Sidebar

25
bře, so
44 Aktuality

Studijní obor je určen uchazečům se zájmem o historii, kulturní dějiny a památky, kteří chtějí po absolutoriu odejít do praxe či pokračovat v odborném návazném magisterském studiu. Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o dějinném vývoji, kulturních dějinách (zejm. výtvarném umění a dějinách architektury), dále pak některých pomocně vědných disciplínách, které směřují studenty k problematice památek, památkové péče, jejich ochrany a dokumentace. Podstatnou část výuky tvoří bloky k dokumentaci památek, které jsou pro profil absolventa zásadní (jedná se o poučení a nácvik základních dokumentačních metod, včetně práce s nejmodernější technikou (zpracování digitálních dat, fotogrammetrie atd.). Student si k povinným kurzům volí specializované povinně volitelné kurzy.
 
Profil absolventa: Absolvent tohoto studijního programu je předurčen pro praxi, zejm. praxi dokumentátora na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání památkových ústavech, popř. v institucích státní správy, které se zabývají památkovou péčí a ochranou. Absolvent může též navázat magisterským studiem ve studijním programu Historické vědy - obor Kulturně historická regionalistka - především specializace stavební historie. 
 
 
 
Struktura kreditních bodů (studijní plán A14)
 •     Povinné kurzy: 144 kb.
 •     Povinně volitelné kurzy: 32 kb.
  • PVK - blok dokumenatčně-technických předmětů: 20 kb.
  • PVK - blok umělecko-historických předmětů: 12 kb.
 •     Jazykové kurzy: 4 kb.
 •     Státní závěrečná zkouška: 0 kb.
 
Organizace studia a studijní povinnosti:
 • Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
 • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
 • Cizí jazyky: studenti mají možnost vybrat si z nabídky Jazykového centra FF UJEP angličtinu, francouzštinu italštinu, ruštinu, španělštinu. Součástí studijního plánu je dále povinný dvousemestrální kurz Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví).
 • Praxe: praxe probíhá  v rozsahu 10 prac. dní po dohodě s příslušným garantem na katedře historie/CDDKD (Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. nebo PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.), a to na předem vybraném pracovišti pod dohledem smluveného tutora.