Sidebar

18
úno, po
33 Aktuality

Státní závěrečné zkoušky z dějepisu

Průběh zkoušky

  • Student, který se řádně přihlásil ke SZZ, odevzdá nejméně 14 dní před termínem konání zkoušky na sekretariát katedry historie seznam prostudované odborné literatury z dějepisu.
  • Otázky jsou před jmenovanou komisí vybírány losem, každý student losuje jeden lístek, obsahující otázku ze zvoleného časového okruhu (viz níže), a druho otázku, která je k ní přiřazena proporčně (z jiného časového okruhu. První otázka je může být jak z českých, tak z obecných dějin, druhá je pak opět přiřazena proporčně.

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z dějepisu (s širším vymezením témat)

I. ČESKÉ DĚJINY

Pravěk
1. Pravěké osídlení území českého státu
Středověk
2. Slovanské osídlení Čech do zániku tzv. Velkomoravské říše
3. Vznik českého státu a jeho vývoj v době přemyslovských knížat
4. Proměny českého státu za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků
5. Husitství a jeho doznívání v poděbradské době
6. Stavovská monarchie za vlády Jagellonců
7. Kultura českého středověku
Raný novověk
8. Habsburkové a doba předbělohorská v českých dějinách
9. Renesance a humanismus v českém prostředí
10. České země v době třicetileté války
11. Hospodářské, sociální, náboženské a kulturní poměry od poloviny 17. století do
konce 18. století
12. Účast habsburské monarchie v mezinárodních konfliktech a jejich odraz ve
vnitřních problémech od poloviny 17. století do konce 18. století
13. Období osvícenství v našich dějinách
19. století
14. Protoindustrializace a průmyslová revoluce v českých zemích
15. České národní obrození v historických souvislostech
16. Revoluce 1848/49 v Čechách
17. Politický, ekonomický, sociální a kulturní vývoj našich zemí 1849-1914
20. století
18. Mezinárodní a vnitřní okolnosti vzniku samostatného Československého státu
19. Vývoj Československé republiky v období 1918 – 1938
20. Čechy a Morava pod německým protektorátem 1939-1945
21. Slovensko v Československu 1918-1992
22. Československý vývoj 1945-1948
23. Československý vývoj 1948- 1968
24. Československý vývoj 1969-1989

II. OBECNÉ DĚJINY

Pravěk a starověk
25. Pravěké období v evropských dějinách
26. Staroorientální státy
27. Antická civilizace
Středověk
28. Evropa na přechodu od antiky ke středověku
29. Raný středověk v evropských dějinách
30. Evropa ve vrcholném středověku
31. Křesťanské expanze
32. Pozdní středověk
33. Církev ve středověku
34. Kultura a vzdělanost středověku
Raný novověk
35. Evropa na prahu raného novověku – reformace, společenské a hospodářské proměny
36. Třicetiletá válka – hlavní zájmy aktérů, její důsledky pro evropské dějiny
37. Formování novodobého státu (16.-18. století) upevňování státní moci, osvícenský absolutismus
38. Velké revoluce 17.-18. století – Anglie, Francie – společné a rozdílné
19. století
39. Průmyslová a zemědělská revoluce – základní rysy a společenský dopad
40. Koloniální politika 17.-19. století
41. USA – od založení po válku Severu proti Jihu
42. Evropa v první polovině 19. století
43. Evropa v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století
44. Sociální hnutí 19. století – teorie a formy
20. století
45. První světová válka
46. Ruské revoluce a vznik SSSR
47. Versailleský systém – jeho rozpory a rozklad v meziválečném období
48. Národnostní problematika států vzniklých po I. světové válce ve střední a jihovýchodní Evropě
49. Totalitarismus ve 20. století (fašismus, nacionální socialismus, stalinismus)
50. Světová hospodářská krize a její důsledky)
51. Druhá světová válka (příčiny a charakter války, mezinárodně politické vztahy, hnutí odporu, výsledky)
52. Uspořádání světa po druhé světové válce, příčiny a důsledky konfliktů mezi velmocemi
53. USA od izolacionismu ke globalismu
54. Vznik, vývoj a rozklad sovětského bloku 1944-1989. Rozpad kolonialismu a jeho důsledky, vstup třetího světa do mezinárodních vztahů
55. Plány na sjednocení evropského kontinentu a jejich výsledky (Mitteleuropa, Panevropa, Západní Evropa od II. světové války po EU)

pdf Státní závěrečné zkoušky z dějepisu pro pedagigické studium ke stažení