Sidebar

20
úno, st
42 Aktuality

Výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní discipliny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v prezenční a kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je v průběhu studia rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.
 
Profil absolventa: Absolvent bakalářského studia oboru Archivnictví a spisová služba se bude hlouběji orientovat v metodologických a metodických problémech oboru archivnictví a spisové služby v širších historických souvislostech, ovšem s hlavním zřetelem na novověké období. Získá přehled ve specifické problematice správy písemností (spisová služba neboli „records management“) a registratur současných institucí a úřadů jako tvůrců spisového a potenciálně také archivního materiálu, a to vše v evropském kontextu. Půjde tedy o pochopení změněného paradigmatu doby ve smyslu masového nástupu elektronických písemností a tedy osvojení si znalostí, jak s nimi nakládat nejen v běžném úředním styku, ale také jak zajistit jejich plnohodnotnou archivaci. Absolvent tím, že si osvojí různé modely praktické aplikace teoretických poznatků, bude schopen pružně reagovat na aktuální společenské potřeby nejen vlastního úřadování, ale zároveň výběru dat a technického zabezpečení důležité dokumentace pro budoucí generace jako součásti národního kulturního dědictví. 
Nabyté vzdělání může absolvent vhodně uplatnit jak v nejrůznějších archivech (správních i dalších typů), tak v dalších paměťových institucích (knihovny, muzea, galerie, dokumenty pracoviště ad.). Znalosti právního a správního vývoje mu rovněž umožní zaměstnání ve správních institucích různých typů a úrovní. Měl by mít rovněž předpoklady pracovat v různých „think-tank“ institucích, připravujících kvalifikované podklady pro decizní orgány. Důraz na evropský kontext a znalosti jazyků by měly absolventům umožnit i profesní mobilitu, především v rámci států Evropské unie. 
 
 
Struktura kreditních bodů (studijní plán A13)
  •     Povinné kurzy: 146 kb.
  •     Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
  •     Jazykové kurzy: 6 kb.
  •     Státní závěrečná zkouška: 0 kb.
 
Organizace studia a studijní povinnosti:
  • Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
  • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
  • Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra FF UJEP angličtinu, francouzštinu italštinu, ruštinu, španělštinu. Součástí studijního plánu je dále povinný dvousemestrální kurz Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví).
  • Praxe: praxe probíhá  v rozsahu 10 prac. dní po dohodě s příslušným garantem na katedře historie/odd. archivnictví (Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.), a to na předem vybraném pracovišti pod dohledem smluveného tutora.