Sidebar

19
zář, čt
29 Aktuality

Charakteristika oboru a profil absolventa: Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v  kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.
Samotná výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní discipliny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Počítá se rovněž s účastí zahraničních lektorů. Kromě specializované odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci se zahraniční odbornou literaturou.

Struktura kreditních bodů: 

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 146 kb. (včetně Něm. jazyka se zaměřením na arch. a spisovou službu I a II)
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Jazykové kurzy: 6 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

Organizace studia a studijní povinnosti:
Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG.  
Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie.  
 
Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Cizí jazyky: studenti absolvují kurz FJC/K214 a FJC/K215 Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví I a II (kurz je nasazen jako součást povinných kurzů). K tomu přidávají další jazyk dle nabídky Jazykového centra FF - angličtinu, ruštinu, latinu (po domluvě s vedoucím JC FF Mgr. Martinem Škvárou - martin.skvara@ujep.cz lze realizovat též francouzštinu, italštinu či španělštinu). Student absolvuje tuto drouhou zkoušky v nižší úrovni B.

Praxe v archivu / spisovně: Realizuje se po domluvě s PaedDr. Petrem Rakem, Ph.D.