Sidebar

26
zář, út
20 Aktuality

Kontakty

e-mail: holubpavel@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2004–2007 Obor: Historie, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Bc.)
 • 2005–2008 Obor: Archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Bc.)
 • 2008–2012 Obor: Pomocné vědy historické a archivnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha (Mgr.)
 • od 1. října 2012 Doktorské studium, obor: Pomocné vědy historické, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 18. listopadu 2015 Státní rigorózní zkouška (PhDr.)

Povolání

 • 1. října 2007 – 31. srpna 2020 Archivář v Moravském zemském archivu v Brně – Státním okresním archivu Pelhřimov (od října 2015 odborný rada)
 • od 1. září 2020 odborný asistent Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP Ústí nad Labem
 • Odborná specializace ediční činnost písemností raného novověku a diplomatika institucí politické správy počátku 20. století

Výzkum

 • Projekt Grantové agentury České republiky – 13-09254S: Libri civitatis. Dokumentace a zpřístupňování městských knih v ČR II (2013–2015) – spolupracovník (zpracování edice).
 • Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy (č. 458413): Oberhollabrunnský systém spisové služby v 1. polovině 20. století (2012–2015) – řešitel.
 • Vnitřní grant FF UK (FF_VG_2016_38): Ediční zpřístupnění národopisných dotazníků z Pelhřimovska z let 1914 až 1919 (2016–2017) – spoluřešitel.
 • Vědecký záměr č. 1/2019 Moravského zemského archivu v Brně: Ediční zpřístupnění sněmovního kopiáře (1526–1546) uloženého ve fondu Stavovské rukopisy v Moravském zemském archivu v Brně – vedoucí řešitelského kolektivu.

Publikační činnost

Edice

 • Pavel Holub – Karel Kučera (edd.), Pamětní kniha města Pacova 1473–1712, Praha –Ústí nad Labem 2015, 591 stran (=Libri civitatis VII.).
 • Karel Kratochvíl – Pavel Holub (edd.), Kniha o koupi pelhřimovského statku. Edice pamětního spisu o sporu pelhřimovských měšťanů s vrchností z druhé poloviny 16. století, Pelhřimov 2017, 297 stran.
 • Pavel Holub – Kristýna Blechová (edd.), Život v povodí Želivky na počátku 20. století očima učitelů. Edice odpovědí na národopisné dotazníky z Pelhřimovska z let 1914 a 1919, Pelhřimov 2017, 463 stran.

Studie

 • Pavel Holub, Nekatolíci v Humpolci ve druhé polovině 18. století, in: Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době, Praha 2008, s. 134–145.
 • Pavel Holub, Od nekatolictví ke katolictví. Konverze v Humpolci na přelomu 18. a 19. století, in: Historie 2007. Sborník prací z 13. celostátní studentské vědecké konference konané dne 6. a 7. prosince 1997 v Praze, Praha 2008, s. 195–218.
 • Pavel Holub, Rodinné a rodové kroniky v paměťových institucích okresu Pelhřimov, Genealogické a heraldické informace 15 (30), (2010 [vyd. 2011]), s. 142–146.
 • Pavel Holub, Typáře a pečeti města Pacova z 15. až 17. století, Genealogické a heraldické informace 16 (31), 2011 [vyd. <2012>], s. 21–27.
 • Pavel Holub, Liber pravitatis haereticorum z humpolecké farnosti z 50. až 80. let 18. století, in: Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů, Hradec Králové 2011, s. 71–77.
 • Pavel Holub, Oberhollabrunnský systém spisové služby a okresní úřad v Humpolci v polovině 20. století, Archivní časopis 61, 2011, č. 1, s. 5–78.
 • Pavel Holub, Pomocné vědy historické v přednáškách a výstavách, ČAS v roce 2012. Ročenka České archivní společnosti Praha, 2012, s. 107–110.
 • Pavel Holub, „...Vše konal jsem z lásky k věci a šel za hlasem svého srdce.“ Opravy hradu Orlíka a jejich úřední pojetí, in: Hana Jordánková (ed.),  Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové k vydání připravila Hana Jordánková, Brno – Ústí nad Labem – Opava 2016, s. 549–560.
 • Pavel Holub, „Seznam starožitností v muzeu kláštera Želiva shořelých v požáru 12. srpna 1907 i s museem.“ Příspěvek k vývoji regionální historické identity, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 23, 2017, s. 15–56.
 • Pavel Holub, Cesty k digitalizaci na příkladu pelhřimovského okresního archivu, Archivum Trebonense 14, 2017, s. 436–441.
 • Pavel Holub, Edice nejstarší pacovské městské knihy v kontextu ediční teorie a praxe, in: Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 278–283.
 • Ivan Michálek a kol., Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Okresní úřad II“, Sborník archivních prací 68, 2018, supplementum č. 3 (spoluautor).
 • Pavel Holub, Inventarium uiber die bey der hochreichsfreyherrlich Johann Heinrich von Gudenusischen Herrschaft Els und Felling mit Ende Dezember [...] vorfindigen Wirthschaftsgeräthschaften und Einrichtungsstucke. Das Schloss Els zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Spiegel seiner Inventare, Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 84, 2018 , S. 291–304.
 • Pavel Holub, Hrabě Kielmansegg a jeho "účelové tisky", Paginae historiae. Sborník Národního archivu 27, 2019, č.1, s. 391–399.
 • Pavel Holub, Úřední knihy u okresních hejtmanství na přelomu 19. a 20. století. Příspěvek k problematice novověké diplomatiky, Archivní časopis 69, 2019, č. 3, s. 229–294.

Recenze, zprávy o publikacích a konferencích (workshopech či matine)

 • Josef Hrdlička – Pavel Holub, Nekatolíci v českých zemích v 18. století [Poděbrady, červen 2006], Český časopis historický 104, 2006, č. 4, s. 1000-1001.
 • Pavel Holub, Matine 2011. Pečeti a jejich pramenná hodnota [Konference, Brno, 12. 11. 2011], Archivní časopis 62, 2012, č. 1, s. 73–75.
 • Pavel Holub, Genealogická konference. Konference o digitalizaci genealogických dat [Brno, 4. 10. 2014], Archivní časopis 65, 2015, č. 1, s. 81–85.
 • Tereza Daňková – Pavla Hasilová – Pavel Holub, Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví [Konference, Praha, 22.–24. 10. 2014], Archivní časopis 65, 2015, č. 2, s. 188–191.
 • Pavel Holub, Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku [Konference – Bratislava 28. 9. 2016], Archivní časopis 66, 2016, č. 4, s. 400–401.
 • Pavel Holub, X. genealogicko-heraldické matiné v Brně, Archivní časopis 67, 2017, č. 1, s. 72–74.
 • Pavel Holub: René Rohrkamp, Archivterminologie für das Generalstaatsarchiv und die Staatsarchive in den Provinzen (Deutsch, Französisch, Niederländisch). Miscellanea archivistica – Manuale 65, Brüssel 2013 – Archivní časopis 65, 2015, s. 96–98.
 • Pavel Holub: Norbert Reimann a kol., Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv, Münster 2013    – Archivní časopis 65, 2015, s. 100–102.
 • Pavel Holub: E. Kapeller – F. Moll – M. Scheutz, Die Zwettler Ratsprotokolle 1563–1576 mit einer Darstellung der städtischen Ehrkonflikte im 16. und 17. Jahrhundert – Archivní časopis 68, 2018, s. 441–442.
 • Pavel Holub: Tomáš Velička (ed.), Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk (do počátku 17. století) – Archivní časopis 68, 2018, s. 442–444.

Členství v komisích a profesních organizacích

 • od ledna 2016 člen vědecké rady Moravského zemského archivu v Brně
 • od ledna 2016 člen ediční rady Moravského zemského archivu v Brně
 • od března 2017 člen Muzejní rady Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
 • od září 2017 člen pracovního týmu Krajského úřadu Vysočina (IT oddělení) pro metadatový editor určený k popisu digitalizovaných kronik
 • od února 2016 člen pracovních skupin pro tvorbu metodik zpracování archiválií při Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra (národní výbory, okresní úřady II)
 • od července 2018 člen Rady studijních oborů a programů (zástupce zaměstnavatele) Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studijní zahraniční pobyt

 • březen–červenec 2015 RWTH Aachen, Německo (Erasmus)
 • srpen–září 2015 Staatsarchiv in Eupen, Belgie (Erasmus)
 • duben–květen 2018 Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten, Rakousko (Erasmus+)

Pořádání konferencí a workshopů

 • 20. března 2018 "Labyrintem českých novověkých edic" – Moravský zemský archiv v Brně (ve spolupráci s PhDr. Tomášem Černušákem, Ph.D)

Výstavy (autorství a spoluautorství)

 • 2012 Pomocné vědy historické v interaktivní podobě (Státní okresní archiv Pelhřimov) – autor
 • 2014 Historik a jeho řemeslo. Jak se psaly dějiny Pelhřimova – spoluautor
 • 2015 Pamětní knihy města Pacova z let 1473–1712 (výstava při příležitosti prezentace knihy v Muzeu Antonína Sovy v Pacově) – autor
 • 2017 Člověk a voda v minulosti. 90 let Sedlické přehrady – autor
 • 2019 Rodokmeny od A do Z (Muzeum dr. Aleše Hrdličky) – autor
 • 2019 Po stopách Aleše Hrdličky v Humpolci (Muzeum dr. Aleše Hrdličky) – autor

Zpracování archiválií, archivní pomůcky – inventáře

Notářství:
Notářství Humpolec
Notářství Počátky
Notářství Pelhřimov
Notářství Pacov
Notářství Kamenice nad Lipou

Archivy měst a městeček:
Archiv města Pacov – zpracování registraturního období 1850–1945 a vypracování archivní pomůcky
Archiv města Počátky – zpracování úředních knih
Archiv městečka Nový Rychnov
Archiv městečka Senožaty
Archiv městečka Nová Cerekev
Archiv městečka Lukavec

Místní národní výbory:
Místní národní výbor Kámen
Místní národní výbor Čáslavsko

Spolky:
Muzejní spolek Pelhřimov
Konzervátor pro státní památkovou péči pro okres Pelhřimov
Konzervátor ministerstva školství, věd a umění pro ochranu přírody a krajiny Pelhřimov
Klub za starou Prahu – odbor Pelhřimov

Osobní fondy:
Weiss Tessbach Otto, JUDr.

Církevní správa:
Farní úřad Mladé Bříště