Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Instrukce pro didaktickou část státní závěrečné zkoušky v těchto studijních programech a oborech:

  • Studijní program Historické vědy  - studijní obor: Učitelství pro SŠ (jednooborové), Učitelství pro SŠ (dvouoborové)
  • Studijní program Učitelství pro ZŠ - studijní obor Dějepis

Charakteristika části státní zkoušky – didaktika dějepisu:

  • V rámci státních závěrečných zkoušek prokáží posluchači své znalosti a dovednosti, které získali studiem v oboru didaktika dějepisu. Uvedená část zkouška prověří především schopnosti aplikovat studenta tyto poznatky v rovině pedagogické praxe.
  • Posluchač předloží dvě přípravy na dějepisnou vyučovací hodinu. Jedna příprava bude orientována na vybrané období, ze kterého bude student zkoušen v odborné části zkoušky, druhá na základě vlastní praxe (vypracuje během či po absolvování souvislé pedagogické praxe).
  • Příprava bude odevzdána formou přílohy k přihlášce ke státní závěrečné zkoušce z dějepisu spolu se seznamem literatury nejpozději 14 dní před konáním zkoušky. Pokud bude obsahovat prezentaci, příp. specifické výukové materiály (dokument), bude uložena na přiloženém CD, DVD.
  • Přípravy budou hodnoceny podle kritérií v přiloženém seznamu, a to formou splnil(a) – nesplnil(a).

 

Kritéria hodnocení (a doporučené rámcové body předložených příprav):

I. Tématický celek:
•    koncepce výuky tématického celku a místo předkládané hodiny v tomto celku
•    začlenění do ŠVP
•    kooperace, přesahy, klíčové kompetence,  průřezová témata.

II. Určení vyučovací hodiny: (tj. pro třídu, ročník...)

III. Téma:

IV. Cíle – na konci hodiny žáci...

V. Obsah učiva:

VI. Pomůcky:

VII. Metodický postup – způsob práce ve třídě:

VIII. Nejobtížnější pro žáky – uvědomění si možných rizik v průběhu hodiny:

IX. Výchovný aspekt:

X. Organizace vyučovací hodiny -  pracovní podmínky:

XI. Časový plán:

XII. Zdroje, východiska, odkazy – odborné (historiografické), metodické, didaktické – literární i další:

Doporučené zdroje:
•    www.rvp.cz
•    www.moderni-dejiny.cz
•    Zdeněk KALHOUS, Otto OBST: Školní didaktika. Praha 2002
•    Chris KYRIACOU: Klíčové dovednosti učitele. Praha 2004.
•    Marvin PASCH: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha1998.