgang, vom 12.4.2002, S. 6

Unterrichtstage - übers Jahr gesehen.In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.12.2001, Nr. 291, S. 50

Vstup do Unie nemá alternativu! (Der EU-Beitritt hat keine Alternative!).In: Mladá fronta dnes, 09.04. 2001, S. 11

Hanopisy nebrat!  (Schmähschriften nicht annehmen!).  In: Mladá fronta dnes, 23.12. 2000, S. 9

Unie, ODS a demagogové (EU, ODS und die Demagogen).In: Mladá fronta dnes, 12.12. 2000, S. 8

„Ústavnost“ volebního zákona (Die „Verfassungsmäßigkeit“ des Wahlgesetzes).In: Mladá fronta dnes, 12.10.2000, S. 8

Zákon snižuje důvěryhodnost (Das Gesetz vermindert die Vertrauungswürdigkeit). In: Mladá fronta dnes, 12.06.2000, S. 8

Udělejme si pořádek sami (Wir müssen selbst die Ordnung schaffen).In: Mladá fronta dnes, 15.5.2000, S. 8.

Ponaučení z finanční aféry CDU (Die Lehre aus der Finanzaffäre der CDU). In: Mladá fronta dnes, 21.2.2000, S. 8.

ČSSD a ODS tvoří zjevnou koalici (ČSSD und ODS stellen eine Koalition dar).In: Mladá fronta dnes, 31.1.2000, S. 8.

Nechutná hra na blbost (Das üble Spiel auf die Dummheit). In Týden 50/1999, S. 80.

Komunismus byl horší než ničivá válka (Der Kommunismus war schlimmer als ein zerstörerischer Krieg).In: Mladá fronta dnes, 22.11.1999, S. 9.

Soutěž s nejistým výsledkem.In: Respekt Nr. 27, 28.6.-6.7.1999, S. 17.

Většinový volební systém není zárukou politické stability (Das Mehrheitswahlsystem stellt keine Garantie der politischen Stabilität dar).In: Právo lidu, Jahrgang 102, vom 27.05.1999, S. 5-6.

Radikální zmenšení volebních obvodů skrývá vážná nebezpečí (Radikale Verkleinerung der Wahlbezirke birgt ernsthafte Gefahren). In: Mladá fronta dnes, 29.6.1999, S. 11.

Kosovský kontingent je výsměchem partnerům (Der tschechische Kosovo-Kontingent ist ein Hohn den Partnern).In: Mladá fronta dnes, 16.6.1999, S. 13.

Češi mohou dát NATO historickou zkušenost (Die Tschechen könnten der NATO ihre historische Erfahrungen geben).In: Mladá fronta dnes, 6.4.1999, S. 6.

Sociální demokracii přijetí deklarace pomůže (Der Sozialdemokratie wird die Zu­stimmung zur Deklaration helfen).  In: Mladá fronta dnes, 27.12.1996, S. 13.

Tschechisch-deutsche Deklaration nicht vor Sommer.In: Wirtschaftsbrief Tsche­chien, Januar/Februar 1996, S. 7.

Regierung teilt Wahlgeschenke aus.In: Wirtschaftsbrief Tschechien, Oktober 1995, S. 6 ff.

Treuhand: mamut na dvou židlích. Mezi ekonomikou a politikou (Treuhandanstalt: der Mammut auf zwei Stühlen. Zwischen Wirtschaft und Politik).In: Respekt 3/1995, S. 15 und 16.

Im März 1995 wurde die 2. Welle der Kuponprivatisierung abgeschlossen.In: Wirt­schaftsbrief Tschechien April 1995, S. 1 ff.

1994: Weitere Schritte zur Konsolidierung.In: Wirtschaftsbrief Tschechien Janu­ar/Februar 1995, S. 3.

Strana dvou tváří. Proč se v německých volbách prosadili postkomunisté (Die Partei mit Doppelgesicht. Warum setzten sich in Deutschland die Postkommunisten durch).In: Respekt 43/1994, S. 12 ff.

PDS - Strana Demokratického Socialismu (PDS - Die Partei des Demokratischen Sozialismus).  Programm des Rundfunksenders Deutsche Welle - tschechische Sendung am 11.10.1994; ausgestrahlt auch vom Český rozhlas 1, Rádiožurnál Praha am 13.10.1994.

Die sudetendeutsche Frage und das deutsche Denken.In: Prager Zeitung vom 14. Juli 1994, S. 13.

Německé historické vědomí (Das deutsche Geschichtsbewußtsein).Programm des Rundfunksenders Deutsche Welle, tschechische Sendung am 30.6.1994; ausgestrahlt auch vom Český rozhlas  1, Rádiožurnál Praha am 1.7.1994.

K výročí bývalé republiky (Zum Jahrestag der ehemaligen Republik),Inter­view für die Tageszeitung Lidová demokracie, 3.1.1994, S. 9.

Byla to operace siamského dvojčete (Es war eine Operation siamesischer Zwillinge).Interview für die Zeitschrift Mosty Nr. 50/1993 vom 14.12.1993, S. 12.

Zhrzené ústavní přikázání (Das mißachtete Verfassungsgebot). In: Právo lidu, Heft 3/1989, S. 12.

Der Überdruß ist größer als die Furcht.In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.11.1989, S. 13.

Ohne eigenes Zutun sind die trostlosen Verhältnisse nicht zu ändern.In: Frankfurter Rundschau vom 12.10.1989 ( Dokumentation), S. 10.

Ein graues Paradies.  In: Stuttgarter Zeitung vom 2. Februar 1989, S. 26.

Man sollte grundsätzlich ruhig und mit klarem Kopf diskutieren.In: Badische Neueste Nachrichten, 6/7. Mai 1989.

Wäre es nicht mit Fragezeichen besser?  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. Juli 1988, S. 6.

Die Bundesverfassung der BRD und der ČSSR: Kontraste und Parallelen. Programm des Rundfunksenders  Deutschlandfunk, ausgestrahlt am 02.07.1988.

Das mißachtete Verfassungsgebot.  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Juli 1988, S. 6.

Täter von Tschernobyl: Ostblockschlendrian. In: Sudetendeutsche Zeitung, 11.7.1986.

Kommunistischer Schlendrian. Zu der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. In: Main Post vom 26. Juli 1986, S. 8.

Další aktivity

 • Členství ve vědeckých spolcích a redakčních radách:
 • Deutsche Vereinigung für politische Wissenschaft
 • Arbeitskreis „Systemwechsel“ der DVPW
 • Arbeitskreis „Postsozialistische Gesellschaften“ der DVPW
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde
 • Redakční rada časopisu Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae – Studia Politologica
 • Deutsch-Tschechische Gesellschaft, Frankfurt am Main

Kontakty

e-mail: ivan.strern@rozhlas.cz
tel.: 475 286 515
kancelář: B 218

Vzdělání, profesní životopis

 • 1973: VŠE v Praze, Ing.
 • 2007 – současnost: Odborný asistent – KPF FF UJEP
 • 2014 – současnost: Ředitel odboru rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
 • 2006 – 2013: Redaktor Českého rozhlasu
 • 2001 – 2005: Šéfredaktor Českého rozhlasu
 • 2000 – 2001: Analytik Českého rozhlasu
 • 1999 – 2000: Ekonomický náměstek Vězeňská služba
 • 1997 – 1999: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1994 – 1996: Poradce ministra pro privatizaci v letech
 • 1990 – 1990: Náměstek ministryně spravedlnosti
 • 1982 – 1989: Středoškolský profesor
 • 1972 – 1982: Informatik

Publikační činnost

 • ŠTERN, Ivan Centralisté versus separatisté v Českoslovanské sociální demokracii v letech 1910 až 1914, Střední Evropa, Praha 2016, ISSN 0862-691 X INDEX 47 407.
 • ŠTERN, Ivan. Ošidnosti odpovědné svobody, I. Část. Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně, 2013. 172 s. ISBN 978-80-7414-619-0
 • ŠTERN, Ivan. Potíže s demokracií byly vždycky. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 136, s. 50–66. ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Krize stranické demokracie – věčný problém. In Prostor, společensko – kulturní revue, 2012, č. 97–98, s. 140–151. ISSN 0862-7045.
 • ŠTERN, Ivan. Rovnost v šancích v křesťanském učení jako základ sociální emancipace. In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2013, č. 137, s. 12–22.ISSN 0862-691
 • ŠTERN, Ivan. Sociální demokraté a křesťanství (nejen ti čeští), In . In Střední Evropa, revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 2014, č. 139, s. 90–104.ISSN 0862-691

 

Kontakty

e-mail: jan.musil@ujep.cz
tel.: 475 286 481
kancelář: B 301

Vzdělání, profesní životopis

 • 2013–2019: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF UK), postgraduální studium v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd. Název DisP: Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR v letech 1937–1959. Školitel: Dr. Tomáš Hermann. Disertační práci byla udělena pochvala děkana PřF UK „cum laude“.
 • 2010–2013: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (FF UJEP), navazující magisterské studium v oboru Politická filosofie. Název DP: Národ jako program: reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu. Vedoucí práce: Dr. Martin Šimsa.
 • 2007–2010: FF UJEP, bakalářské studium v oboru Základy humanitní vzdělanosti se zaměřením na politologii. Název BP: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata. Vedoucí práce: Dr. Martin Šimsa.
 • 2003–2007: Gymnázium Děčín (zaměření všeobecné).
 • Od LS 2018/2019 zástupce vedoucí katedry KPF FF UJEP.
 • Od ZS 2015/2016 tajemník KPF FF UJEP.
 • Od ZS 2014/2015 odborný asistent na KPF FF UJEP.

Odborná specializace

Jan Musil se odborně specializuje na vybraná témata v české filosofii (otázka národa a filosofická reflexe nacionalizace, evropská integrace a idea Evropy). Též se zaměřuje na historii a ideologii rasismu v evropském myšlení a vývoj vědy a vědeckých teorií ve 20. století (zde zejména ozdravné vědecké programy a etatizace vědy, např. eugenika, biotypologie atd.).

Výuka

Bakalářské obory

 • Metodologický proseminář
 • Témata z české filosofie
 • PVK Filosofické a ideologické kořeny rasismu
 • PVK Kritika rasismu v českém myšlení
 • Introduction to the Czech Culture (výuka pro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+)

Navazující magisterské obory

 • České politické myšlení I (seminář k přednáškám Dr. Šimsy)
 • Nacionalismus a národní identity I

Výzkum

Spoluřešitel

 • 2018–dosud: spoluřešitel projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2017–dosud: Studentská grantová soutěž (SGS) Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy), hl. řešitelka Dr. Ivana Havlínová, řešeno na FF UJEP.
 • 2015–2016: SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.
 • 2015: Projekt regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a FF UJEP Emanuel Rádl (1873–1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím česko-německých vztahů, hl. řešitel Dr. Ivan Landa.
 • 2011–2013: SGS Česká praktická filosofie, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.

Externí spolupracovník, stipendista

 • 2016–2018: GA ČR: GA16-03442S Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939, hl. řešitel prof. Stanislav Komárek, řešeno na PřF UK.
 • 2015–2017: Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204 004 Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě, hl. řešitel doc. Jan Havlíček, řešeno na PřF UK (2012–2017).

Stáže a studijní pobyty

 • 07/2017–09/2017 Praktická stáž v rámci programu Erasmus+ na University of Leeds (UK), školitel prof. Gregory Radick.

Vystoupení v zahraničí

 • „Biotypology in Czechoslovakia (1930–1960): Between Eugenics, Occupational Medicine, and Anthropometry“,Workshop Creative Cities: Knowledge of Nature and Networks of Science, Centre for the History of Science, Medicine, and Technology. Faculty of History, University of Oxford, Oxford, 27. 6. 2019.
 • „A Historian of Biology Emanuel Rádl“ (společně s Tomášem Hermannem),Workshop Political Epistemologies of Eastern Europe, Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, University of Erfurt, Erfurt, 24.–25. 11. 2017.   
 • „The Measurement of Workers in Interwar Czechoslovakia“, Workshop, School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds, Leeds, 9. 8. 2017.
 • „Malý a velký národ. Proměna recepce Ruska u československých filosofů“, Kulatý stůl Recepce české kultury v Rusku, Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petěrburg, 6. 5. 2013.

Publikační činnost

Odborné články, kapitoly v monografiích

 • MUSIL, Jan: „Meziválečné Československo centrem nadnárodní aliance odpůrců rasismu“, in: Havlínová, Ivana: Lidé a události v kontextu moderních dějin (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Mocní snílci: Jan A. Baťa a Andrej Babiš mezi ideologií a utopií“, in: Tentýž (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Ústí nad Labem 2019 (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Republika mašíblů: eubiotika a biosofie v meziválečné ČSR“, in: Šimsa, Martin (ed.): Reflexe republiky (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Pravda jako životní princip ve filosofii vitalismu (Rádl – Mareš)“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 95–109.
 • Kardoš, Rudolf – MUSIL, Jan: „Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky“, Dějiny věd a techniky 50/2017, č. 4, s. 259–280.
 • MUSIL, Jan: „Pohrdání lidským potenciálem v dramatech A. P. Čechova? Pokus o filosofickou etudu“, in: Hoblík, Jiří (ed.): Filosofické procházky českou a ruskou literaturou. Ústí nad Labem 2017, s. 33–45.
 • MUSIL, Jan: „Zdravá demokracie“, in: Šimsa, Martin (ed.): Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Ústí nad Labem 2016, s. 189–205.
 • MUSIL, Jan: „Možnosti a meze demokratické kritiky“, in: Šimsa, Martin (ed.): Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem 2015, s. 181–194.
 • MUSIL, Jan: „Národ mezi filosofií a antropologií (Emanuel Rádl a Jindřich Matiegka)“, in: Tentýž (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015, s. 72–90.
 • MUSIL, Jan: „Národ v Evropě a české myšlení“, in: Tentýž: Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015, s. 7–16.
 • MUSIL, Jan: „Eugenický entuziasmus: Ideály humanitní a zušlechťování národa“, in: Boštík, Pavel – Horák, Pavel – Hradecký, Tomáš (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové 2014, s. 197–206.
 • MUSIL, Jan: „Filosofova nesnáz s mocí“, in: Šimsa, Martin (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Ústí nad Labem 2013, s. 361–373.
 • MUSIL, Jan: „Malý a Velký národ: Proměna recepce Ruska u československých filosofů se zvláštním zřetelem k Emanuelu Rádlovi“, Bечe. Журнал русской философии и культуры 1/2013, s. 238–247.

Zprávy

 • MUSIL, Jan: „Příběhy míst“, Ústecký sborník historický/Aussiger historische Zeitschrift 2013, č. 1–2, s. 155–157.
 • MUSIL, Jan: „Interaktivní výstava ‚Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa‘ se vydala na cestu Českou republikou“, Monumentorum Custos 2013, č. 1–2, s. 102–103.
 • MUSIL, Jan: „Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku“, Reflexe: Filosofický časopis 2013, č. 44, s. 191–192.
 • Hermann, Tomáš – MUSIL, Jan: „Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů“, Křesťanská revue 82/2015, č. 5, s. 52–56.

Skripta

 • MUSIL, Jan: Proseminář ze společenských věd. Opora pro studenty v kombinovaném studijním programu „Základy humanitních studií“. Ústí nad Labem: FF UJEP 2019.

Editor / redakční práce

 • Hermann, Tomáš (ed.): Věda mezi mnohými. Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v Československu 1918–1948 (v tisku).
 • MUSIL, Jan (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Ústí nad Labem 2019 (v tisku).
 • Hejdánek, Ladislav: „Rádlovo pojetí pravdy“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem 2018, s. 279–313.
 • Šimsa, Martin (ed.): Interpretace a kritika díla Jana Husa, Ústí nad Labem 2016.
 • MUSIL, Jan (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem 2015.

Supervize: diplomové a bakalářské práce

 • Doposud 3 úspěšně obhájené BP (Fuchsová, Sedmidubská, Šámalová)

Další aktivity

 • 2019 – dosud: pořádání Letní školy humanitních studií v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408).
 • 2019 spolupráce s Centrem občanského vzdělávání (COV.UL) při KPF FF UJEP.
 • 2018–dosud: koordinátor projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2014–2015: Metodik seminářů, workshopů, kurzů a školení klíčové aktivity 05 v projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/2.2.00/29.0023), řešeno na UJEP.
 • 2013 – dosud: spolupořádání / lektor, Letní škola historie, Katedra historie, FF UJEP.
 • 2012–2015: koordinátor projektu NAKI DF11P01OVV034 Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, hl. řešitel Dr. Oldřich Tůma, řešeno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP.
 • 2012–2014: koordinátor aktivit Filozofické fakulty v projektu OP VK Otevřená univerzita, otevřená věda (CZ.1.07/2.3.00/35.0044), řešeno na UJEP.

Další články...