Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

 Charakteristika oboru:  Studijní obor je určen především pro absolventy jednooborového či dvouoborového bakalářského studia realizovaného ve SP Historické vědy (např. obory Historie, Kulturní historie, Archivnictví a spisová služba apod.).  V rámci studijního plánu oboru prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy v oblasti historické vědy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na získání kvalitních předpokladů pro budoucí odbornou práci. Druhý stupeň vysokoškolského studia studijního oboru Historie má tak především za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a pro vlastní tvůrčí práci při poznávání historické problematiky. Poznání dějinného vývoje a jeho principů, které je základním východiskem pro absolvování prvního cyklu vysokoškolského studia, je zde uplatněno především jako doplňující a prohlubující okruh, v jehož rámci je studenta směřován k vybraným problémům té etapy dějin, k níž se váže pozornost studenta prostřednictvím zvoleného tématu kvalifikační práce (Vybrané problémy starších /novějších dějin).

Vlastní těžiště navazujícího studijního cyklu je směřováno především k hlubšímu poznání vývoje a specifik jednotlivých pomocných věd historických, dále k osvojení si komplexní představy o genezi historiografického bádání a vývoji české i světové historické vědy (zejm. kurz Historiografie I a II). Podstatný význam má pak segment studijního oboru, který se zaměřuje na zevrubnou prezentaci zejména novějších postupů a metod historické práce (zejm. kurz Metody a postupy historické práce I - III ). Toto ústřední spektrum pak doplňují prakticky orientované kurzy, které povedou studenta nejen k tvůrčímu uplatňování teoreticky nabytých vědomostí, ale umocní i konkrétní zkušenosti studenta se spektrem služeb a působností a rolí odborných institucí zaměřených na historický výzkum a kulturní dědictví obecněji. Student dokáže jejich služeb nejen hodnotným způsobem využít pro svou badatelskou činnost, ale má dobré předpoklady pro práci v nich (archivy, muzea, badatelsky orientovaná pracoviště aj.).

Struktura kreditních bodů - studijní plán A14 (struktura kreditních bodů):
    - Povinné kurzy: 92 kb.
    - Povinně volitelné kurzy: 28 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

  • Organizace studia a studijní povinnosti: Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční v pátek a v sobotu vždy jednou za 14 dní. Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG. 
  • Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie. 
  • Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Studijní obory realizované v kombinované formě

Studijní portál - MOODLE

Aktuální informace na letní semestr akademického roku 2018/2019

Bc. studium

 

NMgr. studium

Směrnice FF UJEP - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

pdf Pokyny vedoucí katedry historie ke zpracování závěrečných prací

Uvedené pokyny vedoucí katedry jsou platné od akademického roku 2014/2015. Vztahují se na všechny studentky a studenty, kteří si bakalářskou či magisterskou práci zadávají na katedře historie.

Formuláře ke stažení

 

 
 

Student, kterému byla v průběhu přijímacího řízení stanovena povinnost splnění rozdílových zkoušek skládá tyto atestace:

  • KHI/R401 Dějiny středověku II
  • KHI/R403 Dějiny novověku II
  • KHI/R405 Moderní dějiny II
  • KHI/R431 Pomocné vědy historické II
  • KHI/R411 Úvod do studia historie II

1) Přihlášení na zkoušku

  • Splnění zkoušek je nutno domluvit s níže uvedenými garanty a vyučujícími předmětů.
  • Student si zapisuje zkoušky v systému IS Stag, pod niže uvedenými kódy. Zkoušky jsou součástí studijního plánu a lze je nalézt v samostatném segmentu.

2) Zápis výsledků zkoušek (formulář a IS Stag)

a) Výsledky zkoušek se zaznamenávají zkoušející dotištěného formuláře, který může student stáhnout na webu FF UJEP (sekce STUDIUM - formuláře ke stažení - doc Rozdílové zkoušky)

b) Výsledek zkoušející zaznamenává rovněž do IS Stag, pod níže uvedeným kódem.

c) Přehled rozdílových zkoušek, kódů a zkoušejících:

KHI/R401 Dějiny středověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. V. Drška, Ph.D
- české dějiny - doc. PhDr. M. Hrubá, Ph.D., Mgr. V. Zábranský, Ph.D.

KHI/R403 Dějiny novověku II *
- obecné dějiny - doc. PhDr. K. Kaiserová, CSc., Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
- české dějiny - PhDr. J. Koumar, Ph.D., Mgr. S. Musilová, Ph.D.

KHI/R405 Moderní dějiny II *
- obecné dějiny - doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D., PhDr. A. Šerberová, CSc.
- české dějiny - PhDr. J. Rokoský, Ph.D., doc. Mgr. M. Veselý, Ph.D.

KHI/R431 Pomocné vědy historické II - Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

KHI/R411 Úvod do studia historie II - doc. PhDr. T. Velímský, CSc., Mgr. D. Tomíček, Ph.D.

* Splnění rozdílových zkoušek KHI/R401, R403, R405 spočívá v realizaci dvou dílčích zkoušek (z obecných a českých dějin daného období). Do formuláře zapisují oba zkoušející nejprve výsledek dílčí zkoušky, druhý zkoušející poté zapisuje též výsledek celkový. V pořadí druhý zkoušející zaznamenává pod hlavním  kódem celkový výsledek též do IS Stag.

3) Zápis předmětů jako povinně volitelné kurzy

Pro úspěšné vykonání výše uvedených zkoušek je vhodné (nikoliv nutné) absolvovat konkrétní předměty i v jejich řádné výuce (přednášky, semináře). V případě, že se student rozhodne pro toto úplné řešení, je možné výše zmíněné předměty zapsat jako povinně volitelný kurz (zakončený zápočtem), a to pod níže uvedenými kódy. (Upozorňujeme, že kódy předmětů v LS semestru se z důvodu odlišné dotace kreditních bodů a zakončení odlišují.)

Dějiny středověku:
•    KHI/0400A - Dějiny českého středověku I (ZS)
•    KHI/R401A - Dějiny českého středověku II (LS)
•    KHI/0400B- Obecné dějiny středověku I (ZS)
•    KHI/R401B - Obecné dějiny středověku II (LS)

Dějiny novověku:
•    KHI/0402A - Dějiny českého novověku I (ZS)
•    KHIR403A - Dějiny českého novověku II (LS)
•    KHI/0402B - Obecné dějiny novověku I (ZS)
•    KHI/R403B - Obecné dějiny novověku II (LS)

Moderní dějiny:
•    KHI/0404A - Moderní dějiny I A - ZS (Dějiny Československa I)
•    KHI/R405A - Moderní dějiny II A (PVK) - LS  (Dějiny Československa II)
•    KHI/0404B - Moderní dějiny I B (PVK) - ZS
•    KHI/R405B - Moderní dějiny II B (PVK) - LS

Pomocné vědy historické:
•    KHI/R435 - Pomocné vědy historické (PVK)

Úvod do studia historie:
•    KHI/0410- Úvod do studia historie I (ZS)
•    KHI/R411B - Úvod do studia historie II (LS)

Charakteristika oboru a profil absolventa: Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v  kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online.
Samotná výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní discipliny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Počítá se rovněž s účastí zahraničních lektorů. Kromě specializované odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci se zahraniční odbornou literaturou.

Struktura kreditních bodů: 

Struktura kreditních bodů:
- Povinné kurzy: 146 kb. (včetně Něm. jazyka se zaměřením na arch. a spisovou službu I a II)
- Povinně volitelné kurzy: 28 kb.
- Jazykové kurzy: 6 kb.

Poznámky k organizaci studia a stuijnímu plánu

Organizace studia a studijní povinnosti:
Prezenční část studia (přednášky a zkoušky): Prezenční výuka bude realizována dle předpokladu v průběhu semestru v blocích, které se uskuteční ve dvou dnech vždy jednou za 14 dní  (pravděpodobně pátek a sobota). Aktuální rozvrh výuky bude zveřejněn na počátku zimního semestru v univerzitním studijním systému STAG.  
Organizace distanční části studia: Pro výuku v distanční části studia realizuje katedra historie komplexní systém studijních materiálů, jejichž základ představují metodické listy. Ty přinesou studentovi úplný přehled studijních materiálů (monografií, studií, elektronických informačních zdrojů), které by měly postačit pro úspěšné absolvování daného kurzu. Metodické listy dále informují studenta o doporučeném postupu samostudia, hlavních okruzích problematiky, otázkách a klíčových pojmech daného kurzu, na které by se měl zaměřit. Součástí je též jasná formulace požadavků pro absolvování kurzu. Materiály budou na počátku studia přístupny studentům kombinovaného studia prostřednictvím programu MOODLE, který představuje základní technickou platformu pro vlastní organizaci kombinovaného formy studia bakalářského oboru Historie.  
 
Povinně volitelné kurzy: Tyto kurzy mají zpravidla společný rozsah výuky (4-8 hod. prezenční výuky + 15 - 20 hod. distančně organizované výuky), zakončením je (zápočet) a výši kreditů (4 kr.b.). Jejich nabídka je aktualizována v informačním systému STAG vždy před zahájením semestru.

Cizí jazyky: studenti absolvují kurz FJC/K214 a FJC/K215 Německý jazyk se zaměřením na historii a archivnictví I a II (kurz je nasazen jako součást povinných kurzů). K tomu přidávají další jazyk dle nabídky Jazykového centra FF - angličtinu, ruštinu, latinu (po domluvě s vedoucím JC FF Mgr. Martinem Škvárou - martin.skvara@ujep.cz lze realizovat též francouzštinu, italštinu či španělštinu). Student absolvuje tuto drouhou zkoušky v nižší úrovni B.

Praxe v archivu / spisovně: Realizuje se po domluvě s PaedDr. Petrem Rakem, Ph.D.

Další články...